6.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/6


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2074

av den 23 september 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 77.1 h, och

AV FÖLJANDE SKÄL:

(1)

Enligt förordning (EU) 2017/625 ska kommissionen anta bestämmelser för utförande av särskild offentlig kontroll av sändningar av de djur och varor som avses i artikel 47.1 a, b och c i den förordningen och som har sitt ursprung i unionen och återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland.

(2)

Djur och varor som har sitt ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland bör bli föremål för dokumentkontroller, identitetskontroller och vid behov fysiska kontroller vid gränskontrollstationen för ankomst till unionen så att det säkerställs att de uppfyller kraven i unionsrätten. Dessa kontroller bör särskilt säkerställa att djuren är i skick att transporteras till sin destinationsort och att djurskyddskraven är uppfyllda.

(3)

I artikel 15 i rådets direktiv 97/78/EG (2) fastställs bestämmelser om veterinärkontroller som ska utföras för att tillåta återinförsel av en sändning produkter med ursprung i unionen som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland. Genom förordning (EU) 2017/625 upphävs och ersätts direktiv 97/78/EG med verkan den 14 december 2019.

(4)

För att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs och människors hälsa bör kraven i artikel 15 i direktiv 97/78/EG behållas med vissa anpassningar med hänsyn till erfarenheterna av att tillämpa kraven i den artikeln och till den nya rättsliga ram som fastställs genom förordning (EU) 2017/625.

(5)

För att säkerställa att det inte finns någon risk för introduktion och spridning i unionen av djursjukdomar eller växtskadegörare bör medlemsstaternas behöriga myndigheter särskilt säkerställa att sändningar med ursprung i unionen som återvänder till unionen uppfyller de tillämpliga kraven för återinförsel till unionen av sådana sändningar, enligt bestämmelserna om djurhälsa, animaliska biprodukter eller växtskadegörare, beroende på vad som är tillämpligt.

(6)

Sändningar av produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter som har sitt ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland kan utgöra en risk för folkhälsan. För att säkerställa att dessa sändningar är förenliga med bestämmelserna om livsmedel och livsmedelssäkerhet i artikel 1.2 a i förordning (EU) 2017/625 bör det ställas krav på att de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationerna för ankomst till unionen godkänner återinförsel av de produkter av animaliskt ursprung som förtecknas i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 (3) och av sammansatta produkter som är föremål för veterinärkontroller vid gränskontrollstationerna i enlighet med kommissionens beslut 2007/275/EG (4), förutsatt att dessa produkter uppfyller ytterligare särskilda krav.

(7)

Det måste säkerställas att sändningar av produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter som har sitt ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland kommer fram till sin destinationsort. Därför bör de formella kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1666 (5) tillämpas på övervakning av transport och ankomst av sändningar av varor, från gränskontrollstationen för ankomst till unionen till anläggningen på destinationsorten.

(8)

Förordning (EU) 2017/625 är tillämplig från och med den 14 december 2019. Bestämmelserna i denna förordning bör därför också tillämpas från samma datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs bestämmelser för utförandet av särskild offentlig kontroll vid gränskontrollstationer av sändningar av de kategorier av djur och varor som avses i artikel 47.1 a, b och c i förordning (EU) 2017/625, som har sitt ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland.

Artikel 2

Särskild offentlig kontroll av sändningar av djur och varor som har sitt ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland

1.   Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för ankomst till unionen ska utföra dokument- och identitetskontroller av sändningar av de djur och varor som avses i artikel 47.1 a, b och c i förordning (EU) 2017/625 som har sitt ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland.

2.   Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för ankomst till unionen ska utföra fysiska kontroller av följande sändningar som har sitt ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland:

a)

Sändningar av djur enligt artikel 47.1 a i förordning (EU) 2017/625.

b)

Sändningar av de varor som avses i artikel 47.1 b och c i förordning (EU) 2017/625 vid misstanke om bristande efterlevnad av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i den förordningen, för att bekräfta eller undanröja dessa misstankar.

