6.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/14


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/374

av den 5 mars 2020

om genomförande av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp (1), särskilt artikel 12.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1333.

(2)

Den 25 februari 2020 uppdaterade FN:s säkerhetsråds kommitté, inrättad enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1970 (2011), uppgifterna rörande fem personer som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagorna I och III till beslut (Gusp) 2015/1333 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och III till beslut (Gusp) 2015/1333 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 2020.

På rådets vägnar

T. ĆORIĆ

Ordförande


(1)  EUT L 206, 1.8.2015, s. 34.


BILAGA

I bilagorna I och III till beslut (Gusp) 2015/1333 ska posterna 6, 9, 23, 25 och 27 ersättas med följande:

”6.   Namn: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titel: ingen uppgift. Befattning: a) direktör, Organisationen för yttre säkerhet b) chef för den yttre underrättelsetjänsten. Födelsedatum:4 april 1944Födelseort: Alrhaybat. Alias (säkerställt): Dorda Abuzed OE. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: libyskt passnummer FK117RK0, utfärdat den 25 november 2018, utfärdat i Tripoli (datum då passet löper ut: 24 november 2026). Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: Libyen (tros vara bosatt i Egypten). Uppförd på förteckningen: den 26 februari 2011 (ändrad den 27 juni 2014, 1 april 2016, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 15 i resolution 1970 (reseförbud). Uppförd på förteckningen den 17 mars 2011 i enlighet med punkt 17 i resolution 1970 (frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451”.

”9.   Namn: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI (MUAMMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADDAFI)

Titel: ingen uppgift. Befattning: ingen uppgift. Födelsedatum:1 januari 1978Födelseort: Tripoli, Libyen. Alias (säkerställt): Aisha Muhammed Abdul Salam (libyskt passnummer: 215215). Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: ingen uppgift. Passnummer: a) omanskt passnummer 03824970, utfärdat den 4 maj 2014, utfärdat i Muscat, Oman (datum då passet löper ut: 3 maj 2024) b) libyskt passnummer 428720 c) B/011641. Nationellt identitetsnr: 98606612. Adress: Sultanatet Oman (tros befinna sig i Sultanatet Oman). Uppförd på förteckningen: den 26 februari 2011 (ändrad den 11 november 2016, 26 september 2014, 21 mars 2013, 2 april 2012, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol‐UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815”.

”23.   Namn: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Titel: ingen uppgift. Befattning: befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, ledare för ett transnationellt nätverk för människohandel. Födelsedatum:7 maj 1988. Födelseort: (möjligen Sabrata, distriktet Talil). Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) al-Ahwal e) Al Dabbashi. Nationalitet: libysk. Passnummer: libyskt passnummer LY53FP76, utfärdat den 29 september 2015, utfärdat i Tripoli. Nationellt identitetsnr: 119880387067. Adress: a) Garabulli, Libyen b) al-Zawiya, Libyen c) Dbabsha‐Sabrata. Uppförd på förteckningen: den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Ytterligare information

Ahmad Imhamad är befälhavare för milisen Anas al-Dabbashi, som tidigare var aktiv i kustområdet mellan Sabrata och Melita. Imhamad är en viktig ledare inom olagliga verksamheter med anknytning till människohandel. Klanen al-Dabbashi och deras milis odlar dessutom förbindelser med terroristgrupper och våldsamma extremistgrupper. Imhamad är för närvarande aktiv i området kring al-Zawiya sedan de våldsamma sammandrabbningarna med andra miliser och rivaliserande smugglingsorganisationer i kustområdet i oktober 2017, som orsakade över 30 dödsfall, inbegripet bland civila. Efter att ha drivits bort tillkännagav Ahmad Imhamad den 4 december 2017 sin avsikt att återvända till Sabrata med vapenmakt. Det finns omfattande bevis för att Imhamads milis har varit direkt inblandad i olaglig människohandel och människosmuggling och att hans milis kontrollerar avreseplatser för migranter, läger, säkra gömställen och båtar. Det finns uppgifter som stöder slutsatsen att Imhamad har utsatt migranter (inbegripet minderåriga) för brutala och i vissa fall dödliga situationer på land och till sjöss. Efter våldsamma sammandrabbningar mellan Imhamads milis och andra miliser i Sabrata påträffades tusentals migranter (många av dem i dåligt skick), de flesta av dem i center tillhörande Anas al-Dabbashi-martyrernas brigad och al-Ghul-milisen. Klanen al-Dabbashi och den därtill knutna milisen Anas al-Dabbashi har sedan lång tid tillbaka förbindelser med Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil) och därtill anslutna grupper.

