12.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/6


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/187

av den 3 februari 2020

om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2020/8)

(omarbetning)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1 andra stycket jämförd med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.1, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/40 (1) har flera gånger ändrats på viktiga punkter (2). Eftersom ytterligare ändringar måste göras bör det beslutet omarbetas för ökad rättsäkerhet.

(2)

Genom beslut ECB/2014/40 inrättades det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (CBPP3). Tillsammans med programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar, programmet för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna samt programmet för köp av värdepapper från företagssektorn utgör CBPP3 en del av Europeiska centralbankens expanderade program för köp av tillgångar (APP). Syftet med APP är att förbättra den penningpolitiska transmissionsmekanismen, underlätta kreditgivningen i euroområdet, medföra lättnader i hushållens och företagens lånevillkor samt främja att inflationstakten varaktigt konvergerar till strax under 2 procent på medellång sikt, i enlighet med ECB:s huvudmål om att upprätthålla prisstabilitet.

(3)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/2199 (ECB/2017/37) (3) finjusterade de regler som gäller för godkända köp inom ramen för CBPP3 av säkerställda obligationer som ofta betecknas som säkerställda obligationer med s.k. conditional pass-through. Från och med den 1 januari 2019 bör säkerställda obligationer med s.k. conditional pass-through inte längre vara godtagbara för köp inom ramen för CBPP3, pga. av deras mer komplexa struktur där fördefinierade händelser leder till en förlängning av obligationens löptid och ett byte av dess betalningsstruktur.

(4)

Den 13 december 2018 beslutade ECB-rådet att vissa av APP:s parametrar borde justeras fr.o.m. den 1 januari 2019 för att uppnå målen för APP. Mer specifikt beslutade ECB-rådet att upphöra med nettoköpen av tillgångar inom ramen för APP den 31 december 2018. ECB-rådet bekräftar sin avsikt att fortsätta att fullt ut återinvestera sådana kapitalbelopp som återbetalas avseende värdepapper som köpts inom ramen för APP under en längre tid efter dagen då ECB-rådet börjar höja ECB:s viktigaste styrräntor, och i alla fall så länge detta är nödvändigt för att upprätthålla en god likviditet och en omfattande grad av penningpolitisk stimulans.

(5)

Den 12 september 2019 beslutade ECB-rådet att återuppta nettoköpen inom ramen för APP fr.o.m. den 1 november 2019 och förväntar sig att programmen kommer att löpa så länge det erfordras för att förstärka styrräntornas ackommoderande effekt samt upphöra strax innan ECB-rådet börjar höja ECB:s styrräntor. ECB-rådet beslutade även att fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper som förvärvats inom ramen för APP under en längre tidsperiod efter det datum när ECB-rådet inleder höjningen av ECB:s styrräntor, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik. Mot bakgrund av den utdragna avmattningen i euroområdets ekonomi, ihållande nedåtrisker i tillväxtutsikterna och inflationsutsikter som fortsätter att understiga ECB:s inflationsmål på medellång sikt konstaterade ECB-rådet att omfattande policyåtgärder behövs för att inflationen åter ska påbörja en varaktig konvergens i riktning mot ECB-rådets inflationsmål på medellång sikt. Att återuppta nettoköpen av tillgångar är en proportionerlig åtgärd eftersom detta har större effekt på de långa räntorna än styrräntorna och därmed sänker de relevanta finansieringskostnaderna för företag och hushåll.

(6)

CBPP3, som ingår i de program för köp av tillgångar som utgör APP, är en proportionerlig åtgärd som syftar till att minska riskerna i fråga om prisutvecklingsprognosen, eftersom programmet kommer att leda till ytterligare lättnader i de monetära och finansiella villkoren, bland annat de som är av betydelse för lånevillkoren för icke-finansiella bolag och hushåll i euroområdet, något som stimulerar de samlade konsumtions- och investeringsutgifterna i euroområdet och i slutänden bidrar till att inflationstakten på medellång sikt återgår till en nivå som ligger strax under 2 procent. Med tanke på att ECB:s styrräntor fortfarande ligger nära den lägre gränsen, är det nödvändigt att utöka Eurosystemets penningpolitiska åtgärder med program för köp av tillgångar, instrument som har hög överföringspotential till realekonomin.

