24.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1026

av den 21 juni 2019

om tekniska arrangemang för utveckling, underhåll och användning av elektroniska system för utbyte av uppgifter och för lagring av sådana uppgifter i enlighet med unionens tullkodex

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 8.1 b och 17, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 6.1 i förordning (EU) nr 952/2013 (nedan kallad kodexen) anges att alla utbyten av uppgifter såsom deklarationer, ansökningar eller beslut mellan tullmyndigheterna och mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheterna och lagring av de uppgifter som krävs enligt tullagstiftningen ska ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik.

(2)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 (2) upprättas ett arbetsprogram för genomförande av de elektroniska system som krävs för tillämpning av kodexen och som ska utvecklas med hjälp av de projekt som förtecknas i avsnitt II i bilagan till beslutet.

(3)

De viktiga tekniska arrangemangen för de elektroniska systemens funktion bör specificeras, exempelvis när det gäller utveckling, testning och införande samt underhåll och ändringar av de elektroniska systemen. När det gäller dataskydd, uppdatering av uppgifter, begränsning av databehandling och systemägande och systemsäkerhet bör ytterligare arrangemang specificeras.

(4)

För att tillvarata unionens, medlemsstaternas och de ekonomiska aktörernas rättigheter och intressen är det viktigt att fastställa förfaranderegler och vilka alternativa lösningar som ska användas vid ett tillfälligt fel i de elektroniska systemen.

(5)

Genom systemet för tullbeslut, vilket utvecklas genom det projekt för tullbeslut som avses i genomförandebeslut (EU) 2016/578, eftersträvas målet att harmonisera processerna för ansökningar om tullbeslut, för beslutsfattandet och för beslutsförvaltningen i hela unionen, med hjälp av enbart elektronisk databehandlingsteknik. Följaktligen måste regler för detta elektroniska system fastställas. Systemets räckvidd bör fastställas på grundval av de tullbeslut som aktörer ska ansöka om och de tullbeslut som ska fattas och förvaltas med hjälp av det systemet. Närmare regler bör anges för systemets gemensamma komponenter (EU-portalen för näringsidkare, det centrala förvaltningssystemet för tullbeslut och kundreferenstjänster) och nationella komponenter (nationella portaler för näringsidkare och nationella förvaltningssystem för tullbeslut) genom att deras respektive funktioner och sammankopplingar specificeras.

(6)

Vidare måste regler anges för de uppgifter relaterade till tillstånd som redan lagras i befintliga elektroniska system, exempelvis systemet för reguljära fartygslinjer (RSS), och nationella system och vilka måste flyttas till systemet för tullbeslut.

(7)

Genom systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur, vilket utvecklas genom det projekt för direkt tillträde för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (enhetlig användaradministration och digital signatur) som avses i genomförandebeslut (EU) 2016/578, ska processen för autentisering av och tillträdeskontroll för ekonomiska aktörer och andra användare hanteras. Närmare regler behöver anges i fråga om systemets räckvidd och egenskaper, genom identifiering av systemets olika komponenter (gemensamma och nationella) och deras funktioner och sammankopplingar. Funktionen för ”digital signatur” är emellertid ännu inte tillgänglig som en del av systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Således kan inga närmare regler för den funktionen anges i denna förordning.

(8)

Europeiska informationssystemet för bindande klassificeringsbesked (EBTI-systemet), som uppgraderades genom det tullkodexprojekt för bindande klassificeringsbesked som avses i genomförandebeslut (EU) 2016/578, syftar till att anpassa förfarandena för att ansöka om, fatta och förvalta beslut om bindande klassificeringsbesked till kraven i kodexen med hjälp av enbart elektronisk databehandlingsteknik. Följaktligen måste regler för detta elektroniska system fastställas. Närmare regler bör därför anges för systemets gemensamma komponenter (EU-portalen för näringsidkare, det centrala EBTI-systemet och övervakning av användningen av bindande klassificeringsbesked) och nationella komponenter (nationella portaler för näringsidkare och nationella informationssystem för bindande klassificeringsbesked) genom att deras respektive funktioner och sammankopplingar specificeras. Projektet syftar dessutom till att underlätta övervakningen av den obligatoriska användningen av bindande klassificeringsbesked och övervakningen och förvaltningen av den utvidgade användningen av bindande klassificeringsbesked.

