12.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/99


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2125

av den 10 oktober 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om utförandet av särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial, anmälan av vissa sändningar och åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artiklarna 45.4 och 77.1 d, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 fastställs bland annat en ram för utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som rör djur och varor som förs in till unionens territorium från tredjeländer för att verifiera efterlevnaden av unionslagstiftningen i syfte att skydda människors och djurs hälsa och säkerställa växtskyddet och djurskyddet samt, i samband med genetiskt modifierade organismer och växtskyddsmedel, skydda miljön.

(2)

Träförpackningsmaterial, som kan åtfölja alla typer av föremål, är känt för att vara en källa till introduktion och spridning av växtskadegörare. De slag av träförpackningsmaterial som kan fungera som spridningsväg för skadegörare och innebära en risk för att växtskadegörare sprids i unionen omfattar, men är inte begränsade till, packlådor, boxar, häckar, kabeltrummor och spolar/rullar, lastpallar, pallboxar och liknade anordningar, pallflänsar och stödjevirke (dunnage), oavsett om de används vid transport av varor eller ej. Det är betydande volymer av träförpackningsmaterial som införs till unionens territorium med hjälp av olika transportmedel.

(3)

I artiklarna 43 och 96 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 (2) fastställs särskilda importvillkor för införsel till unionens territorium av träemballage. Genom artikel 77.1 d i förordning (EU) 2017/625 ges kommissionen befogenhet att fastställa bestämmelser om utförandet av särskild offentlig kontroll för att verifiera att träförpackningsmaterial uppfyller dessa krav, på de platser som avses i artikel 44.3 i förordning (EU) 2017/625, och om åtgärder vid bristande efterlevnad.

(4)

För att säkerställa att kontrollerna av träförpackningsmaterial som förs in till unionens territorium är effektiva och för att undvika risken för introduktion eller spridning av växtskadegörare, bör bestämmelser antas för att komplettera bestämmelserna i förordning (EU) 2017/625 om utförandet av särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial och om åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad.

(5)

De särskilda importvillkor för träemballage som fastställs i artikel 43.1 i förordning (EU) 2016/2031 gäller inte material som omfattas av undantagen i den internationella standarden för växtskyddsåtgärder nr 15 (ISPM 15 – Regulation of Wood Packaging Material in International Trade). Sådana material bör således inte omfattas av den här förordningens tillämpningsområde.

(6)

För att identifiera sådana sändningar där träförpackningsmaterial ingår som kan utgöra den största växtskyddsrisken för unionens territorium och som därför bör omfattas av särskild offentlig kontroll, bör medlemsstaternas behöriga myndigheter upprätta en övervakningsplan som bygger på en riskbedömning.

(7)

På grundval av denna övervakningsplan bör de behöriga myndigheterna välja ut sändningar med träförpackningsmaterial för särskild offentlig kontroll. De behöriga myndigheterna bör dessutom ha möjlighet att kräva att tullmyndigheterna, när det är nödvändigt för de behöriga myndigheternas utförande av den särskilda offentliga kontrollen, kvarhåller utvalda sändningar i vilka träförpackningsmaterial förekommer tills den särskilda offentliga kontrollen har slutförts.

(8)

Träförpackningsmaterial ingår inte i de förteckningar över varor som omfattas av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer som avses i artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625.

(9)

Genom artikel 45.4 i förordning (EU) 2017/625 ges kommissionen befogenhet att fastställa i vilka fall och på vilka villkor de behöriga myndigheterna får kräva att aktörerna ska anmäla ankomsten av vissa varor som inte omfattas av kontroller vid gränskontrollstationer.

(10)

För att de behöriga myndigheterna ska kunna planera och utföra den särskilda offentliga kontrollen av träförpackningsmaterial på ett effektivt sätt bör de kunna begära att aktörerna inom rimlig tid i förväg informerar dem om ankomsten av sändningar där träförpackningsmaterial ingår.

(11)

Möjligheten för de behöriga myndigheterna att begära att aktörerna i förväg till de behöriga myndigheterna anmäler ankomst av sådana sändningar bör därför föreskrivas tillsammans med bestämmelserna om särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial i denna förordning. Det informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc) som inrättats och som förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 131.1 i förordning (EU) 2017/625 får användas för sådana anmälningar. De behöriga myndigheterna får begära att de aktörer som ansvarar för sändningen anmäler ankomsten via Imsoc, via ett befintligt nationellt system eller på något annat sätt som godkänts av den behöriga myndigheten, inom en rimlig tid i förväg och enligt vad som anges av de behöriga myndigheterna.

