18.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 240/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/1561

av den 17 september 2019

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klormekvat i odlade svampar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 16.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för klormekvat i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)

Gränsvärdena för klormekvat ändrades nyligen genom kommissionens förordning (EU) 2017/693 (2) i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 396/2005. Inom denna ram fastställdes ett tillfälligt gränsvärde för odlade svampar på 0,9 mg/kg på grund av övervakningsuppgifter som visar att resthalter förekom på obehandlade odlade svampar på en nivå som är högre än bestämningsgränsen, eftersom dessa resthalter kan vara ett resultat av korskontaminering av odlade svampar med halm som lagligen behandlats med klormekvat.

(3)

Svampodlare har lämnat in färska övervakningsuppgifter till kommissionen om ostronmussling, som visar att det förekommer resthalter i dessa produkter på högre nivåer än det nuvarande tillfälliga gränsvärdet för odlade svampar. Dessa resthalter är ett resultat av en korskontaminering av odlade svampar med halm som lagligen behandlats med klormekvat. Flera medlemsstater har lämnat in kompletterande övervakningsuppgifter från offentliga kontroller av särskilt ostronmussling, som bekräftar dessa resultat.

(4)

Tyskland har sammanställt och utvärderat en ansökan om ändring av det befintliga gränsvärdet i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 396/2005 och vidarebefordrat utvärderingsrapporten till kommissionen.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) har bedömt ansökan och utvärderingsrapporten, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter ett vetenskapligt utlåtande om det föreslagna gränsvärdet (3). Myndigheten sände utlåtandet till sökanden, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde det tillgängligt för allmänheten.

(6)

Myndigheten fann i sitt vetenskapliga utlåtande att den ändring av gränsvärdet som Tyskland begärt var godtagbar ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnets toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för detta ämne genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla det eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(7)

Mot bakgrund av myndighetens slutsatser om risken för konsumenterna bör gränsvärdet för ostronmussling fastställas på den nivå som motsvarar den 95:e percentilen av samtliga provresultat, samtidigt som det befintliga gränsvärdet för andra odlade svampar bibehålls. Detta gränsvärde kommer att ses över med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga den 13 april 2021.

(8)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2017/693 av den 7 april 2017 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bitertanol, klormekvat och tebufenpyrad i eller på vissa produkter (EUT L 101, 13.4.2017, s. 1).

(3)  Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu:

”Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms”, EFSA Journal, vol. 17(2019):5, artikelnr 5707.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska kolumnen för klormekvat utgå.

2.

I del A i bilaga III ska följande kolumn för klormekvat läggas till:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Klormekvat (summan av klormekvat och dess salter, uttryckt som klormekvatklorid)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

0110000

Citrusfrukter

0,01 (*1)

0110010

Grapefrukter

 

0110020

Apelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrukter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Övriga (2)

 

0120000

Trädnötter

0,01 (*1)

0120010

Mandlar

 

0120020

Paranötter

 

0120030

Cashewnötter

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnötter

 

0120060

Hasselnötter

 

0120070

Macadamianötter

 

0120080

Pekannötter

 

0120090

Pinjenötter

 

0120100

Pistaschmandlar

 

0120110

Valnötter

 

0120990

Övriga (2)

 

0130000

Kärnfrukter

 

0130010

Äpplen

0,01 (*1)

0130020

Päron

0,07 (+)

0130030

Kvitten

0,01 (*1)

0130040

Mispel

0,01 (*1)

0130050

Japansk mispel

0,01 (*1)

0130990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0140000

Stenfrukter

0,01 (*1)

0140010

Aprikoser

 

0140020

Körsbär (söta)

 

0140030

Persikor

 

0140040

Plommon

 

0140990

Övriga (2)

 

0150000

Bär och små frukter

 

0151000

a)

Druvor

0,05

0151010

Bordsdruvor

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,01 (*1)

0153000

c)

Rubusfrukter

0,01 (*1)

0153010

Björnbär

 

0153020

Blåhallon

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

0153990

Övriga (2)

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

0,01 (*1)

0154010

Amerikanska blåbär

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

0154050

Nypon

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

0154070

Azarolhagtorn

 

0154080

Fläderbär

 

0154990

Övriga (2)

 

0160000

Diverse frukter med

0,01 (*1)

0161000

a)

ätligt skal

 

0161010

Dadlar

 

0161020

Fikon

 

0161030

Bordsoliver

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

0161070

Jambolanäpplen

 

0161990

Övriga (2)

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

0162040

Kaktusfikon

 

0162050

Stjärnäpplen

 

0162060

Amerikansk persimon

 

0162990

Övriga (2)

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

0163010

Avokado

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaya

 

