26.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 54/16


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/258

av den 16 december 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området inkomster och levnadsvillkor

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98 (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att tillgodose de behov som identifierats inom de relevanta specifika ämnena bör kommissionen ange antal och beteckningar vad gäller variablerna för datauppsättningen inom området inkomster och levnadsvillkor (EU-Silc).

(2)

EU-Silc-undersökningen är ett viktigt instrument för tillhandahållandet av den information som krävs enligt den europeiska planeringsterminen och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt när det gäller inkomstfördelning, fattigdom och social utestängning samt olika delar av EU:s politik som rör levnadsvillkor och fattigdom, t.ex. barnfattigdom, tillgång till hälso- och sjukvård och andra tjänster, bostäder, överskuldsättning och livskvalitet. Den är också den viktigaste datakällan för mikrosimulering och snabbstatistik över inkomstfördelning och fattigdomstal.

(3)

Antalet variabler som ska samlas in överstiger inte med mer än 5 % antalet insamlade variabler för området inkomster och levnadsvillkor vid den tidpunkt när förordning (EU) 2019/1700 trädde i kraft.

(4)

Kommissionen har genomfört lämpliga samråd med nationella experter som del av beredningen av denna delegerade akt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Antal och beteckningar vad gäller variablerna för datauppsättningen inom området inkomster och levnadsvillkor anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


BILAGA

Antal och beteckningar för variablerna inom området inkomster och levnadsvillkor

Specifikt ämne

Variabelbeteckning

Variabel

Information om uppgiftsinsamlingen

DB010

Undersökningsår

24 tekniska variabler (årligen)

DB020

Bosättningsland

3 härledda variabler (årligen)

DB040

Bosättningsregion

 

DB050

Stratum

 

DB060

Primär urvalsenhet (PSU)

 

DB062

Sekundär urvalsenhet (SSU)

 

DB070

Urvalsföljd för PSU

 

DB075

Roterande grupp

 

DB076

Intervjuomgång

 

DB110

Hushållsstatus

 

DB120

Kontaktad adress

 

DB130

Resultat från frågeformuläret till hushållet

 

DB135

Hushållets accepterande av intervju

 

RB010

Undersökningsår

 

RB020

Bosättningsland

 

HB010

Undersökningsår

 

HB020

Bosättningsland

 

HB040

Dag då intervjun med hushållet genomfördes

 

HB050

Månad då intervjun med hushållet genomfördes

 

HB060

År då intervjun med hushållet genomfördes

 

HB100

Antal minuter för att fylla i frågeformuläret till hushållet

 

PB010

Undersökningsår

 

PB020

Bosättningsland

 

PB090

Dag då personlig intervju genomfördes

 

PB100

Månad då personlig intervju genomfördes

 

PB110

År då personlig intervju genomfördes

 

PB120

Antal minuter för att fylla i det individuella frågeformuläret

Identifikation

DB030

Hushålls-ID

9 tekniska variabler (årligen)

RB030

Personligt ID

 

RB032

Ordningsnummer på personen i hushållet

 

RB040

Nuvarande hushålls-ID

 

RB100

Urvalsperson eller övrig hushållsmedlem

 

HB030

Hushålls-ID

 

HB070

Personligt ID för den som fyllde i frågeformuläret till hushållet

 

PB030

Personligt ID

 

PB265

Personligt ID för den som fyllde i det individuella frågeformuläret

Vikter

DB080

Hushållets designvikt

16 tekniska variabler (årligen)

DB090

Hushållets tvärsnittsvikt

 

DB095

Hushållets longitudinella vikt

 

RB050

Personlig tvärsnittsvikt

 

RB060

Personlig basvikt

 

RB062

Longitudinell vikt (två års varaktighet)

 

RB063

Longitudinell vikt (tre års varaktighet)

 

RB064

Longitudinell vikt (fyra års varaktighet)

 

RB065

Longitudinell vikt (fem års varaktighet)

