24.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/18


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2013 av den 11 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010

( Europeiska unionens officiella tidning L 315 av den 5 december 2019 )

På sidan 12, bilaga II, punkt B. ‘Energieffektivitetsindex (EEIlabel )’, ska ekvationen ersättas med följande:

Image 1