26.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 246/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1582

av den 25 september 2019

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för imazalil i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 49.2, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för imazalil i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) har lämnat ett motiverat yttrande om de befintliga gränsvärdena för imazalil i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 (2). Den rekommenderade en sänkning av gränsvärdena när det gäller potatis, tomater, kornkärnor, havrekorn, rågkorn och vetekorn. När det gäller vissa övriga produkter rekommenderade den att de befintliga gränsvärdena skulle höjas.

(3)

Myndigheten konstaterade att det saknades vissa uppgifter om vissa gränsvärden och att det krävs närmare utredning av riskhanterare. Utifrån ett riskhanteringsperspektiv bör gränsvärdena för citrusfrukter, jordgubbar, björnbär, hallon, zucchini/squash, meloner samt muskel, fettvävnad, lever och njure från svin, nötkreatur och hästdjur samt mjölk från nötkreatur och hästar fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett, eftersom begränsade uppgifter fanns tillgängliga för dessa produkter och myndigheten härledde gränsvärden som inte ger anledning till farhågor beträffande konsumentskyddet. Dessa gränsvärden kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga senast två år efter offentliggörandet av den här förordningen. Utifrån ett riskhanteringsperspektiv bör gränsvärdena för kärnfrukter, kaki/kakiplommon/sharon/persimon, bananer och paprikor fastställas i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet enligt artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005, eftersom det för dessa produkter inte fanns några uppgifter från vilka myndigheten kunde härleda gränsvärden som inte ger anledning till farhågor beträffande konsumentskyddet.

(4)

Myndigheten angav att de härledda gränsvärdena för imazalil i grapefrukter, apelsiner, äpplen, päron, bananer, potatis och lever från nötkreatur samt det Codex-gränsvärde (nedan kallat CXL-värde) som ligger till grund för EU-gränsvärdet för mispel, kan ge anledning till farhågor beträffande konsumentskyddet. Med hänsyn till ytterligare uppgifter om grapefrukter, apelsiner och potatis härledde myndigheten alternativa gränsvärden för grapefrukter, apelsiner, potatis och lever från nötkreatur som inte ger anledning till sådana farhågor. När det gäller gränsvärdena för äpplen, päron, mispel och bananer angav myndigheten att riskhanterare kan överväga att fastställa dem till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet enligt artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(5)

Myndigheten föreslog en ändring av definitionerna av resthalt. Definitionerna av resthalt bör ändras i enlighet med detta.

(6)

Oberoende av den översyn av gränsvärdet som gjorts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005 lämnades det i enlighet med artikel 6 i samma förordning in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena för imazalil i citrusfrukter, äpplen, päron, bananer och potatis samt i animaliska produkter.

(7)

Denna ansökan utvärderades i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporten sändes till kommissionen.

(8)

I enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 396/2005 bedömde myndigheten ansökan och utvärderingsrapporten, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter ett motiverat yttrande (3) om de föreslagna gränsvärdena. Myndigheten sände detta yttrande till sökandena, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde det tillgängligt för allmänheten.

(9)

Myndigheten konstaterade i sitt motiverade yttrande i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 396/2005 att gränsvärdena när det gäller de avsedda användningsområdena inte kunde ändras förrän riskbedömningen av växtmetaboliterna R014821, FK-772 och FK-284 hade slutförts med avseende på genotoxicitet och allmän toxicitet. Den konstaterade vidare att vissa uppgifter som angivits som ej tillgängliga i den översyn av gränsvärdet som genomfördes i enlighet med artikel 12.1 i den förordningen lämnats in tillsammans med ansökan i enlighet med artikel 6 i samma förordning.

(10)

På grund av det antagande av det motiverade yttrandet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 396/2005 som följde på antagandet av det motiverade yttrandet enligt artikel 12.1 i samma förordning och på grund av den övergripande karaktären hos de farhågor avseende toxicitet som identifierats för imazalilmetaboliterna R014821, FK-772 och FK-284, begärde kommissionen att myndigheten skulle uppdatera sitt motiverade yttrande om de befintliga gränsvärdena för imazalil i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 396/2005.

(11)

Myndigheten lämnade ett motiverat yttrande (4) med en uppdatering av översynen av de befintliga gränsvärdena för imazalil på grundval av de nya toxikologiska uppgifterna.

(12)

I det motiverade yttrandet härledde myndigheten samma gränsvärden som i det motiverade yttrandet som lämnades i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005, utom för citrusfrukter, meloner och animaliska produkter. Myndigheten föreslog inga gränsvärden för dessa produkter eftersom den inte kunde slutföra bedömningen av de toxikologiska egenskaperna hos metaboliten R014821.

