3.11.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 365/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1598

av den 20 oktober 2020

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Spanien – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globalisering, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och att hjälpa dem att återintegreras på arbetsmarknaden.

(2)

Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (3) inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser).

(3)

Den 13 maj 2020 lämnade Spanien in en ansökan om att utnyttja fonden med anledning av uppsägningar inom de näringsgrenar som i den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 24 (Stål- och metallframställning), 25 (Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater), 30 (Tillverkning av andra transportmedel), 32 (Annan tillverkning), 33 (Reparation och installation av maskiner och apparater) och 43 (Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet) i Nuts 2-regionen Galicien (ES11) i Spanien. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd från fonden i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 godtas Spaniens ansökan, eftersom det är en gemensam ansökan som endast omfattar små och medelstora företag i regionen Galicien, där små och medelstora företag är den huvudsakliga företagstypen, och eftersom uppsägningarna får allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala, regionala och nationella ekonomin.

(5)

Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 2 054 400 EUR som Spanien ansökt om.

(6)

För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 054 400 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 20 oktober 2020..

Utfärdat i Bryssel den 20 oktober 2020.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

D. M. SASSOLI

På rådets vägnar

Ordförande

M. ROTH


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).