(9)

Systemet för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer (Eori) som uppgraderades genom det tullkodexprojekt (Eori 2) som avses i genomförandebeslut (EU) 2016/578 syftar till att uppgradera det befintliga transeuropeiska Eori-systemet, som möjliggör registrering och identifiering av ekonomiska aktörer i unionen och av ekonomiska aktörer i tredjeland och andra personer vid tillämpningen av unionens tullagstiftning. Det är därför nödvändigt att fastställa regler för systemet genom att specificera komponenterna (det centrala Eori-systemet och nationella Eorisystem) och användningen av Eori-systemet.

(10)

Systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO), som uppgraderades i överensstämmelse med de ändrade kraven i kodexen genom det AEO-projekt som avses i genomförandebeslut (EU) 2016/578, har som målsättning att förbättra affärsprocesserna i samband med ansökningar och tillstånd avseende status som godkänd ekonomisk aktör och hanteringen av dessa. Systemet syftar också till att införa det elektroniska formulär som ska användas för AEO-ansökningar och AEO-beslut och förse de ekonomiska aktörerna med ett EU-harmoniserat gränssnitt gentemot näringsidkare (e-AEO Direct Trader Access) för att lämna in AEO-ansökningar och ta emot AEO-beslut på elektronisk väg. Detaljerade regler bör fastställas för de gemensamma komponenterna i systemet.

(11)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2089 (3) fastställs tekniska arrangemang för utveckling, underhåll och användning av elektroniska system för utbyte av uppgifter och för lagring av sådana uppgifter i enlighet med kodexen. Den förordningen omfattar för närvarande de system för tullbeslut och för enhetlig användaradministration och digital signatur som togs i drift i oktober 2017. Tre andra system (EBTI, Eori och AEO) kommer snart att tas i drift och därför bör de tekniska arrangemangen också specificeras för dem. Med tanke på det antal ändringar av genomförandeförordning (EU) 2017/2089 som är nödvändiga och av tydlighetsskäl bör den förordningen upphävas och ersättas.

(12)

Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. När det vid tillämpningen av tullagstiftningen är nödvändigt att behandla personuppgifter i elektroniska system måste dessa uppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (5). De personuppgifter för ekonomiska aktörer och andra personer som behandlas i elektroniska system är begränsade till den datauppsättning som fastställs i bilaga A, avdelning I, kapitel 1, grupp 3 – Parter och bilaga A, avdelning I, kapitel 2, grupp 3 – Parter samt bilaga 12–01 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (6).

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna genomförandeförordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på följande elektroniska system som utvecklats eller uppgraderats genom följande projekt som avses i bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/578:

a)

Systemet för tullbeslut, som utvecklats genom tullkodexprojektet för tullbeslut.

b)

Systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur, som utvecklas genom projektet för direkt tillträde för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (enhetlig användaradministration och digital signatur).

c)

Europeiska informationssystemet för bindande klassificeringsbesked (EBTI), som uppgraderades genom tullkodexprojektet för bindande klassificeringsbesked (BKB).

d)

Systemet för registrerings- och identifiering av ekonomiska aktörer (Eori) som uppgraderades genom Eori2-projektet i överensstämmelse med kraven i kodexen.

e)

Systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO) som uppgraderades genom projektet för godkända ekonomiska aktörer (AEO-projektet), i överensstämmelse med kraven i kodexen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1)    gemensam komponent : en komponent i de elektroniska systemen som utvecklats på unionsnivå och som är tillgänglig för samtliga medlemsstater.

2)    nationell komponent : en komponent i de elektroniska systemen som utvecklats på nationell nivå och som är tillgänglig i den medlemsstat som inrättat denna komponent.

Artikel 3

Kontaktpunkter för de elektroniska systemen

Kommissionen och medlemsstaterna ska för vart och ett av de elektroniska systemen utse kontaktpunkter för utbyte av uppgifter, för att säkerställa att dessa system utvecklas, drivs och underhålls på ett samordnat sätt.

De ska meddela uppgifterna rörande dessa kontaktpunkter till varandra och omedelbart underrätta varandra om eventuella ändringar av dessa uppgifter.

KAPITEL II

SYSTEMET FÖR TULLBESLUT

Artikel 4

Systemet för tullbeslut – mål och struktur

1.   Systemet för tullbeslut ska möjliggöra kommunikation mellan kommissionen, medlemsstaterna, ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller inlämning och behandling av sådana ansökningar och beslut som avses i artikel 5.1 samt förvaltningen av beslut avseende tillstånd, dvs. ändringar, återkallelser, upphävanden och tillfälliga indragningar av beslut.

2.   Systemet för tullbeslut ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

En EU-portal för näringsidkare.

b)

Ett centralt förvaltningssystem för tullbeslut.

c)

Kundreferenstjänster.