(13)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 705/2011 (5) förlängdes godkännandet av imazalil i enlighet med artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (6). Även om myndigheten i den riskbedömning som föregick antagandet av den förordningen hade identifierat osäkerheter avseende de toxikologiska egenskaperna hos metaboliten R014821 (7), begränsades inte villkoren för godkännande i detta avseende vid riskhanteringen. Ytterligare uppgifter om de toxikologiska egenskaperna hos metaboliten R014821 som lämnades tillsammans med ansökan i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 396/2005 klargjorde inte helt dessa osäkerheter, men ledde inte heller till någon ökad oro. Utifrån ett riskhanteringsperspektiv är det konsekvent och lämpligt att fastställa gränsvärdena för de produkter för vilka myndigheten i sitt motiverade yttrande i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005 härledde gränsvärden som inte ger anledning till farhågor beträffande konsumentskyddet i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 på den befintliga nivån eller den nivå som myndigheten angett.

(14)

Befintliga CXL-värden beaktades i myndighetens motiverade yttrande. CXL-värden som är säkra för konsumenterna i unionen beaktades vid fastställandet av gränsvärdena.

(15)

När det gäller produkter för vilka användningen av det berörda växtskyddsmedlet inte är godkänd och för vilka varken importtoleranser eller CXL-värden har fastställts bör gränsvärdena fastställas till den specifika bestämningsgränsen eller till standardgränsvärdet enligt artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

(16)

Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser. Laboratorierna fann att det på grund av den tekniska utvecklingen behöver fastställas specifika bestämningsgränser när det gäller vissa produkter.

(17)

På grundval av myndighetens motiverade yttranden och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de aktuella ändringarna av gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(18)

Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(19)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(20)

För att möjliggöra normal saluföring, bearbetning och konsumtion av produkter bör det i denna förordning föreskrivas övergångsåtgärder för produkter som framställts före ändringen av gränsvärdena och för vilka det finns uppgifter om att en hög konsumentskyddsnivå upprätthålls.

(21)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstater, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 396/2005 i dess lydelse före ändringarna enligt den här förordningen ska fortsätta att gälla för produkter som framställts i unionen eller importerats till unionen före den 16 april 2020, utom för grapefrukter, apelsiner, äpplen, päron, mispel, bananer, potatis och lever av nötkreatur.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 april 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”, EFSA Journal, vol. 15(2017):9, artikelnr 4977.

(3)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities”, EFSA Journal, vol. 16(2018):6, artikelnr 5329.

(4)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information”, EFSA Journal, vol. 16(2018):10, artikelnr 5453.

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 705/2011 av den 20 juli 2011 om godkännande av det verksamma ämnet imazalil i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 190, 21.7.2011, s. 43).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil”, EFSA Journal, vol. 8(2010):3, artikelnr 1526.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska kolumnen för imazalil ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Imazalil (alla förhållanden av ingående isomerer) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

0110000

Citrusfrukter

 

0110010

Grapefrukter

4 (+)

0110020

Apelsiner

4 (+)

0110030

Citroner

5 (+)

0110040

Limefrukter

5 (+)

0110050

Mandariner

5 (+)

0110990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0120000

Trädnötter

0,01 (*1)

0120010

Mandlar

 

0120020

Paranötter

 

0120030

Cashewnötter

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnötter

 

0120060

Hasselnötter

 

0120070

Macadamianötter

 

0120080

Pekannötter

 

0120090

Pinjenötter

 

0120100

Pistaschmandlar

 

0120110

Valnötter

 

0120990

Övriga (2)

 

0130000

Kärnfrukter

0,01 (*1)

0130010

Äpplen

 

0130020

Päron

 

0130030

Kvitten

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japansk mispel

 

0130990

Övriga (2)

 

0140000

Stenfrukter

0,01 (*1)

0140010

Aprikoser

 

0140020

Körsbär (söta)

 

0140030

Persikor

 

0140040

Plommon

 

0140990

Övriga (2)

 

0150000

Bär och små frukter

 

0151000

a)

Druvor

0,01 (*1)

0151010

Bordsdruvor

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

0152000

b)

Jordgubbar

2

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0153010

Björnbär

2

0153020

Blåhallon

0,01 (*1)

0153030

Hallon (gula och röda)

2

0153990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0154000

d)

Andra små frukter och bär

0,01 (*1)

0154010

Amerikanska blåbär

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

0154050

Nypon

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

0154070

Azarolhagtorn

 

0154080

Fläderbär

 

0154990

Övriga (2)

 

0160000

Diverse frukter med

0,01 (*1)

0161000

a)

ätligt skal

 

0161010

Dadlar

 

0161020

Fikon

 

0161030

Bordsoliver

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

0161070

Jambolanäpplen

 

