31.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2020/135

av den 30 januari 2020

om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 50.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 oktober 2019 antog rådet beslut (EU) 2019/1750 (1) om ändring av beslut (EU) 2019/274 (2) om undertecknande på Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet bör godkännas på Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

(3)

Alla hänvisningar till unionen i detta beslut bör förstås så att de inbegriper Europeiska atomenergigemenskapen.

(4)

Den dag då avtalet träder i kraft upphör till följd av utträdet automatiskt mandattiden för alla ledamöter i unionens institutioner, organ och byråer som nominerats, utsetts eller valts i samband med Förenade kungarikets medlemskap i unionen.

(5)

Det är lämpligt att fastställa hur unionen ska företrädas i den gemensamma kommitté och de specialiserade kommittéer som inrättas genom avtalet. Kommissionen ska i enlighet med artikel 17.1 i EU-fördraget representera unionen och framföra unionens ståndpunkter enligt vad som fastställts av rådet i enlighet med fördragen. Rådet ska fastställa politik och fungera samordnande i enlighet med artikel 16.1 i EU-fördraget genom att fastställa de ståndpunkter som ska intas på unionens vägnar i gemensamma kommittén och de specialiserade kommittéerna. När gemensamma kommittén ska anta akter med rättsverkan, ska vidare de ståndpunkter som ska intas på unionens vägnar i gemensamma kommittén fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Sex månader innan artikel 5 i protokollet om Irland/Nordirland till utträdesavtalet blir tillämplig kommer formerna för medlemsstaternas deltagande i gemensamma kommitténs och de specialiserade kommittéernas sammanträden att ses över med beaktande av den nya situation som uppkommit.

(6)

Det erinras om att flera förklaringar inkluderades i protokollet från Europeiska rådets möte den 25 november 2018. Enligt förklaringen avseende utträdesavtalet och den politiska förklaringen gäller att om den unionsståndpunkt som ska intas i gemensamma kommittén avser en förlängning av övergångsperioden kommer rådet att fatta beslut i enlighet med Europeiska rådets riktlinjer, och beslut om förlängning av övergångsperioden kommer att beakta Förenade kungarikets fullgörande av skyldigheter i enlighet med avtalet, inbegripet protokollen till det. Två andra förklaringar från Europeiska rådet och från Europeiska kommissionen inkluderades i ovannämnda protokoll från Europeiska rådets möte: en tolkningsförklaring om artikel 184 i utträdesavtalet och en förklaring om de framtida avtalens territoriella tillämpningsområde.

(7)

När unionen ska inta en ståndpunkt i gemensamma kommittén ska rådet och kommissionen respektera förklaringarna i protokollet från Europeiska rådets möte den 25 november 2018.

(8)

Europaparlamentet ska omedelbart och fullständigt informeras, såsom föreskrivs i artikel 218.10 i EUF-fördraget, på grundval av praktiska former för samarbetet som låter det till fullo utöva sina befogenheter i enlighet med fördragen.

(9)

När det krävs att unionen vidtar åtgärder i syfte att följa bestämmelserna i avtalet ska sådana åtgärder vidtas i enlighet med bestämmelserna i fördragen, inom ramen för de befogenheter som tilldelats varje institution. Det är därför kommissionen som ska tillhandahålla Förenade kungariket den information eller de underrättelser som krävs enligt avtalet, utom när det i avtalet hänvisas till andra specifika unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer, samråda med Förenade kungariket i specifika frågor och bjuda in Förenade kungarikets företrädare att närvara vid internationella samråd eller förhandlingsmöten som en del av unionens delegation. Det är även kommissionen som ska företräda unionen inför skiljenämnden i fall då en tvist har hänskjutits till skiljeförfarande i enlighet med artikel 170 i avtalet. I enlighet med den princip om lojalt samarbete som avses i artikel 4.3 i EU-fördraget ska kommissionen rådfråga rådet på förhand, exempelvis genom att förelägga rådet huvudlinjerna i unionens planerade synpunkter till panelen och beakta rådets kommentarer. Av samma anledning bör det vara kommissionen som ska komma överens med Förenade kungariket om administrativa arrangemang, såsom dem som avses i artikel 134 i avtalet.