(12)

Det gemensamma hälsodokument för införsel (nedan kallat CHED-dokument) som avses i artikel 56 i förordning (EU) 2017/625 bör användas för att registrera resultaten av den särskilda offentliga kontrollen i Imsoc. De registrerade resultaten av den offentliga kontrollen kommer att ge en överblick över situationen när det gäller särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial som utförs i medlemsstaterna, som en grund för ytterligare åtgärder för att skydda unionens territorium mot spridning av växtskadegörare.

(13)

Bestämmelserna i denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (3).

(14)

Om den behöriga myndigheten beslutar att återsända träförpackningsmaterial som inte uppfyller kraven till en destinationsort utanför unionen enligt artikel 66.3 första stycket b i förordning (EU) 2017/625, bör det träförpackningsmaterial som inte uppfyller kraven förbli under officiell tullövervakning, tills det lämnar unionens territorium, för att undvika varje risk för introduktion av skadegörare till unionen eller spridning av skadegörare.

(15)

Om träförpackningsmaterial som inte uppfyller kraven påträffas vid fysiska kontroller vid tidpunkten för övergång till fri omsättning i unionen eller på destinationsorten, bör sådant material omedelbart förstöras, med tanke på den högre risken för spridning av EU-karantänskadegörare, vilket inte kan förhindras med mindre effektiva metoder.

(16)

Förordning (EU) 2017/625 är tillämplig från och med den 14 december 2019. Bestämmelserna i denna förordning bör därför också tillämpas från samma datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs bestämmelser om utförandet av särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial eller träprodukter (utom pappersprodukter) som är avsedda att stödja, skydda eller transportera en vara som förs in till unionens territorium, oavsett om produkten faktiskt används eller inte används för transport av alla typer av föremål (träförpackningsmaterial) samt om åtgärder vid bristande efterlevnad.

2.   I denna förordning fastställs också i vilka fall och på vilka villkor de behöriga myndigheterna får begära att aktörer anmäler ankomsten av vissa sändningar till unionens territorium där träförpackningsmaterial ingår.

3.   Denna förordning gäller inte träemballage som avses i artikel 43.1 andra stycket i förordning (EU) 2016/2031 avseende de undantag som fastställs i den internationella standarden för växtskyddsåtgärder nr 15 (ISPM 15 – Regulation of Wood Packaging Material in International Trade).

Artikel 2

Övervakningsplan

De behöriga myndigheterna ska utarbeta en övervakningsplan för träförpackningsmaterial på grundval av en riskanalys, med beaktande av åtminstone följande:

a)

Antal särskilda offentliga kontroller av träförpackningsmaterial som de behöriga myndigheterna har utfört under tidigare år samt resultaten av dessa kontroller, på grundval av information från informationshanteringssystemet för offentlig kontroll (Imsoc).

b)

Om tredjelandet, exportören eller den aktör som ansvarar för sändningarna tidigare har följt bestämmelserna i förordning (EU) 2016/2031, särskilt artikel 43.1 och artikel 96.1 första stycket a i den förordningen.

c)

I förekommande fall, information från tullmyndigheter och från andra källor om antalet sändningar som förs in i unionen där träförpackningsmaterial ingår och ursprungslandet för respektive sändning.

Artikel 3

Anmälan av sändningar

De behöriga myndigheterna får begära att de aktörer som ansvarar för sändningen, via Imsoc, via ett befintligt nationellt system eller på något annat sätt som godkänts av den behöriga myndigheten, inom en rimlig tid i förväg och enligt vad som anges av de behöriga myndigheterna anmäler ankomsten av sändningar som förs in till unionens territorium och i vilka träförpackningsmaterial ingår.

Artikel 4

Särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial

1.   De behöriga myndigheterna ska välja ut sändningar där träförpackningsmaterial ingår för fysisk kontroll på grundval av

a)

den övervakningsplan som avses i artikel 2,

b)

i tillämpliga fall, den information som anges i de anmälningar som avses i artikel 3, och

c)

all annan relevant information som står till deras förfogande.

2.   De behöriga myndigheterna ska utföra fysiska kontroller av de sändningar som har valts ut i enlighet med punkt 1 för att kontrollera att de uppfyller de importkrav som fastställs i artikel 43.1 och artikel 96.1 första stycket a i förordning (EU) 2016/2031.