 

RB066

Longitudinell vikt (sex års varaktighet)

 

RL070

Barns tvärsnittsvikt för barnomsorg

 

PB040

Personlig tvärsnittsvikt (alla hushållsmedlemmar från 16 år)

 

PB050

Personlig basvikt (alla hushållsmedlemmar från 16 år)

 

PB060

Personlig tvärsnittsvikt för utvald uppgiftslämnare

 

PB070

Personlig designvikt för utvald uppgiftslämnare

 

PB080

Personlig basvikt för utvald uppgiftslämnare

Karakteristika för intervjuer

RB250

Uppgifter

4 tekniska variabler (årligen)

HB130

Intervjumetod (hushåll)

 

PB260

Sätt att delta i undersökningen

 

PB270

Intervjumetod (person)

Lokalisering

1 tekniska variabler (årligen)

DB100

Urbaniseringsgrad

Demografi

RB080

Födelseår

9 insamlade variabler (årligen)

RB081

Ålder, antal fyllda år

9 härledda variabler (årligen)

RB082

Ålder i antal fyllda år vid tidpunkten för intervjun

 

RB083

Passerad födelsedag vid tidpunkten för intervjun

 

RB090

Kön

 

RB110

Medlemsstatus

 

RB120

Plats till vilken personen flyttat

 

RB220

Faderns ID

 

RB230

Moderns ID

 

RB240

Makes/makas/partner ID

 

RB245

Uppgiftslämnarens status

 

PB140

Födelseår

 

PB150

Kön

 

PB160

Faderns ID

 

PB170

Moderns ID

 

PB180

Makes/makas/partner ID

 

PB190

Civilstånd

 

PB200

Samboförhållande

Medborgarskap och migrantbakgrund

RB280

Födelseland

4 insamlade variabler (årligen)

RB290

Huvudsakligt medborgarskap

 

PB230

Faderns födelseland

 

PB240

Moderns födelseland

Hushållets sammansättning

RB200

Boende

2 insamlade variabler (årligen)

RG_Z#

Hushållsmatris

Hushållets sammansättning – ytterligare särskilda uppgifter

HB110

Typ av hushåll

3 härledda variabler (årligen)

HB120

Hushållets storlek

 

PB205

Partner som bor i samma hushåll

Vistelsens längd i landet

1 insamlad variabel (årligen)

RB285

Vistelsens längd i bosättningslandet i antal avslutade år

Funktionsnedsättning och det europeiska måttet på miniminormer för hälsa

PH010

Allmänt hälsotillstånd enligt egen uppfattning

3 insamlade variabler (årligen)

PH020

Långvariga hälsoproblem

 

PH030

Aktivitetsbegränsning på grund av hälsoproblem

Barns hälsa

RCH010

Allmänt hälsotillstånd (barn)

2 insamlade variabler (vart tredje år)

RCH020

Aktivitetsbegränsning på grund av hälsoproblem (barn)

Tillgång till hälso- och sjukvård

PH040

Icke tillgodosedda behov av läkarundersökning eller -behandling

4 insamlade variabler (årligen)

PH050

Främsta orsak till att behovet av läkarundersökning eller -behandling inte tillgodosågs

 

PH060

Icke tillgodosedda behov av tandläkarundersökning eller -behandling

 

PH070

Främsta orsak till att behovet av tandläkarundersökning eller -behandling inte tillgodosågs

Tillgång till hälso- och sjukvård (barn)

HCH010

Icke tillgodosedda behov av läkarundersökning eller -behandling (barn)

4 insamlade variabler (vart tredje år)

HCH020

Främsta orsak till att behovet av läkarundersökning eller -behandling inte tillgodosågs (barn)

 

HCH030

Icke tillgodosedda behov av tandläkarundersökning eller -behandling (barn)

 

HCH040

Främsta orsak till att behovet av tandläkarundersökning eller -behandling inte tillgodosågs (barn)

