25.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 272/140


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1787

av den 24 oktober 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b ii, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002 ges unionen möjlighet att i syfte att skydda människors hälsa, djurs hälsa eller miljön vidta lämpliga nödåtgärder för livsmedel och foder som importeras från ett tredjeland, om risken inte kan undanröjas i tillfredsställande grad genom åtgärder som vidtas av de enskilda medlemsstaterna.

(2)

Efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima den 11 mars 2011 underrättades kommissionen om att halten radionuklider i vissa livsmedel med ursprung i Japan överskred de åtgärdsgränser för livsmedel som gäller i Japan. Sådan kontaminering kan utgöra ett hot mot människors och djurs hälsa i unionen och därför antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 297/2011 (2). Den förordningen ersattes av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 (3), som i sin tur ersattes av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 (4). Den sistnämnda förordningen ersattes av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 996/2012 (5), som i sin tur ersattes av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 (6), som i sin tur ersattes av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 (7).

(3)

Eftersom det i genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2058 (8), föreskrivs att åtgärderna i den ska ses över före den 30 juni 2019 och för att man ska kunna ta hänsyn till lägesutvecklingen och till 2017 och 2018 års uppgifter om förekomst av radioaktivitet i foder och livsmedel bör genomförandeförordning (EU) 2016/6 ändras.

(4)

De gällande åtgärderna har setts över mot bakgrund av över 100 000 uppgifter om förekomst av radioaktivitet i foder och andra livsmedel än nötkött och över 534 000 uppgifter om förekomst av radioaktivitet i nötkött som de japanska myndigheterna lämnat in för den sjunde och åttonde odlingssäsongen (januari 2017–december 2018) efter olyckan.

(5)

De japanska myndigheternas uppgifter för 2017 och 2018 visar att gränsvärdena för radioaktivitet inte överskridits i foder och livsmedel med ursprung i regionerna Chiba, Tochigi och Iwate under den åttonde odlingssäsongen efter olyckan och att det inte längre är nödvändigt att före export till unionen kräva provtagning och analys av foder och livsmedel med ursprung i regionerna Chiba, Tochigi och Iwate med avseende på förekomst av radioaktivitet.

(6)

När det gäller foder- och livsmedelsprodukter med ursprung i regionen Fukushima bör kravet på provtagning och analys före export till unionen av sojabönor, bitterskråp, örnbräken, japansk kungsbräken och strutbräken och därav framställda produkter hävas med beaktande av de uppgifter om förekomst av radioaktivitet som de japanska myndigheterna lämnat in för 2017 och 2018. För övriga foder och livsmedel med ursprung i den regionen bör kravet på provtagning och analys före export till unionen bibehållas.

(7)

När det gäller regionerna Miyagi, Ibaraki och Gunma krävs det för närvarande att svamp, fiskeriprodukter och vissa ätbara vilda växter samt därav framställda produkter provtas och analyseras före export till unionen. Uppgifterna om förekomst av radioaktivitet för den åttonde odlingssäsongen visar att det inte längre bör krävas någon provtagning och analys före export till unionen av fisk och fiskeriprodukter och vissa ätbara vilda växter samt därav framställda produkter med ursprung i regionerna Miyagi, Ibaraki och Gunma samt av svamp från regionen Ibaraki. När det gäller ätbara vilda växter och därav framställda produkter bör det inte längre krävas någon provtagning och analys av bambuskott med ursprung i regionerna Ibaraki och Gunma men kravet bör bibehållas för regionen Miyagi. Det bör heller inte längre krävas någon provtagning och analys av strutbräken och japansk kungsbräken med ursprung i regionen Miyagi. Bristande efterlevnad har dock konstaterats när det gäller Aralia spp. med ursprung i regionen Gunma under den åttonde odlingssäsongen och därför bör det krävas provtagning och analys av Aralia spp. och därav framställda produkter från regionen Gunma före export till union.

