27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/82


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/2223

av den 13 december 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/323 vad gäller de uppgifter som krävs för dokument om ömsesidigt administrativt bistånd som används för informationsutbyte om punktskattepliktiga varor med punktskatteuppskov

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 (1), särskilt artiklarna 9.2, 15.5 och 16.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/323 (2) fastställs strukturen för och innehållet i de dokument om ömsesidigt administrativt bistånd som används för utbyte av information om punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov, samt de koder som krävs för att vissa uppgifter i dessa dokument ska kunna fyllas i.

(2)

Med hänsyn till ändrade uppgiftskrav för en ny version av det datoriserade system som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG (3), och för att säkerställa enhetlighet, måste vissa ändringar göras i meddelandenas struktur och de förteckningar över koder som används i dokument om ömsesidigt bistånd.

(3)

Förklaringen i kolumn F i tabell 4 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2016/323 bör uppdateras för att ge en tydlig identifiering av dataelementet ”värde” när koden för typ av ”primärkriterium” fastställs till värdet ”46 = typ av transport”.

(4)

Möjligheten att välja datagruppen ”Ekonomisk aktör – Mottagare” i tabell 5 och 14 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2016/323 bör uppdateras så att relevanta meddelanden kan sändas som svar på förfrågan om ett elektroniskt administrativt dokument med okänd destination eller inlämning för export med lokalt klareringsförfarande.

(5)

För att säkerställa en korrekt tillämpning av punktskattelagstiftningen bör det datoriserade systemet tillhandahålla en standardstruktur för dokument om ömsesidigt administrativt bistånd för att stödja informationsutbyte där det finns ett behov av att manuellt stänga en flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov. Det datoriserade systemet bör särskilt tillhandahålla en standardstruktur för en begäran om manuell stängning av en flyttning av punktskattepliktiga varor enligt ett uppskovsförfarande som sänds till avsändarmedlemsstaten.

(6)

För att förhindra bedrägeri eller förlust av punktskatt bör avsändarmedlemsstaten alltid underrätta den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten eller den exporterande medlemsstaten om den manuella stängningen. Det datoriserade systemet bör tillhandahålla en standardstruktur för sådana svar.

(7)

Värdena för flera dataelement i tabellerna 4, 5, 7, 10, 11, 12 och 14 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2016/323 bör uppdateras för att förbättra kvaliteten på de uppgifter som ekonomiska aktörer lämnar. Dessa ytterligare tekniska korrigeringar bör bringa klarhet och tydlighet om tillämpliga bestämmelser.

(8)

För manuell stängning ska nödvändiga kodförteckningar om orsaker till begäran om manuell stängning och orsaker till avvisande av manuell stängning skapas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/323 för att säkerställa att den obligatoriska informationen till de berörda behöriga myndigheterna i medlemsstaterna är korrekt och lämplig.

(9)

Genomförandeförordning (EU) 2016/323 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

För att anpassa tillämpningsdatumet för denna förordning med tillämpningsdatumet för en ny version av det datoriserade system som inrättades genom beslut nr 1152/2003/EG, bör denna förordning tillämpas från och med den 13 februari 2020.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från kommittén för punktskatter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2016/323 ska ändras enligt följande:

1.

Följande avsnitt ska införas som avsnitt IIA:

”AVSNITT IIA

Begäran om manuell stängning

Artikel 6a

Begäran om manuell stängning

Vid tillämpning av artikel 8.1 i förordning (EU) nr 389/2012 får den begärande myndigheten, när flyttningen av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande inte kan stängas enligt artikel 24 eller 25 i direktiv 2008/118/EG, begära att den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten manuellt ska stänga en flyttning av punktskattepliktiga varor med punktskatteuppskov. En sådan begäran ska göras genom att ett dokument sänds om ”begäran om manuell stängning” som anges i tabell 15 i bilaga I.”

2.

Följande artikel ska införas som artikel 14a:

”Artikel 14a

Obligatoriskt informationsutbyte – manuell stängning

Vid tillämpning av artikel 15.1 c i förordning (EU) nr 389/2012 ska en behörig myndighet i avsändarmedlemsstaten som har fått bevis på att en flyttning av punktskattepliktiga varor som omfattas av ett uppskovsförfarande har avslutats men där flyttningen inte kan stängas enligt artikel 24 eller artikel 25 i direktiv 2008/118/EG, besluta om huruvida flyttningen av punktskattepliktiga varor ska stängas manuellt.

Den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten ska underrätta den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten eller exportmedlemsstaten om sitt beslut.

Underrättelsen om ett beslut att manuellt stänga en flyttning ska ske med hjälp av dokumentet om ”svar om manuell stängning”, som anges i tabell 16 i bilaga I till denna förordning.”

3.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

4.

Bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 13 februari 2020.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 121, 8.5.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/323 av den 24 februari 2016 om fastställande av närmare bestämmelser om samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna om varor med punktskatteuppskov enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 (EUT L 66, 11.3.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (EUT L 162, 1.7.2003, s. 5).


BILAGA I

I bilaga I till förordning (EU) 2016/323 ska tabellerna 4, 5, 7, 10, 11, 12 och 14 ersättas med följande och de nya tabellerna 15 och 16 införas:

”Tabell 4

(enligt artikel 5.1)

Allmän begäran

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Typ av begäran

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

(reserverad)

2

=

Begäran om referensdata

3

=

(reserverad)

4

=

(reserverad)

5

=

Begäran om omsynkronisering av registret över ekonomiska aktörer

6

=

Begäran om inhämtning av förteckning över e-AD

7

=

Begäran om SEED-statistik

n1

 

b

Begärans meddelandebeteckning

C

”R” om <Typ av begäran> är ”2”

Gäller inte annars

(se Typ av begäran i fält 1a)

Tillåtna värden är följande:

”C_COD_DAT”

=

Gemensam förteckning över koder

”C_PAR_DAT”

=

Gemensamma systemparametrar

”ALL”

=

För komplett struktur

a..9

 

c

Begärande kontor

R

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

 

d

Begärans korrelations-ID

C

”R” om <Typ av begäran> är ”2”, ”5”, ”6” eller ”7”

Gäller inte annars

(se Typ av begäran i fält 1a)

Värdet för <Begärans korrelations-ID> är unikt för varje medlemsstat.

an..44

 

e

Startdatum

C

För 1 e och f:

”R” om <Typ av begäran> är ”2” eller ”5”

Gäller inte annars

(se Typ av begäran i fält 1a)

 

datum

 

f

Slutdatum

C

 

datum

 

g

Enda datum

C

”R” om <Typ av begäran> är ”2” eller ”5”

Gäller inte annars

(se Typ av begäran i fält 1a)

 

datum

2

BEGÄRAN OM FÖRTECKNING ÖVER e-AD

C

”R” om <Typ av begäran> är ”6”

Gäller inte annars

(se Typ av begäran i fält 1a)

 

 

 

a

Medlemsstatskod

R

 

(se kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

a2

2.1

FA_PRIMÄRKRITERIUM

R

 

 

99x

 

a

Kod för typ av primärkriterium

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

ARC

2

=

Varas märkesnamn

3

=

Kategori för punktskattepliktig vara i flyttningen

4

=

(reserverad)

5

=

(reserverad)

6

=

(reserverad)

7

=

(reserverad)

8

=

Mottagares ort

9

=

Avsändares ort

10

=

Borgensmans ort

11

=

(reserverad)

12

=

Leveransplats (ort)

13

=

Avsändningsskatteupplags ort

14

=

Transportörs ort

15

=

Varans KN-nummer

16

=

Fakturadatum

17

=

Mottagares punktskattenummer

18

=

Avsändares punktskattenummer

19

=

Borgensmans punktskattenummer

20

=

(reserverad)

21

=

(reserverad)

22

=

Bestämmelseskatteupplags punktskattenummer

23

=

Avsändningsskatteupplags punktskattenummer

24

=

(reserverad)

25

=

Kod för punktskattepliktig vara

26

=

Försändelsetid

27

=

Bestämmelsemedlemsstat

28

=

Avsändningsmedlemsstat

29

=

Mottagarens namn

30

=

Avsändares namn

31

=

Borgensmans namn

32

=

(reserverad)

33

=

Leveransplats (beteckning)

34

=

Avsändningsskatteupplags namn

35

=

Transportörs namn

36

=

Fakturanummer

37

=

Mottagares postnummer

38

=

Avsändares postnummer

39

=

Borgensmans postnummer

40

=

(reserverad)

41

=

Leveransplats postnummer

42

=

Avsändningsskatteupplags postnummer

43

=

Transportörs postnummer

44

=

Varukvantitet (i en e-AD-huvuddel)

45

=

Lokalt referensnummer (ett av avsändaren tilldelat serienummer)

