18.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 44/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/217

av den 4 oktober 2019

om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och rättelse av den förordningen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artiklarna 37.5 och 53.1, och

av följande skäl:

(1)

Tabell 3 i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller förteckningen över harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen utifrån kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till den förordningen.

(2)

Förslag om införande av harmoniserad klassificering och märkning av vissa ämnen samt uppdatering eller strykning av den harmoniserade klassificeringen och märkningen av vissa andra ämnen har lämnats in till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1272/2008. På grundval av de yttranden som kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté har avgett om dessa förslag och av de synpunkter som inkommit från de berörda parterna, är det lämpligt att införa, uppdatera eller stryka den harmoniserade klassificeringen och märkningen av vissa ämnen. Dessa yttranden (2) från riskbedömningskommittén är:

Yttrande av den 9 juni 2017 om 4,4’-sulfonylbisfenol, polymer med ammoniumklorid (NH4Cl), pentaklorfosforan och fenol

Yttrande av den 22 september 2017 om dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenyl)azo)fenylsulfamoyl)fenyl)azo)-5-hydroxi-3-((4-nitrofenyl)azo)naftalen-2,7-disulfonat

Yttrande av den 9 juni 2017 om fenyl-bis(2,4,6-trimetylbensoyl)-fosfinoxid.

Yttrande av den 22 september 2017 om kobolt.

Yttrande av den 22 september 2017 om nickel-bis(sulfamidat); nickelsulfamat.

Yttrande av den 22 september 2017 om etylenoxid; oxiran.

Yttrande av den 22 september 2017 om 2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoxacyklooktan; metaldehyd.

Yttrande av den 15 mars 2017 om 2-bensyl-2-dimetylamin-4’morfolinobutyrofenon.

Yttrande av den 5 december 2017 om pyridat (ISO); O-(6-klor-3-fenylpyridazin-4-yl)-S-oktyltiokarbonat.

Yttrande av den 22 september 2017 om dodekylmetakrylat.

Yttrande av den 5 december 2017 om 2-fenylhexannitril.

Yttrande av den 15 mars 2017 om tiabendazol (ISO); 2-(tiazol-4-yl)bensimidazol.

Yttrande av den 9 juni 2017 om N,N-dietyl-m-toluamid; DEET.

Yttrande av den 14 september 2017 om titandioxid.

Yttrande av den 15 mars 2017 om metylkvicksilverklorid.

Yttrande av den 9 juni 2017 om benso[rst]pentafen.

Yttrande av den 9 juni 2017 om dibenso[b,def]krysen; dibenso[a,h]pyren.

Yttrande av den 22 september 2017 om etanol, 2,2’-imino-bis-, N-(C13-15 grenade och ogrenade alkyl)derivat.

Yttrande av den 5 december 2017 om cyflumetofen (ISO); 2-metoxietyl-(RS)-2-(4-tert-butylfenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluor-o-tolyl)propionat.

Yttrande av den 9 juni 2017 om pentakalium-2,2’,2",2"’,2""-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat.

Yttrande av den 9 juni 2017 om N-karboximetylimino-bis(etylennitril)tetraättiksyra.

Yttrande av den 9 juni 2017 om pentanatrium(karboxylatmetyl)imino-bis(etylennitril)tetraacetat.

Yttrande av den 9 juni 2017 om diisohexylftalat.

Yttrande av den 9 juni 2017 om fludioxonil (ISO); 4-(2,2-difluor-1,3-bensodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3-karbonitril.

Yttrande av den 22 september 2017 om halosulfuronmetyl (ISO); metyl-3-klor-5[(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxylat.

Yttrande av den 5 december 2017 om 2-metylimidazol.

Yttrande av den 15 mars 2017 om (RS)-2-metoxi-N-metyl-2-[α-(2,5-xylyloxi)-o-tolyl]acetamid; mandestrobin.

Yttrande av den 5 december 2017 om karboxin (ISO); 2-metyl-N-fenyl-5,6-dihydro-1,4-oxatiin-3-karboxamid; 5,6-dihydro-2-metyl-1,4-oxatiin-3-karboxanilid.

