10.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 318/74


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/2104

av den 29 november 2019

om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på de internationella redovisningsstandarderna (IAS) nr 1 och 8

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (2) antogs vissa internationella standarder och tolkningar som förelåg per den 15 oktober 2008.

(2)

Inom ramen för projektet Better Communication in Financial Reporting (bättre kommunikation inom finansiell rapportering), som syftar till att förbättra det sätt på vilket finansiella rapporter kommuniceras till användare, offentliggjorde International Accounting Standards Board den 31 oktober 2018Definition av väsentlig (Ändringar i IAS 1 och IAS 8) för att förtydliga definitionen av ”väsentlig” i syfte att göra det lättare för företag att göra väsentlighetsbedömningar och för att öka relevansen i upplysningarna i noterna till finansiella rapporter.

(3)

Efter samråd med European Financial Reporting Advisory Group drar kommissionen slutsatsen att ändringarna i internationell redovisningsstandard (IAS) 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel uppfyller de kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(4)

Ändringar i IAS 1 och IAS 8 medför följdändringar av IAS 10 Händelser efter rapportperioden, IAS 34 Delårsrapportering och IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.

(5)

Förordning (EG) nr 1126/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1126/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

b)

IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

c)

IAS 10 Händelser efter rapportperioden ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

d)

IAS 34 Delårsrapportering ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

e)

IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i artikel 1 senast från och med den första dagen av deras första räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).


BILAGA

Definition av väsentlig

Ändringar av IAS 1 och IAS 8

Ändringar av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Punkt 7 ändras för ett företag som har antagit 2018 års Ändringar av hänvisningar till konceptuellt ramverk i IFRS-standarder, och punkt 139T läggs till.

Definitioner

7.

...

Väsentlig:

Information är väsentlig om utelämnande, felaktig redovisning eller fördunkling av den rimligen kan antas påverka de beslut som de primära användarna av de allmänna finansiella rapporterna fattar på grundval av dessa finansiella rapporter, som innehåller finansiell information om ett särskilt rapporterande företag.

Väsentligheten beror på informationens art eller omfattning, eller bådadera. Ett företag bedömer huruvida information, antingen enskild eller i kombination med annan information, är väsentlig mot bakgrund av de finansiella rapporterna som helhet.

Information är fördunklad om den kommuniceras på ett sätt som skulle få en liknande effekt för primära användare av finansiella rapporter som ett utelämnande eller en felaktig redovisning skulle få. Följande är exempel på omständigheter som kan resultera i att väsentlig information fördunklas:

a)

Information om en väsentlig post, transaktion eller annan händelser redovisas i de finansiella rapporterna, men formuleringarna som används är vaga eller otydliga.

b)

Information om en väsentlig post, transaktion eller annan händelse är utspridd i de finansiella rapporterna.

c)

Olikartade poster, transaktioner eller andra händelser är aggregerade på ett olämpligt sätt.

d)

Likartade poster, transaktioner eller andra händelser är uppdelade på ett olämpligt sätt.

e)

Begripligheten i de finansiella rapporterna begränsas till följd av att väsentlig information döljs av oväsentlig information i sådan utsträckning att en primär användare inte kan avgöra vilken information som är väsentlig.

För att bedöma huruvida information rimligen kan antas påverka de beslut som de primära användarna av ett särskilt företags allmänna finansiella rapporter fattar, måste ett företag beakta dessa användares egenskaper men även företagets egna omständigheter.

Många befintliga och potentiella investerare, långivare och andra borgenärer kan inte begära att rapporterande företag ska tillhandahålla information direkt, utan måste förlita sig på allmänna finansiella rapporter för mycket av den finansiella information de behöver. Dessa aktörer är följaktligen de primära användare som de allmänna finansiella rapporterna riktar sig till. Finansiella rapporter tas fram för användare som har en rimlig kunskap om affärsverksamhet och ekonomi och som granskar och analyserar informationen noggrant. Ibland kan även kunniga och noggranna användare behöva konsultera en rådgivare för att förstå information om komplexa ekonomiska fenomen.

...

Ikraftträdande

...