(8)

När det gäller regionerna Nagano och Niigata krävs det för närvarande att svamp och vissa ätbara vilda växter samt därav bearbetade och framställda produkter provtas och analyseras före export till unionen. Uppgifterna om förekomst av radioaktivitet för den åttonde odlingssäsongen visar att det inte längre bör krävas någon provtagning och analys före export till unionen av svamp med ursprung i de båda regionerna, och inte heller av de ätbara vilda växterna strutbräken, japansk kungsbräken och Aralia spp. och därav framställda produkter med ursprung i regionen Nagano.

(9)

Uppgifterna om förekomst av radioaktivitet för den sjunde och åttonde odlingssäsongen visar att kravet på provtagning och analys före export till unionen bör bibehållas för svamp och koshiabura och därav framställda produkter med ursprung i regionerna Shizuoka, Yamanashi och Yamagata.

(10)

Mot bakgrund av uppgifterna om förekomst av radioaktivitet för den sjunde och åttonde odlingssäsongen bör bestämmelserna i genomförandeförordning (EU) 2016/6 utformas på ett sådant sätt att de regioner där samma foder och livsmedel måste provtas och analyseras före export till unionen grupperas tillsammans.

(11)

De kontroller som sker vid import visar att de särskilda villkor som föreskrivs i unionsrätten tillämpas korrekt av de japanska myndigheterna och att inga fall av bristande efterlevnad har konstaterats vid importkontrollerna på mer än sju år. Den låga frekvensen av importkontroller bör därför bibehållas.

(12)

Bestämmelserna i genomförandeförordning (EU) 2016/6 bör ses över när resultaten av provtagning och analys med avseende på förekomst av radioaktivitet i foder och livsmedel som härrör från den nionde och tionde odlingssäsongen (2019 och 2020) efter olyckan blir tillgängliga, med andra ord senast den 30 juni 2021.

(13)

Genomförandeförordning (EU) 2016/6 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2016/6 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

”4.

Den fisk och de fiskeriprodukter som avses i bilaga II och som fångats eller skördats i kustvattnen till regionen Fukushima ska åtföljas av den försäkran som anges i punkt 1 och av en analysrapport med resultaten av provtagningen och analysen, oberoende av var produkterna landas.”

2.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Översyn

Denna förordning ska ses över före den 30 juni 2021.”

3.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

4.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Sändningar av foder och livsmedel som omfattas av genomförandeförordning (EU) 2016/6 och som avsändes från Japan före den här förordningens ikraftträdande får importeras till unionen på de villkor som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) 2016/6 före den här förordningens ikraftträdande.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordföranden


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 297/2011 av den 25 mars 2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (EUT L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 av den 27 september 2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av förordning (EU) nr 297/2011. (EUT L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 av den 29 mars 2012 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 961/2011 (EUT L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 996/2012 av den 26 oktober 2012 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 284/2012 (EUT L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 av den 28 mars 2014 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (EUT L 95, 29.3.2014, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 av den 5 januari 2016 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014.

(EUT L 3, 6.1.2016, s. 5).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2058 av den 10 november 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (EUT L 294, 11.11.2017, s. 29).


BILAGA I

Bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6 ska ersättas med följande:

”BILAGA II

Livsmedel och foder för vilka provtagning och analys med avseende på förekomst av cesium-134 och cesium-137 krävs före export till unionen

a)   Produkter med ursprung i regionen Fukushima:

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 och ex 2005 99 80.

Fisk och fiskeriprodukter enligt KN-nr 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 och 1604, med undantag för följande:

Japansk seriola (Seriola quinqueradiata) och sydseriola (Seriola lalandi) enligt KN-nr ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 och ex 1604 20 90.

Bärnstensfisk (Seriola dumerili) enligt KN-nr ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 och ex 1604 20 90.

Japansk rödbraxen (Pagrus major) enligt KN-nummer 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 och ex 1604 20 90.

