30.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 362/20


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/1582

av den 23 oktober 2020

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid partsmötena för avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet (avtalet) ingicks av unionen genom rådets beslut (EU) 2019/407 (1). Avtalet väntas träda i kraft senare i år.

(2)

Partsmötet ansvarar för att anta åtgärder som är avsedda att säkerställa avtalets genomförande för att uppnå målet att förebygga oreglerat fiske i den del av centrala Norra ishavet som utgörs av fritt hav, genom tillämpning av försiktighetsbaserade bevarande- och förvaltningsåtgärder som en del av en långsiktig strategi för att skydda sunda marina ekosystem och säkerställa bevarande och hållbart nyttjande av fiskbestånden. Sådana åtgärder kan komma att bli bindande för unionen.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (2) föreskrivs att unionen ska säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I den föreskrivs också att unionen ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och ska säkerställa att nyttjandet av de marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. Det föreskrivs vidare att unionen ska vidta förvaltnings- och bevarandeåtgärder på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, stödja utvecklingen av vetenskapliga rön och vetenskaplig rådgivning, gradvis eliminera utkast och främja fiskemetoder som bidrar till ett mer selektivt fiske och till att oönskade fångster så långt som möjligt undviks och minskas samt till ett fiske med liten inverkan på de marina ekosystemen och fiskeresurserna. I förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs dessutom uttryckligen att unionen ska tillämpa dessa mål och principer när den sköter sina externa förbindelser på fiskeriområdet.

(4)

Såsom anges i rådets slutsatser av den 19 november 2019 om haven, inklusive Arktis, det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen En integrerad EU-politik för Arktis och rådets slutsatser av den 24 mars 2017 om Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid, är stöd för avtalet och ett eventuellt inrättande av en fiskeriförvaltningsorganisation eller ett fiskeriförvaltningsarrangemang på regional nivå i det fria havet i Arktis ett viktigt mål för unionen för att skydda miljön i Arktis och säkerställa hållbar utveckling i och kring den arktiska regionen på grundval av internationellt samarbete.

(5)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid partsmötet för avtalet för perioden 2020–2024, eftersom bevarande- och förvaltningsåtgärder enligt avtalet kommer att vara bindande för unionen och på ett avgörande sätt kunna påverka innehållet i unionsrätten, nämligen rådets förordningar (EG) nr 1005/2008 (3) och (EG) nr 1224/2009 (4) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (5).

(6)

Med hänsyn till den begränsade kunskapen om fiskeresurserna inom avtalsområdet och fiskeresursernas beskaffenhet och att unionens ståndpunkt därför måste beakta ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under partsmötena, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner som fastställs i artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2020–2024.

(7)

Detta beslut kan i ett senare skede följas av ett nytt separat rådsbeslut om inledande av förhandlingar om inrättande av en eller flera fiskeriförvaltningsorganisationer eller ett eller flera fiskeriförvaltningsarrangemang på regional eller subregional nivå i det fria havet i Arktis.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid partsmötena för avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet (avtalet) ska överensstämma med principerna och riktlinjerna för den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar under partsmötena för avtalet (6).

Artikel 2

Före varje partsmöte för avtalet, när detta organ ska anta beslut som har rättslig verkan för unionen, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra relevanta uppgifter som översänts till kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som avses i artikel 1.

I det syftet och på grundval av dessa uppgifter ska kommissionen i tillräckligt god tid före varje partsmöte för avtalet till rådet översända ett dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av innehållet i den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar.

Om det under ett partsmöte för avtalet är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ, så att unionens ståndpunkt kan ta hänsyn till nya element.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som avses i artikel 1 ska bedömas och, vid behov, revideras av rådet på kommissionens förslag, senast i samband med partsmötet för avtalet 2025.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 23 oktober 2020.

På rådets vägnar

S. SCHULZE

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2019/407 av den 4 mars 2019 om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet (EUT L 73, 15.3.2019, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).

(6)  Se dok. ST 11439/20 på http://register.consilium.europa.eu.