8.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/18


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/511

av den 26 mars 2020

om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 300.3 och 305,

med beaktande av rådets beslut (EU) 2019/852 av den 21 maj 2019 om Regionkommitténs sammansättning (1),

med beaktande av de förslag som de belgiska, tyska och maltesiska regeringarna har lagt fram, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 300.3 i fördraget föreskrivs att Regionkommittén ska bestå av företrädare för regionala och lokala organ som antingen har valts till ett regionalt eller lokalt organ eller är politiskt ansvariga inför en vald församling.

(2)

I artikel 305 i fördraget föreskrivs att Regionkommitténs ledamöter och lika många suppleanter ska utses av rådet för en femårsperiod i enlighet med förslag från varje medlemsstat.

(3)

Eftersom mandattiden för Regionkommitténs ledamöter och suppleanter löpte ut den 25 januari 2020, bör nya ledamöter och suppleanter utnämnas.

(4)

Den 10 december 2019 antog rådet beslut (EU) 2019/2157 (2). Genom det beslutet utnämndes för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025 ledamöter och suppleanter som föreslagits av de tjeckiska, danska, estniska, cypriotiska, lettiska, luxemburgska, nederländska, österrikiska, rumänska, slovenska, slovakiska och svenska regeringarna. Genom beslut (EU) 2019/2157 utnämndes även för samma period tre ledamöter som föreslagits av den belgiska regeringen, 21 ledamöter och 20 suppleanter som föreslagits av den tyska regeringen, åtta ledamöter och åtta suppleanter som föreslagits av den irländska regeringen, 16 ledamöter och 16 suppleanter som föreslagits av den spanska regeringen, 10 ledamöter och 14 suppleanter som föreslagits av den italienska regeringen, fyra ledamöter och fyra suppleanter som föreslagits av den maltesiska regeringen och åtta ledamöter och åtta suppleanter som föreslagits av den finländska regeringen. Ledamöter och suppleanter för vilka rådet inte mottagit några förslag från den respektive medlemsstaten före den 15 november 2019 kunde inte tas med i beslut (EU) 2019/2157.

(5)

Den 20 januari 2020 antog rådet beslut (EU) 2020/102 (3). Genom det beslutet utnämndes för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025, ledamöter och suppleanter som föreslagits av de grekiska, franska, kroatiska, litauiska, ungerska och portugisiska regeringarna samt fyra ledamöter och fyra suppleanter som föreslagits av den belgiska regeringen, en ledamot som föreslagits av den bulgariska regeringen, en ledamot och en suppleant som föreslagits av den irländska regeringen, en ledamot och en suppleant som föreslagits av den spanska regeringen, 14 ledamöter och 10 suppleanter som föreslagits av den italienska regeringen samt 21 ledamöter och 20 suppleanter som föreslagits av den polska regeringen. Ledamöter och suppleanter för vilka rådet inte mottagit några förslag från den respektive medlemsstaten före den 20 december 2019 kunde inte tas med i beslut (EU) 2020/102.

(6)

Den 3 februari 2020 antog rådet beslut (EU) 2020/144 (4). Genom det beslutet utnämndes för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025 fyra ledamöter och fyra suppleanter som föreslagits av den spanska regeringen, samt en ledamot och en suppleant som föreslagits av den finländska regeringen. Ledamöter och suppleanter för vilka rådet inte mottagit några förslag från den respektive medlemsstaten före den 23 januari 2020 kunde inte tas med i beslut (EU) 2020/144.

(7)

Belgien har föreslagit sina kandidater till de återstående platserna som ledamöter och suppleanter, Tyskland har föreslagit sin kandidat till en suppleant och Malta har föreslagit sin kandidat till en ledamot. Dessa ledamöter och suppleanter bör utnämnas för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025. Detta beslut bör därför tillämpas retroaktivt från och med den 26 januari 2020.

(8)

Utnämningen av övriga ledamöter och suppleanter för vilka förslag ännu inte meddelats rådet kommer att äga rum i ett senare skede.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025,

som ledamöter, de personer som för varje medlemsstat anges i bilaga I,

som suppleanter, de personer som för varje medlemsstat anges i bilaga II.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 26 januari 2020.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2020.

På rådets vägnar

A. METELKO-ZGOMBIĆ

Ordförande


(1)  EUT L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Rådets beslut (EU) 2019/2157 av den 10 december 2019 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025 (EUT L 327, 17.12.2019, s. 78).

(3)  Rådets beslut (EU) 2020/102 av den 20 januari 2020 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025 (EUT L 20, 24.1.2020, s. 2).

(4)  Rådets beslut (EU) 2020/144 av den 3 februari 2020 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2020–25 januari 2025 (EUT L 32, 4.2.2020, s. 16).


BILAGA I

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I -I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I -ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


BILAGA II

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II -II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II -ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt