17.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 327/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2152

av den 27 november 2019

om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Utvecklingen, framställningen och spridningen av statistik om företagens ekonomiska verksamhet i medlemsstaterna har hittills baserats på ett antal enskilda rättsakter. Dessa rättsakter omfattar konjunktur- och strukturstatistik över företag samt statistik över produktion, handel med varor och tjänster inom och utanför unionen (internationell handel), utländska dotterbolag, forskning och utveckling (FoU), innovation, informations- och kommunikationsteknik (IKT)-användning och e-handel. Dessutom inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 (3) en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål i unionen.

(2)

En sådan struktur som bygger på enskilda rättsakter ger inte den enhetlighet som behövs mellan olika statistikområden och främjar inte heller en integrerad strategi för utveckling, framställning och spridning av företagsstatistik. Vid tillämpningen av denna förordning bör europeisk företagsstatistik även omfatta statistik över FoU inom sektorn för högre utbildning, offentlig sektor och den privata icke-vinstdrivande sektorn. En gemensam rättslig ram bör inrättas för att säkerställa enhetlighet i den europeiska företagsstatistiken och göra det enklare att integrera motsvarande statistiska processer.

(3)

Bättre integrerade statistiska processer, som bygger på gemensamma metodologiska principer, definitioner och kvalitetskriterier, bör leda till harmoniserad statistik om strukturen på unionens företagssektor och om ekonomisk verksamhet, transaktioner och resultat i denna sektor, med den relevans- och detaljnivå som krävs för att tillgodose användarnas behov.

(4)

EuroGroups-registret är avsett att säkerställa att unionens riktlinjer, t.ex. kommissionens rekommendation 2003/361/EG (4), som är av betydelse för europeisk företagsstatistik, kan följas på ett mer effektivt sätt, särskilt när det gäller identifieringen av fristående företag enligt definitionen i artikel 3 i den rekommendationen. Sådana unionsriktlinjer är en förutsättning för att skapa rättslig klarhet och förutsägbarhet för företagen och lika villkor för unionsbaserade små och medelstora företag.

(5)

Internationell vägledning, som Frascatimanualen, som behandlar statistik över FoU, och Oslomanualen, som behandlar innovationsdata, samt internationella avtal som har ingåtts av FN, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Internationella valutafonden och andra internationella och överstatliga organisationer, har betydelse för den europeiska företagsstatistiken. Denna typ av vägledning bör i möjligaste mån följas vid utveckling, framställning och spridning av unionens statistik och inom det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål, i syfte att säkerställa att unionens statistik är jämförbar med den statistik som sammanställs av unionens viktigaste internationella samarbetspartner. Unionens standarder, avtal och riktlinjer bör emellertid tillämpas konsekvent vid insamling av data för europeisk företagsstatistik över ämnena ”FoU-insatser” och ”Innovation”.

(6)

Den administrativa bördan för företag, i synnerhet små och medelstora företag, bör begränsas så mycket som möjligt, och andra datakällor än undersökningar bör beaktas i möjligaste mån. För att minska bördan för företagen bör det gå att fastställa olika datakrav beroende på företagssektorns storlek och betydelse i medlemsstaterna.

(7)

I det europeiska statistiksystemets (ESS) vision för 2020 angavs att data bör användas inom alla olika statistikområden så att det ska gå att bättre analysera nya företeelser (t.ex. globalisering) och tillhandahålla bättre underlag för unionens politiska åtgärder med stor genomslagskraft. De data som tas fram bör bygga på effektiva och stabila statistiska processer inom ESS. Det bredare tillämpningsområdet för den gemensamma rättsliga ramen för företagsstatistik bör möjliggöra integrering av statistikframställningsprocesser som är beroende av varandra men utgår från flera olika källor.

(8)

Det program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets‐programmet) som antogs enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1297/2008/EG (5) och pågick under åren 2009–2013 var avsett som hjälp för att anpassa företags- och handelsrelaterad statistik till nya databehov och justering av systemet för framställning av företagsstatistik. Det programmet ledde till slutsatser och rekommendationer i fråga om prioriteringar och nya uppsättningar indikatorer, effektivisering av ramarna för företagsrelaterad statistik, effektivare framställning av företags- och handelsstatistik samt modernisering av statistik över varuhandel inom unionen, och dessa slutsatser och rekommendationer bör omvandlas till rättsligt bindande bestämmelser.

(9)

Det behövs en flexiblare strategi inom ramen för den europeiska företagsstatistiken, så att det finns utrymme för att göra anpassningar till utvecklingen inom metodik och snabbt bemöta nya och berättigade behov bland dataanvändare som uppstår till följd av den föränderliga ekonomiska miljön och det alltmer globaliserade och komplexa företagslandskapet. Sådana framtida anpassningar bör stödjas av fullgoda kostnads-nyttoanalyser, och resulterande nya datakrav bör inte ålägga medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna några betydande ytterligare kostnader eller bördor.

(10)

De nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registrets roll som grundläggande infrastruktur för insamling och sammanställning av europeisk företagsstatistik bör förbättras. De nationella företagsregistren för statistiska ändamål bör användas som huvudsaklig informationskälla för statistisk analys av företagspopulationen och dess demografi, för att fastställa undersökningspopulationen och för att skapa en länk till administrativa datakällor.

(11)

För att de nationella företagsregistren för statistiska ändamåls och EuroGroups-registrets roll ska kunna säkerställas bör en unik identifierare fastställas och införas för alla relevanta enheter.

(12)

Rätt beskrivning av företagsgrupper i EuroGroups-registret med aktuella och tillförlitliga data bör uppnås med hjälp av harmoniserade kriterier och regelbunden uppdatering av uppgifterna om kontrollkedjor mellan de rättsliga enheterna i företagsgrupperna.

(13)

För att effektivisera förfarandena för statistikframställning inom ESS och minska statistikbördan för uppgiftslämnarna bör de nationella statistikmyndigheterna utan dröjsmål och kostnadsfritt få tillgång till och kunna använda alla nationella administrativa register och kunna integrera dem i statistik, i den utsträckning som detta är nödvändigt för att utveckla, framställa och sprida europeisk företagsstatistik, i enlighet med artikel 17a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (6).

(14)

I förordning (EG) nr 223/2009 fastställs en referensram för europeisk statistik. Enligt den förordningen är det viktigt att statistiken styrs av principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, objektivitet, tillförlitlighet, statistisk konfidentialitet och kostnadseffektivitet.

(15)

I syfte att utveckla, framställa och sprida nationell eller europeisk företagsstatistik eller förbättra kvaliteten på den europeiska företagsstatistiken bör de nationella statistikmyndigheter som tar fram företagsstatistik och underhåller det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål ges möjlighet att utbyta och få tillgång till mikrodata. Utbyte av mikrodata bör därför begränsas till vederbörligen motiverade fall.

(16)

Genom att skapa ytterligare en datakälla som baseras på utbyte av mikrodata om varuexport inom unionen får medlemsstaterna, som även ges möjlighet att använda innovativa metoder, större flexibilitet när de ska sammanställa statistik över varuhandel inom unionen och kan därmed minska uppgiftslämnarbördan för företagen. Utbytet syftar till att effektivt utveckla, framställa och sprida statistik över internationell varuhandel och förbättra kvaliteten på sådan statistik.

(17)

För förhandlingar om och genomförande och översyn av handels- och investeringsavtal mellan unionen och tredjeländer, eller multilateralt, krävs att nödvändig statistik om medlemsstaternas handelsflöden med tredjeländer görs tillgänglig för kommissionen.

(18)

En nära koppling bör upprätthållas mellan systemet för insamling av statistiska uppgifter och de momsrelaterade skatteformaliteter som finns i samband med varuhandeln mellan medlemsstaterna. Den kopplingen gör det i synnerhet möjligt att, med avseende på statistik över varuhandel inom unionen, identifiera exportörer och importörer och kontrollera de insamlade uppgifternas kvalitet.

(19)

Gränsöverskridande rörlighet för varor, i synnerhet från och till tredjeländer, är föremål för tullövervakning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (7). Tullmyndigheterna bevarar eller har tillgång till uppgifter eller register som avser sådan rörlighet. Uppgifterna eller registren, som är förknippade med eller bygger på tulldeklarationer, bör användas för att framställa statistik över unionens varuhandel.

(20)

För att framställa statistik över internationell varuhandel och förbättra kvaliteten på denna statistik bör medlemsstaternas nationella statistikmyndigheter utbyta data om import och export av varor som inbegriper tullmyndigheterna i fler än en medlemsstat. För att säkerställa en harmoniserad sammanställning av statistiken bör utbytet av dessa mikrodata mellan de nationella statistikmyndigheterna vara obligatoriskt.

(21)

För att säkerställa kvaliteten och jämförbarheten vad avser europeisk företagsstatistik eller nationalräkenskaper i linje med begreppen och metoderna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (8), bör utbyte av konfidentiella uppgifter tillåtas mellan de berörda medlemsstaternas nationella statistikmyndigheter, deras respektive nationella centralbanker, Europeiska centralbanken (ECB) och kommissionen (Eurostat) endast för statistiska ändamål.

(22)

För att kunna utföra sina uppgifter enligt fördragen, särskilt uppgifter som rör den inre marknadens funktion, bör kommissionen ha fullständig, aktuell och tillförlitlig information om produktionen av varor och tjänster i unionen och om internationella handelsflöden. Företag behöver också sådan information för att kunna övervaka sina marknader och dessa marknaders internationella dimension.

(23)

Medlemsstaterna eller de nationella behöriga myndigheterna bör sträva efter att i största möjliga utsträckning förenkla insamlingen av data från europeiska företag. De nationella statistikmyndigheterna bör ta hänsyn till den senaste digitala utvecklingen vid den tidpunkt då instrumenten och metoderna för insamling av data för statistik håller på att fastställas och bör uppmuntras att tillämpa innovativa metoder.