Gulbandad hästmakrill (Pseudocaranx dentex) enligt KN-nummer ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 och ex 1604 20 90.

Stillahavstonfisk (Thunnus orientalis) enligt KN-nr ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 och ex 1604 20 70.

Stillahavsmakrill (Scomber japonicus) enligt KN-nr ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 och ex 1604 20 50.

Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 och ex 0712 90.

Bambuskott (Phyllostachys pubescens) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 och 2005 91 00.

Koshiabura (skott av Eleuterococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 och ex 0712 90.

(Japansk) persimon (Diospyros sp.) och därav framställda produkter enligt KN-nr 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 och ex 0813 50.

b)   Produkter med ursprung i regionen Miyagi:

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 och ex 2005 99 80.

Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 och ex 0712 90.

Bambuskott (Phyllostachys pubescens) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 och 2005 91 00.

Örnbräken (Pteridium aquilinum) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 och ex 0712 90.

Koshiabura (skott av Eleuterococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 och ex 0712 90.

c)   Produkter med ursprung i regionen Gunma:

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 och ex 2005 99 80.

Aralia spp. och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 och ex 0712 90.

Koshiabura (skott av Eleuterococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 och ex 0712 90.

d)   Produkter med ursprung i regionerna Yamanashi, Yamagata eller Shizuoka:

Svamp och därav framställda produkter enligt KN-nr 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 och ex 2005 99 80.

Koshiabura (skott av Eleuterococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 och ex 0712 90.

e)   Produkter med ursprung i regionerna Ibaraki, Nagano eller Niigata:

Koshiabura (skott av Eleuterococcus sciadophylloides) och därav framställda produkter enligt KN-nr ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 och ex 0712 90.

f)   Sammansatta produkter innehållande mer än 50 % av de produkter som anges i leden a–e i denna bilaga.


BILAGA II

Bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2016/6 ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Försäkran för import till unionen av

… (produkt och ursprungsland)

Partiets identifikationskodFörsäkran nr

I enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima FÖRSÄKRAR

(den bemyndigade företrädare som avses i artikel 6.2 respektive 6.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/6)

härmed att ……(produkter som avses i artikel 5.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/6) i denna sändning som består av ………(beskrivning av sändningen, produkt, antal och typ av förpackningar, brutto- eller nettovikt) som lastades i …(lastningsort) den … (lastningsdag) av …(transportörens namn) med destination … (bestämmelseort och -land) och som kommer från företaget ……(företagets namn och adress)

uppfyller kraven i den gällande lagstiftningen i Japan vad gäller gränsvärdena för summan av cesium-134 och cesium-137.

Dessutom FÖRSÄKRAS att sändningen avser följande:

Produkter som avses i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, och som skördades och/eller bearbetades före den 11 mars 2011.

Produkter som avses i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, och som inte har sitt ursprung i och inte avsänds från någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller.

Produkter som avses i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, och som avsänds från men som inte har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och som inte har utsatts för radioaktivitet under transiteringen.

Produkter som avses i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, och som har sitt ursprung i någon av de regioner som förtecknas i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, för vilka kravet på provtagning och analys av denna produkt gäller, och av vilka prover togs den …(datum), som sedan analyserades i laboratorium den …(datum) i …(laboratoriets namn) för att fastställa halterna av radionukliderna cesium-134 och cesium-137. Analysrapporten bifogas.

Produkter som avses i bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2016/6, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) 2019/1787, av okänt ursprung eller därav framställda produkter, eller foderblandningar eller sammansatta livsmedel innehållande mer än 50 % av sådana produkter som ingrediens(er) av okänt ursprung, och av vilka prover togs den …(datum) som sedan analyserades i laboratorium den …(datum) i …(laboratoriets namn), för att fastställa halterna av radionukliderna cesium-134 och cesium-137. Analysrapporten bifogas.

Utfärdad i …den …

Stämpel från och underskrift av den bemyndigade företrädare som avses i artikel 6.2 respektive 6.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/6