1.12.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 403/5


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1786

av den 27 november 2020

om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v och artikel 218.7,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2019/1925 (2) undertecknades protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal (nedan kallat protokollet) den 18 november 2019.

(2)

Syftet med protokollet är att göra det möjligt för unionen och Republiken Senegal (nedan kallad Senegal) att samarbeta närmare för att främja en politik för hållbart fiske och ett ansvarsfullt nyttjande av fiskeresurserna i Senegals vatten samt för att stödja landets ansträngningar för att utveckla fiskerisektorn.

(3)

Protokollet bör godkännas på unionens vägnar.

(4)

Genom artikel 7 i avtalet inrättas en gemensam kommitté, vars uppgift är att övervaka tillämpningen av avtalet. Dessutom får den gemensamma kommittén anta vissa ändringar av protokollet. I syfte att underlätta godkännandet av sådana ändringar är det lämpligt att kommissionen, med förbehåll för vissa särskilda materiella och formella villkor, bemyndigas att godkänna ändringarna på unionens vägnar genom ett förenklat förfarande.

(5)

Unionens ståndpunkt med avseende på planerade ändringar av protokollet bör fastställas av rådet. De föreslagna ändringarna bör godkännas om inte en blockerande minoritet av medlemsstater, enligt vad som anges i artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen, motsätter sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal godkänns härmed på unionens vägnar (3).

Artikel 2

I enlighet med det förfarande som anges i bilagan till detta beslut bemyndigas kommissionen att på unionens vägnar godkänna de ändringar av protokollet som ska antas av den gemensamma kommitté som inrättats enligt artikel 7 i avtalet.

Artikel 3

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 17 i protokollet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Godkännande av den 11 november 2020 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut (EU) 2019/1925 av den 14 november 2019 om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal (EUT L 299, 20.11.2019, s. 11).

(3)  Texten till protokollet har offentliggjorts i EUT L 299 av den 20 november 2019 tillsammans med beslutet om protokollets undertecknande.


BILAGA

FÖRFARANDE FÖR GODKÄNNANDE AV ÄNDRINGAR AV PROTOKOLLET SOM SKA ANTAS AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN

När den gemensamma kommittén ska anta ändringar av protokollet i enlighet med artiklarna 8 och 10 i protokollet, bemyndigas kommissionen att på följande villkor godkänna de föreslagna ändringarna på unionens vägnar:

1.

Kommissionen ska säkerställa att godkännandet på unionens vägnar

a)

överensstämmer med målen för den gemensamma fiskeripolitiken,

b)

är förenligt med relevanta bestämmelser som antagits av de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna och beaktar den gemensamma kuststatsförvaltningen,

c)

tar hänsyn till den senaste statistiska och biologiska information, samt övrig relevant information, som översänts till kommissionen.

2.

Innan kommissionen godkänner föreslagna ändringar på unionens vägnar ska kommissionen lägga fram dem för rådet i tillräckligt god tid före det relevanta mötet i den gemensamma kommittén.

3.

De föreslagna ändringarnas överensstämmelse med kriterierna i punkt 1 i denna bilaga ska bedömas av rådet.

4.

Om inte ett antal medlemsstater som motsvarar en blockerande minoritet i rådet i enlighet med artikel 16.4 i EU-fördraget gör invändningar mot de föreslagna ändringarna ska kommissionen godkänna dem på unionens vägnar. Om det finns en sådan blockerande minoritet ska kommissionen avslå de föreslagna ändringarna på unionens vägnar.

5.

Om det under senare möten i gemensamma kommittén, inbegripet på plats, är omöjligt att nå en överenskommelse ska frågan på nytt hänskjutas till rådet, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i punkterna 2–4, så att dessa nya element kan beaktas i unionens ståndpunkt.

6.

Kommissionen uppmanas att i god tid vidta eventuella nödvändiga åtgärder för uppföljning av beslutet i den gemensamma kommittén, i förekommande fall inbegripet offentliggörande av det relevanta beslutet i Europeiska unionens officiella tidning samt framläggande av förslag som behövs för beslutets genomförande.

7.

I andra frågor som inte rör ändringar av protokollet i enlighet med artiklarna 8 och 10 i protokollet ska den ståndpunkt som unionen ska inta i den gemensamma kommittén fastställas i enlighet med fördragen och etablerade arbetsmetoder.