25.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/1


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/1756

av den 20 november 2020

om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Förenade kungariket utträdde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 på grundval av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (utträdesavtalet). Utträdesavtalet föreskriver en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2020. Fram till detta datum ska de unionsrättsliga bestämmelserna om mervärdesskatt tillämpas på och i Förenade kungariket. Efter denna övergångsperiod ska de unionsrättsliga bestämmelserna om mervärdesskatt inte längre vara tillämpliga på eller i Förenade kungariket.

(2)

I enlighet med artikel 8 i protokollet om Irland/Nordirland (protokollet), som utgör en integrerad del av utträdesavtalet, ska de unionsrättsliga bestämmelserna om mervärdesskatt som förtecknas i bilaga 3 till protokollet emellertid, vad gäller varor, tillämpas i Nordirland (3) även efter övergångsperioden, i syfte att undvika en hård gräns mellan Irland och Nordirland.

(3)

Därför kommer beskattningsbara personer och vissa icke beskattningsbara juridiska personer att omfattas av unionsrättsliga bestämmelser om mervärdesskatt när det gäller transaktioner med varor i Nordirland, medan de kommer att omfattas av bestämmelserna i Förenade kungarikets lagstiftning om mervärdesskatt för alla övriga transaktioner i Förenade kungariket, inbegripet när det gäller Nordirland.

(4)

För att unionens mervärdesskattesystem ska fungera väl är det viktigt att ett tydligt registreringsnummer för mervärdesskatt tilldelas varje beskattningsbar person som utför leveranser av varor i Nordirland och varje beskattningsbar person, eller icke beskattningsbar juridisk person, som gör gemenskapsinterna förvärv av varor som anges i artikel 214.1 a, b och c i rådets direktiv 2006/112/EG (4), eller till en beskattningsbar person med avseende på användningen av de frivilliga särskilda ordningarna för beskattningsbara personer som utför distansförsäljning av varor.

(5)

Därför bör särskilda registreringsnummer för mervärdesskatt med ett särskilt prefix införas i Nordirland för att skilja mellan beskattningsbara personer och icke-beskattningsbara juridiska personer vilkas transaktioner med varor i Nordirland omfattas av unionsrättsliga bestämmelser om mervärdesskatt, å ena sidan, och personer som utför andra transaktioner för vilka de är registrerade för mervärdesskatt i Förenade kungariket.

(6)

Som regel baseras prefix för registreringsnummer för mervärdesskatt i unionen på ISO kod 3166 – alfa 2 – genom vilket den medlemsstat som tilldelat numret kan identifieras. Nordirland har ingen särskild kod enligt detta system, men i ISO föreskrivs möjligheten att använda X-koder för territorier som inte har någon specifik kod. Därför är det lämpligt att föreslå koden ”XI” för Nordirland.

(7)

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 215 i direktiv 2006/112/EG ska följande stycke läggas till:

”Prefixet ”XI” ska användas för Nordirland.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2020. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel 20 november 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Yttrande av den 11 november 2020 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 29 oktober 2020 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(3)  Med förbehåll för det demokratiska samtycke i Nordirland till en fortsatt tillämpning av artiklarna 5–10 som avses i artikel 18.1 i protokollet.

(4)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).