Yttrande av den 5 december 2017 om metaflumizon (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-cyanofenyl)-1-(α,α,α -trifluor-m-tolyl)etyliden]-[4-(trifluormetoxi)fenyl]karbanilohydrazid [E-isomer ≥ 90 %, Z-isomer ≤ 10 % relativt innehåll] [1] (E)-2’-[2-(4-cyanofenyl)-1-(α,α,α -trifluor-m-tolyl)etyliden]-[4-(trifluormethoxi)fenyl]karbanilohydrazid [2].

Yttrande av den 5 december 2017 om dibutyl-bis(pentan-2,4-dionato-O,O’)tenn.

(3)

Uppskattad akut toxicitet (ATE) används huvudsakligen för att bestämma klassificeringen av akut toxicitet för människor avseende blandningar som innehåller ämnen som är klassificerade för akut toxicitet. Införandet av harmoniserade ATE-värden i de poster som förtecknas i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 underlättar harmonisering av klassificeringen av blandningar och är till stöd för tillsynsmyndigheter. Efter ytterligare vetenskapliga utvärderingar av vissa ämnen har ATE-värden beräknats för metylkvicksilverklorid, pentakalium-2,2’,2",2"’,2""-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat, N-karboximetylimino-bis(etylennitril)tetraättiksyra och pentanatrium-(karboxylatmetyl)imino-bis(etylennitril)tetraacetat (DTPA), etylenoxid, oxiran och metaldehyd (ISO), 2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoxacyklooktan, utöver dem som föreslås i riskbedömningskommitténs yttranden. Dessa ATE-värden bör införas i den näst sista kolumnen i tabell 3 i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

(4)

I sitt vetenskapliga yttrande av den 22 september 2017 avseende ämnet kobolt föreslog riskbedömningskommittén att det ämnet klassificeras som cancerframkallande i kategori 1B, med en specifik koncentrationsgräns på ≥ 0,01 %. Den metod som användes för att fastställa en specifik koncentrationsgräns krävde dock ytterligare utvärdering, i synnerhet av dess tillämplighet på metallföreningar. För närvarande är det därför lämpligt att inte införa en specifik koncentrationsgräns för kobolt i tabell 3 i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, och i så fall ska den allmänna koncentrationsgränsen på ≥ 0,1 % tillämpas i enlighet med tabell 3.6.2 i bilaga I till den förordningen.

(5)

I sitt vetenskapliga yttrande av den 14 september 2017 avseende ämnet titandioxid föreslog riskbedömningskommittén att ämnet ska klassificeras som cancerframkallande i kategori 2 vid inandning. Eftersom titandioxidinducerad lungcancerogenitet är förknippad med inandning av titandioxidpartiklar, retention och låg löslighet av partiklarna i lungorna, är det lämpligt att definiera respirabla titandioxidpartiklar i posten om titandioxid. Deponerade partiklar, men inte lösningar, av titandioxid antas vara ansvariga för den observerade toxiciteten i lungor och efterföljande utveckling av tumörer. För att undvika omotiverad klassificering av icke-farliga former av ämnet bör specifika anmärkningar fastställas för klassificeringen och märkningen av ämnet och av blandningar som innehåller ämnet. Eftersom farligt damm eller farliga droppar även skulle kunna bildas vid användning av blandningar som innehåller titandioxid, är det nödvändigt att informera användarna om vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera faran för människors hälsa.

(6)

För ämnena pentakalium-2,2’,2",2"’,2""-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat, N-karboximetylimino-bis(etylennitril)tetraättiksyra och pentanatrium-(karboxylatmetyl)imino-bis(etylennitril)tetraacetat (DTPA) bör den klassificering som akut toxiskt i kategori 4 med specifik organtoxicitet vid upprepad exponering (kategori 2) som rekommenderas i riskbedömningskommitténs yttranden av den 9 juni 2017 inkluderas i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, eftersom det finns tillräckliga vetenskapliga belägg för dessa nya klassificeringar. För ämnena pentakalium-2,2’,2",2"’,2""-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat och N-karboximetylimino-bis(etylennitril)tetraättiksyra bör den klassificering som ögonirriterande i kategori 2 som rekommenderas i riskbedömningskommitténs yttranden av den 9 juni 2017 inkluderas i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, eftersom det finns tillräckliga vetenskapliga belägg för dessa nya klassificeringar. Klassificeringen av ämnena pentakalium-2,2’,2",2"’,2""-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat, N-karboximetylimino-bis(etylennitril)tetraättiksyra och pentanatrium-(karboxylatmetyl)imino-bis(etylennitril)tetraacetat (DTPA) som reproduktionstoxiska i kategori 1B bör dock inte inkluderas, eftersom den kräver ytterligare utvärdering av riskbedömningskommittén i ljuset av nya vetenskapliga data om reproduktionstoxicitet som presenterats av industrin efter att riskbedömningskommitténs yttranden hade överlämnats till kommissionen.