0163050

Granatäpplen

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

0163070

Guava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brödfrukter

 

0163100

Durian/durio

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

0163990

Övriga (2)

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01 (*1)

0211000

a)

Potatis

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

0212010

Maniok/kassava

 

0212020

Sötpotatis

 

0212030

Jamsbönrot

 

0212040

Arrowrot

 

0212990

Övriga (2)

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

0213010

Rödbetor

 

0213020

Morötter

 

0213030

Rotselleri

 

0213040

Pepparrot

 

0213050

Jordärtskockor

 

0213060

Palsternackor

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

0213080

Rädisor

 

0213090

Haverrot

 

0213100

Kålrötter

 

0213110

Rovor/majrovor

 

0213990

Övriga (2)

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01 (*1)

0220010

Vitlök

 

0220020

Kepalök

 

0220030

Schalottenlök

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

0220990

Övriga (2)

 

0230000

Fruktgrönsaker

0,01 (*1)

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

0231010

Tomater

 

0231020

Paprikor

 

0231030

Auberginer/äggplantor

 

0231040

Okra/gombo

 

0231990

Övriga (2)

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

0232010

Slanggurkor

 

0232020

Druvgurkor

 

0232030

Zucchini/squash

 

0232990

Övriga (2)

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

0233010

Meloner

 

0233020

Pumpor

 

0233030

Vattenmeloner

 

0233990

Övriga (2)

 

0234000

d)

Sockermajs

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,01 (*1)

0241000

a)

Blommande kål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Övriga (2)

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

0242010

Brysselkål

 

0242020

Huvudkål

 

0242990

Övriga (2)

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

0243020

Grönkål

 

0243990

Övriga (2)

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

0,01 (*1)

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

 

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

0251020

Sallat

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

0251080

Späda bladgrödor/’baby leaf’ (inklusive Brassica-arter)

 

0251990

Övriga (2)

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

 

0252010

Spenat

 

0252020

Portlaker

 

0252030

Mangold/betblad

 

0252990

Övriga (2)

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

 

0254000

d)

Vattenkrasse

 

0255000

e)

Endivesallat

 

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

 

0256010

Körvel

 

0256020

Gräslök

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timjan

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

0256090

Lagerblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Övriga (2)

 

0260000

Baljväxter, färska

0,01 (*1)

0260010

Bönor (med balja)

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

0260030

Ärter (med balja)

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

0260050

Linser

 

0260990

Övriga (2)

 

0270000

Stjälkgrönsaker

0,01 (*1)

0270010

Sparris

 

0270020

Kardoner

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

0270040

Fänkål

 

0270050

Kronärtskockor

 

0270060

Purjolök

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambuskott

 

0270090

Palmhjärtan

 

0270990

Övriga (2)

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

 

0280010

Odlade svampar

0,9 (+)

0280020

Vilda svampar

0,01 (*1)

0280990

Mossor och lavar

0,01 (*1)

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01 (*1)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01 (*1)

0300010

Bönor

 

0300020

Linser

 

0300030

Ärter

 

0300040

Lupiner

 

0300990

Övriga (2)

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

0401000

Oljeväxtfröer

 

0401010

Linfrö

0,01 (*1)

0401020

Jordnötter

0,01 (*1)

0401030

Vallmofrö

0,01 (*1)

0401040

Sesamfrö

0,01 (*1)

0401050

Solrosfrö

0,01 (*1)

0401060

Rapsfrö

7 (+)

0401070

Sojabönor

0,01 (*1)

0401080

Senapsfrö

0,01 (*1)

0401090

Bomullsfrö

0,7

0401100

Pumpafrö

0,01 (*1)

0401110

Safflorfrö

0,01 (*1)

0401120

Gurkörtsfrö

0,01 (*1)

0401130

Oljedådrafrö

0,01 (*1)

0401140

Hampfrö

0,01 (*1)

0401150

Ricinfrö

0,01 (*1)

0401990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0402000

Oljeväxtfrukter

0,01 (*1)

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

0402040

Kapok

 

0402990

Övriga (2)

 

0500000

SPANNMÅL

 

0500010

Korn

3

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

0,01 (*1)

0500030

Majs

0,01 (*1)

0500040

Hirs/vanlig hirs

0,01 (*1)

0500050

Havre

15

0500060

Ris

0,01 (*1)

0500070

Råg

8

0500080

Durra/sorgum

0,01 (*1)

0500090

Vete

7

0500990

Övriga (2)

0,01 (*1)

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05 (*1)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebönor

 

0630000

Örtteer från

 

0631000

a)

blommor

 

0631010

Kamomill

 

0631020

Rosellhibiskus

 

0631030

Ros

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Övriga (2)

 

0632000

b)

blad och örter

 