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

RB211

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

4 insamlade variabler (årligen)

PL032

Nuvarande ekonomisk status enligt egen uppfattning

 

PL040A

Yrkesställning

 

PL040B

Yrkesställning (senaste arbete)

Grundläggande karakteristika för arbete

PL051A

Yrke inom huvudsysslan

5 insamlade variabler (årligen)

PL051B

Yrke (senaste arbete)

 

PL111A

Arbetsställets näringsgren (i huvudsysslan)

 

PL111B

Arbetsställets näringsgren (senaste arbete)

 

PL145

Hel- eller deltidsarbete i huvudsysslan (egen utsago)

Anställningens längd

1 insamlad variabel (årligen)

PL141

Huvudsysslans anställningsform

Närmare uppgifter om arbetsmarknadssituationen

PL073

Antal månader i heltidsarbete som anställd

1 insamlad variabel (årligen)

PL074

Antal månader i deltidsarbete som anställd

11 härledda variabler (årligen)

PL075

Antal månader i heltidsarbete som egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

 

PL076

Antal månader i deltidsarbete som egenföretagare (inklusive medhjälpande familjemedlem)

 

PL080

Antal månader som arbetslös

 

PL085

Antal månader som pensionär

 

PL086

Antal månader utan förmåga att arbeta på grund av långvariga hälsoproblem

 

PL087

Antal månader som studerande

 

PL088

Antal månader i obligatorisk militärtjänst

 

PL089

Antal månader i hushållsarbete i hemmet

 

PL090

Antal månader i annan verksamhet

 

PL271

Längd på senaste perioden som arbetslös

Arbetsledande ställning

1 insamlad variabel (årligen)

PL150

Arbetsledande ställning i huvudsysslan

Tidigare arbetslivserfarenhet

PL016

Tidigare arbetslivserfarenhet som anställd

2 insamlade variabler (årligen)

PL200

Antal år i avlönat arbete (som anställd eller egenföretagare)

Aktivitetskalender

PL211A

Huvudaktivitet i januari

12 insamlade variabler (årligen)

PL211B

Huvudaktivitet i februari

 

PL211C

Huvudaktivitet i mars

 

PL211D

Huvudaktivitet i april

 

PL211E

Huvudaktivitet i maj

 

PL211F

Huvudaktivitet i juni

 

PL211G

Huvudaktivitet i juli

 

PL211H

Huvudaktivitet i augusti

 

PL211I

Huvudaktivitet i september

 

PL211J

Huvudaktivitet i oktober

 

PL211K

Huvudaktivitet i november

 

PL211L

Huvudaktivitet i december

Arbetstid

PL060

Normalt antal arbetade timmar i huvudsysslan

2 insamlade variabler (årligen)

PL100

Normalt antal arbetade timmar i första bisysslan, andra bisysslan osv.

Uppnådd utbildningsnivå

1 insamlad variabel (årligen)

PE041

Uppnådd utbildningsnivå

Deltagande i formell utbildning (för närvarande)

RL010

Förskoleutbildning

4 insamlade variabler (årligen)

RL020

Grundskoleutbildning

 

PE010

Deltagande i formell utbildning och yrkesutbildning (student eller lärling)

 

PE021

Nivå för nuvarande/senaste formell utbildnings- eller yrkesutbildningsaktivitet

Livskvalitet

PW010

Tillfredsställelse med tillvaron över lag

2 insamlade variabler (årligen)

PW191

Förtroende för andra

Materiell fattigdom

HD080

Byte av utslitna möbler

14 insamlade variabler (årligen)

HH050

Möjlighet att värma upp bostaden tillräckligt

 

HS040

Har hushållet råd att betala en veckas semester utanför hemmet varje år?

 

HS050

Har hushållet råd att betala en måltid med kött, kyckling, fisk (eller vegetarisk motsvarighet) varannan dag?