0161990

Övriga (2)

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

0162040

Kaktusfikon

 

0162050

Stjärnäpplen

 

0162060

Amerikansk persimon

 

0162990

Övriga (2)

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

0163010

Avokado

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaya

 

0163050

Granatäpplen

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

0163070

Guava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brödfrukter

 

0163100

Durian/durio

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

0163990

Övriga (2)

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01 (*1)

0211000

a)

Potatis

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0212010

Maniok/kassava

 

0212020

Sötpotatis

 

0212030

Jamsbönrot

 

0212040

Arrowrot

 

0212990

Övriga (2)

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

0213010

Rödbetor

 

0213020

Morötter

 

0213030

Rotselleri

 

0213040

Pepparrot

 

0213050

Jordärtskockor

 

0213060

Palsternackor

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

0213080

Rädisor

 

0213090

Haverrot

 

0213100

Kålrötter

 

0213110

Rovor/majrovor

 

0213990

Övriga (2)

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01 (*1)

0220010

Vitlök

 

0220020

Kepalök

 

0220030

Schalottenlök

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

0220990

Övriga (2)

 

0230000

Fruktgrönsaker

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

0231010

Tomater

0,3

0231020

Paprikor

0,01 (*1)

0231030

Auberginer/äggplantor

0,01 (*1)

0231040

Okra/gombo

0,01 (*1)

0231990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0232010

Slanggurkor

0,5

0232020

Druvgurkor

0,5

0232030

Zucchini/squash

0,1 (+)

0232990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

0233010

Meloner

2 (+)

0233020

Pumpor

0,01 (*1)

0233030

Vattenmeloner

0,01 (*1)

0233990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0234000

d)

Sockermajs

0,01 (*1)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,01 (*1)

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,01 (*1)

0241000

a)

Blommande kål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Övriga (2)

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

0242010

Brysselkål

 

0242020

Huvudkål

 

0242990

Övriga (2)

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

0243020

Grönkål

 

0243990

Övriga (2)

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

0,01 (*1)

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

0251020

Sallat

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

0251080

Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter)

 

0251990

Övriga (2)

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

0,01 (*1)

0252010

Spenat

 

0252020

Portlaker

 

0252030

Mangold/betblad

 

0252990

Övriga (2)

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

0,01 (*1)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01 (*1)

0255000

e)

Endivesallat

0,01 (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

0,02 (*1)

0256010

Körvel

 

0256020

Gräslök

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timjan

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

0256090

Lagerblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Övriga (2)

 

0260000

Baljväxter, färska

0,01 (*1)

0260010

Bönor (med balja)

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

0260030

Ärter (med balja)

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

0260050

Linser

 

0260990

Övriga (2)

 

0270000

Stjälkgrönsaker

0,01 (*1)

0270010

Sparris

 

0270020

Kardoner

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

0270040

Fänkål

 

0270050

Kronärtskockor

 

0270060

Purjolök

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambuskott

 

0270090

Palmhjärtan

 

0270990

Övriga (2)

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01 (*1)

0280010

Odlade svampar

 

0280020

Vilda svampar

 

0280990

Mossor och lavar

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01 (*1)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01 (*1)

0300010

Bönor

 

0300020

Linser

 

0300030

Ärter

 

0300040

Lupiner

 

0300990

Övriga (2)

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01 (*1)

0401000

Oljeväxtfröer

 

0401010

Linfrö

 

0401020

Jordnötter

 

0401030

Vallmofrö

 

0401040

Sesamfrö

 

0401050

Solrosfrö

 

0401060

Rapsfrö

 

0401070

Sojabönor

 

0401080

Senapsfrö

 

0401090

Bomullsfrö

 

0401100

Pumpafrö

 

0401110

Safflorfrö

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

0401130

Oljedådrafrö

 

0401140

Hampfrö

 

0401150

Ricinfrö

 

0401990

Övriga (2)

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

0402040

Kapok

 

0402990

Övriga (2)

 

0500000

SPANNMÅL

0,01 (*1)

0500010

Korn

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

0500030

Majs

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Råg

 

0500080

Durra/sorgum

 

0500090

Vete

 

0500990

Övriga (2)

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05 (*1)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebönor

 

0630000

Örtteer från

 

0631000

a)

blommor

 

0631010

Kamomill

 

0631020

Rosellhibiskus

 

0631030

Ros

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Övriga (2)

 

0632000

b)

blad och örter

 

0632010

Jordgubbe

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate/maté

 

0632990

Övriga (2)

 

0633000

c)

rötter

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Övriga (2)

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

0640000

Kakaobönor

 

0650000

Johannesbröd

 

0700000

HUMLE

0,05 (*1)

0800000

KRYDDOR

 

