31.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/5


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/460

av den 30 mars 2020

om ändring av förordningarna (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier som reaktion på covid-19-utbrottet (Investeringsinitiativ mot effekter av coronavirus)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2, 177 och 178,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Följderna av covid-19-utbrottet har drabbat medlemsstaterna på ett sätt som saknar tidigare motsvarighet. Den pågående folkhälsokrisen hämmar tillväxten i medlemsstaterna, vilket i sin tur förvärrar de allvarliga likviditetsbrister som beror på det plötsliga och väsentligt ökade behovet av offentliga investeringar i hälso- och sjukvårdssystemen och i andra sektorer av deras ekonomier. Detta har skapat en undantagssituation som måste hanteras genom särskilda åtgärder.

(2)

Det är avgörande att bristen på likviditet och offentliga medel i medlemsstaterna inte hindrar sådana investeringar inom program som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden (gemensamt kallade fonderna) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) som behövs för att bekämpa covid-19-utbrottet.

(3)

För att hantera effekterna av folkhälsokrisen bör Eruf där så är nödvändigt stödja finansiering av rörelsekapital i små och medelstora företag som en tillfällig åtgärd för att verkningsfullt motverka folkhälsokrisen.

(4)

För att hantera effekterna av folkhälsokrisen bör Erufs investeringsprioriteringar för att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation täcka investeringar i produkter och tjänster som är nödvändiga för att främja krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården.

(5)

För att möjliggöra större flexibilitet i hanteringen av covid-19-utbrottet bör medlemsstaterna beredas större flexibilitet vid genomförandet av programmen, och ett förenklat förfarande som inte kräver ett kommissionsbeslut bör föreskrivas för ändringar av de operativa programmen. Den information som ska lämnas till kommissionen angående sådana ändringar bör förtydligas.

(6)

För att hantera effekterna av folkhälsokrisen bör finansieringsinstrument som finansieras av fonderna om nödvändigt tillhandahålla stöd i form av rörelsekapital till små och medelstora företag som en tillfällig åtgärd för att verkningsfullt motverka folkhälsokrisen.

(7)

För att kunna hantera effekterna av folkhälsokrisen omedelbart bör utgifter för insatser i syfte att främja krishanteringsförmågan vara stödberättigande från och med den 1 februari 2020.

(8)

För att säkerställa att medlemsstaterna har tillräckliga finansiella medel för att utan dröjsmål kunna genomföra nödvändiga investeringar är det lämpligt att kommissionen inte utfärdar betalningskrav för belopp som kan återkrävas från medlemsstaterna i samband med de årsredovisningar som lämnas in 2020. Medlemsstaterna bör använda de belopp som inte återkrävts för att påskynda investeringar som är relaterade till covid-19-utbrottet och som är stödberättigande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2) och de fondspecifika bestämmelserna.

(9)

De belopp som inte återkrävts under 2020 bör avräknas eller bli föremål för betalningskrav när programmen avslutas.

(10)

För att hantera effekterna av folkhälsokrisen bör EHFF bevilja gemensamma fonder och beståndsförsäkringar för att trygga inkomster för fiskare och vattenbrukare som drabbats av folkhälsokrisen.

(11)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att hantera effekterna av folkhälsokrisen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av den föreslagna åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(12)

Med tanke på det brådskande behovet av stöd bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(13)

Med tanke på covid-19-utbrottet och det brådskande behovet av att hantera den därmed förknippade folkhälsokrisen har det ansetts lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(14)

Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1301/2013 (3), (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 508/2014 (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 1301/2013

Förordning (EU) nr 1301/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.1 ska följande stycke läggas till:

”Dessutom får Eruf där så är nödvändigt stödja finansiering av rörelsekapital i små och medelstora företag som en tillfällig åtgärd för att verkningsfullt motverka en folkhälsokris.”

2.

I artikel 5.1 ska led b ersättas med följande:

”b)

främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål, samt främja investeringar som är nödvändiga för att stärka krishanteringsförmågan inom hälso- och sjukvården.”