 

HS060

Har hushållet råd att betala oväntade nödvändiga utgifter?

 

HS090

Har hushållet dator?

 

HS110

Har hushållet bil?

 

HS120

Får hushållet pengarna att räcka?

 

PD020

Ersätter utslitna kläder med nya (ej andrahandskläder)

 

PD030

Två par skor som passar ordentligt (inklusive ett par allvädersskor)

 

PD050

Träffar vänner/familj (släktingar) för en drink/måltid minst en gång per månad

 

PD060

Ägnar du dig regelbundet åt någon fritidsaktivitet?

 

PD070

Lägger du varje vecka ut en liten summa pengar på dig själv?

 

PD080

Internetanslutning för personligt bruk i hemmet

Fattigdom som specifikt rör barn

HD100

En del nya kläder (ej andrahandskläder)

13 insamlade variabler (vart tredje år)

HD110

Två par skor som passar ordentligt (inklusive ett par allvädersskor)

 

HD120

Frukt och grönsaker en gång om dagen

 

HD140

Ett mål mat med kött, kyckling eller fisk (eller vegetarisk motsvarighet) minst en gång om dagen

 

HD150

Böcker i hemmet som passar barnens ålder

 

HD160

Utrustning för utomhusaktiviteter

 

HD170

Inomhusspel

 

HD180

Regelbunden fritidsaktivitet

 

HD190

Firande vid särskilda tillfällen

 

HD200

Bjuder ibland in vänner för att leka eller äta

 

HD210

Deltar i skolresor och skolarrangemang som kostar pengar

 

HD220

Lämplig plats för studier och läxor

 

HD240

Semesterresa till annan ort minst en vecka per år

Huvudsakliga karakteristika för boendet

HH010

Bostadstyp

3 insamlade variabler (årligen)

HH021

Hushållets boendeform

 

HH030

Antal rum i hushållets bostad

Boendekostnader inklusive sänkta kostnader för allmännyttiga tjänster

HH060

Nuvarande hyra för den bebodda bostaden

4 insamlade variabler (årligen)

HH070

Total boendekostnad

 

HH071

Amortering av bolån

 

HS022

Sänkt kostnad för allmännyttiga tjänster

Barnomsorg

RL030

Barnomsorg på inrättning utanför skoltid (före/efter)

4 insamlade variabler (årligen)

RL040

Barnomsorg på förskola

 

RL050

Barnomsorg med hjälp av dagbarnvårdare i barnets hem eller hos dagbarnvårdaren

 

RL060

Barnomsorg med hjälp av mor- eller farföräldrar, av andra hushållsmedlemmar än föräldrarna, av andra släktingar, av vänner eller grannar

Förvärvsinkomst

PY010G/ PY010N

Kontant eller därmed likställd löneinkomst

5 insamlade variabler (årligen)

PY020G/ PY020N

Löneinkomst i natura

 

PY021G/ PY021N

Bilförmån

 

PY030G

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter

 

PY050G/ PY050N

Kontant nettovinst eller nettoförlust från egenföretagande

Inkomst från sociala transfereringar

HY050G/HY050N

Familje- eller barnbidrag

8 insamlade variabler (årligen)

HY060G/HY060N

Övrigt stöd vid social utestängning

32 variabler som är kända för länderna (årligen)

HY070G/HY070N

Bostadsbidrag

 

PY090G/ PY090N

Arbetslöshetsersättning

 

PY110G/ PY110N

Efterlevandeförmåner

 

PY120G/ PY120N

Förmåner vid sjukdom

 

PY130G/ PY130N

Förmåner till personer med funktionsnedsättning

 

PY140G/ PY140N

Utbildningsbidrag

 

HY051G

Familje- eller barnbidrag (avgiftsfinansierade och behovsprövade)

 

HY052G

Familje- eller barnbidrag (avgiftsfinansierade men inte behovsprövade)

 

