6.11.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 285/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1851

av den 28 maj 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för homogenitet i de underliggande exponeringarna i värdepapperisering

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 20.14 tredje stycket och artikel 24.21 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

För att investerrare ska kunna utföra gedigen due diligence, och för att göra det lättare för dem att bedöma underliggande risker i enlighet med syftet med förordning (EU) 2017/2402 bör värdepapperiseringens underliggande exponeringar ha likartade riskprofiler. Det är därför nödvändigt att fastställa enhetliga kriterier för att avgöra om en viss grupp av underliggande exponeringar är homogen.

(2)

En grupp av underliggande exponeringar bör endast anses vara homogen om den innehåller exponeringar från en enda tillgångstyp. Olika specifika tillgångstyper bör därför fastställas så att exponeringar kan klassificeras i enlighet därmed. Väletablerade tillgångstyper finns redan fastställda enligt marknadspraxis, vilket gör det möjligt att avgöra om en viss grupp av underliggande exponeringar är homogen. För att säkerställa att finansiell innovation inte begränsas och att rådande marknadspraxis inte hindras, bör dock särskilda grupper av underliggande exponeringar som inte motsvarar en av dessa väletablerade tillgångstyper också få betraktas som en enda tillgångstyp på grundval av interna metoder och parametrar som på ett konsekvent sätt tillämpas av originatorn eller det medverkande institutet. Det är också möjligt att en exponering kan hänföras till mer än en tillgångstyp. Trots detta bör alla underliggande exponeringar i en viss värdepapperisering tillhöra samma tillgångstyp.

(3)

Kreditgivningsprinciper är utformade för att mäta och bedöma den kreditrisk som är förenad med de underliggande exponeringarna i en värdepapperisering och är därför användbara indikatorer på dessa exponeringars homogenitet. I enlighet med detta bör tillämpning av likartade kreditgivningsprinciper användas som en indikator på att en grupp av underliggande exponeringar har likartade riskprofiler. Tillämpningen av skiljda kreditgivningsprinciper kan leda till exponeringar med väsentligt olika riskprofiler, även om kreditgivningsprinciperna i fråga håller hög kvalitet.

(4)

Förvaltningen av lånebetalning från underliggande exponeringar, inbegripet övervakning, uppbörd och förvaltning av kontantfordringar på de underliggande exponeringarna på tillgångssidan i specialföretaget för värdepapperisering, har en betydande inverkan på de kassaflöden som förväntas från de underliggande exponeringarna och underlättar därigenom kassaflödesprognoser och gör det möjligt för investerare att göra statistiskt tillförlitliga antaganden om betalnings- och fallissemangsegenskaper. Oavsett om lånebetalningen förvaltas av originatorn, originatorer och tredje part eller tredje parter bör förvaltning av lånebetalningar från gruppen av underliggande exponeringar genom likartade förfaranden, system och styrningsmodeller vara en nödvändig förutsättning för att en grupp av underliggande exponeringar ska erkännas som homogen. De underliggande exponeringarna i gruppen bör därför vara föremål för lånebetalningsförfaranden som är tillräckligt likartade för att göra det möjligt för en investerare att med vederbörlig säkerhet bedöma effekterna av lånebetalningen inom ramen för likartade parametrar.

(5)

För vissa tillgångstyper är det inte säkert att investerarna kan göra en korrekt bedömning av de underliggande riskerna i gruppen av de underliggande exponeringarna endast på grundval av användning av likartade lånebetalningsstandarder och kreditgivningsprinciper. Särskilda faktorer bör därför tillämpas på vissa tillgångstyper för att säkerställa en korrekt homogenitetsbedömning. En originator eller ett medverkande institut bör därför tillämpa en eller flera relevanta faktorer från fall till fall, med hänsyn till typen av värdepapperisering (dvs. icke-ABCP-värdepapperisering eller ABCP-värdepapperisering), de egenskaper som är specifika för gruppen av underliggande exponeringar i fråga och huruvida investerare på grundval av gemensamma metoder och parametrar kan bedöma de underliggande riskerna i den resulterande gruppen. Tillgångstyperna ”kreditfaciliteter till privatpersoner för den personens, familjens eller hushållets konsumtion” och ”kundfordringar” anses vara tillräckligt homogena som tillgångstyper, förutsatt att likartade kreditgivningsprinciper och lånebetalningförfaranden tillämpas. Tillämpningen av ytterligare krav för dessa tillgångstyper i form av homogenitetsfaktorer skulle leda till alltför stora koncentrationer i de värdepapperiserade portföljerna. Tillämpning av homogenitetsfaktorer bör därför inte krävas för dessa tillgångstyper.

