6.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 73/5


ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN

BESLUT nr E7

av den 27 juni 2019

om praktiska bestämmelser för samarbete och utbyte av uppgifter fram till dess att det elektroniska utbytet av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) har genomförts fullt ut av medlemsstaterna

(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)

(2020/C 73/04)

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1), enligt vilken administrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2),

med beaktande av artikel 72 d i förordning (EG) nr 883/2004, enligt vilken administrativa kommissionen i största möjliga mån ska främja användningen av ny teknik,

med beaktande av artikel 76.3 och 76.4 i förordning (EG) nr 883/2004, enligt vilken institutionerna ska vara skyldiga att samarbeta och ta kontakt med varandra vid tillämpning av förordningarna,

med beaktande av artikel 4 i förordning (EG) nr 987/2009, enligt vilken överföringen av uppgifter mellan institutionerna eller förbindelseorganen ska göras på elektronisk väg och administrativa kommissionen ska fastställa de detaljerade arrangemangen för utbyte av handlingar och strukturerade elektroniska handlingar, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut E4 av den 13 mars 2014 förlängdes den övergångsperiod som avses i artikel 95.1 i förordning (EG) nr 987/2009 avseende medlemsstaternas fullständiga utbyte av uppgifter på elektronisk väg med två år från och med det datum när det centrala EESSI-systemet har utvecklats, testats och levererats till produktion och det är klart för medlemsstaterna att påbörja integreringen med det centrala systemet.

(2)

I beslut E5 av den 16 mars 2017 fastställdes de praktiska bestämmelserna för övergångsperioden när det gäller det informationsutbyte med elektroniska hjälpmedel som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 987/2009.

(3)

På det 351:a mötet den 27–28 juni 2017 förklarade administrativa kommissionen att det centrala EESSI-systemet var ändamålsenligt och att EESSI-utbyten kunde inledas. Den tvåårsperiod som angavs i beslut E4 inleddes den 3 juli 2017.

(4)

På det 358:e mötet den 27–28 mars 2019 enades administrativa kommissionen om att övergångsperioden för EESSI, i linje med artikel 95 i förordning (EG) nr 987/2009 och beslut E4 av den 13 mars 2014, ska upphöra den 2 juli 2019.

(5)

Medborgarnas rättigheter i enlighet med bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen ska säkerställas och bevaras.

(6)

EESSI-projektets komplexitet och status vid tidpunkten för antagandet av detta beslut, behovet av att säkerställa att EESSI tas i bruk på ett välorganiserat och ändamålsenligt sätt samt EU-kommissionens och medlemsstaternas gemensamma åtagande att fortsätta att förbättra stabiliteten och säkerheten i EESSI-projektet bör beaktas.

(7)

Med hänsyn till den intensiva nationella verksamhet som är nödvändig i medlemsstaterna och de förseningar som har uppstått i EESSI-projektet, och till att inte alla institutioner kommer att vara helt redo att börja utbyta alla meddelanden i EESSI-systemet den 3 juli 2019, är det enligt principen om ett gott samarbete mellan institutionerna nödvändigt att fastställa tillfälliga praktiska bestämmelser om utbytet av uppgifter fram till dess att det elektroniska utbytet av socialförsäkringsuppgifter har genomförts fullt ut i alla medlemsstater och i det centrala EESSI-systemet.

(8)

Det ska finnas en backuplösning i händelse av fel i det centrala EESSI-systemet.

(9)

Detta beslut ska tillämpas från och med den 3 juli 2019 för att målet att säkerställa rättslig säkerhet för institutionerna och skydda rättigheterna för de personer som omfattas av förordningarna ska uppnås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1.

Från och med den 3 juli 2019 ska överföring av uppgifter mellan institutionerna ske på elektronisk väg via EESSI-systemet och baseras på utbytet av strukturerade elektroniska handlingar i de relevanta användningsfallen. Detta ska inte påverka utbyten som kan behöva ske i pappersformat enligt vad som föreskrivs i förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen, t.ex. när det gäller stödjande bevisning.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, i syfte att möjliggöra kontinuitet i verksamheten och för att skydda rättigheterna för de personer som omfattas av förordningarna, kan medlemsstater som inte är redo att använda elektroniska utbyten för ett användningsfall där så är nödvändigt fortsätta att utbyta uppgifter rörande användningsfallet i fråga via alla typer av handlingar, även om de är baserade på ett föråldrat format, ett föråldrat innehåll eller en föråldrad struktur, fram till dess att antalet medlemsstater som är redo att använda EESSI för användningsfallet i fråga når ett tröskelvärde på 80 %.

3.