46

=

Typ av transport

47

=

(reserverad)

48

=

(reserverad)

49

=

Mottagares VAT-nummer

50

=

(reserverad)

51

=

Transportörs VAT-nummer

52

=

Ändring av bestämmelseort (löpnummer ≥ 2)

n..2

2.1.1

FA_PRIMÄRVÄRDE

O

 

 

99x

 

a

Värde

R

 

Om <kod för typ av primärkriterium> är ”46” (typ av transport) ska en befintlig kod <kod för transportsätt> i förteckningen över <TRANSPORTSÄTT> användas.

an..255

3

STA_BEGÄRAN

C

”R” om <Typ av begäran> är ”7”

Gäller inte annars

(se Typ av begäran i fält 1a)

 

 

 

a

Typ av statistisk uppgift

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Aktiva och inaktiva ekonomiska aktörer

2

=

Godkännanden som håller på att löpa ut

3

=

Ekonomiska aktörer (uppdelade efter typ av aktör) och skatteupplag

4

=

Punktskatteverksamhet

5

=

Ändringar av punktskattegodkännanden

n1

3.1

Kod för FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMSSTATER

R

 

 

99x

 

a

Medlemsstatskod

R

 

(se kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

a2

4

STA_PERIOD

C

”R” om <Typ av begäran> är ”7”

Gäller inte annars

(se Typ av begäran i fält 1a)

 

 

 

a

År

R

 

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n4

 

b

Halvår

C

För 4 b, c och d:

Följande uppgiftsfält är fakultativa och utesluter varandra:

<Halvår>

<Kvartal>

<Månad>

(dvs. om ett av dessa uppgiftsfält ifylls, gäller inte de två andra fälten)

Tillåtna värden är följande:

1

=

Första halvåret

2

=

Andra halvåret

n1

 

c

Kvartal

C

Tillåtna värden är följande:

1

=

Första kvartalet

2

=

Andra kvartalet

3

=

Tredje kvartalet

4

=

Fjärde kvartalet

n1

 

d

Månad

C

Tillåtna värden är följande:

1

=

Januari

2

=

Februari

3

=

Mars

4

=

April

5

=

Maj

6

=

Juni

7

=

Juli

8

=

Augusti

9

=

September

10

=

Oktober

11

=

November

12

=

December

n..2

5

REF_BEGÄRAN

C

”R” om <Typ av begäran> är ”2”

Gäller inte annars

(se Typ av begäran i fält 1a)

 

 

 

a

Flagga för gemensamma riskbedömningskritierier

O

 

Tillåtna värden är följande:

0

=

Nej eller Falskt

1

=

Ja eller Sant

n1

5.1

Kod för FÖRTECKNING ÖVER KODER

O

 

 

99x

 

a

Begärd förteckning över koder

O

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Måttenheter

2

=

Typer av händelser

3

=

Typer av bevis

4

=

(reserverad)

5

=

(reserverad)

6

=

Språkkoder

7

=

Medlemsstater

8

=

Landskoder

9

=

Förpackningskoder

10

=

Orsaker till otillfredsställande mottagande eller kontrollrapport

11

=

Orsaker till avbrott

12

=

(reserverad)

13

=

Transportsätt

14

=

Transportenheter

15

=

Vinodlingszoner

16

=

Koder för vinbehandling

17

=

Kategorier för punktskattepliktiga varor

18

=

Punktskattepliktiga varor

19

=

KN-nummer

20

=

Överensstämmelser KN-nummer – punktskattepliktig vara

21

=

Orsaker till annullering

22

=

Orsaker till varningsangivelse för eller avvisande av e-AD

23

=

Förklaringar till fördröjning

24

=

(reserverad)

25

=

Personer som lämnar in händelserapporter

26

=

Orsaker till avslag

27

=

Orsaker till fördröjt resultat

28

=

Begärda åtgärder

29

=

Orsaker till begäran

30

=

(reserverad)

31

=

(reserverad)

32

=

(reserverad)

33

=

(reserverad)

34

=

Orsaker till att administrativa samarbetsåtgärder inte är möjliga

35

=

(reserverad)

36

=

Typ av dokument

37

=

(reserverad)

38

=

(reserverad)

39

=

Orsaker till begäran om manuell stängning

40

=

Orsaker till avvisande av manuell stängning

n..2


Tabell 5

(enligt artikel 5.2)

Förteckning över e-AD som följer på en allmän sökning

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Begärande kontor

R

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

 

b

Begärans korrelations-ID

R

 

Värdet för <Begärans korrelations-ID> är unikt för varje medlemsstat.

an..44

2

POST I FÖRTECKNING ÖVER e-AD

O

 

 

99x

 

a

Datum för avsändning

R

 

 

datum

2.1

FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(se kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an21

 

b

Datum och tidpunkt för godkännande av e-AD

R

 

 

datumTid

 

c

Löpnummer

R

 

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..2

2.2

EKONOMISK AKTÖR Avsändare

R

 

 

 

 

a

Ekonomisk aktörs punktskattenummer

R

 

För EKONOMISK AKTÖR Avsändare

En befintlig identifierare <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE>

<Kod för typ av ekonomisk aktör> för berörd <EKONOMISK AKTÖR> måste vara:

”Godkänd upplagshavare” ELLER

”Registrerad avsändare”

(se kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 612/2013)

an13

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

2.3

EKONOMISK AKTÖR Avsändningsort

C

OM <e-AD.ursprungstypkod> är ”Ursprung – skatteupplag”

<EKONOMISK AKTÖR.Avsändningsort> är ”R”

<AVSÄNDNINGSKONTOR - Import> är inte tillämpligt

ANNARS

<EKONOMISK AKTÖR.Avsändningsort> är inte tillämpligt

<AVSÄNDNINGSKONTOR – Import> är ”R”

 

 

 

a

Skatteupplags referensnummer

R

 

För EKONOMISK AKTÖR Avsändningsort

En befintlig identifierare<Skatteupplagsreferens> (punktskattenummer i SEED).

(se kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 612/2013)

an13

 

b

Ekonomisk aktörs namn

O

 

 

an..182

2.4

AVSÄNDNINGSKONTOR – Import

C

OM <e-AD.ursprungstypkod> är ”Ursprung – skatteupplag”

<EKONOMISK AKTÖR.Avsändningsort> är ”R”

<AVSÄNDNINGSKONTOR - Import> är inte tillämpligt

ANNARS

<EKONOMISK AKTÖR.Avsändningsort> är inte tillämpligt

<AVSÄNDNINGSKONTOR – Import> är ”R”

 

 

 

a

Referensnummer kontor

R

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

2.5

EKONOMISK AKTÖR Mottagare

C

”R” utom för meddelandetyp ”2 – Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet” eller för bestämmelseortstypkod 8.

 

 

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

Om <Bestämmelseortstypkod> är:

”Bestämmelseort – skatteupplag”

”Bestämmelseort – registrerad mottagare”

”Bestämmelseort – tillfällig registrerad mottagare”

”Bestämmelseort – direkt leverans”

SÅ är <EKONOMISK AKTÖR.Mottagare.Identifiering av ekonomisk aktör> ”R”

ANNARS

OM <Bestämmelseortstypkod> är:

”Bestämmelseort – Export”

SÅ är <EKONOMISK AKTÖR.Mottagare.Identifiering av ekonomisk aktör> ”O”

ANNARS är <EKONOMISK AKTÖR.Mottagare.Identifiering av ekonomisk aktör> inte tillämpligt

Möjliga värden för <Identifiering av ekonomisk aktör> anges i följande tabell:

an..16

Bestämmelseortstypkod

EKONOMISK AKTÖR MOTTAGARE Identifiering av ekonomisk aktör

EKONOMISK AKTÖR Leveransort.Identifiering av ekonomisk aktör Identification

1 -

Bestämmelseort – skatteupplag

Punktskattenummer 1

Skatteupplags referensnummer (punktskattenummer) 2

2 -

Bestämmelseort – registrerad mottagare

Punktskattenummer 3

Eventuell identifieringskod 4

3 -

Bestämmelseort – tillfällig registrerad mottagare

Tillfälligt godkännandes referensnummer 5

Eventuell identifieringskod 6

4 -

Bestämmelseort – Direkt leverans

Punktskattenummer 7

(Ej tillämpligt)

5 -

Bestämmelseort - Undantagen mottagare

(Ej tillämpligt)

Eventuell identifieringskod 8

6 -

Bestämmelseort – Export

VAT-nummer (fakultativt)

(Datagruppen <EKONOMISK AKTÖR Leveransort> existerar inte)

8 –

Okänd bestämmelseort

(Ej tillämpligt)

(Ej tillämpligt)

1

Mottagarens kod för typ av ekonomisk aktör är ”Godkänd upplagshavare”. En befintlig identifierare <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE>

2

En befintlig identifierare <Referens till skatteupplag> i datauppsättningen <SKATTEUPPLAG>

3

Mottagarens kod för typ av ekonomisk aktör är ”Registrerad mottagare”. En befintlig identifierare <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE>

4

För leveransstället avses med ”eventuell identifieringskod”: ett VAT-nummer eller annat identifieringsnummer, och det är fakultativt.