HY053G

Familje- eller barnbidrag (inte avgiftsfinansierade men behovsprövade)

 

HY054G

Familje- eller barnbidrag (varken avgiftsfinansierade eller behovsprövade)

 

HY061G

Övrigt stöd avseende social utestängning (avgiftsfinansierat och behovsprövat)

 

HY062G

Övrigt stöd avseende social utestängning (avgiftsfinansierat men inte behovsprövat)

 

HY063G

Övrigt stöd avseende social utestängning (inte avgiftsfinansierat men behovsprövat)

 

HY064G

Övrigt stöd avseende social utestängning (varken avgiftsfinansierat eller behovsprövat)

 

HY071G

Bostadsbidrag (avgiftsfinansierade och behovsprövade)

 

HY072G

Bostadsbidrag (avgiftsfinansierade men inte behovsprövade)

 

HY073G

Bostadsbidrag (inte avgiftsfinansierade men behovsprövade)

 

HY074G

Bostadsbidrag (varken avgiftsfinansierade eller behovsprövade)

 

PY091G

Arbetslöshetsersättning (avgiftsfinansierad och behovsprövad)

 

PY092G

Arbetslöshetsersättning (avgiftsfinansierad men inte behovsprövad)

 

PY093G

Arbetslöshetsersättning (inte avgiftsfinansierad men behovsprövad)

 

PY094G

Arbetslöshetsersättning (varken avgiftsfinansierad eller behovsprövad)

 

PY111G

Efterlevandeförmåner (avgiftsfinansierade och behovsprövade)

 

PY112G

Efterlevandeförmåner (avgiftsfinansierade men inte behovsprövade)

 

PY113G

Efterlevandeförmåner (inte avgiftsfinansierade men behovsprövade)

 

PY114G

Efterlevandeförmåner (varken avgiftsfinansierade eller behovsprövade)

 

PY121G

Förmåner vid sjukdom (avgiftsfinansierade och behovsprövade)

 

PY122G

Förmåner vid sjukdom (avgiftsfinansierade men inte behovsprövade)

 

PY123G

Förmåner vid sjukdom (inte avgiftsfinansierade men behovsprövade)

 

PY124G

Förmåner vid sjukdom (varken avgiftsfinansierade eller behovsprövade)

 

PY131G

Förmåner vid funktionsnedsättning (avgiftsfinansierade och behovsprövade)

 

PY132G

Förmåner vid funktionsnedsättning (avgiftsfinansierade men inte behovsprövade)

 

PY133G

Förmåner vid funktionsnedsättning (inte avgiftsfinansierade men behovsprövade)

 

PY134G

Förmåner vid funktionsnedsättning (varken avgiftsfinansierade eller behovsprövade)

 

PY141G

Utbildningsbidrag (avgiftsfinansierade och behovsprövade)

 

PY142G

Utbildningsbidrag (avgiftsfinansierade men inte behovsprövade)

 

PY143G

Utbildningsbidrag (inte avgiftsfinansierade men behovsprövade)

 

PY144G

Utbildningsbidrag (varken avgiftsfinansierade eller behovsprövade)

Pensionsinkomst

PY080G/ PY080N

Pension från enskilda privata pensionssystem

2 insamlade variabler (årligen)

PY100G/ PY100N

Förmåner vid ålderdom

4 variabler som är kända för länderna (årligen)

PY101G

Förmåner vid ålderdom (avgiftsfinansierade och behovsprövade)

 

PY102G

Förmåner vid ålderdom (avgiftsfinansierade men inte behovsprövade)

 

PY103G

Förmåner vid ålderdom (inte avgiftsfinansierade men behovsprövade)

 

PY104G

Förmåner vid ålderdom (varken avgiftsfinansierade eller behovsprövade)

Övriga inkomster, däribland inkomster från fastigheter och kapital samt transfereringar mellan hushåll

HY040G/HY040N

Inkomst från uthyrning av fastighet eller mark

7 insamlade variabler (årligen)

