17.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/15


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2020/533

av den 15 april 2020

om en förlängning av tidsfristerna för statistikrapportering (ECB/2020/23)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1 och 12.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

(1)

De skyldigheter avseende statistikrapportering som framgår av Europeiska centralbankens olika förordningar speglar Eurosystemets behov av statistik, men den aktuella coronapandemin (COVID-19) kan medföra stora utmaningar för uppgiftslämnarna.

(2)

Följaktligen kan det finnas behov av att förlänga tidsfristerna för delar av statistikrapporteringen under en viss tid. För att få effekt bör beslutet om detta fattas snabbt och effektivt.

(3)

För att snabbt reagera på den aktuella epidemin, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegering av behörigheten att förlänga tidsfristerna för rapportering av statistik

1.   ECB-rådet delegerar härmed behörigheten att förlänga tidsfristerna för rapportering av statistik som krävs enligt Europeiska centralbankens (ECB) förordningar som räknas upp i bilagan till den här förordningen.

2.   När man fattar beslut om att förlänga tidsfristerna för rapportering av statistik ska direktionen beakta följande:

a)

rapporteringsfrekvensen enligt varje ECB-förordning som finns upptagen i bilagan till den här förordningen,

b)

vilka konsekvenser spridningen av COVID-19 har för uppgiftslämnarnas rapportering och kvalitetssäkringsarbete samt för kapaciteten hos de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker) och ECB att utföra den nödvändiga verifieringen av statistiken,

c)

hur brådskande uppgiftsinsamlingen är för att ECB och de nationella centralbankerna ska kunna utföra Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter,

d)

behovet att fokusera ECB:s och de nationella centralbankernas resurser på den datainsamling som är mest brådskande för att ECB och de nationella centralbankerna ska kunna utföra sina ECBS-uppgifter.

3.   Varje beslut som direktionen fattar enligt punkt 1 ska beakta synpunkterna från ECBS statistikkommitté (STC) i dess normala sammansättning. I samband med rådgivning till direktionen ska statistikkommittén även beakta dataanvändarnas behov.

4.   En förlängning av tidsfristerna för statistikrapporteringen får endast avse sådan rapportering som ska ske senast den 31 december 2020.

5.   Tidsfristerna för att rapportera statistisk information får ej förlängas bortom den 30 juni 2021.

6.   ECB-rådet ska varje kvartal informeras om alla beslut som direktionen har fattat enligt punkt 1.

7.   De berörda uppgiftslämnarna ska informeras om alla beslut som direktionen eller den ansvariga direktionsledamoten har fattat enligt punkt 1.

8.   ECB-rådet ger härmed också direktionen behörigheten att förlänga tidsfristerna för de nationella centralbankerna att överföra den statistiska information som avses i punkt 1 till ECB. Alla beslut som fattas av direktionen enligt denna punkt ska stämma överens med sådana beslut som fattas enligt punkt 1.

Artikel 2

Slutbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 15 april 2020.

På ECB-rådets vägnar

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.


BILAGA

Förteckning över ECB-förordningar

1.   

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1409/2013 av den 28 november 2013 om betalningsstatistik (ECB/2013/43) (EUT L 352, 24.12.2013, s. 18).

2.   

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2018/231 av den 26 januari 2018 om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2) (OJ L 45, 17.2.2018, s. 3).

3.   

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1374/2014 av den 28 november 2014 om kvartalsvisa statistikrapporteringskrav för försäkringsbolag (ECB/2014/50) (EUT L 366, 20.12.2014, s. 36).