(6)

Om de underliggande exponeringarna ändrar sina egenskaper med avseende på homogenitetsförhållandena, inklusive homogenitetsfaktorerna, till följd av orsaker utanför originatorns eller det medverkande institutets kontroll, och inte på grund av fel från originatorns sida, bör detta inte anses påverka gruppens homogenitet så länge som exponeringarna i övrigt uppfyllt kraven i denna förordning vid tidpunkten för värdepapperiseringens initiering och en sådan förändring inträffade efter värdepapperiseringens initiering. Med tanke på att villkoren för fastställande av de underliggande exponeringarnas homogenitet är relevanta för både ABCP-värdepapperiseringar och icke-ABCP-värdepapperiseringar, bör enhetliga bestämmelser gälla för båda typer av värdepapperiseringar, oberoende av enskilda homogenitetsfaktorer som kan vara relevanta endast för vissa typer av ABCP- eller icke-ABCP-värdepapperiseringar.

(7)

Bestämmelserna i denna förordning hänger nära samman då de rör homogenitet för både ABCP-värdepapperiseringar och icke-ABCP-värdepapperiseringar. För att säkerställa samstämmighet mellan bestämmelserna, som bör träda ikraft samtidigt, och göra det lättare för personer som omfattas av dessa skyldigheter att få en samlad bild av bestämmelserna och hitta dem på ett och samma ställe, är det lämpligt att båda de tekniska tillsynsstandarder om homogenitet som krävs enligt förordning (EU) 2017/2402 samlas i en enda förordning. Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.

(8)

Europeiska bankmyndigheten har haft ett nära samarbete med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) inför framläggandet av det förslag till tekniska standarder som denna förordning grundas på. EBA har också genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning baseras på, analyserat potentiella kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Underliggande exponeringars homogenitet

Vid tillämpning av artiklarna 20.8 och 24.15 i förordning (EU) 2017/2402 ska underliggande exponeringar anses vara homogena om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

De motsvarar en av följande tillgångstyper:

i)

Bostadslån som antingen har ett eller flera pantbrev på bostadsfastigheter som säkerhet eller som garanteras fullt ut av en sådan godtagbar utfärdare av kreditskydd som avses i artikel 201.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (3) och som uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 2 eller högre i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 i den förordningen.

ii)

Kommersiella lån med ett eller flera pantbrev på kommersiella fastigheter som säkerhet, inbegripet kontor eller andra kommersiella lokaler.

iii)

Kreditfaciliteter till privatpersoner för den personens, familjens eller hushållets konsumtion.

iv)

Kreditfaciliteter, inklusive lån och leasingavtal, som ges till alla typer av företag eller bolag.

v)

Billån och billeasing.

vi)

Kreditkortsfordringar.

vii)

Kundfordringar.

viii)

Andra underliggande exponeringar som originatorn eller det medverkande institutet på grundval av interna metoder och parametrar anser utgöra en specifik tillgångstyp.

b)

Kreditgivningen sker enligt principer genom vilka likartade metoder för att bedöma hänförlig kreditrisk tillämpas.

c)

Lånebetalningen förvaltas enligt likartade förfaranden när det gäller övervakning, uppbörd och förvaltning av kontantfordringar på tillgångssidan i specialföretaget för värdepapperisering.

d)

En eller flera homogenitetsfaktorer i enlighet med artikel 2 tillämpas.

Vid tillämpning av led a i denna artikel ska en underliggande exponering som motsvarar fler än en tillgångstyp endast hänföras till en tillgångstyp i värdepapperiseringen i fråga.