(10)

I sitt uttalande till protokollet från rådets möte av den 29 januari 2018 uppgav kommissionen att den efter samråd med rådet kommer att utfärda ett dokument med vägledning för en konsekvent tillämpning av artikel 128.5 i avtalet.

(11)

I enlighet med artikel 129.4 i avtalet får Förenade kungariket under övergångsperioden förhandla fram, underteckna och ratificera internationella avtal som det ingått för egen räkning på de områden där unionen har exklusiv befogenhet, förutsatt att de avtalen inte träder i kraft eller är tillämpliga under övergångsperioden, såvida inte unionen bemyndigar detta. Det är nödvändigt att fastställa villkoren och förfarandet för sådana bemyndiganden. Med tanke på den politiska betydelsen av beslut om sådana bemyndiganden är det lämpligt att tilldela rådet befogenheten att anta sådana bemyndiganden genom genomförandeakter, på förslag från kommissionen.

(12)

I avtalet behandlas, i separata protokoll, de mycket speciella situationerna i Irland/Nordirland, i Förenade kungarikets suveräna basområden i Cypern samt i Gibraltar. Med tanke på att Irland, Republiken Cypern respektive Konungariket Spanien kan komma att behöva ingå sådana bilaterala avtal med Förenade kungariket som kan vara nödvändiga för att de arrangemang som föreskrivs i de specifika protokollen ska fungera korrekt, är det nödvändigt att fastställa villkoren och förfarandet för att bemyndiga respektive medlemsstat att förhandla fram och ingå sådana bilaterala avtal på områden där unionen har exklusiv befogenhet. Med tanke på den politiska betydelsen av beslut om sådana bemyndiganden är det lämpligt att tilldela rådet befogenheten att anta sådana bemyndiganden genom genomförandeakter, på förslag från kommissionen.

(13)

Enligt artikel 18.1 och 18.4 i avtalet ska värdstaterna utfärda handlingar som styrker uppehållsstatus i enlighet med avtalet för medborgare i Förenade kungariket, deras respektive familjemedlemmar samt andra personer som omfattas av andra delen avdelning II i avtalet. Enligt artikel 26 i avtalet ska den medlemsstat som är arbetsstat utfärda handlingar som styrker status som gränsarbetare enligt avtalet för medborgare i Förenade kungariket som har rättigheter i egenskap av gränsarbetare enligt avtalet. För att säkerställa enhetliga villkor inom unionen för genomförandet av dessa bestämmelser, med målen att underlätta erkännande av sådana handlingar, särskilt av gränskontrollmyndigheter, och att med hjälp av avancerade säkerhetsdetaljer förebygga efterbildningar och förfalskningar bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att fastställa sådana handlingars giltighetstid, format och tekniska specifikationer för sådana handlingar, samt den gemensamma förklaring som ska finnas i handlingar som utfärdas enligt artiklarna 18 och 26 i avtalet, nämligen om att handlingarna utfärdats i enlighet med avtalet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (3). I detta syfte bör kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1683/95 (4). Om det är nödvändigt får sådana genomförandeakter innefatta lämpliga åtgärder för att förhindra efterbildningar och förfalskningar av sådana handlingar. I sådana fall bör de göras tillgängliga endast för de organ som medlemsstaterna har utsett att ansvara för tryckningen och för personer som vederbörligen har bemyndigats av en medlemsstat eller av kommissionen. Sådana genomförandeakter bör inte påverka sådana eventuella särskilda arrangemang som Irland enligt avtalet kan inrätta tillsammans med Förenade kungariket avseende rörligheten för personer i den gemensamma resezonen.

(14)

I enlighet med artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska artikel 50 i EU-fördraget tillämpas på Europeiska atomenergigemenskapen.

(15)

I enlighet med vad som föreskrivs i artikel 50.4 i EU-fördraget har Förenade kungariket inte deltagit vare sig i rådets överläggningar som rör detta beslut eller i antagandet av beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen godkänns härmed på Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Alla hänvisningar till unionen i detta beslut ska förstås så att de inbegriper Europeiska atomenergigemenskapen.

Artikel 2

1.   Kommissionen ska representera unionen i den gemensamma kommitté och i de specialiserade kommittéer som föreskrivs i artiklarna 164 och 165 i avtalet, samt i andra specialiserade kommittéer som kan komma att inrättas i enlighet med artikel 164.5 b i avtalet.

