9.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1685

av den 4 oktober 2019

om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för fjäderfä och andra små produktionsdjur

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 95.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329 (2) utsågs ett konsortium under ledning av Wageningen Livestock Research, där även Århus universitet och Friedrich-Loeffler-institutet ingår, till Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd med ansvar för att stödja kommissionens och medlemsstaternas övergripande verksamhet på området djurskyddskrav, i enlighet med artikel 1.2 f i förordning (EU) 2017/625. Verksamheten vid Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd är enligt uppgifterna i det fleråriga arbetsprogrammet för Europeiska unionens referenscentrum inriktad på djurskydd för svin.

(2)

I enlighet med artikel 95 i förordning (EU) 2017/625 genomförde kommissionen därefter ett offentligt urvalsförfarande för att utse ett andra Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd, som bör stödja den övergripande verksamhet som kommissionen och medlemsstaterna bedriver i samband med tillämpningen av reglerna om djurskyddskrav för fjäderfä och andra små produktionsdjur.

(3)

Den bedömnings- och urvalskommitté som tillsattes för det offentliga urvalsförfarandet konstaterade att konsortiet under ledning av Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Frankrike), där även Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Spanien), Århus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Danmark) och Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italien) ingår, uppfyller kraven i artikel 95.3 i förordning (EU) 2017/625 och kan ansvara för uppgifterna i artikel 96 i den förordningen vad gäller fjäderfä och andra små produktionsdjur.

(4)

Konsortiet bör därför utses till Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd med avseende på fjäderfä och andra små produktionsdjur med ansvar för stöduppgifter, i den mån de ingår i Europeiska unionens referenscentrums årliga eller fleråriga arbetsprogram. De årliga eller fleråriga arbetsprogrammen måste överensstämma med målen och prioriteringarna i relevanta arbetsprogram som antas av kommissionen i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 (3).

(5)

Enligt artikel 95 i förordning (EU) 2017/625 ska utseendet av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd vara tidsbegränsat eller regelbundet ses över. Därför bör utseendet av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för fjäderfä och andra små produktionsdjur ses över vart femte år.

(6)

Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd för fjäderfä och andra små produktionsdjur bör ges tillräckligt med tid för att utarbeta sitt arbetsprogram för nästa budgetperiod. Därför bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2020.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande konsortium ska utses till Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd med ansvar för att stödja kommissionens och medlemsstaternas övergripande verksamhet på området djurskyddskrav för fjäderfä och andra små produktionsdjur:

Namn:

:

Konsortium under ledning av Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Frankrike), där även Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Spanien), Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Danmark) och Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italien) ingår.

Adress:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANKRIKE

2.   Utseendet ska omprövas vart femte år från och med dagen för denna förordnings tillämpning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329 av den 5 mars 2018 om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd (EUT L 63, 6.3.2018, s. 13).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).