(7)

Förordning (EG) nr 1272/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller den harmoniserade klassificeringen, märkningen och förpackningen för ämnet ”beck, koltjäre-, högtemperaturs-”. Kommissionen ändrade den harmoniserade klassificeringen, märkningen och förpackningen för det ämnet genom kommissionens förordning (EU) nr 944/2013 (3) med verkan och med den 1 april 2016. Genom kommissionens förordning (EU) 2018/669 (4) gjordes ytterligare ändringar i förordning (EG) nr 1272/2008. På grund av ett administrativt förbiseende var det vissa ändringar – för vilka giltigheten inte påverkades av tribunalens dom i mål T-689/13 (5), fastställd genom domstolens dom i mål C-691/15 P (6) – som infördes i förordning (EU) nr 944/2013 men som inte återspeglades i förordning (EU) 2018/669. Den förordningen kommer att börja tillämpas från och med den 1 december 2019. Förordning (EG) nr 1272/2008 bör därför korrigeras med verkan från samma dag.

(9)

För att leverantörer av ämnen och blandningar ska få tid på sig att anpassa sig till de nya klassificerings- och märkningsbestämmelserna bör tillämpningen av denna förordning skjutas upp.

(10)

För att överensstämma med den metod som ligger till grund för artikel 61.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 bör leverantörer ha möjlighet att frivilligt tillämpa de bestämmelser om klassificering, märkning och förpackning som införs genom den här förordningen innan den börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1272/2008

Förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

3.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 2

Rättelse av förordning (EG) nr 1272/2008

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2021.

Artikel 2 ska dock tillämpas från och med den 1 december 2019.

Ämnen och blandningar får, före den 1 oktober 2021, klassificeras, märkas och förpackas i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 944/2013 av den 2 oktober 2013 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 261, 3.10.2013, s. 5).

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2018/669 av den 16 april 2018 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 115, 4.5.2018, s. 1).

(5)  Tribunalens dom av den 7 oktober 2015, Bilbaína de Alquitranes m.fl. mot kommissionen, T-689/13, ECLI:EU:T:2015:767.

(6)  Domstolens dom av den 22 november 2017, kommissionen mot Bilbaína de Alquitranes m.fl., C-691/15 P, ECLI:EU:C:2017:882.


BILAGA I

Del 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Det inledande stycket ska ändras på följande sätt:

”Blandningar ska förses med angivelserna i avsnitten 2.1–2.10 och 2.12 i enlighet med artikel 25.6.”

2.

Avsnitt 2.12 ska läggas till:

”2.12.

Blandningar som innehåller titandioxid

Förpackningar med flytande blandningar som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar med en aerodynamisk diameter som är lika med eller mindre än 10 μm ska märkas med följande angivelse:

EUH211: ”Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.”

Förpackningar med fasta blandningar som innehåller minst 1 % titandioxid ska märkas med följande angivelse:

EUH212: ”Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.”

Förpackningar med flytande och fasta blandningar som inte är avsedda för allmänheten och som inte klassificeras som farliga och som är märkta med EUH211 eller EUH212 ska dessutom märkas med angivelsen EUH210.


BILAGA II

I del 3 i bilaga III till förordning (EG) nr 1272/2008 ska följande rader EUH211 och EUH212 införas:

”EUH211

Språk

 

 

BG

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

 

ES

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

 

CS

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

 

DE

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

 

EN

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.’

 

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

 

IT

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

 

LV

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

 

HU

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.

 

NL

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

PT

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

 

RO

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

 

SK

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

 

SL

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

 

FI

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

 

SV

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.”

”EUH212

Språk

 

 

BG

Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.

 

ES

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

 

CS

Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

 

DE

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.

 

EN

Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.

 

FR

Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.

 

IT

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

 

LV

Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

 

HU

Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Meta jintuża dan, jista’ jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab man-nifs.

 

NL

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

 

PT

Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.

 

RO

Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

 

SK

Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

 

SL

Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

 

FI

Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

 

SV

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.”