Om ett annat format än strukturerade elektroniska handlingar används och det formatet inte innehåller de obligatoriska uppgifter som ingår i de strukturerade elektroniska handlingarna, ska den medlemsstat som behöver uppgifterna begära dem från den medlemsstat som utfärdade handlingen i det föråldrade formatet. Om det råder tvivel om den berörda personens rättigheter ska den mottagande institutionen kontakta den utfärdande institutionen i god samarbetsanda.

4.

Senast sex månader efter att det angivna tröskelvärdet i punkt 2 har uppnåtts ska medlemsstaterna använda enbart EESSI vid utbyten med andra medlemsstater, och de kommer inte längre att kunna göra utbyten utanför EESSI-systemet. De medlemsstater som inte är redo att använda EESSI för vissa användningsfall ska vidta de åtgärder som krävs på nationell nivå för att det ska gå att skicka och ta emot alla uppgifter för dessa särskilda användningsfall till och från andra medlemsstater via EESSI-systemet.

5.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 kan två eller flera medlemsstater komma överens om att det nödvändiga utbytet av information för hantering av stora mängder meddelanden, t.ex. fordringar rörande återbetalning när det gäller hälso- och sjukvård, olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar eller arbetslöshetsförmåner, kan fortgå i andra format än formaten i EESSI-systemet (t.ex. Build-projekt) fram till dess att de medlemsstater som ingår i det bilaterala utbytet är redo att använda EESSI.

6.

Medlemsstater som inte är redo att fullt ut fullgöra skyldigheterna i punkt 1 ska senast i oktober 2019 till administrativa kommissionen lämna in åtaganden avseende de nationella genomförandeplanerna och de viktigaste milstolparna för att utan ytterligare dröjsmål bli redo att använda EESSI för alla användningsfall. Därefter ska de varje kvartal lämna en lägesrapport till administrativa kommissionen fram till dess att de är redo att använda EESSI för alla användningsfall.

7.

Att vara redo att använda EESSI för ett visst användningsfall innebär att den berörda medlemsstaten både kan skicka och ta emot alla meddelanden avseende det användningsfallet eller, där så är relevant, avseende underdomänen för det användningsfallet, till och från andra medlemsstater. När det gäller användningsfall som inte omfattas av en medlemsstats lagstiftning innebär att vara redo att använda EESSI endast att ta emot meddelandena avseende det användningsfallet.

8.

Så snart två medlemsstater är redo att använda EESSI för ett användningsfall, ska utbytet av information dem emellan ske via EESSI för alla utbyten avseende det användningsfallet. Detta ska inte påverka objektivt motiverade undantagsfall, t.ex. säkerställande av kontinuitet i verksamheten i händelse av automatisk omställning vid fel i tekniska system eller eventuella bilaterala överenskommelser rörande t.ex. gemensamma tester, pilotprojekt, utbildning eller liknande.

9.

När det gäller multilaterala användningsfall, dvs. ett användningsfall där fler än två medlemsstater deltar i utbytet, ska utbytena via EESSI inledas först när det har fastställts att de medlemsstater som deltar i utbytet har förklarat sig redo att använda EESSI för det berörda användningsfallet. Detta ska inte påverka medlemsstaternas skyldigheter enligt punkt 4. De principer som beskrivs i punkt 7 gäller också i fall där fler än två medlemsstater deltar i ett användningsfall.

10.

Medlemsstaterna ska informera administrativa kommissionen minst 30 dagar innan de är redo att börja använda EESSI för ett visst användningsfall.

11.

Uppgifterna om vilket användningsfall i vilken medlemsstat som är klart för EESSI ska regelbundet (minst varje månad) göras tillgängliga för de nationella institutionerna och ska återspeglas i EESSI:s institutionsdatabas.

12.

Administrativa kommissionen ska på sina kvartalsvisa möten bevaka medlemsstaternas framsteg fram till dess att alla medlemsstater är redo att använda EESSI för alla användningsfall. En granskning av läget och de åtgärder som ska vidtas inom denna ram ska genomföras minst var sjätte månad och slutsatserna bör offentliggöras.

13.

Informationsutbyten som inletts utanför EESSI före det datum som anges i punkt 1 eller i enlighet med punkt 2 i detta beslut kan slutföras utanför EESSI. Alternativa arrangemang kan göras på bilateral nivå mellan medlemsstaterna eller godkännas av administrativa kommissionen, om så krävs.

14.

Inom sex månader efter offentliggörandet ska administrativa kommissionen utvärdera tillämpningen av detta beslut och bedöma möjliga ändringsbehov.

15.

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den 3 juli 2019.

Administrativa kommissionens ordförande

Adriana STOINEA


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.