(24)

Det finns ett behov av företagsstatistik utifrån verksamhetsområde, för att mäta produktiviteten för företag i unionen. I synnerhet finns det en ökande efterfrågan på statistik om tjänstesektorn, som är den mest dynamiska sektorn i moderna ekonomier, särskilt när det gäller potentialen för tillväxt och jobbskapande och med hänsyn till förbindelserna med tillverkningssektorn. Denna tendens förstärks också av utvecklingen av nya digitala tjänster. Den ökande efterfrågan på statistik gäller också för de kreativa och kulturella näringarna, såsom anges i resolutionen av den 13 december 2016 om en enhetlig EU-politik för de kulturella och kreativa näringarna (9). Statistiken om handel med tjänster är mycket viktig för övervakningen av hur den inre marknaden för tjänster och den digitala inre marknaden fungerar och för bedömningen av hur olika hinder påverkar handeln med tjänster.

(25)

Förordning (EG) nr 223/2009 utgör referensramen för den här förordningen, också när det gäller skyddet för konfidentiella uppgifter. Den mycket detaljerade informationen när det gäller statistik över internationell varuhandel kräver dock särskilda sekretessregler. En importör eller exportör av varor måste lämna in en begäran till den nationella statistikmyndigheten om att statistiska sammanställningar som gör det möjligt att indirekt identifiera en sådan importör eller exportör inte lämnas ut. Den nationella statistikmyndigheten bör anse begäran berättigad om de statistiska sammanställningarna gör det möjligt att indirekt identifiera importören eller exportören. I annat fall bör den nationella statistikmyndigheten kunna sprida de statistiska sammanställningarna i en form som gör det möjligt att indirekt identifiera importören eller exportören.

(26)

Övervakningen av framstegen mot målen i Europa 2020-strategin på medlemsstats- och unionsnivå kräver harmoniserad statistik om unionens ekonomi på områdena klimatförändring och resurseffektivitet, FoU, innovation, informationssamhället, inbegripet både marknadsinriktad och icke marknadsinriktad verksamhet, samt om företagslandskapet som helhet, särskilt beträffande företagsdemografi och sysselsättning relaterad till marknadsinriktad verksamhet. Med hjälp av sådana uppgifter kan beslutsfattarna fatta välgrundade politiska beslut för att utveckla en kunskaps- och innovationsbaserad ekonomi, förbättra små och medelstora företags tillträde till den inre marknaden, utveckla företagandet och förbättra hållbarheten och konkurrenskraften.

(27)

Statistik om innovations- och FoU-verksamhet behövs för att utveckla och övervaka politiska åtgärder som syftar till att stärka medlemsstaternas konkurrenskraft och öka deras potential för smart tillväxt och sysselsättning på medellång och lång sikt. En växande digital ekonomi och den ökade användningen av IKT är också viktiga drivkrafter för konkurrenskraft och tillväxt i unionen, och de relaterade strategierna och politiska åtgärderna, inbegripet fullbordandet av den digitala inre marknaden, behöver stödjas av statistik.

(28)

Företagsstatistik behövs även för sammanställning av national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013.

(29)

Tillförlitlig och aktuell statistik behövs för rapportering av den ekonomiska utvecklingen i varje medlemsstat inom ramen för unionens ekonomiska politik. ECB behöver snabbt tillgänglig konjunkturstatistik för att kunna bedöma den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna i samband med den gemensamma penningpolitiken.

(30)

Samtidigt som principen om tillhandahållande av företagsstatistik om hela ekonomin bibehålls, bör datakraven så långt det är möjligt beakta förenklingsåtgärder i syfte att minska bördan för företagen i relativt små medlemsstater, i enlighet med proportionalitetsprincipen. Ytterligare krav bör inte ålägga uppgiftslämnarna en oproportionell administrativ börda.

(31)

Internationella standarder, som SDMX-initiativet (Statistical Data and Metadata Exchange), och statistiska eller tekniska standarder som utarbetats inom ESS, t.ex. standarder för metadata och validering, bör användas även för europeisk företagsstatistik i den utsträckning det är relevant. ESS-kommittén har i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 223/2009 antagit en ESS-standard för kvalitetsrapporter. Dessa standarder bör bidra till en harmonisering av kvalitetssäkringen och kvalitetsrapporteringen enligt den här förordningen.

(32)

I syfte att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra typerna av statistiska uppgifter, att närmare ange detaljerna för de statistiska uppgifter som ska lämnas av skatte- och tullmyndigheterna i enlighet med bilagorna V respektive VI och att ändra de specifika ämnen som fastställs i bilaga I samt att ändra denna förordning genom att minska täckningsgraden för varuexport inom unionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (10). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelserna av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(33)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning med avseende på de tekniska detaljer för variablerna samt format, säkerhets- och sekretessåtgärder, förfarandet för utbyte av konfidentiella uppgifter inom det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål, förfaringssätt, innehåll och tidsfrister för överföring av kvalitets- och metadatarapporter, standarder för data- och metadataöverföringar, samt undantag från kraven i denna förordning eller från de delegerade akter eller genomförandeakter som antas i enlighet med denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. I samma syfte bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter när det gäller att ange förfaringssätt för tillhandahållande och utbyte av i vissa administrativa register samt formatet, säkerhets- och sekretessåtgärderna och förfarandet för utbyte av konfidentiella uppgifter avsedda för statistik över varuhandel inom unionen, specifikationerna för relevanta metadata, tidsplanen, förfaringssätt för insamling och sammanställning av statistiska uppgifter om varuexport inom unionen som lämnas till den importerande medlemsstaten, förfaringssätt för tillämpning av täckningsgraden för den samlade varuexporten inom unionen med avseende på referensperioden, med angivelse av tekniska specifikationer rörande de statistiska dataelementen för statistiska uppgifter om varuhandel inom unionen vilka ska lämnas till den importerande medlemsstaten samt tillhörande förenklingar. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (11).

(34)

När det är lämpligt bör kommissionen genomföra kostnads-nyttoanalyser och säkerställa att eventuella åtgärder som den föreslår inte ålägger medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna, i synnerhet inte små och medelstora företag, betydande ytterligare kostnader eller bördor, med hänsyn tagen till de förväntade fördelarna för användarna, och att de leder till ökad kvalitet på statistiken.

(35)

Kommissionen bör kunna bevilja undantag från tillämpningen av denna förordning, eller från delegerade akter och genomförandeakter som antagits i enlighet med den, om tillämpningen leder till väsentliga anpassningar av en medlemsstats nationella statistiksystem i form av ytterligare undersökningar eller väsentliga anpassningar av medlemsstatens system för statistikframställning för att möjliggöra nya datakällor eller en kombination av olika källor.

(36)

Om nya datakrav eller förbättringar av de datauppsättningar som omfattas av denna förordning behövs, bör kommissionen kunna inleda pilotstudier som medlemsstaterna genomför på frivillig basis. Kommissionen bör som en prioritering kunna inleda pilotstudier som omfattar internationell handel med tjänster, fastigheter, finansiella indikatorer och miljö och klimat.

(37)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att fastställa en gemensam ram för europeisk företagsstatistik, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, av harmoniserings- och jämförbarhetsskäl, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(38)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör ersätta åtgärderna i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 48/2004 (12), (EG) nr 638/2004 (13), (EG) nr 808/2004 (14), (EG) nr 716/2007 (15), (EG) nr 177/2008, (EG) nr 295/2008 (16) och (EG) nr 471/2009 (17), Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG (18) och rådets förordningar (EEG) nr 3924/91 (19) och (EG) nr 1165/98 (20). De rättsakterna bör därför upphöra att gälla.

(39)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 (21).

(40)

ESS-kommittén har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs en gemensam rättslig ram för

a)

utveckling, framställning och spridning av europeisk företagsstatistik enligt artikel 2.1,

b)

det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Den europeiska företagsstatistiken ska omfatta följande:

a)

De statistiska enheternas struktur, ekonomiska verksamhet och resultat, deras FoU- och innovationsverksamhet, deras användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och e-handel samt globala värdekedjor. Vid tillämpningen av denna förordning ska europeisk företagsstatistik även omfatta statistik över FoU inom sektorn för högre utbildning, offentlig sektor och den privata icke-vinstdrivande sektorn.

b)

Produktionen av färdigvaror och tjänster och den internationella handeln med varor och tjänster.

2.   Det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål ska omfatta de nationella företagsstatistikregistren och EuroGroups-registret samt datautbyten mellan dessa i enlighet med artikel 10.

3.   De nationella företagsregistren för statistiska ändamål som avses i punkt 2 ska omfatta

a)

alla företag som bedriver ekonomisk verksamhet som bidrar till bruttonationalprodukten, och deras lokala enheter,

b)

de rättsliga enheter som dessa företag består av,

c)

för de företag som på grund av sin storlek har ett betydande inflytande och vars verksamhetsenheter har ett betydande inflytande på aggregerade (nationella) data, antingen

i)

verksamhetsenheterna och storleken på varje verksamhetsenhet som dessa företag består av, eller

ii)

Nace-koden avseende dessa företags sekundära verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (22) och storleken på varje sådan sekundär verksamhet,

d)

företagsgrupper som dessa företag hör till.

4.   EuroGroups-registret ska omfatta följande enheter, enligt definitionen i rådets förordning (EEG) nr 696/93 (23):

a)

alla företag som bedriver ekonomisk verksamhet som bidrar till bruttonationalprodukten och ingår i en multinationell företagsgrupp,

b)

de rättsliga enheter som dessa företag består av,

c)

multinationella företagsgrupper som dessa företag tillhör.

5.   Hushåll ska inte omfattas av det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål om de varor och tjänster som de framställer är avsedda för eget bruk eller innebär uthyrning av egen fast egendom.