5

En befintlig <Tillfälligt godkännandes referensnummer> i datauppsättningen <TILLFÄLLIGT GODKÄNNANDE>

6

För leveransstället avses med ”eventuell identifieringskod”: ett VAT-nummer eller annat identifieringsnummer, och det är fakultativt.

7

Mottagarens kod för typ av ekonomisk aktör är ”Godkänd upplagshavare” eller ”Registrerad mottagare”. En befintlig identifierare <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE>

8

För leveransstället avses med ”eventuell identifieringskod”: ett VAT-nummer eller annat identifieringsnummer, och det är fakultativt.

(se kodförteckning 1 och kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 612/2013, i förekommande fall)

 

b

EORI-nummer

C

”O” om <Bestämmelseortstypkod> är ”Bestämmelseort – export”

Gäller inte annars

Ange EORI-numret för den person som ansvarar för att lämna in exportdeklarationen enligt artikel 21.5 i direktiv 2008/118/EG.

an..17

 

c

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

2.6

EKONOMISK AKTÖR Leveransort

C

Huruvida datagrupperna <EKONOMISK AKTÖR Leveransort> och <Bestämmelsetullkontor> är fakultativa anges nedan efter <Bestämmelseortstypkod>:

”R” för bestämmelseortstypkod 1 och 4

”O” för bestämmelseortstypkod 2, 3 och 5

Gäller inte annars

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

OM <Bestämmelseortstypkod> är ”Bestämmelseort – skatteupplag”

SÅ är <EKONOMISK AKTÖR Leveransort. Identifiering av ekonomisk aktör> ”R”

ANNARS

OM <Bestämmelseortstypkod> är ”Bestämmelseort – direkt leverans”SÅ är <EKONOMISK AKTÖR Leveransort. Identifiering av ekonomisk aktör> inte tillämplig

ANNARS är <EKONOMISK AKTÖR Leveransort. Identifiering av ekonomisk aktör> ”O”

Möjliga värden för <Identifiering av ekonomisk aktör> anges i följande tabell:

an..16

Bestämmelseortstypkod

EKONOMISK AKTÖR MOTTAGARE Identifiering av ekonomisk aktör

EKONOMISK AKTÖR Leveransort.Identifiering av ekonomisk aktör Identification

1 -

Bestämmelseort – skatteupplag

Punktskattenummer 1

Skatteupplags referensnummer (punktskattenummer) 2

2 -

Bestämmelseort – registrerad mottagare

Punktskattenummer 3

Eventuell identifieringskod 4

3 -

Bestämmelseort – tillfällig registrerad mottagare

Tillfälligt godkännandes referensnummer 5

Eventuell identifieringskod 6

4 -

Bestämmelseort – Direkt leverans

Punktskattenummer 7

(Ej tillämpligt)

5 -

Bestämmelseort - Undantagen mottagare

(Ej tillämpligt)

Eventuell identifieringskod 8

6 -

Bestämmelseort – Export

VAT-nummer (fakultativt)

(Datagruppen <EKONOMISK AKTÖR Leveransort> existerar inte)

8 –

Okänd bestämmelseort

(Ej tillämpligt)

(Ej tillämpligt)

1

Mottagarens kod för typ av ekonomisk aktör är ”Godkänd upplagshavare”. En befintlig identifierare <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE>

2

En befintlig identifierare <Referens till skatteupplag> i datauppsättningen <SKATTEUPPLAG>

3

Mottagarens kod för typ av ekonomisk aktör är ”Registrerad mottagare”. En befintlig identifierare <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE>

4

För leveransstället avses med ”eventuell identifieringskod”: ett VAT-nummer eller annat identifieringsnummer, och det är fakultativt.

5

En befintlig <Tillfälligt godkännandes referensnummer> i datauppsättningen <TILLFÄLLIGT GODKÄNNANDE>

6

För leveransstället avses med ”eventuell identifieringskod”: ett VAT-nummer eller annat identifieringsnummer, och det är fakultativt.

7

Mottagarens kod för typ av ekonomisk aktör är ”Godkänd upplagshavare” eller ”Registrerad mottagare”. En befintlig identifierare <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE>

8

För leveransstället avses med ”eventuell identifieringskod”: ett VAT-nummer eller annat identifieringsnummer, och det är fakultativt.

(se kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 612/2013, om tillämpligt)

 

b

Ekonomisk aktörs namn

C

OM <Bestämmelseortstypkod> är ”Bestämmelseort – direkt leverans”

SÅ är <Ekonomisk aktörs namn> ”O”

ANNARS är <Ekonomisk aktörs namn> ”R”

 

an..182

2.7

Bestämmelsetullkontor

C

Huruvida datagrupperna <EKONOMISK AKTÖR Leveransort> och <Bestämmelsetullkontor> är fakultativa anges i tabellen nedan efter <Bestämmelseortstypkod>:

 

 

Bestämmelseortstypkod

<EKONOMISK AKTÖR Leveransort>

<Bestämmelsetullkontor>

1 –

Bestämmelseort – skatteupplag

”R”

Ej tillämpligt

2 –

Bestämmelseort – registrerad mottagare

”O”

Ej tillämpligt

3 –

Bestämmelseort – tillfällig registrerad mottagare

”O”

Ej tillämpligt

4 –

Bestämmelseort – Direkt leverans

”R”

Ej tillämpligt

5 –

Bestämmelseort – Undantagen mottagare

”O”

Ej tillämpligt

6 –

Bestämmelseort – Export

Ej tillämpligt

”R”

8 –

Okänd bestämmelseort (okänd mottagare)

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

a

Referensnummer kontor

R

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

2.8

Kod för KATEGORI FÖR PUNKTSKATTEPLIKTIG VARA

R

 

 

9x

 

a

Kod för kategori för punktskattepliktig vara

R

 

(se kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EU) nr 612/2013)

a1

2.9

EKONOMISK AKTÖR Transportanordnare

C

OM <E-AD Rubrik.Transportarrangemang>(IE801) (eller <E-AD Rubrik.Transportarrangemang>(IE815)) är ”Avsändare” eller ”Mottagare”

SÅ är <EKONOMISK AKTÖR.Transportanordnare> inte tilllämpligt

ANNARS är <EKONOMISK AKTÖR.Transportanordnare> ”R”

 

 

 

a

VAT-nummer

O

 

 

an..14

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

2.10

EKONOMISK AKTÖR Första transportör

O

 

 

 

 

a

VAT-nummer

O

 

 

an..14

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182


Tabell 7

(enligt artikel 6.1)

Allmän begäran om administrativt samarbete

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Typ av begäran

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Administrativt samarbete

2

=

Begäran om historik

n1

 

b

Tidsfrist för resultat

R

 

 

datum

2

UPPFÖLJNING

R

 

 

 

 

a

Uppföljningskorrelations-ID

R

 

(se kodförteckning 1 i bilaga II)

an28

 

b

Datum för utfärdande

R

 

 

datum

 

c

Avsändarmedlemsstatskod

R

 

En medlemsstat som identifieras genom en medlemsstatskod enligt kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009

a2

 

d

Avsändarens kontorsreferensnummer

O

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

 

e

Avsändande tjänsteman

O

 

 

an..35

 

f

Mottagarmedlemsstatskod

R

 

En medlemsstat som identifieras genom en medlemsstatskod enligt kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009

a2

 

g

Mottagarens kontorsreferensnummer

O

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

 

h

Mottagande tjänsteman

O

 

 

an..35

 

i

Nationellt ärendereferensnummer-ID

O

 

 

an..99

3

ACO_BEGÄRAN

C

”R” om <Typ av begäran> är ”1”

Gäller inte annars

(se Typ av begäran i fält 1a)

 

 

 

a

Information om begäran om administrativt samarbete

R

 

 

an..999

 

b

Information om begäran om administrativt samarbete_LNG

R

 

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

c

Flagga

O

 

Tillåtna värden är följande:

0

=

Nej eller Falskt

1

=

Ja eller Sant

n1

3.1

Kod för ORSAK TILL BEGÄRAN

R

 

 

99x

 

a

Kod för orsak till begäran om administrativt samarbete

R

 

(se kodförteckning 8 i bilaga II)

n..2

 

b

ACO_kompletterande upplysningar

C

”R” om <Kod för orsak till begäran om administrativt samarbete> är ”Annan”

Annars ”O”

an..999

 

c

ACO_kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

3.1.1

RISKBEDÖMNINGSREFERENS

O

 

