31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1819

av den 8 augusti 2019

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp vinäger som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 28.1, och

av följande skäl:

(1)

Det verksamma ämnet vinäger omfattades av undantaget för livsmedel och foder i artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 (2) i den mån det utgjorde livsmedel eller foder som är avsedda att användas som avskräckande eller tilldragande medel i produkttyp 19.

(2)

I enlighet med artikel 16.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (3) gjordes en anmälan av vinäger för produkttyp 19 som omfattades av undantaget för livsmedel och foder. Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) förklarade att anmälan uppfyllde kraven och underrättade kommissionen om att kraven var uppfyllda, i enlighet med artikel 17 i den förordningen. Vinäger togs därefter upp för produkttyp 19 i förteckningen över de kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper som ingår i programmet för granskning av existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter (4).

(3)

Den 31 januari 2017 bad kommissionen kemikaliemyndigheten lämna ett yttrande om huruvida vinäger ger upphov till betänkligheter i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EU) nr 528/2012.

(4)

Kemikaliemyndigheten (5) konstaterade i sitt yttrande att vinäger inte ger upphov till betänkligheter och därför kan tas upp i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012.

(5)

Med hänsyn till kemikaliemyndighetens yttrande bör vinäger tas upp i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012. Eftersom vinäger har naturligt ursprung bör det tas upp i kategori 4, traditionellt använda ämnen av naturligt ursprung. Vinäger bör endast tas upp i den bilagan om det omfattas av den definition av livsmedel som avses i artikel 3.1 u i den förordningen och om det innehåller mindre än 10 % ättiksyra. Detta är förenligt med det faktum att vinäger endast omfattades av undantaget för livsmedel och foder i artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 om det var livsmedel.

(6)

Artikel 89.3 i förordning (EU) nr 528/2012 innehåller övergångsbestämmelser i händelse av att ett existerande verksamt ämne som har tagits upp i arbetsprogrammet för en systematisk granskning av existerande verksamma ämnen godkänns i enlighet med den förordningen. I fråga om vinäger för produkttyp 19 bör datum för godkännande för tillämpningen av artikel 89.3 i den förordningen fastställas till den 1 juni 2021, för att ge tillräckligt med tid för att lämna in ansökningar om godkännande i enlighet med 89.3 andra stycket i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Vid tillämpning av artikel 89.3 i förordning (EU) nr 528/2012 ska datum för godkännande av vinäger i produkttyp 19 vara den 1 juni 2021.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 augusti 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/157 av den 6 november 2018 om ändring av bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 31, 1.2.2019, s. 1).

(5)  Yttrande från kommittén för biocidprodukter den 14 december 2017, ”Eligibility of certain food and feed active substances for inclusion into Annex I to the BPR”, ECHA/BPC/186/2017.


BILAGA

I bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 ska följande post läggas till i kategori 4 i förteckningen över verksamma ämnen som avses i artikel 25 a:

EG-nummer

Namn/Grupp

Begränsning

Anmärkning

”Ej tillgängligt

Vinäger (*1)

Omfattar inte vinäger som inte är livsmedel och omfattar inte vinäger som innehåller mer än 10 % ättiksyra (oavsett om det är livsmedel eller inte).

CAS 8028-52-2


(*1)  Datum för godkännande av vinäger för produkttyp 19 ska vid tillämpning av artikel 89.3 vara den 1 juni 2021.”