(7)

CBPP3 omfattar en rad olika skyddsmekanismer för att säkerställa att de planerade köpen står i proportion till syftena samt att programmet är utformat på ett sådant sätt att vederbörlig hänsyn har tagits till de relaterade finansiella riskerna som begränsas genom riskhantering.

(8)

CBPP3 är helt i linje med de skyldigheter som centralbankerna i Eurosystemet ska uppfylla enligt fördragen, och påverkar inte Eurosystemets sätt att fungera i enlighet med principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.

(9)

Som ett led i den gemensamma penningpolitiken bör de direkta köpen av godtagbara säkerställda obligationer som centralbankerna i Eurosystemet genomför inom ramen för CBPP3 genomföras decentraliserat enligt de gemensamma regler som framgår av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direkta köp av säkerställda obligationer samt omfattningen av dessa

Eurosystemet inrättar härmed det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (CBPP3) enligt vilket centralbankerna i Eurosystemet ska köpa godtagbara säkerställda obligationer i enlighet med artikel 3. Inom ramen för CBPP3 får centralbankerna i Eurosystemet direkt köpa godtagbara säkerställda obligationer från godkända motparter på primär- och sekundärmarknaderna i enlighet med de regler för godkännande av motparter som fastställs i artikel 4.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.

kreditinstitut: samma betydelse som ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (4).

2.

multi cédulas: samma betydelse som ”multi cédulas” enligt definitionen i artikel 2.62 i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (5).

Artikel 3

Urvalskriterier för säkerställda obligationer

1.   Säkerställda obligationer ska vara godtagbara för direkta köp inom ramen för CBPP3 om de uppfyller godtagbarhetskriterierna för omsättningsbara tillgångar för Eurosystemets kredittransaktioner enligt del 4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), uppfyller villkoren för att användas som säkerhet för egen användning enligt vad som framgår av artikel 138.3 b i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), har emitteras av kreditinstitut med hemvist i euroområdet samt uppfyller kraven enligt punkt 3.

2.   Multi cédulas ska vara godtagbara för direkta köp inom ramen för CBPP3 om de är godtagbara för penningpolitiska transaktioner enligt del 4 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), har emitteras av specialföretag (SPV) med hemvist i euroområdet samt uppfyller kraven enligt punkt 3.

3.   Se säkerställda obligationer och multi cédulas som avses i punkterna 1 och 2 ska vara godtagbara för direkta köp inom ramen för CBPP3 förutsatt att de uppfyller nedanstående krav:

a)

De har en första/bästa kreditkvalitetsbedömning på kreditkvalitetssteg 3 i Eurosystemets harmoniserade riskklasskala uttryckt i form av minst en offentlig kreditbedömning från ett externt institut för kreditbedömning (ECAI) som har godkänts inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning.

b)

Sammanlagt får de gemensamma innehaven från det första (6) (CBPP1) och andra (7) (CBPP2) programmet för köp av säkerställda obligationer och CBPP3 och övriga innehav som Eurosystemets centralbanker har uppgå till högst 70 procent av en emission med samma ISIN-kod.

c)

De ska vara denominerade i euro samt innehas och avvecklas inom euroområdet.

d)

Obligationer som emitterats av enheter som stängts av från Eurosystemets kreditoperationer ska exkluderas från köp under CBPP3 under avstängningen.

e)

För säkerställda obligationer som för närvarande inte uppnår en rating på kreditkvalitetssteg 3 i Cypern och Grekland, krävs en minimirating av tillgången på nivån av den maximalt uppnåbara ratingen för säkerställda obligationer som definierats av respektive ECAI för jurisdiktionen. Detta krävs så länge som Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar inte tillämpas för kraven på godtagbarhet för omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska eller cypriotiska staten (enligt artikel 8.2 i Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31 (8)), och en maximalt 30-procentig andel i emissionen efter ISIN-kod (international securities identification number), som gäller för de gemensamma innehaven av CBPP1, CBPP2, CBPP3 och andra av innehav som Eurosystemets centralbanker har, och förutsatt att de säkerställda obligationerna omfattar alla nedanstående element för att uppnå riskekvivalens:

i)

Månadsvis rapportering av säkerhetspoolens särdrag, inklusive uppgifter lån för lån, till den nationella centralbank där emittenten är etablerad, tillsammans med programmets strukturella särdrag och emittentinformation; respektive nationell centralbank ska göra rapporteringsblanketten tillgänglig för motparterna.

