11.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 234/14


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1395

av den 10 september 2019

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Bosnien och Hercegovina och Israel samt namnet Nordmakedonien i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner och delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen och om ändring av förlagan till veterinärintyget för äggprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket samt artiklarna 8.4 och 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (2), särskilt artiklarna 23.1, 24.2, 25.2 och 26.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (3) fastställs krav för utfärdande av veterinärintyg för import till och transitering, inklusive lagring under transitering, genom unionen av fjäderfä och fjäderfäprodukter (nedan kallade varorna). Där föreskrivs att varorna endast får importeras till och transiteras genom unionen från de tredjeländer, områden, zoner eller delområden som förtecknas i kolumnerna 1 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga I till den förordningen.

(2)

I förordning (EG) nr 798/2008 fastställs även villkoren för att tredjeländer, områden, zoner eller delområden ska anses vara fria från högpatogen aviär influensa.

(3)

Bosnien och Hercegovina förtecknas i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 som ett tredjeland från vilket import till och transitering genom unionen av fjäderfäkött är tillåten från hela dess territorium.

(4)

Bosnien och Hercegovina har begärt att också få tillstånd för import till och transitering genom unionen av ägg och äggprodukter. På grundval av den information som samlades in under kommissionens kontroll i Bosnien och Hercegovina för att utvärdera djurhälsokontroller på plats av fjäderfäkött avsett för export till unionen och till följd av de positiva slutsatserna av den kontrollen har kommissionen dragit slutsatsen att Bosnien och Hercegovina uppfyller djurhälsokraven i förordning (EG) nr 798/2008 för import till och transitering genom unionen av ägg och äggprodukter. Det är därför ändamålsenligt att ändra uppgifterna om Bosnien och Hercegovina i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 för att godkänna detta tredjeland för import till och transitering genom unionen av ägg och äggprodukter.

(5)

Bosnien och Hercegovina har dessutom lämnat in sitt nationella kontrollprogram för salmonella hos värphöns av Gallus gallus till kommissionen. Emellertid visade det sig att detta program inte gav garantier som är likvärdiga med garantierna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (4), och programmet har ännu inte slutgiltigt godkänts. Därför är endast import av ägg av Gallus gallus enligt ”S4” i del 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 tillåten från Bosnien och Hercegovina.

(6)

Israel förtecknas i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 som ett tredjeland från vilket import till och transitering genom unionen av vissa varor av fjäderfä är tillåten från vissa delar av landets territorium beroende på genomförandet av utslaktning till följd av Newcastlesjuka. Den regionaliseringen fastställdes i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008.

(7)

Den 24 april 2019 bekräftade Israel förekomst av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 på en fjäderfäanläggning inom sitt territorium. På grund av detta bekräftade utbrott av högpatogen aviär influensa kan Israels territorium från och med april 2019 inte längre anses vara fritt från sjukdomen, och landets veterinärmyndigheter kan därför inte längre utfärda intyg för sändningar av fjäderfäkött avsett som livsmedel för import till eller transitering genom unionen.

(8)

De israeliska veterinärmyndigheterna har lämnat preliminär information till kommissionen om utbrottet av högpatogen aviär influensa och har bekräftat att de från och med den då dag då utbrottet av högpatogen aviär influensa bekräftades upphört att utfärda veterinärintyg för sändningar av fjäderfäkött för import till eller transitering genom unionen.

(9)

Således har inga sändningar av sådana varor med ursprung i Israel förts in i unionen efter det datumet. Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl är det lämpligt att dokumentera detta förhållande och i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 införa det relevanta sista datumet. Detta säkerställer också att när Israel återigen blir fritt från högpatogen aviär influensa och ett första datum fastslås, kan sändningar av sådana produkter som framställts efter det sista datumet och före det första datumet inte komma i fråga för införsel till unionen.

(10)

Uppgifterna om Israel i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 bör därför ändras för att ta hänsyn till den aktuella epidemiologiska situationen i detta tredjeland.

