8.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1676

av den 7 oktober 2019

om rättelse av vissa språkversioner av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

Den tjeckiska språkversionen av förordning (EG) nr 1333/2008 innehåller fel i bilaga II del A tabell 2 och del E livsmedelskategorierna 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 08.3.3, 14.1.4, 15.1 och 15.2. I den tjeckiska språkversionen bör därför villkoren för användning (begränsningar/undantag) av livsmedelstillsatser i dessa bestämmelser rättas för att säkerställa ett klart rättsläge för livsmedelsföretagarna samt en väl fungerande inre marknad.

(2)

Den lettiska språkversionen av förordning (EG) nr 1333/2008 innehåller ett fel i bilaga II del E livsmedelskategori 04.1.2. I den lettiska språkversionen bör därför villkoren för användning (begränsningar/undantag) av livsmedelstillsatser i den bestämmelsen rättas för att säkerställa ett klart rättsläge för livsmedelsföretagarna samt en väl fungerande inre marknad.

(3)

Den slovakiska språkversionen av förordning (EG) nr 1333/2008 innehåller ett fel i bilaga II del E livsmedelskategori 07.1. I den slovakiska språkversionen bör därför villkoren för användning (begränsningar/undantag) av livsmedelstillsatser i den bestämmelsen rättas för att säkerställa ett klart rättsläge för livsmedelsföretagarna samt en väl fungerande inre marknad.

(4)

De lettiska, slovakiska och tjeckiska språkversionerna av bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 bör därför rättas i enlighet med detta. Övriga språkversioner berörs inte.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(berör ej den svenska versionen)

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.