 

99x

 

a

Annan riskprofil

O

 

 

an..999

 

b

Annan riskprofil_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

3.2

ARC-förteckning

O

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

(se kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an21

 

b

Löpnummer

O

 

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..2

3.3

EKONOMISK AKTÖR person

O

 

 

99x

 

a

Ekonomisk aktörs punktskattenummer

C

För 3.3 a, b och c: Minst ett av följande attribut ska finnas:

<Ekonomisk aktörs punktskattenummer>

<VAT-nummer>

<Ekonomisk aktörs namn>

En befintlig identifierare (punktskattenummer)<Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE> eller <referens till tillfälligt godkännande> i datauppsättningen <TILLFÄLLIGT GODKÄNNANDE>

(se kodförteckning 1 och kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 612/2013)

an13

 

b

VAT-nummer

C

 

an..14

 

c

Ekonomisk aktörs namn

C

 

an..182

 

d

Medlemsstatskod

C

”R” om<Ekonomisk aktörs namn> uppges och <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> inte uppges och<VAT-nummer> inte uppges

Gäller inte annars

(se punktskattenummer i fält 3.3a, VAT-nummer i fält 3.3b, ekonomisk aktörs namn i fält 3.3c)

En medlemsstat som identifieras genom en medlemsstatskod enligt kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009

a2

 

e

Gata

O

 

 

an..65

 

f

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

g

Postnummer

O

 

 

an..10

 

h

Ort

O

 

 

an..50

 

i

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

j

Telefonnummer

O

 

 

an..35

 

k

Faxnummer

O

 

 

an..35

 

l

E-postadress

O

 

 

an..70

3.4

STYRKANDE DOKUMENT

O

 

 

9x

 

a

Kort beskrivning av styrkande dokument

C

”R” om <Typ av styrkande dokument> är ”Annan”

Gäller inte annars

(se referens för styrkande dokument i fält 3.4c och dokumentbild i fält 3.4e)

 

an..999

 

b

Kort beskrivning av styrkande dokument_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

c

Referens för styrkande dokument

C

Minst ett av dessa tre fält måste finnas med:

<Typ av styrkande dokument>

<Referens för styrkande dokument>

<Dokumentbild>

(se kort beskrivning av styrkande dokument i fält 3.4a och dokumentbild i fält 3.4e)

 

an..999

 

d

Referens för styrkande dokument_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

e

Dokumentbild

C

Minst ett av dessa tre fält måste finnas med:

<Typ av styrkande dokument>

<Referens för styrkande dokument>

<Dokumentbild>

(se kort beskrivning av styrkande dokument i fält 3.4a och referens för styrkande dokument i fält 3.4c)

 

 

 

f

Typ av styrkande dokument

C

Minst ett av dessa tre fält måste finnas med:

<Typ av styrkande dokument>

<Referens för styrkande dokument>

<Dokumentbild>

Se referens för styrkande dokument i fält 3.4c och dokumentbild i fält 3.4e

(se kodförteckning 15 i bilaga II)

n..4

3.5

Begärda ÅTGÄRDER

O

 

 

99x

 

a

Kod för administrativ samarbetsåtgärd

R

 

(se kodförteckning 9 i bilaga II)

n..2

 

b

ACO kompletterande åtgärd

C

”R” om <Kod för administrativ samarbetsåtgärd> är ”Annan”

Annars ”O”

(se kod för administrativ samarbetsåtgärd i fält 3.5a)

 

an..999

 

c

ACO kompletterande åtgärd_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

4

BEGÄRAN OM HISTORIK

C

”R” om <Typ av begäran> är ”2”

Gäller inte annars

(se Typ av begäran i fält 1a)

 

 

 

a

ARC

R

 

(se kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an21

 

b

Omfattningstyp för begäran om historik

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Tillämpliga uppgifter på ett visst datum enligt <Omfattning datum>

2

=

Uppgiftshistorik från och med ett visst datum enligt <Omfattning datum>

3

=

Komplett uppgiftshistorik

(se Omfattning datum i fält 4c)

n1

 

c

Omfattning datum

C

Gäller inte om <Omfattningstyp för begäran om historik> är ”3”

Annars ”R”

(se Omfattningstyp för begäran om historik i fält 4b)

 

datum

 

d

Orsak för begäran om historik

R

 

 

an..999

 

e

Orsak för begäran om historik_LNG

R

 

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

5

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Referensnummer kontor

R

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

 

b

Inlämnande punktskattetjänsteman

O

 

 

an..35

 

c

Telefonnummer

O

 

 

an..35

 

d

Faxnummer

O

 

 

an..35

 

e

E-postadress

O

 

 

an..70


Tabell 10

(enligt artikel 6.3, artikel 9.1, artikel 10 och artikel 16)

Resultat av administrativt samarbete

A

B

C

D

E

F

G

1

UPPFÖLJNING

R

 

 

 

 

a

Uppföljningskorrelations-ID

R

 

(se kodförteckning 1 i bilaga II)

an28

 

b

Datum för utfärdande

R

 

 

datum

 

c

Avsändarmedlemsstatskod

R

 

En medlemsstat som identifieras genom en medlemsstatskod enligt kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009

a2

 

d

Avsändarens kontorsreferensnummer

O

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

 

e

Avsändande tjänsteman

O

 

 

an..35

 

f

Mottagarmedlemsstatskod

R

 

En medlemsstat som identifieras genom en medlemsstatskod enligt kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009

a2

 

g

Mottagarens kontorsreferensnummer

O

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

 

h

Mottagande tjänsteman

O

 

 

an..35

 

i

Nationellt ärendereferensnummer-ID

C

”O” om <Uppföljningskorrelations-ID> inte överensstämmer med <Uppföljningskorrelations-ID> i ett meddelande om begäran

”R” om <Uppföljningskorrelations-ID> överensstämmer med <Uppföljningskorrelations-ID> i ett meddelande om begäran OCH

<Nationellt ärendereferensnummer-ID> finns i meddelandet om begäran

Gäller inte annars

OM <Uppföljningskorrelations-ID> överensstämmer med <Uppföljningskorrelations-ID> i ett meddelande om begäran OCH <Nationellt ärendereferensnummer-ID> finns i meddelandet om begäran

måste <Nationellt ärendereferensnummer-ID> vara lika med värdet för <Nationellt ärendereferensnummer-ID> i meddelandet om begäran.

an..99

2

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Referensnummer kontor

R

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

 

b

Inlämnande punktskattetjänsteman

O

 

 

an..35

 

c

Telefonnummer

O

 

 

an..35

 

d

Faxnummer

O

 

 

an..35

 

e

E-postadress

O

 

 

an..70

3

ACO_ÅTGÄRD resultat

O

 

 

99x

 

a

ARC

O

 

(se kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an21

 

b

Löpnummer

C

”O” om<ARC> används

Gäller inte annars

(se ARC i fält 3a)

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..2

 

c

Kod för administrativ samarbetsåtgärd

R

 

(se kodförteckning 9 i bilaga II)

n..2

 

d

ACO kompletterande åtgärd

C

”R” om <Kod för administrativ samarbetsåtgärd> är ”Annan”

Annars ”O”

(se kod för administrativt samarbetsåtgärd i fält 3c)

 

an..999

 

e

ACO kompletterande åtgärd_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

f

Orsakskod om ACO-åtgärd inte är möjlig

O

 

(se kodförteckning 11 i bilaga II)

n..2

 

g

Kompletterande orsak om ACO-åtgärd inte är möjlig

C

”R” om <Orsakskod om ACO-åtgärd inte är möjlig> är ”Annan”

Annars ”O”

(Se orsakskod om ACO-åtgärd inte är möjlig i fält 3f)

 

an..999

 

h

Kompletterande orsak om ACO-åtgärd inte är möjlig_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

i

Resultat vid bestämmelseort

O

 

Tillåtna värden är följande:

0

=

Annat resultat

1

=

(reserverad)

2

=

Sändningen korrekt

3

=

Sändningen har inte nått bestämmelseort

4

=

Sändningen har anlänt med fördröjning

5

=

Underskott konstateras

6

=

Punktskattepliktiga varor ej korrekta

7

=

Sändning ej upptagen i lagerbokföringen

8

=

Ekonomisk aktör kan inte kontaktas

9

=

Ekonomisk aktör saknas

10

=

Överskott konstateras

11

=

Fel kod för punktskattepliktig vara

12

=

Fel bestämmelseortstypkod

13

=

Avvikelser bekräftade

14

=

Manuell stängning rekommenderas

15

=

Avbrott rekommenderas

16

=

Oegentligheter har konstaterats

n..2

 

j

Typ av annat resultat

C

”R” om<Resultat vid bestämmelseort> är ”Annat resultat”

Gäller inte annars

(se Resultat vid bestämmelseort i fält 3i)

 

an..999

 

k

Typ av annat resultat_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

l

Kompletterande förklaringar

O

 

 

an..999

 

m

Kompletterande förklaringar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

n

Hänvisning till kontrollrapport

O

 

(se kodförteckning 2 i bilaga II)

Ett meddelande om kontrollrapport finns i systemet (inbegripet det fall att det ingår i ett mottaget meddelande om flyttningshistorik/historikresultat) med samma <Hänvisning till kontrollrapport> som det inlämnade meddelandet. Om dessutom <ARC> lämnas i det inlämnande meddelandet sammanfaller det med <ARC> för det meddelande om kontrollrapport som det hänvisas till.