3.   Medlemsstaterna får inrätta följande nationella komponenter:

a)

En nationell portal för näringsidkare.

b)

Ett nationellt förvaltningssystem för tullbeslut.

Artikel 5

Användning av systemet för tullbeslut

1.   Systemet för tullbeslut ska användas för inlämning och behandling av ansökningar om följande tillstånd samt för förvaltningen av beslut avseende ansökningar eller tillstånd:

a)

Tillstånd till förenkling i fråga om fastställande av de belopp som ska inbegripas i varors tullvärde, enligt artikel 73 i kodexen.

b)

Tillstånd till ställande av en samlad garanti, inklusive eventuella nedsättningar eller undantag, enligt artikel 95 i kodexen.

c)

Tillstånd till anstånd med betalningen av tull, om tillståndet inte beviljas för en enskild transaktion, enligt artikel 110 i kodexen.

d)

Tillstånd till drift av anläggningar för tillfällig lagring, enligt artikel 148 i kodexen.

e)

Tillstånd till inrättande av en reguljär fartygslinje, enligt artikel 120 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446.

f)

Tillstånd till status som godkänd utfärdare, enligt artikel 128 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

g)

Tillstånd till regelbunden användning av förenklade deklarationer, enligt artikel 166.2 i kodexen.

h)

Tillstånd till centraliserad klarering, enligt artikel 179 i kodexen.

i)

Tillstånd till ingivande av en tulldeklaration i form av en registrering i deklarantens bokföring, inbegripet för förfarandet för export, enligt artikel 182 i kodexen.

j)

Tillstånd till egenbedömning, enligt artikel 185 i kodexen.

k)

Tillstånd till status som godkänd bananvägare, enligt artikel 155 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.

l)

Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling, enligt artikel 211.1 a i kodexen.

m)

Tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling, enligt artikel 211.1 a i kodexen.

n)

Tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning, enligt artikel 211.1 a i kodexen.

o)

Tillstånd till användning av förfarandet för tillfällig införsel, enligt artikel 211.1 a i kodexen.

p)

Tillstånd till drift av anläggningar för lagring i tullager, enligt artikel 211.1 b i kodexen.

q)

Tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-transiteringar, enligt artikel 230 i kodexen.

r)

Tillstånd till status som godkänd avsändare för förfarandet för unionstransitering, enligt artikel 233.4 a i kodexen.

s)

Tillstånd till status som godkänd mottagare för förfarandet för unionstransitering, enligt artikel 233.4 b i kodexen.

t)

Tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ, enligt artikel 233.4 c i kodexen.

u)

Tillstånd till användning av transiteringsdeklarationer med en reducerad datauppsättning, enligt artikel 233.4 d i kodexen.

v)

Tillstånd till användning av ett elektroniskt transportdokument som tulldeklaration, enligt artikel 233.4 e i kodexen.

2.   De gemensamma komponenterna i systemet för tullbeslut ska användas i fråga om ansökningar och tillstånd som avses i punkt 1 och för förvaltningen av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, när dessa tillstånd eller beslut kan ha en inverkan i mer än en medlemsstat.

3.   En medlemsstat får besluta att de gemensamma komponenterna i systemet för tullbeslut får användas i fråga om ansökningar och tillstånd som avses i punkt 1 och för förvaltningen av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, när dessa tillstånd eller beslut enbart har inverkan i den medlemsstaten.

4.   Systemet för tullbeslut får inte användas i fråga om andra ansökningar, tillstånd eller beslut än de som avses i punkt 1.

Artikel 6

Autentisering för och tillträde till systemet för tullbeslut

1.   Autentisering av och tillträdeskontroll för ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i systemet för tullbeslut ska ske med hjälp av det system för enhetlig användaradministration och digital signatur som avses i artikel 14.

För att tullombud ska kunna autentiseras och kunna få tillgång till de gemensamma komponenterna i systemet för tullbeslut måste deras befogenhet att agera i denna egenskap registreras i systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur eller i ett system för identitets- och tillträdeshantering som inrättats av en medlemsstat i enlighet med artikel 18.

2.   Autentisering av och tillträdeskontroll för tjänstemän från medlemsstaterna när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i systemet för tullbeslut ska ske med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering av och tillträdeskontroll för kommissionens personal när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i systemet för tullbeslut ska ske med hjälp av systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 7

EU-portalen för näringsidkare

1.   EU-portalen för näringsidkare ska vara en inträdespunkt till systemet för tullbeslut för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   EU-portalen för näringsidkare ska samverka med det centrala förvaltningssystemet för tullbeslut samt med nationella förvaltningssystem för tullbeslut när sådana inrättats av medlemsstaterna.