3.   De behöriga myndigheterna får kräva att tullmyndigheterna, om det anses nödvändigt för de fysiska kontrollerna i enlighet med punkt 2 och så länge dessa kontroller utförs, kvarhåller utvalda sändningar i vilka träförpackningsmaterial ingår.

4.   Vid utförandet av särskild offentlig kontroll ska de behöriga myndigheterna ha tillgång till hela sändningen, på ett sådant sätt att de fysiska kontroller som avses i punkt 2 kan utföras på allt det träförpackningsmaterial som ingår i sändningen.

5.   Inom tre arbetsdagar från den första dagen för kvarhållandet av den sändning i vilken träförpackningsmaterial ingår ska den behöriga myndigheten till tullmyndigheterna lämna in resultaten av kontrollerna av den kvarhållna sändningen.

6.   Om de fysiska kontrollerna inte kan slutföras inom tre arbetsdagar från den första dagen för kvarhållandet av den sändning i vilken träförpackningsmaterial ingår får de behöriga myndigheterna begära att tullmyndigheterna kvarhåller sändningen ytterligare tre arbetsdagar för att slutföra kontrollerna.

I detta fall får tullmyndigheten, om det är tekniskt möjligt, frisläppa sändningen om den aktör som ansvarar för sändningen avskiljer träförpackningsmaterialet från sändningen.

7.   En sändning som har kvarhållits av tullmyndigheterna i enlighet med punkt 3 ska frisläppas om de behöriga myndigheterna inom tre arbetsdagar från första dagen för kvarhållandet inte har lämnat in resultaten av kontrollerna i enlighet med punkt 5 eller inte har begärt att tullmyndigheterna ska förlänga kvarhållandet med ytterligare tre arbetsdagar i enlighet med punkt 6.

Artikel 5

Rapportering av resultaten av den särskilda offentliga kontrollen

1.   Efter det att den särskilda offentliga kontrollen slutförts i enlighet med artikel 4, ska de behöriga myndigheterna

a)

i CHED-dokumentet fylla i resultaten av den särskilda offentliga kontrollen enligt artikel 56.3 b i i förordning (EU) 2017/625,

b)

lämna in resultaten av den särskilda offentliga kontrollen av träförpackningsmaterialet direkt till Imsoc eller via befintliga nationella system, och

c)

underrätta den aktör som ansvarar för de sändningar där träförpackningsmaterial ingår och tullmyndigheterna om resultaten av den särskilda offentliga kontrollen.

2.   Om de behöriga myndigheterna genom ett CHED-dokument har underrättat den aktör som ansvarar för sändningen där träförpackningsmaterial ingår om resultaten av den särskilda offentliga kontrollen, ska aktören tillhandahålla referensnumret för CHED-dokumentet som en styrkande handling enligt artikel 163 i förordning (EU) nr 952/2013 för alla tulldeklarationer som lämnas till tullmyndigheterna för denna sändning.

Artikel 6

Åtgärder vid bristande efterlevnad

1.   De behöriga myndigheterna ska i enlighet med artikel 66 i förordning (EU) 2017/625 beordra att träförpackningsmaterial som inte uppfyller kraven i artikel 43.1 och artikel 96.1 första stycket a i förordning (EU) 2016/2031 ska förstöras, återsändas eller behandlas på annat sätt.

Om sådant träförpackningsmaterial som inte uppfyller kraven påträffas vid fysiska kontroller i enlighet med artikel 4 vid tidpunkten för sändningens övergång till fri omsättning i unionen eller på sändningens destinationsort, i enlighet med artikel 44.3 c och e i förordning (EU) 2017/625, ska de behöriga myndigheterna dock beordra den berörda aktören att utan dröjsmål förstöra träförpackningsmaterialet. Innan och när träförpackningsmaterialet förstörs ska det hanteras på ett sätt som förhindrar spridning av EU-karantänskadegörare enligt definitionen i artikel 4 i förordning (EU) 2016/2031.

2.   Om de behöriga myndigheterna beslutar att beordra den aktör som ansvarar för sändningen att återsända träförpackningsmaterial som inte uppfyller kraven enligt artikel 66.3 första stycket b i förordning (EU) 2017/625 till en destinationsort utanför unionen, ska den sändning i vilken det finns träförpackningsmaterial som inte uppfyller kraven kvarstå under officiell tullövervakning, i enlighet med lämpligt tullförfarande, tills det lämnar unionens territorium.

Artikel 7

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).