(se ARC i fält 3a)

an16

4

BEGÄRAN OM ÅTERKOPPLING

O

 

 

 

 

a

Återkoppling begärd eller lämnad

R

 

Tillåtna värden är följande:

0

=

Ingen återkoppling begärd

1

=

Återkoppling begärd

2

=

Återkoppling lämnad

n1

 

b

Uppföljningsåtgärder

C

Minst ett av dessa två fält om fält 4a ifylls:

< Uppföljningsåtgärder>

<Informationens relevans>

an..999

 

c

Uppföljningsåtgärder_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

d

Den lämnade informationens relevans

C

Minst ett av dessa två fält om fält 4a ifylls:

< Uppföljningsåtgärder>

<Informationens relevans>

an..999

 

e

Informationens relevans_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

5

STYRKANDE DOKUMENT

O

 

 

9x

 

a

Kort beskrivning av styrkande dokument

C

”R” om <Typ av styrkande dokument> är ”Annan”

Gäller inte annars

(se Typ av styrkande dokument i fält 5f)

 

an..999

 

b

Kort beskrivning av styrkande dokument_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

c

Referens för styrkande dokument

C

Minst ett av dessa tre fält måste finnas med:

<Kort beskrivning av styrkande dokument>

<Referens för styrkande dokument>

<Dokumentbild>

(se Kort beskrivning av styrkande dokument i fält 5a och Dokumentbild i fält 5e)

 

an..999

 

d

Referens för styrkande dokument_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

e

Dokumentbild

C

Minst ett av dessa tre fält måste finnas med:

<Kort beskrivning av styrkande dokument>

<Referens för styrkande dokument>

<Dokumentbild>

(se kort beskrivning av styrkande dokument i fält 5 a och referens för styrkande dokument i fält 5c)

 

 

 

f

Typ av styrkande dokument

C

Minst ett av dessa tre fält måste finnas med:

<Kort beskrivning av styrkande dokument>

<Referens för styrkande dokument>

<Dokumentbild>

(se Kort beskrivning av styrkande dokument i fält 5a, Referens för styrkande dokument i fält 5c och Dokumentbild i fält 5e)

(se kodförteckning 15 i bilaga II)

n..4


Tabell 11

(enligt artikel 9.2 och artikel 11)

Kontrollrapport

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Meddelandetyp

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Godkänt dokument

n1

 

b

Datum och tidpunkt för godkännande av kontrollrapport

C

”R” efter godkännande

Gäller inte annars

 

datumTid

2

RUBRIK TILL KONTROLLRAPPORT

R

 

 

 

 

a

Hänvisning till kontrollrapport

R

 

(se kodförteckning 2 i bilaga II)

an16

2.1

KONTROLLKONTOR

R

 

 

 

 

a

Kontrollkontorets referensnummer

O

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

 

b

Medlemsstatskod

C

För 2.1 b, c, d, e, f och g:

”R” utom för <Gatunummer>, som är ”O”, om <Kontrollkontorets referensnummer> inte uppges

Gäller inte annars

(se Kontrollkontorets referensnummer i fält 2.1a)

En medlemsstat som identifieras genom en medlemsstatskod enligt kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009

a2

 

c

Kontrollkontorets namn

C

 

an..35

 

d

Gata

C

 

an..65

 

e

Gatunummer

C

 

an..11

 

f

Postnummer

C

 

an..10

 

g

Ort

C

 

an..50

 

h

Telefonnummer

C

För 2.1 h, i och j:

Om<Kontrollkontorets referensnummer> inte uppges ska minst ett av följande tre attribut anges:

<Telefonnummer>

<Faxnummer>

<E-postadress>

I annat fall är inget av de tre attributen tillämpligt

(se Kontrollkontorets referensnummer i fält 2.1a)

 

an..35

 

i

Faxnummer

C

 

an..35

 

j

E-postadress

C

 

an..70

 

k

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande fritextfält används.

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

3

e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR

C

Minst en av datagrupperna <e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR> eller <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT> ska finnas

 

 

 

a

ARC

R

 

(se kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an21

 

b

Löpnummer

R

 

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..2

4

ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT

C

Minst en av datagrupperna <e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR> eller <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT> ska finnas

 

 

 

a

Typ av annat åtföljande dokument

R

 

Tillåtna värden är följande:

0

=

Annan

2

=

SAAD

n1

 

b

Kort beskrivning av annat åtföljande dokument

C

”R” om <Typ av åtföljande dokument> är ”Annan”

Gäller inte annars

 

an…350

 

c

Kort beskrivning av annat åtföljande dokument_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

n2

 

d

Nummer för annat åtföljande dokument

R

 

 

an…350

 

e

Datum för annat åtföljande dokument

R

 

 

datum

 

f

Bild av annat åtföljande dokument

O

 

 

 

 

g

Avsändningsmedlemsstat

R

 

En medlemsstat som identifieras genom en medlemsstatskod enligt kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009

a2

 

h

Bestämmelsemedlemsstat

R

 

En medlemsstat som identifieras genom en medlemsstatskod enligt kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009

a2

4.1

EKONOMISK AKTÖR Person som deltar i flyttningen

O

 

 

9x

 

a

Ekonomisk aktörs punktskattenummer

C

Minst ett av följande attribut ska finnas:

<Ekonomisk aktörs punktskattenummer>

<Identifiering av ekonomisk aktör>

<Ekonomisk aktörs namn>

En befintlig identifierare (punktskattenummer)<Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE> eller <referens till tillfälligt godkännande> i datauppsättningen <TILLFÄLLIGT GODKÄNNANDE>

(se kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 612/2013)

an13

 

b

Identifiering av ekonomisk aktör

C

Minst ett av följande attribut ska finnas:

<Ekonomisk aktörs punktskattenummer>

<Identifiering av ekonomisk aktör>

<Ekonomisk aktörs namn>

Ett VAT-nummer eller annat nationellt nummer,

an16

 

c

Ekonomisk aktörs namn

C

Minst ett av följande attribut ska finnas:

<Ekonomisk aktörs punktskattenummer>

<Identifiering av ekonomisk aktör>

<Ekonomisk aktörs namn>

an..182

 

d

Typ av ekonomisk aktör person

O

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Avsändare

2

=

Mottagare

3

=

Skatterepresentant

4

=

Säljare

5

=

Ansvarig person

6

=

Kund privatperson

n..2

 

e

Medlemsstatskod

C

”R” om<Ekonomisk aktörs namn> uppges OCH <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> och <Identifiering av ekonomisk aktör> inte uppges

Gäller inte annars

(se kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

a2

 

f

Gata

O

 

 

an..65

 

g

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

h

Postnummer

O

 

 

an..10

 

i

Ort

O

 

 

an..50

 

j

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

k

Telefonnummer

O

 

 

an..35

 

m

E-postadress

O

 

 

an..70

4.2

VARUPOST

O

 

 

999x

 

a

Varubeskrivning

O

 

 

an..55

 

b

KN-nummer

C

”R” om <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT.Bild av annat åtföljande dokument> inte finns minst en gång i datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT>

Gäller inte annars

(se fält 4 och 4f)

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n8

 

c

Varornas handelsbeteckning

O

 

 

an..999

 

d

Tilläggsnummer

O

 

 

an..35

 

e

Kvantitet

C

”R” om <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT.Bild av annat åtföljande dokument> inte finns minst en gång i datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT>

Gäller inte annars

(se fält 4 och 4f)

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..15,3

 

f

Kod för måttenhet

C

”R” om <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT.Bild av annat åtföljande dokument> inte finns minst en gång i datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT>

Gäller inte annars

(se fält 4 och 4f)

(se kodförteckning 12 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

n..2

 

g

Bruttovikt

O

 

Bruttovikten måste vara lika med eller högre än nettovikten.

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..15,2

 

h

Nettovikt

O

 

Bruttovikten måste vara lika med eller högre än nettovikten.