6.   Utländska företags lokala enheter som inte utgör särskilda rättsliga enheter (filialer) och som klassificeras som kvasibolag i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 ska anses vara företag med avseende på de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret.

7.   Företagsgrupper ska identifieras genom kontrollkedjorna mellan deras rättsliga enheter i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013.

8.   Vid hänvisning till nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups‐registret gäller denna förordning endast enheter som helt eller delvis bedriver ekonomisk verksamhet och ekonomiskt inaktiva rättsliga enheter som är en del av ett företag i kombination med ekonomiskt aktiva rättsliga enheter.

9.   Med avseende på det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål ska följande anses utgöra ekonomisk verksamhet:

a)

Verksamhet som består i att erbjuda varor och tjänster på en viss marknad.

b)

Icke-marknadstjänster som bidrar till bruttonationalprodukten.

c)

Direkt och indirekt ägande av aktiva rättsliga enheter.

Innehav av tillgångar och/eller skulder kan också anses utgöra ekonomisk verksamhet.

10.   Statistiska enheter i det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål ska definieras i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 696/93, med förbehåll för de begränsningar som anges i denna artikel.

Artikel 3

Definitioner

1.   I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

statistisk enhet: statistiska enheter, i den mening som avses i förordning (EEG) nr 696/93.

b)

rapporteringsenhet: den enhet som tillhandahåller data.

c)

område: en eller flera datauppsättningar som är organiserade för att täcka särskilda ämnen.

d)

ämne: innehållet i de uppgifter som ska sammanställas, där varje ämne omfattar ett eller flera specifika ämnen.

e)

specifikt ämne: det detaljerade informationsinnehåll som ska sammanställas avseende ett ämne, där varje specifikt ämne omfattar en eller flera variabler.

f)

variabel: en parameter för en enhet som kan anta mer än ett värde i en uppsättning värden.

g)

marknadsverksamhet: verksamhet i den mening som avses i punkt 1.37 i kapitel 1 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

h)

icke-marknadsverksamhet: verksamhet i den mening som avses i punkt 1.34 i kapitel 1 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

i)

marknadsproducent: marknadsproducent enligt definitionen i punkt 3.24 i kapitel 3 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

j)

icke-marknadsproducent: icke marknadsproducent enligt definitionen i punkt 3.26 i kapitel 3 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013.

k)

nationella statistikmyndigheter: de nationella statistikbyråer och andra nationella myndigheter med ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 223/2009.

l)

auktoritativ källa: den enda leverantören av dataposter som innehåller data från nationella företagsregister för statistiska ändamål och EuroGroups-registret i enlighet med de kvalitetsstandarder som avses i artikel 17.

m)

mikrodata: enskilda observationer eller mätningar av parametrar hos identifierbara rapporteringsenheter eller statistiska enheter.

n)

användning för statistiska ändamål: användning för statistiska ändamål enligt definitionen i artikel 3.8 i förordning (EG) nr 223/2009.

o)

konfidentiella uppgifter: konfidentiella data enligt definitionen i artikel 3.7 i förordning (EG) nr 223/2009.

p)

skattemyndigheter: de nationella myndigheterna i medlemsstaten som ansvarar för att tillämpa rådets direktiv 2006/112/EG (24).

q)

tullmyndigheter: tullmyndigheter enligt definitionen i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 952/2013.

r)

multinationell företagsgrupp: en företagsgrupp i den mening som avses i avsnitt III C i bilagan till förordning (EEG) nr 696/93, med minst två företag eller rättsliga enheter som finns i olika länder.

2.   I artiklarna 11–15 gäller följande definitioner:

a)

exporterande medlemsstat: den medlemsstat från vars statistiska territorium det exporteras varor till en destination i en importerande medlemsstat.

b)

importerande medlemsstat: den medlemsstat till vars statistiska territorium det importeras varor från en exporterande medlemsstat.

c)

varor: lös egendom, inbegripet elenergi och naturgas.

KAPITEL II

Datakällor

Artikel 4

Datakällor och metoder

Medlemsstaterna ska framställa den statistik som avses i artiklarna 6 och 7 samt upprätta nationella företagsregister för statistiska ändamål i enlighet med artikel 9, och därvid använda alla relevanta datakällor, undvika en orimlig börda för uppgiftslämnarna samt ta vederbörlig hänsyn till de nationella statistikmyndigheternas kostnadseffektivitet.

För att ta fram den statistik och de nationella företagsregister för statistiska ändamål som krävs enligt denna förordning, förutsatt att resultaten uppfyller de kvalitetskriterier som avses i artikel 17, får de nationella statistikmyndigheterna använda följande datakällor, och även kombinationer av dem:

a)

Undersökningar.

b)

Administrativa register, inklusive information från skatte- och tullmyndigheter, t.ex. årsbokslut.

c)

Mikrodata som utbytts.

d)

Andra relevanta källor, metoder eller innovativa tillvägagångssätt, i den mån de möjliggör framtagning av uppgifter som är jämförbara och förenliga med de tillämpliga särskilda kvalitetskraven.

För undersökningar, som avses i led a i andra stycket, ska rapporteringsenheter på medlemsstaternas begäran tillhandahålla aktuella, korrekta och fullständiga uppgifter som behövs för framställningen av den statistik och de nationella företagsregister för statistiska ändamål som krävs enligt denna förordning.

De metoder och tillvägagångssätt som avses i andra stycket led d ska vara vetenskapligt baserade och väldokumenterade.

Artikel 5

Tillgång till administrativa register och tillhandahållande av uppgifter

1.   I enlighet med artikel 17a i förordning (EG) nr 223/2009 ska de nationella statistikmyndigheterna och kommissionen (Eurostat) utan dröjsmål och kostnadsfritt få tillgång till och kunna använda alla administrativa register och kunna integrera registren med andra datakällor för att uppfylla statistikkraven i denna förordning och uppdatera de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret. De nationella statistikmyndigheternas och kommissionens (Eurostat) tillgång till dessa register ska begränsas till administrativa register i deras egna respektive offentliga administrativa system.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska skattemyndigheterna i varje medlemsstat för statistiska ändamål lämna uppgifter om export och import av varor enligt specifikationen i bilaga V till de behöriga nationella statistikmyndigheterna.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 i syfte att

a)

ändra bilaga V genom att fastställa de typer av statistiska uppgifter som skattemyndigheterna ska lämna, och

b)

komplettera denna förordning genom att närmare ange detaljerna för de statistiska uppgifter som skattemyndigheterna ska lämna i enlighet med bilaga V.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska tullmyndigheten i varje medlemsstat för statistiska ändamål lämna uppgifter om export och import av varor enligt specifikationen i bilaga VI till de behöriga nationella statistikmyndigheterna.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 i syfte att

a)

ändra bilaga VI genom att fastställa de typer av statistiska uppgifter som tullmyndigheterna ska lämna, och

b)

komplettera denna förordning genom att närmare ange detaljerna för de statistiska uppgifter som tullmyndigheterna ska lämna i enlighet med bilaga VI.

4.   För att kunna framställa harmoniserad statistik över internationell varuhandel och förbättra kvaliteten på denna statistik ska den nationella statistikmyndigheten i de berörda medlemsstaterna för statistiska ändamål utbyta mikrodata som de fått från sina tullmyndigheter avseende export och import av varor för skattning av deras medlemsstats kvasitransiterade export och import.

När det gäller andra handelsflöden som inbegriper tullmyndigheterna i fler än en medlemsstat ska de nationella statistikmyndigheterna utbyta motsvarande mikrodata avseende export eller import av varor för att förbättra kvaliteten på den berörda statistiken.

5.   Kommissionen får anta genomförandeakter som anger förfaringssätt för datautbytet i enlighet med denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

KAPITEL III

Företagsstatistik

Artikel 6

Datakrav

1.   Den europeiska företagsstatistiken ska omfatta följande områden:

a)

Konjunkturstatistik över företag.

b)

Företagsstatistik på landsnivå.

c)

Regional företagsstatistik.

d)

Statistik om internationell verksamhet.

2.   Områdena ska omfatta ett eller flera av följande ämnen som beskrivs närmare i bilaga I:

a)

Företagspopulation.

b)

Globala värdekedjor.

c)

IKT-användning och e-handel.

d)

Innovation.

e)

Internationell handel med varor.

f)

Internationell handel med tjänster.

g)

Investeringar.

h)

Arbetskraftsinsatser.

i)

Prestationer och resultat.

j)

Priser.

k)

Inköp.

l)

Fastigheter.

m)

FoU-insatser.

3.   Periodiciteten, referensperioden och den statistiska enheten för varje ämne ska vara den som anges i bilaga II.

4.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 i syfte att ändra de specifika ämnen som anges i bilaga I.

5.   När kommissionen utövar sin befogenhet att anta delegerade akter enligt punkt 4 ska den säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

a)

De delegerade akterna syftar till att uppnå kostnads- och bördeneutralitet eller att minska kostnader och bördor och ålägger inte under några omständigheter medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna några betydande ytterligare kostnader eller bördor.

b)

Högst ett specifikt ämne för området konjunkturstatistik över företag, tre specifika ämnen för området företagsstatistik på landsnivå, två specifika ämnen för området regional företagsstatistik och två specifika ämnen för området statistik om internationell verksamhet som förtecknas i bilaga I ersätts med ett annat specifikt ämne och totalt högst ett specifikt ämne för alla områden läggs till under en period av fem på varandra följande år.

c)

De delegerade akterna antas minst 18 månader före utgången av referensperioden för uppgifterna, med undantag för ämnena innovation och IKT-användning och e-handel för vilka de delegerade akterna ska antas minst sex respektive femton månader före utgången av referensperioden för uppgifterna.

d)

Alla nya specifika ämnen bedöms med avseende på sin genomförbarhet genom pilotstudier som genomförs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 20.