En eller flera medlemsstater får begära att kommissionens företrädare åtföljs – som en del av unionens delegation – av en företrädare för den eller de medlemsstaterna vid ett sammanträde i gemensamma kommittén eller i en specialiserad kommitté för det fall att specifika frågor som ska diskuteras vid det sammanträdet är av särskilt intresse för den eller de medlemsstaterna. I synnerhet får Irland, Republiken Cypern respektive Konungariket Spanien begära att kommissionens företrädare åtföljs av

a)

en företrädare för Irland, vid sammanträdena i kommittén för frågor rörande genomförandet av protokollet om Irland/Nordirland om dessa frågor specifikt rör Irland/Nordirland,

b)

en företrädare för Republiken Cypern, vid sammanträdena i kommittén för frågor rörande genomförandet av protokollet om de suveräna basområdena i Cypern, respektive

c)

en företrädare för Konungariket Spanien, vid sammanträdena i kommittén för frågor rörande genomförandet av protokollet om Gibraltar.

2.   För att rådet till fullo ska kunna utföra sina uppgifter att fastställa politik, fungera samordnande och fatta beslut i enlighet med fördragen, särskilt genom att fastställa de ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i gemensamma kommittén och de specialiserade kommittéerna, ska kommissionen säkerställa att rådet får all information och alla handlingar som rör sammanträden i gemensamma kommittén, sammanträden i de specialiserade kommittéerna eller akter som ska antas genom skriftligt förfarande i tillräckligt god tid före sammanträdet eller tillämpningen av det skriftliga förfarandet.

Rådet ska också informeras i god tid om diskussionerna vid och resultaten av sammanträdena i gemensamma kommittén och i de specialiserade kommittéerna och det skriftliga förfarandet, och ska få utkast till protokoll och alla handlingar som rör sådana möten eller ett sådant förfarande.

3.   Europaparlamentet ska ges möjlighet att till fullo utöva sina institutionella befogenheter under hela processen i enlighet med fördragen.

4.   Under de fem första åren efter det att avtalet har trätt i kraft ska kommissionen varje år rapportera till Europaparlamentet och till rådet om genomförandet och tillämpningen av avtalet, särskilt andra delen av avtalet.

Artikel 3

1.   Rådet får bemyndiga Förenade kungariket att för egen räkning ge sitt samtycke till att vara bundet av ett internationellt avtal som är avsett att träda i kraft eller tillämpas under övergångsperioden på ett område där unionen har exklusiv befogenhet. Ett sådant bemyndigande får bara ges om

a)

Förenade kungariket har visat att det har ett särskilt intresse av att det internationella avtalet i fråga träder i kraft eller tillämpas redan under övergångsperioden,

b)

det internationella avtalet i fråga är förenligt med den unionsrätt som är tillämplig på och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 127 i avtalet och är förenligt med de skyldigheter som avses i artikel 129.1 i avtalet, och

c)

ikraftträdandet eller tillämpningen av det internationella avtalet i fråga under övergångsperioden varken skulle äventyra uppnåendet av ett mål för unionens yttre åtgärder på det berörda området eller på annat sätt skada unionens intressen.

2.   Ett bemyndigande enligt punkt 1 får vara förenat med villkoret att en bestämmelse ska föras in i eller strykas från avtalet i fråga eller förenat med villkoret att tillämpningen av en bestämmelse i det avtalet ska upphävas tillfälligt, om så krävs för att säkerställa överensstämmelse med villkoren i punkt 1.

3.   Förenade kungariket ska underrätta kommissionen om sin avsikt att för egen räkning ge sitt samtycke till att vara bundet av ett internationellt avtal som avses träda i kraft eller tillämpas under övergångsperioden på ett område där unionen har exklusiv befogenhet. Kommissionen ska omgående informera rådet om varje sådan underrättelse från Förenade kungariket om Förenade kungarikets avsikt att för egen räkning ge sitt samtycke till att vara bundet av det internationella avtalet i fråga.