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..15,2

4.3

TRANSPORTMEDEL

C

”R” om <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT.Bild av annat åtföljande dokument> inte finns minst en gång i datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT>

Gäller inte annars

(se fält 4 och 4f)

 

 

 

a

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

b

Gata

R

 

 

an..65

 

c

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

d

Transportörens land

R

 

Ange en landskod som är upptagen i kodförteckning 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009, men inte upptagen i kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009, förutom landskod ”GR”.

a2

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

Kod för transportsätt

R

 

Ange transportsätt med hjälp av koderna i kodförteckning 7 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009.

n..2

 

h

ACO_kompletterande upplysningar

C

”R” om <TRANSPORTMEDEL. Kod för transportsätt> är ”Annan”

Gäller inte annars

(se fält 4.3 g)

 

an..999

 

i

ACO_kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

j

Registrering

R

 

 

an..35

 

k

Registreringsland

R

 

Ange en landskod som är upptagen i kodförteckning 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009, men inte upptagen i kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009, förutom landskod ”GR”.

a2

5

KONTROLLRAPPORT

R

 

 

 

 

a

Datum för kontroll

R

 

 

datum

 

b

Kontrollställe

R

 

 

an..350

 

c

Kontrollställe_LNG

R

 

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

d

Typ av kontroll

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Fysisk kontroll

2

=

Dokumentkontroll

n1

 

e

Orsak till kontroll

R

 

Tillåtna värden är följande:

0

=

Annan orsak

1

=

Slumpmässig kontroll

2

=

Händelse anmäld

3

=

Begäran om assistans mottagen

4

=

Begäran från ett annat kontor

5

=

Varning mottagen

n1

 

f

Kompletterande ursprungshänvisning

O

 

 

an..350

 

g

Kompletterande ursprungshänvisning_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

h

Kontrolltjänstemans identitet

R

 

 

an..350

 

i

Kontrolltjänstemans identitet_LNG

R

 

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

j

Övergripande slutsats av kontrollen

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Tillfredsställande

2

=

Smärre avvikelser påträffade

3

=

Avbrott rekommenderas

4

=

Avsikt att göra en begäran enligt artikel 10 i rådets direktiv 2008/118/EG

5

=

Tillåten förlust konstaterad i enlighet med artikel 7.4 i rådets direktiv 2008/118/EG

n1

 

k

Kontroll vid ankomst krävs

R

 

Tillåtna värden är följande:

0

=

Nej eller Falskt

1

=

Ja eller Sant

n1

 

l

Flagga

R

 

Tillåtna värden är följande:

0

=

Nej eller Falskt

1

=

Ja eller Sant

n1

 

m

Kommentarer

O

 

 

an..350

 

n

Kommentarer_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

5.1

UTFÖRDA KONTROLLÅTGÄRDER

R

 

 

99x

 

a

Utförda kontrollåtgärder

R

 

Tillåtna värden är följande:

0

=

Andra kontrollåtgärder

1

=

Kontrollerade räknade förpackningar

2

=

Lastat av

3

=

Öppnade förpackningar

4

=

Kommenterad papperskopia av dokument (t.ex. SAAD)

5

=

Räkning

6

=

Stickprovstagning

7

=

Administrativ kontroll

8

=

Varor vägda/mätta

9

=

Slumpmässig kontroll

10

=

Kontroll av dokumentation

11

=

Jämföra uppvisade dokument med e-AD

n..2

 

b

Andra kontrollåtgärder

C

”R” om<Utförda kontrollåtgärder> är ”0”

Gäller inte annars

(se Utförda kontrollåtgärder i fält 5.1 a)

 

an..350

 

c

Andra kontrollåtgärder_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

5.2

STYRKANDE BELÄGG

C

”R” om<Orsak till kontroll> är ”2”

Annars ”O”

(se Orsak till kontroll i fält 5e)

 

9x

 

a

Utfärdande myndighet

O

 

 

an..35

 

b

Utfärdande myndighet_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

c

Kod för typ av belägg

R

 

(se kodförteckning 6 i bilaga II)

n..2

 

d

Kompletterande typ av belägg

C

”R” om <Kod för typ av belägg> är ”Annan”

Gäller inte annars

(se Kod för typ av belägg i fält 5.2c)

 

an..350

 

e

Kompletterande typ av belägg_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

f

Hänvisning till belägg

O

 

 

an..350

 

g

Hänvisning till belägg_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

h

Bild av belägg

O

 

 

 

5.3

ORSAK TILL OTILLFREDSSTÄLLANDE RESULTAT

O

 

 

9x

 

a

Kod för orsak till otillfredsställande resultat

R

 

(se kodförteckning 12 i bilaga II)

n..2

 

b

Kompletterande upplysningar

C

”R” om <Kod för orsak till otillfredsställande resultat> är ”Annan”

Gäller inte annars

(Se kod för orsak till otillfredsställande resultat i fält 5.3 a)

 

an..350

 

c

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

5.4

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

O

 

 

99x

 

a

Kod för transportenhet

R

 

(se kodförteckning 7 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

n..2

 

b

Identitet transportenhet

C

”R” om<Kod för transportenhet> inte är ”Fasta transportinstallationer”

Gäller inte annars

(se Kod för transportenhet i fält 5.4 a)

 

an..35

 

c

Identitet försegling

O

 

 

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

 

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

 

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

5.5

TEXT TILL KONTROLLRAPPORT

O

 

 

99x

 

a

Varupostnummer

C

”R” om datagruppen <e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR> finns

Gäller inte annars

Detta värde avser <Varupostnummer> i e-AD-huvuddelen för det därtill hörande e-AD och måste vara unik inom meddelandet.

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..3

 

b

Varubeskrivning

C

”O” om datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT> finns

Gäller inte annars

an..55

 

c

KN-nummer

C

”R” om datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT> finns

Gäller inte annars

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n8

 

d

Tilläggsnummer

C

”O” om datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT> finns

Gäller inte annars

an..35

 

e

Indikator för underskott eller överskott

O

 

Tillåtna värden är följande:

S

=

Underskott

E

=

Överskott

a1

 

f

Konstaterat underskott eller överskott

C

”R” om <Indikator för underskott eller överskott> används

Gäller inte annars

(se Indikator för underskott eller överskott i fält 5.5e)

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..15,3

 

g

Kommentarer

O

 

 

an..350

 

h

Kommentarer_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

5.5.1

ORSAK TILL OTILLFREDSSTÄLLANDE RESULTAT

O

 

 

9x

 

a

Kod för orsak till otillfredsställande resultat

R

 

(se kodförteckning 12 i bilaga II)

n..2

 

b

Kompletterande upplysningar

C

”R” om <Kod för orsak till otillfredsställande resultat> är ”Annan”

Annars ”O”

(Se Indikator för kod för orsak till otillfredsställande resultat i fält 5.5.1a)

 

an..350

 

c

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2


Tabell 12

(enligt artikel 14)

Händelserapport

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Meddelandetyp

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Inledande meddelande

3

=

Godkänt dokument

n1

 

b

Datum och tidpunkt för godkännande av händelserapport

C

”R” efter godkännande

Gäller inte annars

datumTid

2

RUBRIK TILL HÄNDELSERAPPORT

R

 

 

 

 

a

Händelserapportens nummer

C

”R” om <Meddelandetyp> är ”3”

Gäller inte annars

(se Meddelandetyp i fält 1a)

(se kodförteckning 2 i bilaga II)

an16

 

b

Hänvisning till medlemsstat som lämnar in händelserapport

C

”R” om <Meddelandetyp> är ”1” eller ”3” och den medlemsstat som lämnar rapporten är en annan än den medlemsstat där händelsen inträffat

”O” om <Meddelandetyp> är ”1” eller ”3” och den medlemsstat som lämnar rapporten är densamma som den medlemsstat där händelsen inträffat

Gäller inte annars

(se Meddelandetyp i fält 1a)

Formatet för <Hänvisning till medlemsstat som lämnar in händelserapport> är:

2 bokstäver: Identifierare för den medlemsstat som lämnar händelserapporten

följd av en nationellt tilldelad unik kod

an..35

 

c

ARC

R

 

(se kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an21

 

d

Löpnummer

R

 

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..2

3

ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT

C

Minst en av datagrupperna <e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR> eller <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT> ska finnas

 

 

 

a

Typ av annat åtföljande dokument

R

 

Tillåtna värden är följande:

0

=

Annat

2

=

SAAD

n1

 

b

Kort beskrivning av annat åtföljande dokument

C

”R” om <Typ av åtföljande dokument> är ”Annan”

Gäller inte annars

an..350

 

c

Kort beskrivning av annat åtföljande dokument_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

a2

 

d

Nummer för annat åtföljande dokument

R

 

 

an..350

 

e

Datum för annat åtföljande dokument

R

 

 

datum

 

f

Bild av annat åtföljande dokument

O

 

 

 

 

g

Avsändningsmedlemsstat

R

 