Flera verksamma medlemmar i Isil har hört till dem, däribland Abdallah al-Dabbashi, Isils ”kalif” i Sabrata. Imhamad påstås även vara inblandad i planeringen av mordet på Sami Khalifa al-Gharabli, som utnämnts av kommunfullmäktige i Sabrata för att bekämpa människohandel i juli 2017. Imhamads verksamheter bidrar i stor utsträckning till det ökande våldet och den ökande osäkerheten i västra Libyen och hotar freden och stabiliteten i Libyen och dess grannländer.”

”25.   Namn: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Titel: ingen uppgift. Befattning: Befälhavare för Shuhada al-Nasr-brigaden, vaktchef vid oljeraffinaderiet i al-Zawiya. Födelsedatum:2 december 1985. Födelseort: al-Zawiya, Libyen. Alias (säkerställt): ingen uppgift. Alias (ej säkerställt): a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al‐Qasab. Nationalitet: libysk. Passnummer: C17HLRL3, utfärdat den 30 december 2015, utfärdat i al-Zawiya. Nationellt identitetsnr: ingen uppgift. Adress: al-Zawiya, Libyen. Uppförd på förteckningen: den 7 juni 2018 (ändrad den 17 september 2018, 25 februari 2020). Övrig information: Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkt 22 a i resolution 1970 (2011), punkt 4 a i resolution 2174 (2014), punkt 11 a i resolution 2213 (2015).

Ytterligare information

Mohammed al-Hadi är ledare för Shuhada al Nasr-brigaden i al-Zawiya, västra Libyen. Hans milis kontrollerar raffinaderiet i al-Zawiya, en central knutpunkt för smuggling av migranter. Al-Hadi kontrollerar även förvarsenheter, bland annat förvarsenheten i Nasr – som nominellt står under DCIM:s kontroll. Flera källor har kunnat fastställa att al-Hadis nätverk är ett av de mest framträdande inom smuggling av migranter och utnyttjande av migranter i Libyen. Al-Hadi har omfattande kopplingar till chefen för den lokala kustbevakningsenheten i al-Zawiya, al-Rahman al‐Milad, vars enhet hejdar båtar med migranter, ofta från rivaliserande nätverk för smuggling av migranter. Migranterna förs då till förvarsenheter som står under al Nasr-milisens kontroll, där de uppges förvaras under svåra förhållanden. Expertpanelen för Libyen samlade in bevis för att migranter ofta hade misshandlats medan andra, främst kvinnor från länder söder om Sahara och från Marocko, såldes på den lokala marknaden som sexslavar. Panelen har också konstaterat att al-Hadi samarbetar med andra väpnade grupper och att han vid flera tillfällen under 2016 och 2017 varit inblandad i våldsamma sammandrabbningar.”

”27.   Namn: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Titel: ingen uppgift. Befattning: ledare för väpnade miliser. Födelsedatum:29 oktober 1982. Födelseort: ingen uppgift. Alias (säkerställt): Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Alias (ej säkerställt): ingen uppgift. Nationalitet: libysk. Passnummer: S/263963; utfärdat den 8 november 2012. Nationellt identitetsnr: a) 119820043341 b) Personligt id-nummer: 137803. Adress: ingen uppgift. Uppförd på förteckningen: den 11 september 2018 (ändrad den 25 februari 2020). Övrig information: Moderns namn är Salma Abdula Younis (Salma Abdula Yunis). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 15 och 17 i resolution 1970 (reseförbud, frysning av tillgångar). Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 11 b, 11 c och 11 d i resolution 2213 (2015) och punkt 11 i resolution 2362 (2017).

Ytterligare information

Libyens nationella åklagarmyndighet har utfärdat en arresteringsorder mot personen i fråga i vilken han anklagas för ett antal brott.

Personen i fråga har utfört väpnade attentat och attacker, senast den 14 juni 2018, mot oljeanläggningar i Libyens oljeproducerande region som ledde till att dessa anläggningar förstördes.

Attackerna i den oljeproducerande regionen ledde till att många av dess invånare dödades eller skadades och innebar att civilas liv var i fara.

Attackerna har periodvis stoppat Libyens oljeexport mellan 2013 och 2018, vilket har lett till avsevärda förluster för den libyska ekonomin.

Personen i fråga har försökt exportera olja olagligt.

Personen i fråga rekryterar utländska stridande till upprepade attacker mot den oljeproducerande regionen.

Personen i fråga bidrar genom sina handlingar till att destabilisera Libyen och hindrar de libyska parterna från att lösa den politiska krisen och genomföra Förenta nationernas handlingsplan.”