6.   Punkt 5 b ska inte tillämpas på

a)

de specifika ämnena inom ämnena innovation, IKT-användning och e-handel samt globala värdekedjor,

b)

ändringar som härrör från ändringar i redovisningsramarna för national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 och för statistiken över betalningsbalansen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 (25).

Artikel 7

Tekniska specifikationer för datakraven

1.   För de specifika ämnen som finns förtecknade i bilaga I ska medlemsstaterna sammanställa data som rör varje specifikt ämne. Kommissionen får anta genomförandeakter som närmare anger följande element i de data som ska överföras enligt denna förordning, deras tekniska definitioner och förenklingar:

a)

Variabler.

b)

Måttenhet.

c)

Statistisk population (inklusive kraven i fråga om marknads-/icke-marknadsverksamheter och marknads-/icke-marknadsproducenter).

d)

Klassificeringar (inklusive produkt, länder och territorier samt förteckningar över transaktionstyper) och uppdelningar.

e)

Frivillig överföring av enskilda dataposter.

f)

Användning av approximationer och kvalitetskrav.

g)

Tidsfrist för dataöverföring.

h)

Första referensperiod.

i)

Viktning och ändring av basår för området konjunkturstatistik över företag.

j)

Ytterligare specifikationer, inbegripet referensperioden, med avseende på ämnet internationell handel med varor.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

2.   När kommissionen utövar de befogenheter som anges i punkt 1 med avseende på förenklingarna ska den för att minska bördan för företagen beakta företagssektorns storlek och betydelse, i enlighet med proportionalitetsprincipen. Dessutom ska kommissionen säkerställa att det underlag som behövs för sammanställning av redovisningsramarna för national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 och för statistiken över betalningsbalansen i enlighet med förordning (EG) nr 184/2005 upprätthålls. Genomförandeakter, med undantag för de första genomförandeakter som antas i enlighet med denna förordning, ska antas minst 18 månader före utgången av referensperioden för uppgifterna för de ämnen som förtecknas i bilaga I. För ämnena innovation och IKT-användning och e-handel ska genomförandeakterna antas minst sex respektive femton månader före slutet av referensperioden för uppgifterna.

3.   När kommissionen antar genomförandeakter i enlighet med punkt 1 a, med undantag för de ämnen som förtecknas i artikel 6.2 b, c och d, ska den säkerställa att antalet variabler inom varje område som förtecknas i artikel 6.1 inte överskrider

a)

22 variabler för området konjunkturstatistik över företag,

b)

93 variabler för området företagsstatistik på landsnivå,

c)

31 variabler för området regional företagsstatistik, och

d)

26 variabler för området statistik om internationell verksamhet.

4.   När kommissionen antar genomförandeakter i enlighet med punkt 1 a, för de ämnen som förtecknas i artikel 6.2 b, c och d, ska den säkerställa att antalet variabler inom varje ämne inte överskrider

a)

20 variabler för ämnet globala värdekedjor,

b)

73 variabler för ämnet IKT-användning och e-handel, och

c)

57 variabler för ämnet innovation.

5.   När nya uppgifter krävs för att tillgodose användarnas behov och i syfte att tillhandahålla viss flexibilitet får kommissionen ändra högst fem variabler för vart och ett av områdena konjunkturstatistik över företag, regional företagsstatistik och statistik om internationell verksamhet samt högst 20 variabler för området företagsstatistik på landsnivå under en period av fem på varandra följande kalenderår, i enlighet med punkt 3. Dessa maximiantal gäller inte för ämnena globala värdekedjor, innovation och IKT-användning eller e-handel.

6.   När nya uppgifter krävs för att tillgodose användarnas behov, i syfte att tillhandahålla viss flexibilitet efter de pilotstudier som avses i artikel 20, får, trots vad som sägs i punkt 3 i den här artikeln, det totala antalet variabler för de områden som avses i punkt 3 inte höjas med mer än 10 variabler.

7.   Vid utarbetandet av de genomförandeakter som avses i punkt 1, ska eventuella ytterligare kostnader eller administrativa bördor för medlemsstaterna eller uppgiftslämnaren beaktas, tillsammans med en bedömning av den avsedda förbättringen av statistikens kvalitet samt all annan direkt eller indirekt nytta av den ytterligare föreslagna åtgärden.

Första stycket i denna punkt är inte tillämpligt på ändringar som härrör från ändringar i klassificeringar och nomenklaturer eller ändringar i redovisningsramarna för national- och regionalräkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 och för statistiken över betalningsbalansen i enlighet med förordning (EG) nr 184/2005.

KAPITEL IV

Företagsregister

Artikel 8

Det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål

1.   Kommissionen (Eurostat) ska upprätta EuroGroups-registret över multinationella företagsgrupper för statistiska ändamål på unionsnivå.

2.   Medlemsstaterna ska på nationell nivå upprätta ett eller flera nationella företagsregister för statistiska ändamål, vars gemensamma kärna harmoniseras enligt denna förordning, som utgångspunkt för utarbetandet och samordningen av undersökningar och som informationskälla för statistisk analys av företagspopulationen och dess demografi, för användning av administrativa data och för kartläggning och konstruktion av statistiska enheter.

3.   Medlemsstaterna och kommissionen (Eurostat) ska utbyta data med avseende på det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål i enlighet med artikel 10.

4.   De nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret ska vara de auktoritativa källorna till högkvalitativa och harmoniserade företagsstatistiska registerpopulationer i enlighet med artikel 17, för framställningen av europeisk statistik.

De nationella företagsregistren för statistiska ändamål ska vara den auktoritativa källan till nationella företagsstatistiska registerpopulationer. EuroGroups-registret ska vara det europeiska statistiksystemets auktoritativa källa som registerpopulation för företagsstatistik för vilken det krävs samordning av gränsöverskridande information med avseende på multinationella företagsgrupper.

Artikel 9

Krav för det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål

1.   De statistiska och rättsliga enheter som omfattas av det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål i enlighet med artikel 8 ska kännetecknas av de element som anges i båda följande led, vilka anges närmare i bilaga III:

a)

Registrets specifika ämnen och en unik identifierare.

b)

Tidsreferens och periodicitet.

2.   Kommissionen får anta genomförandeakter som anger de variabler som rör registrets specifika ämnen, som förtecknas i bilaga III.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

3.   När kommissionen antar genomförandeakter enligt punkt 2 ska den säkerställa att detta inte leder till några betydande ytterligare kostnader eller bördor för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

Artikel 10

Utbyte av och tillgång till konfidentiella uppgifter med avseende på det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål

1.   Medlemsstaterna ska utbyta konfidentiella uppgifter.

I det avseendet ska utbyte av konfidentiella uppgifter om multinationella företagsgrupper och om de enheter som tillhör dessa grupper, som består av de variabler som förtecknas i bilaga IV, ske uteslutande för statistiska ändamål mellan de nationella statistikmyndigheterna i olika medlemsstater, om utbytet sker för att säkerställa kvaliteten på uppgifterna om de multinationella företagsgrupperna i unionen. Sådana utbyten får även ske i syfte att minska uppgiftslämnarbördan.

Om detta utbyte av konfidentiella uppgifter genomförs för att säkerställa kvaliteten på uppgifterna om de multinationella företagsgrupperna i unionen och utbytet uttryckligen godkänts av den behöriga nationella statistikmyndighet som tillhandahåller uppgifterna, får nationella centralbanker, uteslutande för statistiska ändamål, delta i utbytet av konfidentiella uppgifter.

2.   Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska utbyta konfidentiella uppgifter.

I det avseendet, ska de nationella statistikmyndigheterna till kommissionen (Eurostat) överföra data om multinationella företagsgrupper och om de enheter som tillhör dessa grupper, som består av de variabler som förtecknas i bilaga IV, för att, uteslutande för statistiska ändamål, tillhandahålla uppgifter om multinationella företagsgrupper i unionen.

För att säkerställa enhetlig registrering av uppgifter, och för att de uteslutande ska användas för statistiska ändamål, ska kommissionen (Eurostat) till de behöriga nationella statistikmyndigheterna i varje medlemsstat överföra data om multinationella företagsgrupper, inklusive de enheter som tillhör dessa grupper, som består av de variabler som förtecknas i bilaga IV, när minst en rättslig enhet i gruppen finns i den aktuella medlemsstaten.

För att säkerställa effektivitet och hög kvalitet i framställningen av EuroGroups-registret ska kommissionen (Eurostat), uteslutande för statistiska ändamål, till de nationella statistikmyndigheterna överföra data om alla multinationella företagsgrupper som finns registrerade i EuroGroups-registret, inklusive de enheter som tillhör dessa grupper, som består av de variabler som förtecknas i bilaga IV.

3.   Kommissionen (Eurostat) och medlemsstaterna ska utbyta konfidentiella uppgifter för identifiering av rättsliga enheter.

I det avseendet ska de nationella statistikmyndigheterna till kommissionen (Eurostat) överföra data om registrerade rättsliga enheter, som begränsas till identifikationsvariablerna och de demografiska variablerna samt stratifieringsparametrarna enligt bilaga IV, uteslutande för unik identifiering av rättsliga enheter i unionen.

För att säkerställa effektivitet och hög kvalitet i framställningen av EuroGroups-registret ska kommissionen (Eurostat) till de nationella statistikmyndigheterna i varje medlemsstat överföra data om rättsliga enheter, som begränsas till identifikationsvariablerna och de demografiska variablerna samt stratifieringsparametrarna enligt bilaga IV, uteslutande för identifiering av rättsliga enheter i unionen.