4.   Rådet ska anta de beslut som avses i punkt 1 genom genomförandeakter, på förslag från kommissionen. Kommissionens förslag ska innehålla en bedömning av om de villkor som avses i punkt 1 är uppfyllda. Om de uppgifter som Förenade kungariket tillhandahåller inte är tillräckliga för att bedömningen ska kunna göras får kommissionen begära ytterligare uppgifter.

5.   Rådet ska informera Europaparlamentet om eventuella beslut som fattas enligt punkt 1.

Artikel 4

1.   På vederbörligen motiverad begäran av Irland, Republiken Cypern eller Konungariket Spanien får rådet bemyndiga dessa medlemsstater att förhandla om bilaterala avtal med Förenade kungariket på områden där unionen har exklusiv befogenhet. Ett sådant bemyndigande får bara ges om

a)

den berörda medlemsstaten har lämnat uppgifter som visar att avtalet i fråga är nödvändigt för att de arrangemang som anges i protokollet om Irland/Nordirland, protokollet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands suveräna basområden i Cypern respektive protokollet om Gibraltar ska fungera korrekt samt att avtalet i fråga överensstämmer med principerna och målen i avtalet,

b)

det av uppgifterna från medlemsstaten framgår att det tilltänkta avtalet är förenligt med unionsrätten, och

c)

det tilltänkta avtalet varken skulle äventyra uppnåendet av ett mål för unionens yttre åtgärder på det berörda området eller på annat sätt skada unionens intressen.

2.   Ett bemyndigande enligt punkt 1 får vara förenat med villkoret att en bestämmelse ska föras in i eller strykas från avtalet i fråga eller förenat med villkoret att tillämpningen av en bestämmelse i det avtalet ska upphävas tillfälligt, om så krävs för att säkerställa överensstämmelsen med villkoren i punkt 1.

3.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om sin avsikt att inleda förhandlingar med Förenade kungariket. Kommissionen ska omgående informera rådet om detta. Den berörda medlemsstaten ska förse kommissionen med all den information som behövs för att kommissionen ska kunna bedöma om villkoren i punkt 1 är uppfyllda.

4.   Kommissionen ska bjudas in av den berörda medlemsstaten att nära följa förhandlingarna.

5.   Innan det bilaterala avtalet undertecknas ska den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen om resultatet av förhandlingarna och överlämna texten till det tilltänkta avtalet till kommissionen som omgående ska informera rådet. Den berörda medlemsstaten får bara ge sitt samtycke till att vara bundet av det bilaterala avtalet i fråga om rådet har bemyndigat den att göra det.

6.   Rådet ska anta de beslut som avses i punkterna 1 och 5 genom genomförandeakter, på förslag från kommissionen.

Kommissionens förslag ska innehålla en bedömning av om de villkor som anges i punkt 1 och som avses i punkt 2 är uppfyllda. Om de uppgifter som den berörda medlemsstaten tillhandahåller inte är tillräckliga för att bedömningen ska kunna göras får kommissionen begära ytterligare uppgifter.

7.   När rådet ger ett bemyndigande enligt punkterna 1 och 5 ska den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen om att det berörda bilaterala avtalet trätt i kraft, samt om eventuella senare ändringar av det avtalets status.

8.   Rådet ska informera Europaparlamentet om eventuella beslut som fattas enligt punkterna 1 och 5.

Artikel 5

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa giltighetsperioden, formatet och säkerhetsdetaljerna för de handlingar som medlemsstaterna ska utfärda enligt artiklarna 18.1, 18.4 och 26 i avtalet samt den gemensamma förklaring som ska ingå i sådana handlingar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 6 i detta beslut.

Artikel 6

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 6 i förordning (EG) nr 1683/95 när det gäller antagandet av de genomförandeakter som avses i artikel 5 i detta beslut.

Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 7

Rådets ordförande ska, på unionens vägnar, göra den anmälan som föreskrivs i artikel 185 i avtalet.

Artikel 8

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2020.

På rådets vägnar

A. METELKO-ZGOMBIĆ

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2019/1750 av den 21 oktober 2019 om ändring av beslut (EU) 2019/274 om undertecknande på Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 274I, 28.10.2019, s. 1).

(2)  Rådets beslut (EU) 2019/274 av den 11 januari 2019 om undertecknande på Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet om Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 47I, 19.2.2019, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 164, 14.7.1995, s. 1).