BILAGA III

Bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Del 1 ska ändras på följande sätt:

a)

i punkt 1.1.3.1 ska följande anmärkningar V och W läggas till:

”Anmärkning V:

Om ämnet ska släppas ut på marknaden som fibrer (med en diameter < 3 μm, längd > 5 μm och längd-diameterförhållandet ≥ 3:1) eller partiklar som uppfyller WHO-kriterierna för fibrer eller som partiklar med modifierad ytkemi, måste dessas farliga egenskaper utvärderas i enlighet med avdelning II i denna förordning, för att bedöma huruvida en högre kategori (Carc. 1B eller 1A) och/eller ytterligare exponeringsvägar (oralt eller via huden) ska tillämpas.”

Anmärkning W:

”Det har observerats att den cancerframkallande verkan av detta ämne uppstår när respirabelt damm inandas i mängder som leder till avsevärd försämring av reningsmekanismerna för partiklar i lungorna.

Syftet med denna anmärkning är att beskriva ämnets särskilda toxicitet, den utgör inte ett kriterium för klassificering enligt denna förordning.”

b)

i punkt 1.1.3.2 ska följande anmärkning 10 läggas till:

”Anmärkning 10:

Klassificeringen som cancerframkallande vid inandning är endast tillämplig på blandningar i form av pulver som innehåller minst 1 % titandioxidpartiklar, som är i form av eller inkorporerade i partiklar med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 μm.”

2.

I del 3 ska tabell 3 ändras på följande sätt:

a)

Raderna med indexnumren 604-083-00-X och 611-159-00–6 ska utgå.

b)

De rader som motsvarar indexnumren 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 616-018-00-2 och 648-055-00-5 ska ersättas med följande rader:

Index nr

Kemiskt namn

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

Anmärkningar

Faroklass och farokategorikod(er)

Faroangivelse kod(er)

Piktogram, signalordskod(er)

Faroangivelse kod(er)

Kompl. faroangivelse kod(er)

”015-189-00-5

fenylbis(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413”

 

 

 

”027-001-00-9

kobolt

231-158-0

7440-48-4

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H360F

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F

H334

H317

H413”

 

 

 

”028-018-00-4

nickelbis(sulfamidat);

nickelsulfamat

237-396-1

13770-89-3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H410

 

oral: ATE = 853 mg/kg bw (anhydrat)

oral: ATE = 1 098 mg/kg bw (tetrahydrat)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1;

H317: C ≥ 0,01 %

M = 1”

 

”603-023-00-X

etylenoxid;

oxiran

200-849-9

75-21-8

Flam. Gas 1

Tryck Gas

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervsystem)

H314

H318

GHS02

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervsystem)

H314

 

inhalation: ATE = 700 ppm (gaser)

oral: ATE = 100 mg/kg bw”

U

”605-005-00-7

metaldehyd (ISO);

2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoxacyklooktan

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H228

H361f

H301

H412

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H228

H361f

H301

H412

 

oral: ATE = 283 mg/kg bw”

 

”606-047-00-9

2-bensyl-2-dimetylamino-4′-morfolinobutyrofenon

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410”

 

 

 

”607-232-00-7

pyridat (ISO);

O-(6-klor-3-fenylpyridazin-4-yl)-S-oktyltiokarbonat

259-686-7

55512-33-9

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H410

 

oral: ATE = 500 mg/kg bw

M = 1

M = 10”

 

”607-247-00-9

dodekylmetakrylat

205-570-6

142-90-5

STOT SE 3

H335

GHS07

Wng

H335

 

STOT SE 3: H335: C ≥ 10 %”

 

”608-039-00-0

2-fenylhexannitril

423-460-8

3508-98-3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

oral:

ATE = 500 mg/kg bw”

 

”613-054-00-0

tiabendazol (ISO);

2-(tiazol-4-yl)bensimidazol

205-725-8

148-79-8

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”616-018-00-2

dietyltoluamid (ISO); N,N-dietyl-m-toluamid; [DEET]

205-149-7

134-62-3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H302

H315

H319

 

oral:

ATE = 1892 mg/kg bw”

 

c)

Följande rader ska införas:

Index nr

Kemiskt namn

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

Anmärkningar

Faroklass och farokategorikod(er)

Faroangivelse kod(er)

Piktogram, signalordskod(er)

Faroangivelse kod(er)

Kompl. faroangivelse kod(er)

”022-006-002

titandioxid;

[i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 μm]