En medlemsstat som identifieras genom en medlemsstatskod enligt kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009

a2

 

h

Bestämmelsemedlemsstat

R

 

En medlemsstat som identifieras genom en medlemsstatskod enligt kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009

a2

3.1

EKONOMISK AKTÖR Person som deltar i flyttningen

O

 

 

9x

 

a

Ekonomisk aktörs punktskattenummer

C

Minst ett av följande attribut ska finnas:

<Ekonomisk aktörs punktskattenummer>

<Identifiering av ekonomisk aktör>

<Ekonomisk aktörs namn>

En befintlig identifierare (punktskattenummer)<Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE> eller <referens till tillfälligt godkännande> i datauppsättningen <TILLFÄLLIGT GODKÄNNANDE>

(se kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 612/2013)

an13

 

b

Identifiering av ekonomisk aktör

C

Minst ett av följande attribut ska finnas:

<Ekonomisk aktörs punktskattenummer>

<Identifiering av ekonomisk aktör>

<Ekonomisk aktörs namn>

Ett VAT-nummer eller annat nationellt nummer,

an16

 

c

Ekonomisk aktörs namn

C

Minst ett av följande attribut ska finnas:

<Ekonomisk aktörs punktskattenummer>

<Identifiering av ekonomisk aktör>

<Ekonomisk aktörs namn>

an..182

 

d

Typ av ekonomisk aktör person

O

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Avsändare

2

=

Mottagare

3

=

Skatterepresentant

4

=

Säljare

5

=

Ansvarig person

6

=

Kund privatperson

n..2

 

e

Medlemsstatskod

C

”R” om<Ekonomisk aktörs namn> uppges OCH <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> och <Identifiering av ekonomisk aktör> inte uppges

Gäller inte annars

(se kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

a2

 

f

Gata

O

 

 

an..65

 

g

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

h

Postnummer

O

 

 

an..10

 

j

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

k

Telefonnummer

O

 

 

an..35

 

l

Faxnummer

O

 

 

an..35

 

m

E-postadress

O

 

 

an..70

3.2

VARUPOST

O

 

 

999x

 

a

Varubeskrivning

O

 

 

an..55

 

b

KN-nummer

C

”R” om <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT. Bild av annat åtföljande dokument> inte finns i datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT>

Gäller inte annars (se fält 3 och 3f)

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n8

 

c

Varornas handelsbeteckning

O

 

 

an..999

 

d

Tilläggsnummer

O

 

 

an..35

 

e

Kvantitet

C

”R” om <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT.Bild av annat åtföljande dokument> inte finns minst en gång i datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT>

Gäller inte annars

(se fält 3 och 3f)

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..15,3

 

f

Kod för måttenhet

C

”R” om <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT.Bild av annat åtföljande dokument> inte finns minst en gång i datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT>

Gäller inte annars

(se fält 3 och 3f)

(se kodförteckning 12 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

n..2

 

g

Bruttovikt

O

 

Bruttovikten måste vara lika med eller högre än nettovikten.

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..15,2

 

h

Nettovikt

O

 

Bruttovikten måste vara lika med eller högre än nettovikten.

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..15,2

3.3

TRANSPORTMEDEL

C

”R” om <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT.Bild av annat åtföljande dokument> inte finns minst en gång i datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT>

Gäller inte annars

(se fält 3 och 3f)

 

 

 

a

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

b

Gata

R

 

 

an..65

 

c

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

d

Transportörens land

R

 

Ange en landskod som är upptagen i kodförteckning 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009, men inte upptagen i kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009, förutom landskod ”GR”.

a2

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

Kod för transportsätt

R

 

Ange transportsätt med hjälp av koderna i kodförteckning 7 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009.

n..2

 

h

ACO_kompletterande upplysningar

C

”R” om<TRANSPORTMEDEL.Kod för transportsätt> är ”Annan”

Gäller inte annars

(se fält 3.3 g)

 

an..999

 

i

ACO_kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

j

Registrering

R

 

 

an..35

 

k

Registreringsland

R

 

Ange en landskod som är upptagen i kodförteckning 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009, men inte upptagen i kodförteckning 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009, förutom landskod ”GR”.

a2

4

HÄNDELSERAPPORT

R

 

 

 

 

a

Tidpunkt för händelse

R

 

 

datum

 

b

Plats för händelse

R

 

 

an..350

 

c

Plats för händelse_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

d

Identifiering av punktskattetjänsteman

O

 

 

an..35

 

e

Uppgiftslämnare

R

 

 

an..35

 

f

Kod för uppgiftslämnare

R

 

(se kodförteckning 10 i bilaga II)

n..2

 

g

Kompletterande uppgift för uppgiftslämnare

C

”R” om <Kod för uppgiftslämnare> är ”Annan”

Annars ”O”

(se Kod för uppgiftslämnare i fält 4f)

 

an..350

 

h

Kompletterande uppgift för uppgiftslämnare_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

i

Ändrat transportarrangemang

O

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Avsändare

2

=

Mottagare

3

=

Varornas ägare

4

=

Annat

n1

 

j

Kommentarer

O

 

 

an..350

 

k

Kommentarer_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

5

BELÄGG FÖR HÄNDELSE

O

 

 

9x

 

a

Utfärdande myndighet

O

 

 

an..35

 

b

Utfärdande myndighet_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

c

Kod för typ av belägg

R

 

(se kodförteckning 6 i bilaga II)

n..2

 

d

Kompletterande typ av belägg

C

”R” om <Kod för typ av belägg> är ”Annan”

Gäller inte annars

(se Kod för typ av belägg i fält 5c)

 

an..350

 

e

Kompletterande typ av belägg_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

2

 

f

Hänvisning till belägg

R

 

 

an..350

 

g

Hänvisning till belägg_LNG

R

 

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

h

Bild av belägg

O

 

 

 

6

EKONOMISK AKTÖR Ny transportanordnare

C

Gäller inte om <Ändrat transportarrangemang> är ”1”, ”2” eller oanvänt

Annars ”R”

(se Ändrat transportarrangemang i fält 4i)

 

 

 

a

VAT-nummer

O

 

 

an..14

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

7

EKONOMISK AKTÖR Ny transportör

O

 

 

 

 

a

VAT-nummer

O

 

 

an..14

 

b

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Ort

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

8

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

O

 

 

99x

 

a

Kod för transportenhet

R

 

(se kodförteckning 7 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

n..2

 

b

Identitet transportenhet

C

Gäller inte om <Kod för transportenhet> är ”Fasta transportinstallationer”

Annars ”R”

(se Kod för transportenhet i fält 8 a)

 

an..35

 

c

Identitet försegling

O

 

 

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

 

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

 

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

9

TEXT TILL HÄNDELSERAPPORT

C

”O” om <EKONOMISK AKTÖR Ny transportanordnare> används, eller<EKONOMISK AKTÖR Ny transportör> används, eller<UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN> används

Annars ”R”

(se EKONOMISK AKTÖR Ny transportanordnare under 6, EKONOMISK AKTÖR Ny transportör under 7 och UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN under 8)

 

99x

 

a

Kod för händelsetyp

R

 

(se kodförteckning 14 i bilaga II)

n..2

 

b

Tillhörande upplysningar

C

”R” om <Kod för händelsetyp> är ”0”

Annars ”O”

(Se Kod för händelsetyp i fält 9 a)

 

an..350

 

c

Tillhörande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

d

Varupostnummer

C

”R” om datagruppen <e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR> finns

Gäller inte annars

Detta värde avser <Varupostnummer> i e-AD-huvuddelen för det därtill hörande e-AD och måste vara unik inom meddelandet.

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..3

 

e

Varubeskrivning

C

”O” om datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT> finns

Gäller inte annars

an..55

 

f

KN-nummer

C

”R” om datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT> finns

Gäller inte annars

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n8

 

g

Tilläggsnummer

C

”O” om datagruppen <ANNAT ÅTFÖLJANDE DOKUMENT> finns

Gäller inte annars

an..35

 

h

Indikator för underskott eller överskott

C

För 9h och 9i:

”R” om <Varupostnummer> eller <Varubeskrivning> eller <KN-nummer> eller <Tilläggsnummer> anges

Gäller inte annars

(se Varupostnummer i fält 9d, Varubeskrivning i fält 9e, KN-nummer i fält 9f och Tilläggsnummer i fält 9 g)

Tillåtna värden är följande:

S

=

Underskott

E

=

Överskott

a1

 

i

Konstaterat underskott eller överskott

C

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..15,3


Tabell 14

(enligt artikel 13)

Varning eller avvisning av e-AD

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande av varning eller avvisning

C

”R” om motsvarande fält godkänns.

Gäller inte annars

datumTid

2

e-AD FÖR FLYTTNING AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Ange ARC för e-AD.