4.   Utbytet av konfidentiella uppgifter mellan kommissionen (Eurostat) och centralbankerna får ske, uteslutande för statistiska ändamål, mellan kommissionen (Eurostat) och nationella centralbanker samt mellan kommissionen (Eurostat) och ECB, om utbytet syftar till att säkerställa kvaliteten på uppgifterna om multinationella företagsgrupper i unionen och om det uttryckligen godkänts av de behöriga nationella statistikmyndigheterna.

5.   Kommissionen får anta genomförandeakter som anger tekniska detaljer för de variabler som förtecknas i bilaga IV.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

6.   För att säkerställa att uppgifter som överförs i enlighet med denna artikel uteslutande används för statistiska ändamål får kommissionen anta genomförandeakter som fastställer format samt säkerhets- och sekretessåtgärder för dessa uppgifter samt förfarandet för datautbytet.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

7.   När kommissionen (Eurostat), nationella statistikmyndigheter, nationella centralbanker och ECB mottar konfidentiella uppgifter om enheter som finns på eller utanför det nationella territoriet ska de i enlighet med denna artikel behandla dessa uppgifter konfidentiellt i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009.

Överföring av konfidentiella uppgifter mellan nationella statistikmyndigheter och kommissionen (Eurostat) ska ske i den utsträckning det är nödvändigt uteslutande för statistiska ändamål för framställningen av europeisk statistik. All överföring därutöver ska uttryckligen godkännas av den nationella myndighet som samlat in uppgifterna.

8.   Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra, och påföra sanktioner vid, åsidosättande av den statistiska konfidentialiteten för de uppgifter som utbyts. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

KAPITEL V

Utbyte av konfidentiella uppgifter för framställning av statistik över varuhandeln inom unionen

Artikel 11

Utbyte av konfidentiella uppgifter

1.   Utbyte mellan medlemsstater av konfidentiella uppgifter om varuexport inom unionen ska ske, uteslutande för statistiska ändamål, mellan de nationella statistikmyndigheter som deltar i utveckling, framställning och spridning av statistik över varuhandel inom unionen.

De tekniska specifikationer för datakrav som avses i artikel 7.1 och 7.2 ska även gälla för utbytet av konfidentiella uppgifter i enlighet med detta kapitel.

2.   De nationella statistikmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten ska till de nationella statistikmyndigheterna i den importerande medlemsstaten lämna de statistiska uppgifter om sin varuexport inom unionen till den medlemsstaten i enlighet med artikel 12.

3.   Den exporterande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter ska till den importerande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter lämna metadata som är relevanta för användningen av de uppgifter som utbyts i statistiksammanställningen.

4.   Kommissionen får anta genomförandeakter som anger vilka uppgifter som ska anses vara relevanta metadata enligt punkt 3, samt tidsplanen för tillhandahållandet av dessa uppgifter och de statistiska uppgifter som avses i punkt 2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 i denna artikel ska den medlemsstat som tillhandahåller de konfidentiella uppgifter som utbyts godkänna att dessa används för framställning av annan statistik av nationella statistikmyndigheter i den importerande medlemsstaten, förutsatt att dessa uppgifter används uteslutande för statistiska ändamål i enlighet med artiklarna 20–26 i förordning (EG) nr 223/2009.

6.   På begäran av den exporterande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter får den importerande medlemsstaten lämna de mikrodata som den har samlat in om sin varuimport inom unionen, från den exporterande medlemsstaten i fråga, till de nationella statistikmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten.

Artikel 12

Statistiska uppgifter som ska utbytas

1.   De statistiska uppgifter som avses i artikel 11.2 ska bestå av

a)

mikrodata som samlats in för statistik över varuhandeln inom unionen,

b)

data om särskilda varuförflyttningar, och

c)

data som sammanställts med hjälp av uppgifter i tulldeklarationer.

2.   De statistiska uppgifter som faktiskt samlas in genom företagsundersökningar eller från administrativa uppgifter som avses i artikel 11.2 ska omfatta minst 95 % av värdet på varje medlemsstats samlade varuexport inom unionen till alla andra medlemsstater sammantaget.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22 för att ändra denna förordning genom att minska täckningsgraden för varuexport inom unionen med anledning av den tekniska och ekonomiska utvecklingen, samtidigt som statistik som uppfyller gällande kvalitetsstandarder upprätthålls.

3.   Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer de tekniska specifikationerna för insamling och sammanställning av de uppgifter som avses i punkt 1 och ytterligare specificerar tillämpningen av den täckningsgrad som avses i punkt 2, med avseende på referensperioden.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

Artikel 13

Statistiska dataelement

1.   De mikrodata som avses i artikel 12.1 a ska innehålla följande statistiska dataelement:

a)

Det individuella registreringsnummer som har tilldelats partneroperatören i den importerande medlemsstaten, i enlighet med artikel 214 i direktiv 2006/112/EG.

b)

Referensperiod.

c)

Handelsflöde.

d)

Vara.

e)

Partnermedlemsstat.

f)

Ursprungsland.

g)

Varornas värde.

h)

Kvantiteten varor.

i)

Transaktionstyp.

De mikrodata som avses i artikel 12.1 a får omfatta transportslag och leveransvillkor, förutsatt att dessa statistiska dataelement samlas in av den exporterande medlemsstaten.

Kommissionen får anta genomförandeakter som anger de statistiska dataelement som avses i första stycket leden a–i i denna punkt, och för att upprätta den förteckning över statistiska dataelement som är tillämplig för de särskilda varuförflyttningarna och de data som sammanställts med hjälp av de tulldeklarationsuppgifter som avses i artikel 12.1 b och c.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

2.   Medlemsstaterna får på vissa villkor som uppfyller kvalitetskraven förenkla de uppgifter som ska lämnas förutsatt att en sådan förenkling inte inverkar negativt på statistikens kvalitet.

I särskilda fall får medlemsstaterna samla in en mindre uppsättning statistiska dataelement som avses i punkt 1, eller samla in uppgifter om vissa av dessa dataelement på en mindre detaljerad nivå.

Kommissionen får anta genomförandeakter som anger förfaringssätt för den förenklingen som avses i första stycket och maximivärdet på de exporter inom unionen som den förenklingen tillämpas på.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

Artikel 14

Skydd av konfidentiella uppgifter som utbyts

1.   Mikrodata avseende en exportör vars begäran om statistisk konfidentialitet i enlighet med artikel 19 godtagits av den exporterande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter ska av den exporterande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter lämnas till den importerande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter, med det sanna värdet och alla statistiska dataelement som avses i artikel 13.1 samt en markering som anger att dessa mikrodata omfattas av sekretess.

2.   Den importerande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter får vid sammanställningen av statistik över import inom unionen använda mikrodata om export som omfattas av sekretess. Om den importerande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter använder mikrodata om export som omfattas av sekretess ska de säkerställa att spridningen av statistik om import inom unionen, av den importerande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter, respekterar den statistiska konfidentialitet som den exporterande medlemsstatens nationella statistikmyndigheter har begärt.

3.   I syfte att säkerställa skydd av de konfidentiella uppgifter som utbyts i enlighet med detta kapitel får kommissionen anta genomförandeakter, som anger format samt säkerhets- och sekretessåtgärder för sådana uppgifter, inbegripet förfaringssätt för tillämpningen av punkterna 1 och 2 samt förfarandet för utbytet av uppgifter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

4.   Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra, och påföra sanktioner vid, åsidosättande av den statistiska konfidentialiteten för de uppgifter som utbyts. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 15

Tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte

Forskare som gör statistiska analyser i vetenskapligt syfte får, i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 223/2009, beviljas tillgång till konfidentiella uppgifter som utbytts, efter godkännande från de behöriga nationella statistikmyndigheterna i den exporterande medlemsstat som tillhandahållit uppgifterna.

KAPITEL VI

Utbyte av konfidentiella uppgifter för sammanställning av europeisk företagsstatistik och nationalräkenskaper

Artikel 16

Utbyte av konfidentiella uppgifter – bemyndigandebestämmelse

1.   Utbyte av konfidentiella uppgifter vilka samlas in eller sammanställs i enlighet med denna förordning ska tillåtas mellan de berörda medlemsstaternas nationella statistikmyndigheter, deras respektive nationella centralbanker, ECB och kommissionen (Eurostat) endast för statistiska ändamål, om utbyte krävs för att säkerställa kvaliteten och jämförbarheten vad avser europeisk företagsstatistik eller nationalräkenskaper i linje med begreppen och metoderna i förordning (EU) nr 549/2013.

2.   De nationella statistikmyndigheter, de nationella centralbanker, kommissionen (Eurostat) och ECB som har fått konfidentiella uppgifter ska behandla uppgifterna konfidentiellt och endast använda dem för statistiska ändamål i enlighet med artiklarna 20–26 i förordning (EG) nr 223/2009.

KAPITEL VII

Kvalitet, överföring och spridning

Artikel 17

Kvalitet

1.   Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa kvaliteten på den europeiska företagsstatistik som överförs och på de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret.

2.   I denna förordning gäller kvalitetskriterierna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009.

3.   Kommissionen (Eurostat) ska bedöma kvaliteten på överförda data och metadata på ett transparent och kontrollerbart sätt.

4.   Med avseende på tillämpningen av punkt 3 ska medlemsstaterna årligen till kommissionen (Eurostat) överföra följande:

a)

Kvalitets- och metadatarapporter för de data som överförts enligt denna förordning.

b)

Kvalitets- och metadatarapporter avseende de nationella företagsregistren för statistiska ändamål.

Vid flerårig statistik ska periodiciteten för de kvalitets- och metadatarapporter som avses i första stycket led a vara densamma som för den berörda statistiken.

5.   Kommissionen (Eurostat) ska till medlemsstaterna lämna årliga kvalitets- och metadatarapporter avseende EuroGroups-registret.