236-675-5

13463-67-7

Carc. 2

H351 (inhalation)

GHS08

Wng

H351 (inhalation)

 

 

V, W, 10

080-012-00-0

metylkvicksilverklorid

204-064-2

115-09-3

Carc. 2

Repr. 1A

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (nervsystem, njurar)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (nervsystem, njurar)

H410

 

inhalation: ATE = 0,05 mg/l (damm eller dimma)

dermal: ATE = 50 mg/kg bw

oral: ATE = 5 mg/kg bw

1

601-090-00-X

benso[rst]pentafen

205-877-5

189-55-9

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

601-091-00-5

dibenso[b,def]krysen;

dibenso[a,h]pyren

205-878-0

189-64-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

603-236-00-8

etanol-2,2’-iminobis-N-(C13-15 grenade och ogrenade alkyl)-derivat

308-208-6

97925-95-6

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

607-733-00-0

cyflumetofen (ISO);

2-metoxietyl-(RS)-2-(4-tert-butylfenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluor-o-tolyl)propionat

-

400882-07-7

Carc. 2

Skin Sens. 1A

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

 

 

 

607-734-00-6

pentakalium-2,2’,2",2"’,2""-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat

404-290-3

7216-95-7

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (inhalation)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (inhalation)

H319

 

inhalation:

ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma)

 

607-735-00-1

N-karboximetyliminobis(etylennitril)tetraättiksyra

200-652-8

67-43-6

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (inhalation)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (inhalation)

H319

 

inhalation:

ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma)

 

607-736-00-7

pentanatrium(karboxylatmetyl)iminobis(etylennitril)tetraacetat

205-391-3

140-01-2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H332

H373 (inhalation)

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (inhalation)

 

inhalation:

ATE = 1,5 mg/l (damm eller dimma)

 

607-737-00-2

diisohexylftalat

276-090-2

71850-09-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

608-069-00-4

fludioxonil (ISO); 4-(2,2-difluor-1,3-bensodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3-karbonitril

-

131341-86-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

613-329-00-5

halosulfuronmetyl (ISO);

metyl-3-klor-5-[(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxylat

-

100784-20-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1000

M = 1000

 

613-330-00-0

2-metylimidazol

211-765-7

693-98-1

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df

 

 

 

616-225-00-8

(RS)-2-metoxi-N-metyl-2-[α-(2,5-xylyloxi)-o-tolyl]acetamid; mandestrobin

-

173662-97-0

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

616-226-00-3

karboxin (ISO);

2-metyl-N-fenyl-5,6-dihydro-1,4-oxatiin-3-karboxamid; 5,6-dihydro-2-metyl-1,4-oxatiin-3-karboxanilid

226-031-1

5234-68-4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (njurar)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (njurar)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-227-00-9

metaflumizon (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-cyanofenyl)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolyl)etyliden]-[4-(trifluormetoxi)fenyl]karbanilhydrazid [E-isomer ≥ 90 %, Z-isomer ≤ 10 % relativt innehåll]; [1]

(E)-2’-[2-(4-cyanofenyl)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolyl)etyliden]-[4-(trifluormetoxi)fenyl]karbanilhydrazid [2]

-

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

Repr. 2

Lact.

STOT RE 2

H361fd

H362

H373

GHS08

Wng

H361fd

H362

H373

 

 

 

650-056-00-0

dibutylbis(pentan-2,4-dionat-O,O’)tenn

245-152-0

22673-19-4

Repr. 1B

STOT RE 1

H360FD

H372 (immunsystem)

GHS08

Dgr

H360FD

H372 (immunsystem)”.

 

 

 


BILAGA IV

I tabell 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska raden med indexnummer ”648-055-00-5” ersättas med följande:

Index nr

Kemiskt namn

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

Anmärkningar

Faroklass och farokategorikod(er)

Faroangivelse kod(er)

Piktogram, signalordskod(er)

Faroangivelse kod(er)

Kompl. faroangivelse kod(er)

”648-055-00-5

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-; [Återstod från destillation av högtemperaturstenkolstjära. Svart, fast ämne med ungefärligt mjukpunktsintervall från 30 °C till 180 °C. Består främst av en komplex blandning av aromatiska kolväten med tre eller flera kondenserade ringar.]

266-028-2

65996-93-2

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 1B

H350

H340

H360FD

GHS08

Dgr

H350

H340

H360FD”