ii)

En minimal ställd säkerhetsmarginal på 25 procent; respektive nationell centralbank informerar motparterna om reglerna för beräkning av den ställda säkerhetsmarginalen.

iii)

Valutasäkring med motparter med en rating BBB- eller högre för fordringar i annan valuta än euro är inkluderade i programmets säkerhetspool eller, alternativt, att minst 95 procent av tillgångarna är denominerade i euro.

iv)

Kreditfordringar i säkerhetspoolen gentemot gäldenärer i euroområdet.

f)

Säkerställda obligationer som innehas av emittenten ska vara godtagbara för köp inom ramen för CBPP3 förutsatt att de uppfyller godtagbarhetskriterierna som anges ovan.

g)

Det är tillåtet att köpa säkerställda obligationer till nominellt värde med negativ avkastning fram till förfallodagen (eller med lägsta möjliga avkastning) som är lika med eller högre än räntan på inlåningsfaciliteten. I nödvändig utsträckning är det tillåtet att köpa säkerställda obligationer till nominellt värde med negativ avkastning fram till förfallodagen (eller med lägsta möjliga avkastning) som understiger räntan på inlåningsfaciliteten.

h)

Emittenten av de säkerställda obligationerna är inte en enhet, privat eller offentligt ägd, som

i)

har som huvudsyfte att stegvis avveckla sina tillgångar och avsluta sin verksamhet, eller

ii)

är en tillgångsförvaltnings- eller avvecklingsenhet som inrättats till stöd för omstruktureringar och/eller resolution inom den finansiella sektorn*, inklusive tillgångsförvaltningsenheter som är ett resultat av en resolutionsåtgärd i form av tillämpningen av ett verktyg för avskiljande av tillgångar i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (9) eller nationell lagstiftning som genomför artikel 42 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (10).

i)

Säkerställda obligationer ska exkluderas från köp inom ramen för CBPP3 om de har en conditional pass-through struktur, där fördefinierade händelser leder till en förlängning av obligationens löptid och ett byte till en betalningsstruktur som främst är beroende av det kassaflöde som genereras av tillgångarna i den underliggande säkerhetspoolen.

Artikel 4

Godkända motparter

Följande ska vara godkända motparter för direkta transaktioner inom ramen för CBPP3 och för transaktioner med värdepapperslån som berör säkerställda obligationer som innehas i CBPP3 Eurosystemsportföljer:

a)

Enheter som uppfyller godtagbarhetskriterierna för att delta i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner enligt artikel 55 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), och

b)

andra motparter som används av en centralbank i Eurosystemet för att investera dess eurodenominerade investeringsportföljer, inklusive motparter utanför euroområdet som är aktiva på marknaderna för säkerställda obligationer.

Artikel 5

Upphävande

1.   Beslut ECB/2014/40 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 6

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft den fjärde dagen efter det att det har offentliggjorts Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 3 februari 2020.

Christine LAGARDE

ECB:s ordförande


(1)  Beslut ECB/2014/40 av den 15 oktober 2014 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (EUT L 335, 22.11.2014, s. 22).

(2)  Se bilaga I.

(3)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/2199 av den 20 november 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2017/37) (EUT L 312, 28.11.2017, s. 92).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

(6)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om genomförandet av programmet för köp av säkerställda obligationer (EUT L 175, 4.7.2009, s. 18).

(7)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2011/17 av den 3 november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda obligationer (EUT L 297, 16.11.2011, s. 70).

(8)  Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (EUT L 240, 13.8.2014, s. 28).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).


BILAGA I

Upphävt beslut och förteckning över ändringar av detta

Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/40 av den 15 oktober 2014 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (EUT L 335, 22.11.2014, s. 22)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/101 av den 11 januari 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2017/2) (EUT L 16, 20.1.2017, s. 53)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/1360 av den 18 maj 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2017/14) (EUT L 190, 21.7.2017, s. 22)

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/2199 av den 20 november 2017 om ändring av beslut ECB/2014/40 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2017/37) (EUT L 312, 28.11.2017, s. 92)


BILAGA II

Jämförelsetabell

Beslut ECB/2014/40

Det här beslutet

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6