2.10.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 319/13


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/1388

av den 2 oktober 2020

om genomförande av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2012 antog rådet beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland.

(2)

Den 9 augusti 2020 genomförde Belarus ett presidentval, som visade sig vara oförenligt med internationella normer och präglades av förtryck av oberoende kandidater och brutala ingripanden mot fredliga demonstranter efter valet. Den 11 augusti 2020 utfärdade unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ett uttalande på unionens vägnar, i vilket valet bedömdes vara varken fritt eller rättvist. Det angavs också att åtgärder kunde vidtas mot de personer som är ansvariga för det våld, de omotiverade frihetsberövanden och det valfusk som har iakttagits.

(3)

Med hänsyn till den allvarliga situationen i Belarus bör 40 personer föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2012/642/Gusp.

(4)

Bilagan till beslut 2012/642/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2012/642/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 oktober 2020.

På rådets vägnar

M. ROTH

Ordförande


(1)  EUT L 285, 17.10.2012, s. 1.


BILAGA

Följande personer ska läggas till i bilagan till beslut 2012/642/Gusp:

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(vitrysk stavning)

Namn

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

”5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч Караеў

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Inrikesminister, generalmajor vid polisen

Födelsedatum: 21.6.1966

Födelseort: Ordzhonikidze, f.d. Sovjetunionen (numera Vladikavkaz, Ryska federationen)

Kön: man

I sin ledande ställning som inrikesminister är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Förste viceminister vid inrikesministeriet, chef för kriminalpolisen, överste vid polisen

Födelsedatum: 14.2.1975

Födelseort: Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som förste viceminister vid inrikesministeriet är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Aleksandr Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Viceminister vid inrikesministeriet, generalmajor vid polisen

Födelsedatum: 29.4.1965

Födelseort: Vetkovski, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som viceminister vid inrikesministeriet är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Viceminister vid inrikesministeriet, generalmajor vid polisen

Födelsedatum: 21.9.1966

Födelseort: Yasinovataya, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina)

Kön: man

I sin ledande ställning som viceminister vid inrikesministeriet är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Viceminister vid inrikesministeriet, befälhavare för inrikestrupperna

Födelsedatum: 17.4.1976

Födelseort: Slonim, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som viceminister vid inrikesministeriet och befälhavare för inrikesministeriets inrikestrupper är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor, i synnerhet inrikestrupperna under hans befäl, efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Vice befälhavare för inrikestrupperna

Födelsedatum: 18.3.1967

Kön: man

I sin befattning som vice befälhavare för inrikesministeriets inrikestrupper är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor, i synnerhet inrikestrupperna under hans befäl, efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Befälhavare för specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR), överstelöjtnant

Kön: man

I sin befattning som befälhavare för specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR) är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av SOBR efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter.

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Chef för säkerhetsavdelningen, inrikesministeriet

Födelsedatum: 14.10.1975

Födelseort: byn Rublevsk, distriktet Krugljanski, regionen Mogilev, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

Med sin höga befattning som chef för säkerhetsavdelningen vid inrikesministeriet är han delaktig i förtrycks- och hotkampanjen under ledning av inrikesministeriets styrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Chef för Omon (Specialpolisgruppen) för Minsks stadsstyrelse

Födelsedatum: 1.6.1972

Födelseort: byn Gorodilovo, regionen Minsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ställning som chef för Omon‐styrkorna i Minsk är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av Omon‐styrkorna efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Chef för huvuddirektoratet för inrikes frågor vid Minsks stadsstyrelse

Födelsedatum: 5.5.1975

Födelseort: byn Malinovka, länet Mogilev, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin befattning som chef för huvuddirektoratet för inrikesfrågor vid Minsks stadsstyrelse är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av polisstyrkor efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel av fredliga demonstranter samt hot och våld mot journalister.

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Chef för polismyndigheten i distriktet Moskovski i Minsk

Kön: man

I sin befattning som chef för polismyndigheten i distriktet Moskovski i Minsk är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det distriktet efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Förste biträdande chef för distriktsavdelningen för inrikes frågor i distriktet Moskovski i Minsk, chef för kriminalpolisen

Kön: man

I sin befattning som förste biträdande chef för distriktsavdelningen för inrikes frågor i distriktet Moskovski i Minsk och chef för kriminalpolisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det distriktet efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Biträdande chef för distriktsavdelningen för inrikes frågor i distriktet Moskovski i Minsk, chef för ordningspolisen

Kön: man

I sin befattning som biträdande chef för distriktsavdelningen för inrikes frågor i distriktet Moskovski i Minsk och chef för ordningspolisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det distriktet efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet Gomel/Homyel

Födelsedatum: 24.3.1975

Födelseort: Mahilou/Mogilev, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin befattning som chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet Gomel/Homyel är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det länet efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Förste biträdande chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet Gomel/Homyel, chef för kriminalpolisen

Födelsedatum: 26.7.1977

Kön: man

I sin befattning som biträdande chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet Gomel/Homyel och chef för kriminalpolisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det länet efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Biträdande chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet Gomel/Homyel, chef för ordningspolisen

Födelsedatum: 26.1.1972

Födelseort: Gomel/Homyel, länet Gomel/Homyel, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin befattning som biträdande chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet Gomel/Homyel och chef för ordningspolisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det länet efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet Brest, generalmajor vid polisen

Födelsedatum: 22.12.1971

Födelseort: Kapyl, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin befattning som chef för avdelningen för inrikes frågor vid länsstyrelsen i länet Brest och generalmajor vid polisen är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen mot fredliga demonstranter i det distriktet efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden, överdriven våldsanvändning och misshandel, inbegripet tortyr.