Artikel 2

Ändringar av förordning (EU) nr 1303/2013

Förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 30 ska följande punkt läggas till:

”5.   För de program som får stöd från Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF får medlemsstaten, med avvikelse från vad som sägs i punkterna 1 och 2, under programperioden överföra ett belopp på högst 8 % av anslaget per den 1 februari 2020 för en prioritering och högst 4 % av programbudgeten till en annan prioritering i samma fond inom samma program.

Sådana överföringar ska inte påverka föregående år. De ska anses vara av mindre betydelse och ska inte kräva något beslut av kommissionen om ändring av programmet. De måste dock uppfylla alla lagstadgade krav och godkännas av övervakningskommittén i förväg. Medlemsstaten ska anmäla de reviderade finansiella tabellerna till kommissionen.”

2.

I artikel 37.4 ska följande stycke läggas till:

”Finansieringsinstrument får också om nödvändigt tillhandahålla stöd i form av rörelsekapital till små och medelstora företag som en tillfällig åtgärd för att verkningsfullt motverka en folkhälsokris.”

3.

I artikel 65.10 ska följande stycke läggas till:

”Med avvikelse från vad som sägs i punkt 9 ska utgifter för insatser i syfte att främja krishanteringsförmågan inom ramen för covid-19-utbrottet vara stödberättigande från och med den 1 februari 2020.”

4.

Artikel 96.10 ska ersättas med följande:

”10.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30.5 ska kommissionen genom genomförandeakter anta ett beslut om godkännande av alla delar, inbegripet eventuella framtida ändringar, av det operativa programmet som omfattas av denna artikel, utom de som omfattas av punkt 2 första stycket b vi, c v och e och punkterna 4, 5, 6 a och c och 7, för vilka medlemsstaterna förblir ansvariga.”

5.

I artikel 139.7 ska följande stycken läggas till:

”Genom undantag från första stycket ska kommissionen inte utfärda något betalningskrav för belopp som kan återkrävas från medlemsstaten för de räkenskaper som lämnats in under 2020. Belopp som inte återkrävts ska användas för att påskynda investeringar relaterade till covid-19-utbrottet och är stödberättigande enligt denna förordning och fondspecifika bestämmelser.

De belopp som inte återkrävts ska avräknas eller återkrävas vid avslutandet.”

Artikel 3

Ändringar av förordning (EU) nr 508/2014

Förordning (EU) nr 508/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 35 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Gemensamma fonder för folkhälsokriser, allvarliga klimathändelser och miljöolyckor”.

b)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   EHFF får bidra till gemensamma fonder för utbetalning av ekonomisk ersättning till fiskare för ekonomiska förluster som vållats av folkhälsokriser, allvarliga klimathändelser eller miljöolyckor, eller för räddningskostnader för fiskare eller fiskefartyg vid olyckor till sjöss under fiskeverksamhet.”

c)

Punkterna 5 och 6 ska ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna ska fastställa regler för inrättande och förvaltning av de gemensamma fonderna, särskilt regler för beviljande av ersättning och fiskares berättigande till sådan ersättning vid folkhälsokriser, allvarliga klimathändelser, miljöolyckor eller olyckor till sjöss som avses i punkt 1, liksom för förvaltning och övervakning av efterlevnaden av dessa regler. Medlemsstaterna ska se till att det i fondarrangemangen föreskrivs sanktioner vid försummelse från fiskarens sida.

6.   Folkhälsokriser, allvarliga klimathändelser, miljöolyckor eller olyckor till sjöss som avses i punkt 1 måste formellt erkännas som sådana av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet.”

d)

Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.   De bidrag som avses i punkt 1 får endast beviljas för täckande av förluster som orsakats genom folkhälsokriser, allvarliga klimathändelser, miljöolyckorna eller olyckor till sjöss om dessa uppgår till mer än 30 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknad utifrån företagets genomsnittliga omsättning under de tre föregående kalenderåren.”

2.

I artikel 57.1 ska följande led läggas till:

”e)

Folkhälsokriser.”

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 30 mars 2020.

På Europaparlamentets vägnar

D. M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

G. GRLIĆ RADMAN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 mars 2020 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 30 mars 2020.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).