3.   Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för ankomst till unionen ska verifiera att sändningar av djur och varor uppfyller följande krav:

a)

När det gäller djur enligt artikel 47.1 a i förordning (EU) 2017/625 och avelsmaterial enligt artikel 47.1 b i den förordningen, de djurhälso- och djurskyddskrav, beroende på vad som är tillämpligt, som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2. d och f i samma förordning.

b)

När det gäller produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter enligt artikel 47.1 b i förordning (EU) 2017/625,

i)

de djurhälsokrav som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2. d i förordning (EU) 2017/625,

ii)

de ytterligare bestämmelser som fastställs i artikel 3 i den här förordningen.

c)

När det gäller animaliska biprodukter enligt artikel 47.1 b i förordning (EU) 2017/625 och framställda produkter, de krav som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 e i den förordningen.

d)

När det gäller sådana växter, växtprodukter och andra föremål som avses i artikel 47.1 c i förordning (EU) 2017/625, de växtskyddskrav som fastställs i de bestämmelser som avses i artikel 1.2 g i den förordningen.

4.   Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för ankomst till unionen ska, via det informationshanteringssystem för offentlig kontroll som avses i artikel 131 i förordning (EU) 2017/625 (nedan kallat Imsoc) underrätta den behöriga myndigheten på destinationsorten om att sändningen har godtagits för införsel till unionen med en destinationsort som anges i det gemensamma hälsodokumentet för införsel (CHED).

Artikel 3

Ytterligare bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter

1.   Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för ankomst till unionen ska godkänna införsel till unionen av följande sändningar av produkter som har sitt ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland, förutsatt att de uppfyller kraven i punkt 2:

a)

Produkter av animaliskt ursprung som förtecknas i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/2007.

b)

Sammansatta produkter som förtecknas i kapitlen 16–22 i bilaga I till beslut 2007/275/EG som är föremål för veterinärkontroller vid gränskontrollstationer för ankomst till unionen i enlighet med artikel 4 i det beslutet.

2.   Sändningarna av de produkter som avses i punkt 1 ska åtföljas av följande dokument:

a)

Det ursprungliga officiella intyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som varorna har sitt ursprung i och som de avsänts från till ett tredjeland, eller dess elektroniska motsvarighet som lämnats in via Imsoc, eller en bestyrkt kopia.

b)

En officiell förklaring från den behöriga myndigheten eller från andra offentliga myndigheter i tredjelandet med angivande av skälet till nekad införsel, plats och datum för urlastning och omlastning i tredjelandet och med bekräftelse på att

i)

sändningen inte genomgått någon annan hantering än urlastning, lagring och omlastning,

ii)

urlastningen och omlastningen av produkterna av animaliskt ursprung och de sammansatta produkterna hanterats på ett hygieniskt sätt för att undvika korskontaminering,

iii)

produkterna av animaliskt ursprung och de sammansatta produkterna har lagrats under hygieniska förhållanden och vid den erforderliga temperaturen för den berörda typen av varor.

c)

En förklaring från den behöriga myndigheten på destinationsorten i unionen att den går med på att ta emot sändningen; en sådan förklaring ska dock inte krävas i de fall sändningen återvänder till sin ursprungsanläggning som är belägen i samma medlemsstat som gränskontrollstationen för ankomst till unionen.

3.   Genom undantag från punkt 2 a får sändningens ursprung, om det inte går att tillhandahålla de dokument som avses i den bestämmelsen, bestyrkas på annat sätt på grundval av styrkande dokumentation från den aktör som är ansvarig för sändningen.

4.   Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för ankomst till unionen får bevilja undantag från kraven i punkt 2 b för förseglade sändningar med obruten originalförsegling, förutsatt att den aktör som ansvarar för sändningen lämnar en förklaring med angivande av skälet till att den nekats införsel till ett tredjeland och med bekräftelse på att transporten har skett under förhållanden som är lämpliga för den berörda typen av produkter av animaliskt ursprung och sammansatta produkter.

5.   Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen för ankomst ska övervaka transporten av sändningen och ankomsten till destinationsorten i enlighet med delegerad förordning (EU) 2019/1666, om den behöriga myndigheten på destinationsorten har utfärdat den förklaring som avses i punkt 2 c.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 september 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2007 av den 18 november 2019 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller förteckningarna över djur, produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter och framställda produkter samt hö och halm som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av beslut 2007/275/EG (EUT L 312, 3.12.2019, s. 1).

(4)  Kommissionens beslut 2007/275/EG av den 17 april 2007 om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (EUT L 116, 4.5.2007, s. 9).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1666 av den 24 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller villkoren för övervakning av transport och ankomst av sändningar av vissa varor från gränskontrollstationen för ankomst till anläggningen på destinationsorten i unionen (EUT L 255, 4.10.2019, s. 1)).