6.   Kommissionen får anta genomförandeakter för att ange förfaringssätt, innehåll och tidsfrister för överföringen av kvalitets- och metadatarapporter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2. De får inte leda till betydande ytterligare kostnader eller bördor för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

Innehållet i rapporteringen ska begränsas till de viktigaste och mest grundläggande kvalitetsaspekterna.

7.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen (Eurostat) så snart som möjligt om alla relevanta upplysningar eller förändringar som rör genomförandet av denna förordning och som kan påverka kvaliteten på de data som överförs. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen (Eurostat) om större metodrelaterade eller andra ändringar som påverkar kvaliteten på de nationella företagsregistren för statistiska ändamål. Upplysningarna ska lämnas så snart som möjligt och senast sex månader efter det att en sådan ändring trätt i kraft.

8.   Efter en vederbörligen motiverad begäran från kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna tillhandahålla de kompletterande upplysningar som krävs för att utvärdera de statistiska uppgifternas kvalitet, vilket inte får innebära en betydande ytterligare kostnad eller börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

Artikel 18

Överföring av data och metadata

1.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna de data och metadata som krävs enligt denna förordning i enlighet med standarder för utbyte av data och metadata. Om de data som överförs är konfidentiella skickas det sanna värdet med en markering som anger att det omfattas av sekretess och inte får spridas.

Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer sådana standarder samt ett förfarande för överföringen av data och metadata. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

2.   Efter en vederbörligen motiverad begäran från kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna göra statistiska analyser av de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och överföra uppgifterna till kommissionen (Eurostat).

Kommissionen (Eurostat) får anta genomförandeakter för att ange format och ett förfarande för överföring av dessa statistiska analyser.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

Kommissionen (Eurostat) ska säkerställa att dessa genomförandeakter inte innebär några betydande ytterligare kostnader eller bördor för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

3.   Efter en vederbörligen motiverad begäran från kommissionen ska medlemsstaterna tillhandahålla alla relevanta uppgifter om genomförandet av denna förordning i medlemsstaterna. Sådana begäranden från kommissionen får inte innebära betydande ytterligare administrativa eller finansiella bördor för medlemsstaterna.

Artikel 19

Sekretess i fråga om spridning av statistiska uppgifter om internationell handel med varor

Den nationella statistikmyndigheten ska endast på begäran från en importör eller exportör av varor besluta huruvida statistiska sammanställningar avseende import respektive export ska spridas utan justering eller om man efter en motiverad begäran från den importören eller exportören ska justera de statistiska sammanställningarna för att göra det omöjligt att identifiera den importören eller exportören i syfte att följa den statistiska konfidentialitetsprincipen, i enlighet med artikel 20.3 a i förordning (EG) nr 223/2009.

KAPITEL VIII

Pilotstudier och finansiering

Artikel 20

Pilotstudier

1.   Om kommissionen (Eurostat) identifierar ett behov av betydande nya datakrav eller förbättringar av de datauppsättningar som omfattas av denna förordning, får den inleda pilotstudier som medlemsstaterna genomför frivilligt före varje ny insamling av data. Dessa pilotstudier omfattar internationell handel med tjänster, fastigheter, finansiella indikatorer och miljö och klimat.

2.   Sådana pilotstudier ska genomföras för att bedöma hur relevant och genomförbart det är att samla in data. Resultatet av studierna ska utvärderas av kommissionen (Eurostat) i samarbete med medlemsstaterna och de viktigaste berörda parterna. Utvärderingen av resultaten ska beakta fördelarna, de ytterligare kostnaderna och bördorna för företagen och de nationella statistikmyndigheterna i samband med förbättringarna.

3.   Efter den utvärdering som avses i punkt 2 ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en rapport om resultaten av de studier som avses i punkt 1. Rapporten ska offentliggöras.

4.   Kommissionen ska senast den 7 januari 2022 och därefter vartannat år rapportera om de samlade framsteg som gjorts med avseende på de pilotstudier som avses i punkt 1. Rapporterna ska offentliggöras.

Kommissionen ska, om så är lämpligt och med beaktande av utvärderingen av de resultat som avses i punkt 2, låta rapporterna åtföljas av förslag om införande av nya datakrav.

Artikel 21

Finansiering

1.   För genomförandet av denna förordning får unionen ge ekonomiskt stöd till de nationella statistikbyråer och andra nationella myndigheter som anges i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 223/2009 för kostnaderna för

a)

utveckling eller genomförande av datakrav och behandling av data på företagsstatistikområdet,

b)

utveckling av metoder som syftar till att höja kvaliteten eller sänka kostnaderna och minska den administrativa bördan för insamling och framställning av företagsstatistik och att förbättra det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål,

c)

utveckling av metoder som syftar till att sänka de administrativa och finansiella bördorna för rapporteringsenheterna, särskilt små och medelstora företag, i samband med tillhandahållandet av begärda uppgifter,

d)

deltagande i de pilotstudier som avses i artikel 20,

e)

utveckling eller förbättring av processer, it-system och liknande stödfunktioner i syfte att framställa statistik av högre kvalitet eller sänka de administrativa och finansiella bördorna.

2.   Unionens ekonomiska bidrag ska lämnas i enlighet med artikel 7 i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 (26) och artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (27).

3.   Unionens ekonomiska bidrag får inte överstiga 95 % av de stödberättigande kostnaderna.

KAPITEL IX

Slutbestämmelser

Artikel 22

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2 och 5.3, 6.4 och 12.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från den 6 januari 2020. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.2 och 5.3, 6.4 och 12.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 5.2 eller 5.3, 6.4 eller 12.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 23

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av ESS-kommittén, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 24

Undantag

1.   Om tillämpningen av denna förordning, eller de genomförandeåtgärder och delegerade akter som antas i enlighet med denna, på en medlemsstats nationella statistiksystem kräver betydande anpassningar får kommissionen anta genomförandeakter för att bevilja undantag från tillämpningen av dessa i högst tre år.

Den berörda medlemsstaten ska inom tre månader från den dag då akten i fråga träder i kraft lämna in en vederbörligen motiverad begäran om ett sådant undantag till kommissionen.

Påverkan av dessa undantag på jämförbarheten mellan medlemsstaternas data eller på beräkningen av de aktuella och representativa europeiska aggregat som krävs ska minimeras. Uppgiftslämnarnas börda ska beaktas vid beviljandet av undantaget.

2.   Om ett undantag som avser de områden där sådana pilotstudier som avses i artikel 20 har genomförts fortfarande är motiverat i slutet av den period för vilken det beviljades, får kommissionen anta en genomförandeakt för att bevilja ytterligare ett undantag för en period på högst ett år.

Den berörda medlemsstaten ska lämna in en begäran, i vilken skälen och de närmare orsakerna till stöd för denna förlängning anges, till kommissionen inte senare än sex månader före utgången av giltighetsperioden för undantaget enligt punkt 1.

3.   De genomförandeakter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 23.2.

Artikel 25

Upphävande

1.   Förordningarna (EG) nr 48/2004, (EG) nr 808/2004, (EG) nr 716/2007, (EG) nr 177/2008 och (EG) nr 295/2008, beslut nr 1608/2003/EG och förordning (EEG) nr 3924/91 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2021.

2.   Förordningarna (EG) nr 638/2004 och (EG) nr 471/2009 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2022.

3.   Förordning (EG) nr 1165/98 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2024.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 påverkar inte de skyldigheter som fastställs i dessa rättsakter gällande överföring av data och metadata, inbegripet kvalitetsrapporter, med avseende på referensperioder som, helt eller delvis, infaller före de respektive datum som fastställs i dessa punkter.

5.   Hänvisningar till de upphävda rättsakterna ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 26

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

3.   Artiklarna 5.2, 5.3 och 5.4 och 11–15 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 27 november 2019.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

D. M. SASSOLI

På rådets vägnar

Ordförande

T. TUPPURAINEN


(1)  EUT C 77, 1.3.2018, s. 2.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 19 november 2019.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 177/2008 av den 20 februari 2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/93 (EUT L 61, 5.3.2008, s. 6).

(4)  Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

(5)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1297/2008/EG av den 16 december 2008 om ett program för modernisering av den europeiska företags- och handelsstatistiken (Meets‐programmet) (EUT L 340, 19.12.2008, s. 76).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

(9)  EUT C 238, 6.7.2018, s. 28.

(10)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003–2009 (EUT L 7, 13.1.2004, s. 1).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 (EUT L 102, 7.4.2004, s. 1).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (EUT L 143, 30.4.2004, s. 49).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 av den 20 juni 2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (EUT L 171, 29.6.2007, s. 17).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer (EUT L 97, 9.4.2008, s. 13).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (EUT L 152, 16.6.2009, s. 23).

(18)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG av den 22 juli 2003 om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (EUT L 230, 16.9.2003, s. 1).

(19)  Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (EGT L 374, 31.12.1991, s. 1).

(20)  Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik (EGT L 162, 5.6.1998, s. 1).

(21)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EUT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(22)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(23)  Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (EGT L 76, 30.3.1993, s. 1).

(24)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

(25)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (EUT L 35, 8.2.2005, s. 23).

(26)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12).

(27)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).