Eventuella förändringar av underliggande exponeringar i en grupp som anses vara homogen enligt denna förordning ska inte påverka denna homogenitet om dessa förändringar beror på omständigheter som ligger utanför originatorns eller det medverkande institutets kontroll.

Artikel 2

Homogenitetsfaktorer

1.   Homogenitetsfaktorerna för den tillgångstyp som avses i artikel 1 a i ska vara följande:

a)

Säkerhetsrätternas prioritetsordning, där gruppen av underliggande exponeringar endast består av ett av följande:

i)

Lån säkrade genom de högst prioriterade säkerhetsrätterna för en bostadsfastighet.

ii)

Lån säkrade genom lägre och alla högre prioriterade säkerhetersrätter för en bostadsfastighet.

iii)

Lån säkrade genom lägre prioriterade säkerhetsrätter för en bostadsfastighet.

b)

Typ av bostadsfastighet, där gruppen består av endast en av följande typer:

i)

Inkomstgenererande fastigheter.

ii)

Icke inkomstgenerearande fastigheter.

c)

Jurisdiktion, där gruppen består av exponeringar säkrade genom bostadsfastigheter belägna i samma jurisdiktion.

2.   Homogenitetsfaktorerna för den tillgångstyp som avses i artikel 1 a ii ska vara följande:

a)

Säkerheternas prioritetsordning, där gruppen endast består av en av följande underliggande exponeringar:

i)

Lån säkrade genom de högst prioriterade säkerhetsrätterna för en kommersiell fastighet.

ii)

Lån säkrade genom lägre och alla högre prioriterade säkerhetsrätter för en kommersiell fastighet.

iii)

Lån säkrade genom lägre prioriterade säkerhetsrätter för en kommersiell fastighet.

b)

Typ av kommersiell fastighet, där gruppen består av endast en av följande typer:

i)

Kontorsbyggnader.

ii)

Butiksyta.

iii)

Sjukhus.

iv)

Förvaringsutrymmen.

v)

Hotell.

vi)

Industrifastigheter.

vii)

Andra specifika typer av kommersiella fastigheter.

c)

Jurisdiktion, där gruppen består av underliggande exponeringar säkrade genom fastigheter belägna i samma jurisdiktion.

3.   Homogenitetsfaktorerna för den tillgångstyp som avses i artikel 1 a iv ska vara följande:

a)

Typ av gäldenär, där gruppen består av endast en av följande typer:

i)

Mikroföretag samt små och medelstora företag.

ii)

Andra typer av företag och bolag.

b)

Jurisdiktion, där gruppen endast består av en av följande underliggande exponeringar:

i)

Exponeringar säkrade genom fast egendom som är belägen i samma jurisdiktion.

ii)

Exponeringar mot gäldenärer med hemvist i samma jurisdiktion.

4.   Homogenitetsfaktorerna för den tillgångstyp som avses i artikel 1 a v ska vara följande:

a)

Typ av gäldenär, där gruppen består av underliggande exponeringar med endast en av följande typer av gäldenärer:

i)

Privatpersoner.

ii)

Mikroföretag samt små och medelstora företag.

iii)

Andra typer av företag och bolag.

iv)

Offentliga organ.

v)

Finansinstitut.

b)

Jurisdiktion, där gruppen består av underliggande exponeringar mot gäldenärer med hemvist i samma jurisdiktion.

5.   Homogenitetsfaktorerna för den tillgångstyp som avses i artikel 1 a vi ska vara följande:

a)

Typ av gäldenär, där gruppen består av underliggande exponeringar med endast en av följande typer av gäldenärer:

i)

Privatpersoner.

ii)

Mikroföretag samt små och medelstora företag.

iii)

Andra typer av företag och bolag.

iv)

Offentliga organ.

v)

Finansinstitut.

b)

Jurisdiktion, där gruppen består av underliggande exponeringar mot gäldenärer med hemvist i samma jurisdiktion.

6.   Homogenitetsfaktorerna för den tillgångstyp som avses i artikel 1 a viii ska vara följande:

a)

Typ av gäldenär.

b)

Prioritetsordning för säkerhetsrätter.

c)

Typ av fast egendom.

d)

Jurisdiktion.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).