(se kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an21

 

b

Löpnummer

R

 

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..2

3

EKONOMISK AKTÖR Mottagare

C

”R” utom för meddelandetyp ”2 – Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet” eller för bestämmelseortstypkod 8.

 

 

 

a

Identifiering av ekonomisk aktör

C

”R” om<Bestämmelseortstypkod> är:

”Bestämmelseort – skatteupplag”

”Bestämmelseort – registrerad mottagare”

”Bestämmelseort – tillfällig registrerad mottagare”

”Bestämmelseort – direkt leverans”

”O” om <Bestämmelseortstypkod> är ”Bestämmelseort – export”

Gäller inte annars

Möjliga värden för <Identifiering av ekonomisk aktör> anges i följande tabell:

an..16

Bestämmelseortstypkod

EKONOMISK AKTÖR MOTTAGARE Identifiering av ekonomisk aktör

EKONOMISK AKTÖR Leveransort.Identifiering av ekonomisk aktör Identification

1 -

Bestämmelseort – skatteupplag

Punktskattenummer 1

Skatteupplags referensnummer (punktskattenummer) 2

2 -

Bestämmelseort – registrerad mottagare

Punktskattenummer 3

Eventuell identifieringskod 4

3 -

Bestämmelseort – tillfällig registrerad mottagare

Tillfälligt godkännandes referensnummer 5

Eventuell identifieringskod 6

4 -

Bestämmelseort – Direkt leverans

Punktskattenummer 7

(Ej tillämpligt)

5 -

Bestämmelseort - Undantagen mottagare

(Ej tillämpligt)

Eventuell identifieringskod 8

6 -

Bestämmelseort – Export

VAT-nummer (fakultativt)

(Datagruppen <EKONOMISK AKTÖR Leveransort> existerar inte)

8 –

Okänd bestämmelseort

(Ej tillämpligt)

(Ej tillämpligt)

1

Mottagarens kod för typ av ekonomisk aktör är ”Godkänd upplagshavare”. En befintlig identifierare <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE>

2

En befintlig identifierare <Referens till skatteupplag> i datauppsättningen <SKATTEUPPLAG>

3

Mottagarens kod för typ av ekonomisk aktör är ”Registrerad mottagare”. En befintlig identifierare <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE>

4

För leveransstället avses med ”eventuell identifieringskod”: ett VAT-nummer eller annat identifieringsnummer, och det är fakultativt.

5

En befintlig <Tillfälligt godkännandes referensnummer> i datauppsättningen <TILLFÄLLIGT GODKÄNNANDE>

6

För leveransstället avses med ”eventuell identifieringskod”: ett VAT-nummer eller annat identifieringsnummer, och det är fakultativt.

7

Mottagarens kod för typ av ekonomisk aktör är ”Godkänd upplagshavare” eller ”Registrerad mottagare”. En befintlig identifierare <Ekonomisk aktörs punktskattenummer> i datauppsättningen <EKONOMISK AKTÖRS GODKÄNNANDE>

8

För leveransstället avses med ”eventuell identifieringskod”: ett VAT-nummer eller annat identifieringsnummer, och det är fakultativt.

(se kodförteckning 1 och kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 612/2013, i förekommande fall)

 

b

EORI-nummer

C

”O” om <Bestämmelseortstypkod> är ”Bestämmelseort – export”

Gäller inte annars

Ange EORI-numret för den person som ansvarar för att lämna in exportdeklarationen enligt artikel 21.5 i direktiv 2008/118/EG.

an..17

 

c

Ekonomisk aktörs namn

R

 

 

an..182

 

d

Gata

R

 

 

an..65

 

e

Gatunummer

O

 

 

an..11

 

f

Postnummer

R

 

 

an..10

 

g

Ort

R

 

 

an..50

 

h

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

4

BESTÄMMELSEKONTOR

R

 

 

 

 

a

Referensnummer kontor

R

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an8

5

VARNING

R

 

 

 

 

a

Datum för varning

R

 

 

datum

 

b

Flagga för avvisat e-AD

R

 

Den booleska variabeln är digital: ”0” eller ”1” (”0” = Nej eller Falskt; ”1” = Ja eller Sant).

n1

6

Kod FÖR ORSAKER TILL VARNINGSANGIVELSE FÖR ELLER AVVISANDE AV E-AD

C

’R’ om <Flagga för avvisat e-AD> är Sant

Annars ’O’

9x

 

a

Kod för orsaker till varningsangivelse för eller avvisande av e-AD

R

 

(se kodförteckning 5 i bilaga II)

n..2

 

b

Kompletterande upplysningar

C

”R” om <Kod för orsaker till varningsangivelse för eller avvisande av e-AD> är ”Annan”

Annars ”O”

(se Kod för orsaker till varningsangivelse för eller avvisande av e-AD i fält 6a)

 

an..350

 

c

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2


Tabell 15

(enligt artikel 6a)

Begäran om manuell stängning

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Ange ARC för e-AD.

(se kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an21

 

b

Löpnummer

R

 

Ange löpnummer för e-AD.

n..2

 

c

Kod för orsak till begäran om manuell stängning

R

 

(se kodförteckning 16 i bilaga II)

n1

 

d

Kompletterande orsak till manuell stängning

C

”R” om <Kod för orsak till begäran om manuell stängning> är ”Annan”

Annars ”O”

 

an..999

 

e

Kompletterande orsak till manuell stängning_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

2

STYRKANDE DOKUMENT

O

 

 

9x

 

a

Kort beskrivning av styrkande dokument

C

”R” om <Typ av styrkande dokument> är ”Annan”

Gäller inte annars

 

an..999

 

b

Kort beskrivning av styrkande dokument_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

c

Referens för styrkande dokument

C

Minst ett av dessa tre fält måste finnas med:

<Typ av styrkande dokument>

<Referens för styrkande dokument>

<Dokumentbild>

(se dokumentbild i fält 2e och typ av styrkande dokument i fält 2f)

 

an..999

 

d

Referens för styrkande dokument_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

e

Dokumentbild

C

Minst ett av dessa tre fält måste finnas med:

<Typ av styrkande dokument>

<Referens för styrkande dokument>

<Dokumentbild>

(se referens för styrkande dokument i fält 2c och typ av styrkande dokument i fält 2f)

 

 

 

f

Typ av styrkande dokument

C

Minst ett av dessa tre fält måste finnas med:

<Typ av styrkande dokument>

<Referens för styrkande dokument>

<Dokumentbild>

(se referens för styrkande dokument i fält 2c och dokumentbild i fält 2e)

(se kodförteckning 15 i bilaga II)

n..4

3

TEXT TILL MANUELL STÄNGNING

O

 

 

999X

 

a

Varupostnummer

R

 

Detta värde avser <Varupostnummer> i e-AD-huvuddelen för det därtill hörande e-AD och måste vara unik inom meddelandet.

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..3

 

b

Indikator för underskott eller överskott

O

 

Tillåtna värden är följande:

S

=

Underskott

E

=

Överskott

a1

 

c

Konstaterat underskott eller överskott

C

”R” om <Indikator för underskott eller överskott> används

Gäller inte annars

(se Indikator för underskott eller överskott i fält 3b)

Dataelementets värde ska vara större än noll.

n..15,3

 

d

Kod för punktskattepliktig vara

O

 

(se kodförteckning 11 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an4

 

e

Avvisad kvantitet

O

 

Värdet av detta dataelement måste vara större än noll.

n..15,3

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

 

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2


Tabell 16

(enligt artikel 14a)

Svar om manuell stängning

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Ange ARC för e-AD.

(se kodförteckning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009)

an21

 

b

Löpnummer

R

 

Ange löpnummer för e-AD.

n..2

 

c

Punktskattepliktiga varors ankomstdatum

O

 

Den dag flyttningen avslutas i enlighet med artikel 20.2 i direktiv 2008/118/EG.

datum

 

d

Övergripande slutsats vid mottagande

O

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Varorna godtagna, överensstämmer med order

2

=

Varorna godtagna, överensstämmer ej med order

3

=

Varorna vägrats

4

=

Varorna delvis vägrats

21

=

Utförsel godtagits, överensstämmer med order

22

=

Utförsel godtagits, överensstämmer ej med order

23

=

Utförsel vägrats.

n..2

 

e

Kompletterande upplysningar

O

 

 

an..350

 

f

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används.

Gäller inte annars

Ange språkkod enligt kodförteckning 1 i bilaga II till förordning (EG) nr 684/2009 för att ange det språk som används i denna datagrupp.

a2

 

g

Kod för orsak till begäran om manuell stängning

R

 

(se kodförteckning 16 i bilaga II)

n1

 

h

Kompletterande orsak till manuell stängning

C

”R” om <Kod för orsak till begäran om manuell stängning> är ”Annan”

Annars ”O”

 

an..999

 

i