BILAGA I

ÄMNEN SOM SKA OMFATTAS

Område 1: Konjunkturstatistik över företag

Ämnen

Specifika ämnen

Företagspopulation

Företagsdemografiska händelser

Arbetskraftsinsatser

Sysselsättning

Utförda arbetstimmar

Arbetskraftskostnader

Priser

Importpriser

Producentpriser

Prestationer och resultat

Produktion

Försäljningsvolym

Nettoomsättning

Fastigheter

Fastigheter

Område 2: Företagsstatistik på landsnivå

Ämnen

Specifika ämnen

Företagspopulation

Population av aktiva företag

Företagsdemografiska händelser (födelse, död, överlevnad)

Utlandskontrollerade företag

Utländska kontrollerande företag och inhemska dotterbolag

Population av företag som bedriver internationell handel

Arbetskraftsinsatser

Sysselsättning

Sysselsättning kopplad till företagsdemografiska händelser (födelse, död, överlevnad)

Sysselsättning i utlandskontrollerade företag

Sysselsättning i utländska kontrollerande företag och inhemska dotterbolag

Utförda arbetstimmar

Arbetskraftskostnader

Arbetskraftskostnader i utlandskontrollerade företag

FoU-insatser

FoU-utgifter

FoU-sysselsättning

FoU-utgifter i utlandskontrollerade företag

FoU-sysselsättning i utlandskontrollerade företag

Offentligt finansierad FoU

Inköp

Inköp av varor och tjänster

Förändring i varulager

Inköp av varor och tjänster i utlandskontrollerade företag

Företagens import

Prestationer och resultat

Nettoomsättning

Handelsmarginal för försäljning av handelsvaror

Produktionsvärde

Förädlingsvärde

Bruttodriftsöverskott

Nettoomsättning i utlandskontrollerade företag

Produktionsvärde i utlandskontrollerade företag

Förädlingsvärde i utlandskontrollerade företag

Nettoomsättning i utländska kontrollerande företag och inhemska dotterbolag

Industriproduktion

Företagens export

Investeringar

Bruttoinvestering

Bruttoinvestering av utlandskontrollerade företag

Innovation

Innovation

IKT-användning och e‐handel

IKT-användning och e-handel

Område 3: Regional företagsstatistik

Ämnen

Specifika ämnen

Företagspopulation

Population per region

Företagsdemografiska händelser (födelse, död, överlevnad)

Arbetskraftsinsatser

Sysselsättning per region

Sysselsättning kopplad till företagsdemografiska händelser (födelse, död, överlevnad)

Arbetskraftskostnader per region

FoU-insatser

FoU-utgifter per region

FoU-sysselsättning per region

Område 4: Statistik om internationell verksamhet

Ämnen

Specifika ämnen

Företagspopulation

Population av företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

Arbetskraftsinsatser

Sysselsättning i företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

Arbetskraftskostnader i företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

Investeringar

Bruttoinvesteringar av företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

Prestationer och resultat

Nettoomsättning i företag utomlands som kontrolleras av inhemska institutionella enheter i det rapporterande landet

Internationell handel med varor

Varuhandel inom unionen

Varuhandel utanför unionen

Internationell handel med tjänster

Import av tjänster

Export av tjänster

Netto av tjänster

Globala värdekedjor

Globala värdekedjor


BILAGA II

ÄMNENAS PERIODICITET, REFERENSPERIOD OCH STATISTISKA ENHET

Område 1: Konjunkturstatistik över företag

Ämnen

Periodicitet

Referensperiod

Statistisk enhet

Företagspopulation

kvartalsvis

kvartal

rättslig enhet

Arbetskraftsinsatser

kvartalsvis (valfritt månadsvis)

kvartal (valfritt månad)

verksamhetsenhet

Priser

månadsvis

med följande undantag:

— tjänsteproducentpriser och producentpriser för nya bostadshus: kvartalsvis

månad

med följande undantag:

— tjänsteproducentpriser och producentpriser för nya bostadshus: kvartal (valfritt månad)

verksamhetsenhet

med följande undantag:

— importpriser: ej tillämpligt

Prestationer och resultat

månadsvis

med följande undantag:

— små länder för avdelning F i Nace: kvartalsvis (valfritt månadsvis)

månad

med följande undantag:

—små länder för avdelning F i Nace: kvartal (valfritt månad)

verksamhetsenhet

 

månadsvis; kvartalsvis för små (*) länder för avdelning F i Nace

(*)I enlighet med vad som anges i de genomförandeakter som avses i artikel 7.1.

 

 

Fastigheter

kvartalsvis (valfritt månadsvis)

kvartal (valfritt månad)

ej tillämpligt

Område 2: Företagsstatistik på landsnivå

Ämnen

Periodicitet

Referensperiod

Statistisk enhet

Företagspopulation

årligen

kalenderår

företag

Arbetskraftsinsatser

årligen

kalenderår

företag

FoU-insatser

vartannat år,

med följande undantag:

—för uppdelning per resultatsektor av interna FoU-utgifter och antal forskare, för statliga budgetanslag för FoU samt för nationell offentlig finansiering av FoU som samordnas internationellt: årligen

kalenderår

företag för företagssektorn

institutionella enheter för övriga sektorer

Inköp

årligen

med följande undantag

— för betalningar till underleverantörer: vart tredje år

kalenderår

företag

Prestationer och resultat

årligen

med följande undantag:

— för uppdelning av nettoomsättning per produkt och kundens hemland för Nace 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 och 73.2: vartannat år

— för nettoomsättning från jordbruk, skogsbruk, fiske och industriell verksamhet, nettoomsättning från industriell verksamhet, nettoomsättning från industriell verksamhet utom byggverksamhet, nettoomsättning från byggverksamhet, nettoomsättning från tjänsteverksamhet, nettoomsättning från parti- och detaljhandel och från förmedlingstjänster, nettoomsättning från uppförande av hus och andra byggnadsverk samt nettoomsättning från väg- och vattenbyggnad: vart femte år

— intäkter från underentreprenader: vart tredje år

kalenderår

företag

med följande undantag:

— produktion som sålts, produktion som utförs av underentreprenörer och faktisk produktion: verksamhetsenhet

Investeringar

årligen

med följande undantag:

— investeringar i immateriella tillgångar: vart tredje år

kalenderår

företag

Innovation

vartannat år

referensperiod är treårsperioden före utgången av varje jämnt kalenderår

företag

IKT-användning och e‐handel

årligen

kalenderår för antagande av genomförandeakten som fastställer variablerna:

kalenderåret efter året för antagande av genomförandeakten som fastställer variablerna för övriga variabler

företag

Område 3. Regional företagsstatistik

Ämnen

Periodicitet

Referensperiod

Statistisk enhet

Företagspopulation

årligen

kalenderår

företag

med följande undantag:

— antal lokala enheter (valfritt för avdelning K i Nace): lokal enhet

Arbetskraftsinsatser

årligen

kalenderår

företag

med följande undantag:

— antal anställda personer och egenföretagare i lokala enheter, löner i lokala enheter: lokal enhet

FoU-insatser

vartannat år

kalenderår

företag för företagssektorn institutionella enheter för övriga sektorer

Område 4. Statistik om internationell verksamhet

Ämnen

Periodicitet

Referensperiod

Statistisk enhet

Företagspopulation

årligen

kalenderår

företag

Arbetskraftsinsatser

årligen

kalenderår

företag

Investeringar

årligen

kalenderår

företag

Prestationer och resultat

årligen

kalenderår

företag

Internationell handel med varor

månadsvis

med följande undantag:

— vartannat år för en kombination av uppdelning per produkt och fakturavaluta för import och export av varor till och från länder utanför unionen

ska anges i genomförandeakterna enligt artikel 7.1 j

ej tillämpligt

Internationell handel med tjänster

årligen

med följande undantag:

— uppdelning av tjänster på första nivån: kvartalsvis

kalenderår

med följande undantag:

— uppdelning av tjänster på första nivån: kvartalsvis

ej tillämpligt

Globala värdekedjor

vart tredje år

tre kalenderår; referensår t och referensperiod t-2 till t

företag


BILAGA III

ELEMENT I DET EUROPEISKA RAMVERKET FÖR FÖRETAGSREGISTER FÖR STATISTISKA ÄNDAMÅL

Del A: Registrets specifika ämnen och unika identifierare

1.

De enheter som förtecknas i de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och i EuroGroups-registret i enlighet med artikel 2 i denna förordning ska kännetecknas av ett id-nummer och de specifika ämnen i registret som anges i del C.

2.

De enheter som förtecknas i de nationella företagsregistren för statistiska ändamål och i EuroGroups-registret ska identifieras entydigt med ett id-nummer så att det europeiska ramverket för företagsregister för statistiska ändamål ska kunna fungera som infrastruktur. Id-numren kommer att tillhandahållas av de nationella statistikmyndigheterna. Id-numren för rättsliga enheter och för multinationella företagsgrupper som är relevanta för EuroGroups-registret kommer att tillhandahållas av kommissionen (Eurostat). För nationella ändamål kan de nationella statistikmyndigheterna använda ytterligare id‐nummer i de nationella företagsregistren för statistiska ändamål.

Del B: Tidsreferens och periodicitet

3.

De nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret ska uppdateras genom registreringar och strykningar minst en gång om året.

4.

Uppdateringsfrekvensen ska vara kopplad till typ av enhet, variabel, enhetens storlek och den källa som vanligen används vid uppdateringen.

5.

Medlemsstaterna ska varje år göra en kopia av de nationella företagsregistren för statistiska ändamål i den form de har vid årets slut och bevara denna kopia i minst 30 år för analysbehov. Kommissionen (Eurostat) ska varje år göra en kopia av EuroGroups-registret i den form det har vid årets slut och bevara denna kopia i minst 30 år för analysbehov.

Del C: Specifika ämnen för företagsregister

De nationella företagsregistren för statistiska ändamål och EuroGroups-registret ska, för de enheter som fastställs i artikel 2 i denna förordning, innehålla följande specifika ämnen per enhet.