HY080G/HY080N

Periodiska positiva kontanttransfereringar mellan hushåll

 

HY081G/HY081N

Erhållna underhåll (obligatoriska plus frivilliga)

 

HY090G/HY090N

Ränteintäkter, utdelning från aktiebolag, kapitalintäkter från personbolag

 

HY100G/HY100N

Räntebetalningar avseende bolån

 

HY110G/HY110N

Inkomst för personer under 16 år

 

HY170G/HY170N

Värde på varor som produceras för egen konsumtion

Faktiska erlagda skatter och avgifter efter avdrag

HY120G/HY120N

Periodisk förmögenhetsskatt

7 insamlade variabler (årligen)

HY121G/HY121N

Skatter som betalats avseende ägandet av hushållets huvudbostad

 

HY130G/HY130N

Periodiska negativa kontanttransfereringar mellan hushåll

 

HY131G/HY131N

Erlagda underhåll (obligatoriska plus frivilliga)

 

HY140G/HY140N

Inkomstskatt och socialförsäkringsavgifter

 

HY145N

Inkomstskattejusteringar (överskjutande skatt/kvarskatt)

 

PY035G/ PY035N

Inbetalningar till enskilda privata pensionssystem

Total årsinkomst på person- och hushållsnivå

HI010

Förändring av hushållets inkomster jämfört med föregående år

4 insamlade variabler (årligen)

HI020

Orsak till inkomstökning

4 härledda variabler (årligen)

HI030

Orsak till inkomstminskning

 

HI040

Förväntad hushållsinkomst de närmaste tolv månaderna

 

HY010

Total bruttohushållsinkomst

 

HY020

Total disponibel hushållsinkomst

 

HY022

Total disponibel hushållsinkomst före sociala transfereringar, exklusive förmåner vid ålderdom och efterlevandeförmåner

 

HY023

Total disponibel hushållsinkomst före sociala transfereringar, inklusive förmåner vid ålderdom och efterlevandeförmåner

Förfallna skulder

HS011

Förfallna skulder avseende bolån eller hyra

4 insamlade variabler (årligen)

HS021

Förfallna skulder avseende räkningar för allmännyttiga tjänster

 

HS031

Förfallna skulder avseende avbetalningar på avbetalningsköp eller andra lånebetalningar

 

HS150

Ekonomisk börda avseende återbetalning av skulder för avbetalningsköp eller lån

Modul om särskilt ämne 2021

 

 

Boendearrangemang och levnadsvillkor för barn i delade och ombildade familjer

HK010

Antal barn som är hushållsmedlemmar men vars andra förälder inte bor i hushållet

12 insamlade variabler

HK020

Antal barn som inte är hushållsmedlemmar men vars förälder bor i hushållet

1 härledd variabel

PK010

Hushållsmedlemmen har barn som inte är hushållsmedlemmar

RK010

Förälders ID och ordningsnummer för det barn som inte är hushållsmedlem

RK020

Ålder på det barn som inte är hushållsmedlem

PK020

Huvudorsak till att inte mer tid tillbringas med barn som är hushållsmedlemmar

PK030

Huvudorsak till att inte mer tid tillbringas med barn som inte är hushållsmedlemmar

 

RK030

Den tid det normalt tar för föräldern att ta sig till det barn som inte är hushållsmedlem

 

RK040

Hur ofta föräldern har varit i kontakt med det barn som inte är hushållsmedlem under de senaste tolv månaderna (via telefon, sociala medier osv.)

 

RK050

Barnet har ett rum där det kan sova (inbegripet rum som delas med syskon)

 

RK060

Hur ofta tillbringas aktivt tid med barnet (måltider, lek, läxor, promenader, samtal osv.)?

 

RK070

Antalet nätter per månad som barnet tillbringar i hushållet (i genomsnitt)

 

RK080

Vem är barnets vårdnadshavare?