9.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/383

av den 6 mars 2020

om fastställande av importtullar för vissa typer av råris från och med den 9 mars 2020

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, särskilt artikel 183 första stycket a (1), och

av följande skäl:

(1)

I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater avseende metoden för beräkning av tullar för råris, vilket godkändes genom rådets beslut 2005/476/EG (2), fastställs en beräkningsmetod för tullar på importerat råris.

(2)

På grundval av uppgifter från de behöriga myndigheterna kan kommissionen konstatera att importlicenser för råris enligt KN-nummer 1006 20, bortsett från importlicenser för basmatiris, har utfärdats för en kvantitet på 235 233 ton för perioden 1 september 2019–29 februari 2020. Importtullen för råris enligt KN-nummer 1006 20, utom basmatiris, som fastställts genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/371 (3), bör därför ändras.

(3)

Genomförandeförordning (EU) 2019/371 bör därför upphöra att gälla.

(4)

Tillämplig tull bör fastställas inom tio dagar efter utgången av ovannämnda period. Denna förordning bör därför träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullen för råris enligt KN-nummer 1006 20, utom basmatiris, ska vara 42,50 euro per ton.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) 2019/371 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 mars 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

María Ángeles BENÍTEZ SALAS

Tillförordnad generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets beslut 2005/476/EG av den 21 juni 2005 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater avseende metoden för beräkning av tullar för råris samt om ändring av beslut 2004/617/EG, 2004/618/EG och 2004/619/EG (EUT L 170, 1.7.2005, s. 67).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/371 av den 7 mars 2019 om fastställande av importtullar för vissa typer av råris från och med den 8 mars 2019 (EUT L 68, 8.3.2019, s. 3).