139T

Genom Definition av väsentlig (Ändringar av IAS 1 och IAS 8), utfärdad i oktober 2018, ändrades punkt 7 i IAS 1 och punkt 5 i IAS 8, och punkt 6 i IAS 8 ströks. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar framåtriktat för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Ändringar av IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

Punkt 5 ändras för ett företag som har antagit 2018 års Ändringar av hänvisningar till konceptuellt ramverk i IFRS-standarder. Punkt 6 stryks och punkt 54H läggs till.

Definitioner

5.

...

Väsentlig definieras i punkt 7 i IAS 1 och används i denna standard i samma betydelse.

...

6.

[Stryks]

...

Ikraftträdande

...

54H

Genom Definition av väsentlig (Ändringar av IAS 1 och IAS 8), utfärdad i oktober 2018, ändrades punkt 7 i IAS 1 och punkt 5 i IAS 8, och punkt 6 i IAS 8 ströks. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar framåtriktat för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

Ändringar av andra IFRS-standarder och publikationer

Ändringar av IAS 10 Händelser efter rapportperioden

Punkt 21 ändras och punkt 23C läggs till.

Händelser efter rapportperiodens slut som inte beaktas

21.

Om händelser efter rapportperiodens slut som inte beaktas är väsentliga skulle utelämnad upplysning om dessa kunna påverka de beslut som de primära användarna av allmänna finansiella rapporter fattar på grundval av dessa finansiella rapporter, som innehåller finansiell information om ett särskilt rapporterande företag. I enlighet med detta ska ett företag lämna upplysning om följande, för varje väsentlig kategori av händelse efter rapportperiodens slut som inte beaktas:

a)

Händelsens karaktär.

b)

En uppskattning av dess finansiella effekt eller en uppgift om att en sådan uppskattning inte kan göras.

...

Ikraftträdande

...

23C

Genom Definition av väsentlig (Ändringar av IAS 1 och IAS 8), utfärdad i oktober 2018, ändrades punkt 21. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar framåtriktat för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar ändringarna av definitionen av väsentlig i punkt 7 i IAS 1 och punkterna 5 och 6 i IAS 8.

Ändringar av IAS 34 Delårsrapportering

Punkt 24 ändras och punkt 58 läggs till.

Väsentlighet

...

24.

I IAS 1 definieras väsentlig information och enligt standarden krävs separat upplysning om väsentliga poster, inklusive (exempelvis) avvecklade verksamheter, och enligt IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel krävs upplysning om ändringar i uppskattningar och bedömningar, fel och byten av redovisningsprinciper. De två standarderna innehåller inte några beloppsgränser som ger innebörd åt begreppet väsentlighet.

...

Ikraftträdande

...

58.

Genom Definition av väsentlig (Ändringar av IAS 1 och IAS 8), utfärdad i oktober 2018, ändrades punkt 24. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar framåtriktat för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar ändringarna av definitionen av väsentlig i punkt 7 i IAS 1 och punkterna 5 och 6 i IAS 8.

Ändringar av IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Punkt 75 ändras och punkt 104 läggs till.

Omstrukturering

...

75.

Ett beslut i företaget före rapportperiodens slut att omstrukturera skapar inte en informell förpliktelse vid rapportperiodens slut såvida inte företaget före rapportperiodens slut

a)

påbörjat omstruktureringen, eller

b)

meddelat huvuddragen i omstruktureringsplanen till dem som är berörda av den på ett tillräckligt detaljerat sätt för att orsaka en välgrundad förväntan hos dem att företaget kommer att genomföra omstruktureringen.

Om ett företag påbörjar en omstrukturering eller meddelar dess huvuddrag till berörda parter först efter rapportperiodens slut, krävs upplysning om detta enligt IAS 10 Händelser efter rapportperiodens slut om omstruktureringen är väsentlig och om utelämnande av informationen rimligen kan antas påverka de beslut som de primära användarna av allmänna finansiella rapporter fattar på grundval av dessa finansiella rapporter, som innehåller finansiell information om ett särskilt rapporterande företag.

...

Ikraftträdande

...

104.

Genom Definition av väsentlig (Ändringar av IAS 1 och IAS 8), utfärdad i oktober 2018, ändrades punkt 75. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar framåtriktat för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en tidigare period ska det lämna upplysning om detta. Ett företag ska tillämpa dessa ändringar när det tillämpar ändringarna av definitionen av väsentlig i punkt 7 i IAS 1 och punkterna 5 och 6 i IAS 8.