24.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/21


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2016 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010

( Europeiska unionens officiella tidning L 315 av den 5 december 2019 )

På sidan 122, i bilaga IV, punkt 4.a, ska formeln ersättas med följande:

SAE = C × D × Σ n c = 1 Ac × Bc ×[Vc/V] × (Nc + V × rc × Mc)