3.   EU-portalen för näringsidkare ska användas i fråga om ansökningar och tillstånd som avses i artikel 5.1 och för förvaltningen av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, när dessa tillstånd eller beslut kan ha en inverkan i mer än en medlemsstat.

4.   En medlemsstat får besluta att EU-portalen för näringsidkare får användas i fråga om ansökningar och tillstånd som avses i artikel 5.1 och för förvaltningen av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, när dessa tillstånd eller beslut enbart har inverkan i den medlemsstaten.

Om en medlemsstat beslutar att använda EU-portalen för näringsidkare i fråga om tillstånd eller beslut som enbart har inverkan i den medlemsstaten, ska den informera kommissionen om detta.

Artikel 8

Centrala förvaltningssystemet för tullbeslut

1.   Tullmyndigheterna ska använda det centrala förvaltningssystemet för tullbeslut för behandling av sådana ansökningar och tillstånd som avses i artikel 5.1 och för förvaltning av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, i syfte att kontrollera huruvida villkoren för att godta en ansökan och för att fatta ett beslut är uppfyllda.

2.   Det centrala förvaltningssystemet för tullbeslut ska samverka med EU-portalen för näringsidkare, kundreferenstjänsterna och de nationella förvaltningssystem för tullbeslut som inrättats av medlemsstaterna.

Artikel 9

Samråd mellan tullmyndigheterna med hjälp av systemet för tullbeslut

En medlemsstats tullmyndighet ska använda det centrala förvaltningssystemet för tullbeslut när den behöver samråda med tullmyndigheten i en annan medlemsstat innan den fattar ett beslut avseende sådana ansökningar eller tillstånd som avses i artikel 5.1.

Artikel 10

Kundreferenstjänster

Kundreferenstjänster ska användas för central lagring av uppgifter om sådana tillstånd som avses i artikel 5.1 och beslut avseende sådana tillstånd, och ska möjliggöra att dessa tillstånd studeras, reproduceras och valideras av andra elektroniska system som inrättats för tillämpning av artikel 16 i kodexen.

Artikel 11

Nationell portal för näringsidkare

1.   En nationell portal för näringsidkare, om en sådan inrättats, ska utgöra en ytterligare inträdespunkt till systemet för tullbeslut för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   När det gäller ansökningar och tillstånd som avses i artikel 5.1 och förvaltningen av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd när dessa tillstånd eller beslut kan ha en inverkan i mer än en medlemsstat, får ekonomiska aktörer och andra personer välja att använda den nationella portalen för näringsidkare, om en sådan inrättats, eller EU-portalen för näringsidkare.

3.   Den nationella portalen för näringsidkare ska samverka med det nationella förvaltningssystemet för tullbeslut, om ett sådant inrättats.

4.   När en medlemsstat inrättar en nationell portal för näringsidkare ska den informera kommissionen om detta.

Artikel 12

Nationellt förvaltningssystem för tullbeslut

1.   Om ett nationellt förvaltningssystem för tullbeslut inrättats ska detta användas av tullmyndigheten i den medlemsstaten som inrättade det för behandling av ansökningar och tillstånd som avses i artikel 5.1 och för förvaltning av beslut avseende sådana ansökningar och tillstånd, i syfte att kontrollera om villkoren för att godta en ansökan och för att fatta ett beslut är uppfyllda.

2.   Det nationella förvaltningssystemet för tullbeslut ska samverka med det centrala förvaltningssystemet för tullbeslut rörande det samråd mellan tullmyndigheterna som avses i artikel 9.

Artikel 13

Flyttning av uppgifter om tillstånd till systemet för tullbeslut

1.   Uppgifter om tillstånd enligt artikel 5.1 som utfärdats från och med den 1 maj 2016 eller beviljats enligt artikel 346 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (7) och som kan ha en inverkan i mer än en medlemsstat ska flyttas till och lagras i systemet för tullbeslut, om dessa tillstånd är giltiga på flyttningsdagen. Flyttningen ska ske senast den 1 maj 2019.

En medlemsstat får besluta att tillämpa första stycket även på tillstånd enligt artikel 5.1 som enbart har inverkan i den medlemsstaten.

2.   Tullmyndigheterna ska säkerställa att de uppgifter som flyttas i enlighet med punkt 1 uppfyller de uppgiftskrav som anges i bilaga A till delegerad förordning (EU) 2015/2446 och bilaga A till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447. För detta ändamål får de begära nödvändiga uppgifter från tillståndshavaren.