0632010

Jordgubbe

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate/maté

 

0632990

Övriga (2)

 

0633000

c)

rötter

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Övriga (2)

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

0640000

Kakaobönor

 

0650000

Johannesbröd

 

0700000

HUMLE

0,05 (*1)

0800000

KRYDDOR

 

0810000

Frökryddor

0,05 (*1)

0810010

Anis/anisfrö

 

0810020

Svartkummin

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spiskummin

 

0810060

Dill

 

0810070

Fänkål

 

0810080

Bockhornsklöver

 

0810090

Muskot

 

0810990

Övriga (2)

 

0820000

Fruktkryddor

0,05 (*1)

0820010

Kryddpeppar

 

0820020

Sichuanpeppar

 

0820030

Kummin

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Enbär

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

0820070

Vanilj

 

0820080

Tamarind

 

0820990

Övriga (2)

 

0830000

Barkkryddor

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

0830990

Övriga (2)

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

0840010

Lakritsrot

0,05 (*1)

0840020

Ingefära (10)

0,05 (*1)

0840030

Gurkmeja

0,05 (*1)

0840040

Pepparrot (11)

 

0840990

Övriga (2)

0,05 (*1)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05 (*1)

0850010

Kryddnejlika

 

0850020

Kapris

 

0850990

Övriga (2)

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05 (*1)

0860010

Saffran

 

0860990

Övriga (2)

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05 (*1)

0870010

Muskotblomma

 

0870990

Övriga (2)

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01 (*1)

0900010

Sockerbetsrötter

 

0900020

Sockerrör

 

0900030

Rotcikoria

 

0900990

Övriga (2)

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

1010000

Produkter från

 

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

0,3

1011020

Fett

0,15

1011030

Lever

1,5

1011040

Njure

1,5

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1,5

1011990

Övriga (2)

0,01 (*1)

1012000

b)

nötkreatur

 

1012010

Muskel

0,3

1012020

Fett

0,15

1012030

Lever

1,5

1012040

Njure

1,5

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1,5

1012990

Övriga (2)

0,01 (*1)

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

0,3

1013020

Fett

0,15

1013030

Lever

1,5

1013040

Njure

1,5

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1,5

1013990

Övriga (2)

0,01 (*1)

1014000

d)

get

 

1014010

Muskel

0,3

1014020

Fett

0,15

1014030

Lever

1,5

1014040

Njure

1,5

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1,5

1014990

Övriga (2)

0,01 (*1)

1015000

e)

hästdjur

 

1015010

Muskel

0,3

1015020

Fett

0,15

1015030

Lever

1,5

1015040

Njure

1,5

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1,5

1015990

Övriga (2)

0,01 (*1)

1016000

f)

fjäderfä

 

1016010

Muskel

0,05

1016020

Fett

0,05

1016030

Lever

0,15

1016040

Njure

0,15

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,15

1016990

Övriga (2)

0,01 (*1)

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

1017010

Muskel

0,3

1017020

Fett

0,15

1017030

Lever

1,5

1017040

Njure

1,5

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

1,5

1017990

Övriga (2)

0,01 (*1)

1020000

Mjölk

0,5

1020010

Nötkreatur

 

1020020

Får

 

1020030

Get

 

1020040

Häst

 

1020990

Övriga (2)

 

1030000

Fågelägg

0,15

1030010

Tamhöna

 

1030020

Anka

 

1030030

Gås

 

1030040

Vaktel

 

1030990

Övriga (2)

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

0,05 (*1)

1050000

Amfibier och reptiler

0,01 (*1)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,01 (*1)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,3

1100000

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG -– FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

 

1300000

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

 

Klormekvat (summan av klormekvat och dess salter, uttryckt som klormekvatklorid)

(+)

Aktuella övervakningsuppgifter visar att klormekvathalterna i päron minskar, men att ämnet fortfarande förekommer i halter över bestämningsgränsen på grund av tidigare användning. Det är därför lämpligt att fastställa ett tillfälligt gränsvärde till 0,07 mg/kg i väntan på att det ska inkomma ytterligare övervakningsuppgifter. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta uppgifterna, om de lämnas in senast den 13 april 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0130020

Päron

(+)

Följande gränsvärde gäller för ostronmussling: 6 mg/kg. Övervakningsuppgifter visar att korskontaminering kan förekomma mellan obehandlade odlade svampar och halm som lagligen behandlats med klormekvat. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta uppgifterna, om de lämnas in senast den 13 april 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0280010

Odlade svampar

(+)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att vissa uppgifter om metabolism i grödor saknas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 13 april 2019, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0401060

Rapsfrö


(*1)  Analytisk bestämningsgräns.

(1)  Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.