26.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 199/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1262

av den 25 juli 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1141 för att uppdatera förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (1), särskilt artikel 4.1 och 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 (2) fastställs en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse (nedan kallad unionsförteckningen), vilken ska uppdateras när så är lämpligt, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1143/2014.

(2)

Kommissionen har på grundval av tillgängliga belägg och de riskbedömningar som utförts i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1143/2014 fastställt att samtliga kriterier i artikel 4.3 i förordningen är uppfyllda för följande invasiva främmande arter: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.).

(3)

Kommissionen har konstaterat att för alla dessa invasiva främmande arter har vederbörlig hänsyn tagits till alla aspekter som anges i artikel 4.6 i förordning (EU) nr 1143/2014.

(4)

Efter antagandet av genomförandeförordning (EU) 2016/1141 har de vetenskapliga namnen på vissa arter i unionsförteckningen reviderats. Genomförandeförordning (EU) 2016/1141 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Efter antagandet av genomförandeförordning (EU) 2016/1141 har de KN-nummer som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (3) uppdaterats. Genomförandeförordning (EU) 2016/1141 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för invasiva främmande arter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2016/1141 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 (EUT L 189, 14.7.2016, s. 4).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2016/1141 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabellen med förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse ska följande arter föras in i alfabetisk ordning:

Art

(i)

KN-nummer för levande exemplar

(ii)

KN-nummer för delar med reproduktionsförmåga

(iii)

Kategorier av förknippade varor

(iv)

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (frön)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befruktade ägg för inkubering)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (frön)

 

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

13

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

5

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

13

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

 

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)

1, 2, 3, 4

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

13

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frön)

5

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (befruktad fiskrom för kläckning)

 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (frön)

 

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (frön)”

 

(2)

I tabellen med förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse ska ”Orconectes limosus Rafinesque, 1817” ersättas med ”Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)”.

(3)

I tabellen med förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse ska ”Orconectes virilis Hagen, 1870” ersättas med ”Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)”.

(4)

I tabellen med förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse ska ”Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis” ersättas med ”Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)”.

(5)

I tabellen med förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse ska KN-numret för delar med reproduktionsförmåga för Eichhornia crassipes (Martius) Solms ändras från ”ex 1209 30 00” till ”ex 1209 99 99”.

(6)

I anmärkningarna till tabellen för kolumn iv ska punkt 2 ”0301 93 00: Karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)” ersättas med ”0301 93 00: Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)”.

(7)

I anmärkningarna till tabellen för kolumn iv ska punkt 6 ”1211 90 86: Andra växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade” ersättas med ”ex 1211 90 86: färska frön, ej skurna, krossade eller pulveriserade”.

(8)

I anmärkningarna till tabellen för kolumn iv ska följande punkt läggas till:

”13

ex 1213: Hö”.