30.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 362/29


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/1586

av den 29 oktober 2020

om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 september 2010 antog rådet beslut 2010/573/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien.

(2)

Till följd av en översyn av beslut 2010/573/Gusp bör de restriktiva åtgärderna mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien förlängas till och med den 31 oktober 2021. Rådet kommer att se över situationen när det gäller de restriktiva åtgärderna efter sex månader.

(3)

Beslut 2010/573/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4.2 i beslut 2010/573/Gusp ska ersättas med följande:

”2.

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 oktober 2021. Det ska ses över fortlöpande. Det ska vid behov förlängas eller ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppfyllts.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2010/573/Gusp av den 27 september 2010 om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien (EUT L 253, 28.9.2010, s. 54).