0810000

Frökryddor

0,05 (*1)

0810010

Anis/anisfrö

 

0810020

Svartkummin

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spiskummin

 

0810060

Dill

 

0810070

Fänkål

 

0810080

Bockhornsklöver

 

0810090

Muskot

 

0810990

Övriga (2)

 

0820000

Fruktkryddor

0,05 (*1)

0820010

Kryddpeppar

 

0820020

Sichuanpeppar

 

0820030

Kummin

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Enbär

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

0820070

Vanilj

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Övriga (2)

 

0830000

Barkkryddor

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

0830990

Övriga (2)

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

0840010

Lakritsrot

0,05 (*1)

0840020

Ingefära (10)

0,05 (*1)

0840030

Gurkmeja

0,05 (*1)

0840040

Pepparrot (11)

 

0840990

Övriga (2)

0,05 (*1)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05 (*1)

0850010

Kryddnejlika

 

0850020

Kapris

 

0850990

Övriga (2)

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05 (*1)

0860010

Saffran

 

0860990

Övriga (2)

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05 (*1)

0870010

Muskotblomma

 

0870990

Övriga (2)

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01 (*1)

0900010

Sockerbetsrötter

 

0900020

Sockerrör

 

0900030

Rotcikoria

 

0900990

Övriga (2)

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

1010000

Produkter från

 

1011000

a)

svin

0,02 (*1)

1011010

Muskel

(+)

1011020

Fett

(+)

1011030

Lever

(+)

1011040

Njure

(+)

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1011990

Övriga (2)

 

1012000

b)

nötkreatur

 

1012010

Muskel

0,02 (*1) (+)

1012020

Fett

0,02 (*1) (+)

1012030

Lever

0,03 (+)

1012040

Njure

0,02 (*1) (+)

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,02 (*1)

1012990

Övriga (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

får

0,01 (*1)

1013010

Muskel

 

1013020

Fett

 

1013030

Lever

 

1013040

Njure

 

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1013990

Övriga (2)

 

1014000

d)

get

0,01 (*1)

1014010

Muskel

 

1014020

Fett

 

1014030

Lever

 

1014040

Njure

 

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1014990

Övriga (2)

 

1015000

e)

hästdjur

 

1015010

Muskel

0,02 (*1) (+)

1015020

Fett

0,02 (*1) (+)

1015030

Lever

0,03 (+)

1015040

Njure

0,02 (*1) (+)

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,02 (*1)

1015990

Övriga (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

fjäderfä

0,01 (*1)

1016010

Muskel

 

1016020

Fett

 

1016030

Lever

 

1016040

Njure

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1016990

Övriga (2)

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

0,01 (*1)

1017010

Muskel

 

1017020

Fett

 

1017030

Lever

 

1017040

Njure

 

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

1017990

Övriga (2)

 

1020000

Mjölk

 

1020010

Nötkreatur

0,02 (*1) (+)

1020020

Får

0,01 (*1)

1020030

Get

0,01 (*1)

1020040

Häst

0,02 (*1) (+)

1020990

Övriga (2)

0,01 (*1)

1030000

Fågelägg

0,01 (*1)

1030010

Tamhöna

 

1030020

Anka

 

1030030

Gås

 

1030040

Vaktel

 

1030990

Övriga (2)

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

0,05 (*1)

1050000

Amfibier och reptiler

0,01 (*1)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,01 (*1)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,01 (*1)

1100000

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

 

1300000

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

 

(**)

Par bekämpningsmedel-kod för vilket det gränsvärde som fastställs i del B i bilaga III gäller.

Imazalil (alla förhållanden av ingående isomerer) (R)

(R)

=

En annan definition av resthalt används för följande par bekämpningsmedel-kod: imazalil – kod 1000000 utom 1040000 : summan av imazalil och metabolit FK-772 (alla förhållanden av ingående isomerer), uttryckt som imazalil.

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om metaboliters toxicitet saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 26 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0110010

Grapefrukter

0110020

Apelsiner

0110030

Citroner

0110040

Limefrukter

0110050

Mandariner

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om resthaltsförsök saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 26 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0232030

Zucchini/squash

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om metaboliters toxicitet saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 26 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0233010

Meloner

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om metaboliters toxicitet och lagringsstabilitet saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 26 september 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1011010

Muskel

1011020

Fett

1011030

Lever

1011040

Njure

1012010

Muskel

1012020

Fett

1012030

Lever

1012040

Njure

1015010

Muskel

1015020

Fett

1015030

Lever

1015040

Njure

1020010

Nötkreatur

1020040

Häst

2.

I del B i bilaga III ska kolumnen för imazalil utgå.


(*1)  Analytisk bestämningsgräns.

(1)  Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.