(11)

I enlighet med Förenta nationernas (FN) underlättande åtgärder ingick Aten och Skopje ett bilateralt avtal (nedan kallat Prespa-avtalet) i juni 2018 om att ändra FN:s preliminära referens för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Detta avtal har nu ratificerats av båda länderna, och Nordmakedonien har formellt underrättat EU om dess ikraftträdande. Det är därför ändamålsenligt att ändra namnet på det tredjelandet i tabellen i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008.

(12)

I del 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 fastställs en förlaga till veterinärintyg för äggprodukter (EP). I den förlagan till veterinärintyg hänvisas det i del I i anmärkningarna till de koder enligt Harmoniserade systemets nomenklatur som ska anges i fält I.19 i del I i det intyget.

(13)

Enzymer som härrör från ägg, som lysozym, betraktas som äggprodukter, och de relevanta HS-koderna för dessa enzymer bör läggas till de HS-koder som ska anges i fält I.19 i del I i förlagan till veterinärintyg för äggprodukter. Förlagan till veterinärintyg för äggprodukter (EP) bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

Innan den ändrade förlagan till veterinärintyg blir obligatorisk bör medlemsstaterna och näringslivet medges en rimlig övergångsperiod på två månader så att de kan anpassa sig till de nya kraven i den ändrade förlagan till veterinärintyg.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Under en övergångsperiod till och med den 11 november 2019 ska medlemsstaterna fortsätta att tillåta införsel till unionen av sändningar av varor som omfattas av förlagan till veterinärintyg för äggprodukter (EP) i del 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008, i dess lydelse före den ändring av denna förlaga som införs genom den här förordningen, under förutsättning att den undertecknades före den 11 oktober 2019.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Del 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om Bosnien och Hercegovina ska ersättas med följande:

Tredjelandets/områdets ISO-kod och namn

Tredjelandets, områdets, zonens eller delområdets kod

Beskrivning av tredjelandet, området, zonen eller delområdet

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Särskilda villkor

Status avseende övervakning av aviär influensa

Vaccinationsstatus avseende aviär influensa

Status avseende bekämpning av salmonella (6)

Förlagor

Tilläggsgarantier

Sista datum (1)

Första datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”BA – Bosnien och Hercegovina

BA-0

Hela landet

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4”

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

Uppgifterna om Israel ska ersättas med följande:

Tredjelandets/områdets ISO-kod och namn

Tredjelandets, områdets, zonens eller delområdets kod

Beskrivning av tredjelandet, området, zonen eller delområdet

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Särskilda villkor

Status avseende övervakning av aviär influensa

Vaccinationsstatus avseende aviär influensa

Status avseende bekämpning av salmonella (6)

Förlagor

Tilläggsgarantier

Sista datum (1)

Första datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”IL – Israel (5)

IL-0

Hela landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4”

IL-1

Området söder om väg nr 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Området norr om väg nr 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

Uppgifterna om Nordmakedonien ska ersättas med följande:

Tredjelandets/områdets ISO-kod och namn

Tredjelandets, områdets, zonens eller delområdets kod

Beskrivning av tredjelandet, området, zonen eller delområdet

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Särskilda villkor

Status avseende övervakning av aviär influensa

Vaccinationsstatus avseende aviär influensa

Status avseende bekämpning av salmonella (6)

Förlagor

Tilläggsgarantier

Sista datum (1)

Första datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

”MK – Nordmakedonien

MK-0

Hela landet

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017”

 

 

 

d)

Följande fotnot ska utgå:

”(4)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Koden föregriper inte den definitiva beteckningen av detta land, vilken kommer att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.”

2.

del 2 ska förlagan till veterinärintyg för äggprodukter (EP) ersättas med följande:

Förlaga till veterinärintyg för äggprodukter (EP)

Image 1 Text av bilden Image 2 Text av bilden Image 3 Text av bilden Image 4 Text av bilden