ENHETER

SPECIFIKA ÄMNEN

1. RÄTTSLIGA ENHETER

Identifiering

Demografiska händelser

Stratifieringsparametrar

Kopplingar till företag

Kopplingar till andra register

Anknytning till företagsgrupp

Kontroll av enheter

Ägandeförhållanden

2. FÖRETAGSGRUPP

Identifiering

Demografiska händelser

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

3. FÖRETAG

Identifiering

Kopplingar till andra enheter

Demografiska händelser

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

4. LOKAL ENHET

Identifiering

Demografiska händelser

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Kopplingar till andra enheter och register

5. VERKSAMHETSENHET

om den behandlas som en statistisk enhet i enlighet med artikel 2.3 c

Identifiering

Demografiska händelser

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Kopplingar till andra enheter och register


BILAGA IV

SPECIFIKA ÄMNEN OCH VARIABLER FÖR UTBYTE AV KONFIDENTIELLA UPPGIFTER AVSEDDA FÖR DET EUROPEISKA RAMVERKET FÖR FÖRETAGSREGISTER FÖR STATISTISKA ÄNDAMÅL

Uppgifter som är märkta ”villkorliga” är obligatoriska om de finns tillgängliga i medlemsstaterna och uppgifter som är märkta ”valfria” är rekommenderade.

1.   

Uppgifter som ska översändas av de behöriga nationella statistiska myndigheterna till kommissionen (Eurostat) och som får utbytas mellan de behöriga nationella statistiska myndigheterna (artikel 10.1 och 10.2)

Enheter

Specifika ämnen

Variabler

Rättslig enhet

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum för registrering för juridiska personer och datum för officiellt erkännande som ekonomisk aktör för fysiska personer

Datum då den rättsliga enheten upphörde

 

Stratifieringsparametrar

Juridisk form

Verksamhetsstatus

Flagg för branscher i den mening som avses i led 18.12 i kapitel 18 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (villkorlig)

Flagg för specialföretag i den mening som avses i led 2.17–2.20 i kapitel 2 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (valfri)

 

Kontroll av enheter

Identifieringsvariabler för den rättsliga enhet som antingen kontrolleras eller kontrollerar

 

Ägandeförhållanden

Identifieringsvariabler för den enhet som antingen ägs eller äger

Aktier (%) i den/de i landet etablerade rättsliga enhet/er som ägs av den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de i landet etablerade rättsliga enhet/er som äger den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de rättsliga enhet/er som inte är etablerad/e i landet och som ägs av den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de rättsliga enhet/er som inte är etablerade i landet som äger den rättsliga enheten (villkorlig)

Startdatum-slutdatum för aktier (villkorlig)

Företagsgrupp

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Företagsgruppens huvudverksamhetskod på tvåställig Nace-nivå

Företagsgruppens sekundära verksamhet på tvåställig NACE-nivå (valfri)

Antal anställda och egenföretagare (villkorlig)

Nettoomsättning (villkorlig)

Företagsgruppens samlade tillgångar (villkorlig)

Länder med företag eller lokala enheter som inte är etablerade i landet (valfri)

Företag

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Kopplingar till andra enheter

Id-nummer för den/de rättsliga enhet/er som företaget består av

Id-nummer för den företagsgrupp som företaget tillhör

 

Demografiska händelser

Datum då verksamheten inleddes

Datum då verksamheten definitivt upphörde

 

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Företagets huvudverksamhetskod på fyrställig Nace‐nivå

Antal anställda och egenföretagare

Antal anställda

Nettoomsättning

Institutionell sektor och undersektor i den mening som avses i förordning (EU) nr 549/2013

2.   

Uppgifter som ska översändas av kommissionen (Eurostat) till de behöriga statistiska myndigheterna och som får utbytas mellan kommissionen (Eurostat) och de behöriga centralbankerna vid tillstånd (artikel 10.2 och 10.4)

Enheter

Specifika ämnen

Variabler

Rättslig enhet

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum för registrering för juridiska personer och datum för officiellt erkännande som ekonomisk aktör för fysiska personer

Datum då den rättsliga enheten upphörde

 

Stratifieringsparametrar

Juridisk form

Verksamhetsstatus

Flagg för branscher i den mening som avses i led 18.12 i kapitel 18 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (villkorlig)

Flagg för specialföretag i den mening som avses i led 2.17–2.20 i kapitel 2 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (valfri)

 

Kopplingar till företag

Identifieringsvariabler för företag som enheten hör till

Datum för anknytning till företag (villkorlig)

Datum för separation från företag (villkorlig)

 

Kopplingar till andra register

Kopplingar till andra register

 

Anknytning till företagsgrupp

Identifieringsvariabler för den företagsgrupp som enheten tillhör

Datum för anknytning till företagsgruppen

Datum för separation från företagsgruppen

 

Kontroll av enheter

Identifieringsvariabler för den rättsliga enhet som antingen kontrolleras eller kontrollerar

 

Ägandeförhållanden

Identifieringsvariabler för den enhet som antingen ägs eller äger

Aktier (%) i den/de i landet etablerade rättsliga enhet/er som ägs av den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de i landet etablerade rättsliga enhet/er som äger den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de rättsliga enhet/er som inte är etablerad/e i landet och som ägs av den rättsliga enheten (villkorlig)

Aktier (%) i den/de rättsliga enhet/er som inte är etablerade i landet som äger den rättsliga enheten (villkorlig)

Startdatum–slutdatum för aktier (villkorlig)

Företagsgrupp

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum då företagsgruppen etableras

Datum då företagsgruppen upphör

 

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Företagets huvudverksamhetskod på tvåställig Nace‐nivå

Företagsgruppens sekundära verksamhet på tvåställig NACE-nivå (valfri)

Antal anställda och egenföretagare (villkorlig)

Nettoomsättning (villkorlig)

Företagsgruppens samlade tillgångar (villkorlig)

Länder med företag eller lokala enheter som inte är etablerade i landet (valfri)

Företag

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Kopplingar till andra enheter

Id-nummer på den/de rättsliga enhet/er som företaget består av

Id-nummer för den multinationella eller nationella företagsgrupp som företaget tillhör

 

Demografiska händelser

Datum då verksamheten inleddes

Datum då verksamheten definitivt upphörde

 

Stratifieringsparametrar och ekonomiska variabler

Företagets huvudverksamhetskod på fyrställig Nace‐nivå

Företagsgruppens sekundära verksamhet på fyrställig NACE-nivå (villkorlig)

Antal anställda och egenföretagare

Antal anställda

Antal anställda motsvarande heltid (valfri)

Nettoomsättning

Institutionell sektor och undersektor i den mening som avses i förordning (EU) nr 549/2013

3.   

Utbyte av data om inkorporerade rättsliga enheter i identifieringssyfte (artikel 10.3)

3.1

Data som ska översändas av de behöriga nationella statistikmyndigheterna till kommissionen (Eurostat) om inhemska registrerade rättsliga enheter

Enheter

Specifika ämnen

Variabler

Rättslig enhet

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum för registrering för juridiska personer och datum för officiellt erkännande som ekonomisk aktör för fysiska personer

Datum då den juridiska enheten upphörde

 

Stratifieringsparametrar

Juridisk form

Rättslig sysselsättningsstatus

Flagg för branscher i den mening som avses i led 18.12 i kapitel 18 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (villkorlig)

3.2

Data som ska översändas av de behöriga nationella statistikmyndigheterna till kommissionen (Eurostat) om utländska inkorporerade rättsliga enheter

Enheter

Specifika ämnen

Variabler

Rättslig enhet

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum för registrering för juridiska personer och datum för officiellt erkännande som ekonomisk aktör för fysiska personer

Datum då den juridiska enheten upphörde

 

Stratifieringsparametrar

Juridisk form (valfri)

Rättslig sysselsättningsstatus

Flagg för branscher i den mening som avses i led 18.12 i kapitel 18 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (villkorlig)

3.3

Data som ska översändas av kommissionen (Eurostat) till de behöriga nationella statistikmyndigheterna om registrerade rättsliga enheter

Enheter

Specifika ämnen

Variabler

Rättslig enhet

Identifiering

Identifieringsvariabler

 

Demografiska händelser

Datum för registrering för juridiska personer och datum för officiellt erkännande som ekonomisk aktör för fysiska personer

Datum då den rättsliga enheten upphörde

 

Stratifieringsparametrar

Juridisk form

Verksamhetsstatus

Flagg för branscher i den mening som avses i led 18.12 i kapitel 18 i bilaga A till förordning (EU) nr 549/2013 (villkorlig)


BILAGA V

Uppgifter som ska lämnas av de ansvariga skattemyndigheterna i varje medlemsstat till den nationella statistikmyndighet som avses i artikel 5.2

a)

uppgifter från mervärdesskattedeklarationer avseende beskattningsbara personer eller icke beskattningsbara juridiska personer som för perioden i fråga har deklarerat leveranser inom unionen av varor i enlighet med artikel 251 a i rådets direktiv 2006/112/EG eller förvärv av varor inom unionen i enlighet med artikel 251 c i det direktivet,

b)

uppgifter från sammanställningar om leveranser inom unionen insamlade från periodiska mervärdesskattesammanställningar i enlighet med artiklarna 264 och 265 i direktiv 2006/112/EG,

c)

uppgifter om förvärv inom unionen som har meddelats av alla andra medlemsstater i enlighet med artikel 21.2 i rådets förordning (EU) nr 904/2010 (1).


(1)  Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).


BILAGA VI

Uppgifter som ska lämnas av de ansvariga tullmyndigheterna i varje medlemsstat till den nationella statistikmyndighet som avses i artikel 5.3

a)

uppgifter som identifierar den person som genomför export inom unionen och import inom unionen av varor som omfattas av tullförfarandet för aktiv förädling,

b)

registreringsuppgifter och identitetsuppgifter för ekonomiska aktörer som föreskrivs i unionens tullbestämmelser och som är tillgängliga i det elektroniska system för Eori-nummer som avses i artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447,

c)

uppgifter om import och export på grundval av tulldeklarationer som tagits emot eller som varit föremål för tullbeslut av de nationella tullmyndigheterna och

i)

som har lämnats in hos dem, eller

ii)

för vilka den kompletterande deklarationen i enlighet med artikel 225 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (1) finns tillgänglig för dem genom direkt elektronisk tillgång till tillståndshavarens system.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).