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Chef för Omon (Specialpolisgruppen) i Vitebsk/Viciebsk

Födelsedatum: 20.9.1975

Kön: man

I sin ställning som chef för Omon‐styrkorna i Vitebsk är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av Omon‐styrkorna i Vitebsk/Viciebsk efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel av fredliga demonstranter.

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Chef för Omon (Specialpolisgruppen) i Gomel/Homyel

Kön: man

I sin ställning som chef för Omon‐styrkorna i Gomel/Homyel är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av Omon‐styrkorna i Gomel/Homyel efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel av fredliga demonstranter.

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Chef för Omon (Specialpolisgruppen) i Brest, överstelöjtnant

Kön: man

I sin ställning som chef för Omon‐styrkorna i Brest är han ansvarig för förtrycks- och hotkampanjen under ledning av Omon-styrkorna i Brest efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel av fredliga demonstranter.

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Chef för kriminalvårdsavdelningen vid inrikesministeriet, generalmajor vid polisen

Kön: man

I sin ställning som chef för kriminalvårdsavdelningen som beslutar om inrikesministeriets förvarsenheter är han ansvarig för den inhumana och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av frihetsberövade medborgare efter presidentvalet 2020 och de generella brutala ingripandena mot fredliga demonstranter.

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Direktör för förvarsenheten Akrestina i Minsk

Kön: man

I egenskap av direktör för förvarsenheten vid Akrestina i Minsk är han ansvarig för den omänskliga och förnedrande behandlingen, inbegripet tortyr, av medborgare som hållits i förvar i förvarsenheten efter presidentvalet 2020.

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валéрый Пáўлавiч

Image 1

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Tidigare ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) För närvarande statssekreterare i Belarus säkerhetsråd

Födelsedatum: 19.6.1964

Födelseort: Radostovo, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ledande ställning som ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) var han ansvarig för KGB:s deltagande i förtrycks- och hotkampanjen efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter och oppositionsmedlemmar.

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Förste vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB)

Födelsedatum: 1972

Födelseort: Borisov/Barisaw, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin ledande ställning som förste vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) är han ansvarig för KGB:s deltagande i förtrycks- och hotkampanjen efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter och oppositionsmedlemmar.

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB)

Kön: man

I sin ledande ställning som vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) är han ansvarig för KGB:s deltagande i förtrycks- och hotkampanjen efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter och oppositionsmedlemmar.

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB)

Kön: man

I sin ledande ställning som vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) är han ansvarig för KGB:s deltagande i förtrycks- och hotkampanjen efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter och oppositionsmedlemmar.

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB)

Kön: man

I sin ledande ställning som vice ordförande för statssäkerhetskommittén (KGB) är han ansvarig för KGB:s deltagande i förtrycks- och hotkampanjen efter presidentvalet 2020 med särskilt godtyckliga gripanden och misshandel, inbegripet tortyr, av fredliga demonstranter och oppositionsmedlemmar.

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Aleksandr Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Republiken Belarus tidigare riksåklagare

Födelsedatum: 11.7.1960

Födelseort: Hrodna/Grodno, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I sin tidigare ställning som riksåklagare är han ansvarig för den utbredda användningen av straffrättsliga förfaranden i syfte att diskvalificera oppositionskandidater inför presidentvalet 2020 och förhindra personer att ansluta sig till det samordningsråd som oppositionen inrättade för att ifrågasätta valresultatet.

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Ordförande för centrala valkommissionen

Födelsedatum: 29.1.1953

Födelseort: Slutsk, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

I egenskap av ordförande för centrala valkommissionen är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess ledning har i synnerhet organiserat avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Vice ordförande för centrala valkommissionen

Födelsedatum: 30.10.1964

Födelseort: Kolomyja, länet Ivano-Frankivsk, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina)

Kön: man

I egenskap av vice ordförande för centrala valkommissionen är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess ledning har i synnerhet organiserat avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Sekreterare för centrala valkommissionen

Födelsedatum: 1.7.1971

Kön: kvinna

I egenskap av sekreterare för centrala valkommissionen är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess ledning har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 10.10.1975

Kön: man

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 1976

Kön: kvinna

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alekseevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 3.1.1969

Kön: man

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 6.8.1959

Födelseort: Podilsk, länet Odessa, f.d. Sovjetunionen (numera Ukraina)

Kön: kvinna

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 21.7.1957

Kön: man

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 19.2.1979

Födelseort: Lyuban, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 26.9.1970

Kön: kvinna

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 16.8.1972

Födelseort: Hrodna/Grodno, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: man

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är han ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Ledamot i centrala valkommissionen

Födelsedatum: 2.11.1976

Födelseort: Zhlobin, f.d. Sovjetunionen (numera Belarus)

Kön: kvinna

I egenskap av ledamot i centrala valkommissionens kollegium är hon ansvarig för dess misskötsel av presidentvalets valförfarande 2020, dess icke-förenlighet med grundläggande internationella normer för rättvisa och transparens samt dess förfalskning av valresultat.

Centrala valkommissionen och dess kollegium har i synnerhet organiserat centrala valkommissionens avvisande av vissa oppositionskandidater på falska grunder och infört oproportionerliga restriktioner för observatörer vid vallokalerna. Centrala valkommissionen har också säkerställt att valkommissioner som står under dess överinseende har satts samman på ett partiskt sätt.”