KAPITEL III

SYSTEMET FÖR ENHETLIG ANVÄNDARADMINISTRATION OCH DIGITAL SIGNATUR

Artikel 14

Systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur – mål och struktur

1.   Systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur ska möjliggöra kommunikation mellan kommissionen och de system för identitets- och tillträdeshantering som inrättats av medlemsstaterna enligt artikel 18, i syfte att ge kommissionens personal, ekonomiska aktörer och andra personer ett säkert och behörigt tillträde till de elektroniska systemen.

2.   Systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

Ett system för tillträdeshantering.

b)

Ett administrationssystem.

3.   Medlemsstaten ska inrätta ett system för identitets- och tillträdeshantering som en nationell komponent i systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur.

Artikel 15

Användning av systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur

Systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur ska användas för att säkerställa autentisering av och tillträdeskontroll för följande personer:

a)

Ekonomiska aktörer och andra personer i syfte att få tillträde till de gemensamma komponenterna i systemet för tullbeslut, EBTI-systemet och AEO-systemet.

b)

Kommissionens personal, för att de ska få tillträde till de gemensamma komponenterna i systemet för tullbeslut, EBTI-systemet, Eori-systemet och AEO-systemet, samt för underhåll och hantering av systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur.

Artikel 16

System för tillträdeshantering

Kommissionen ska inrätta ett system för tillträdeshantering för att validera åtkomstförfrågningar som lämnas in av ekonomiska aktörer och andra personer inom systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur, vilket ska ske i samverkan med medlemsstaternas system för identitets- och tillträdeshantering enligt artikel 18.

Artikel 17

Administrationssystem

Kommissionen ska inrätta ett administrationssystem för att hantera autentiserings- och tillståndsregler för validering av identitetsuppgifter för ekonomiska aktörer och andra personer, för beviljande av tillträde till de elektroniska systemen.

Artikel 18

Medlemsstaternas system för identitets- och tillträdeshantering

Medlemsstaterna ska inrätta ett system för identitets- och tillträdeshantering för att garantera

a)

en säker registrering och lagring av identitetsuppgifter för ekonomiska aktörer och andra personer,

b)

ett säkert utbyte av signerade och krypterade identitetsuppgifter för ekonomiska aktörer och andra personer.

KAPITEL IV

EUROPEISKA SYSTEMET FÖR BINDANDE KLASSIFICERINGSBESKED (EBTI)

Artikel 19

EBTI-systemet - mål och struktur

1.   EBTI-systemet ska i enlighet med artiklarna 33 och 34 i kodexen möjliggöra följande:

a)

Kommunikation mellan kommissionen, medlemsstaterna, ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller inlämning och behandling av ansökningar och beslut om bindande klassificeringsbesked.

b)

Hantering av påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslutet.

c)

Övervakning av den obligatoriska användningen av bindande klassificeringsbesked.

d)

Övervakning och hantering av den utökade användningen av bindande klassificeringsbesked.

2.   EBTI-systemet ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

En EU-portal för näringsidkare.

b)

Ett centralt EBTI-system.

c)

En kapacitet att övervaka användningen av beslut om bindande klassificeringsbesked.

3.   Medlemsstaterna får som nationell komponent inrätta ett nationellt bindande klassificeringssystem (nedan kallat nationellt informationssystem för bindande klassificeringsbesked) tillsammans med en nationell portal för näringsidkare.

Artikel 20

Användning av EBTI-systemet

1.   EBTI-systemet ska användas för inlämning, behandling, utbyte och lagring av information om ansökningar och beslut som rör bindande klassificeringsbesked eller påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslut som avses i artikel 21.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   EBTI-systemet ska användas för att stödja tullmyndigheternas övervakning av fullgörandet av de skyldigheter som följer av det bindande klassificeringsbeskedet i enlighet med artikel 21.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

3.   Kommissionen ska använda EBTI-systemet för att informera medlemsstaterna, i enlighet med artikel 22.2 tredje stycket i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, så snart de varukvantiteter som får klareras under perioden för förlängd användning har uppnåtts.

Artikel 21

Autentisering för och tillträde till EBTI-systemet

1.   Autentisering av och tillträdeskontroll för ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i EBTI-systemet ska ske med hjälp av det system för enhetlig användaradministration och digital signatur som avses i artikel 14.

För att tullombud ska kunna autentiseras och kunna få tillgång till de gemensamma komponenterna i EBTI-systemet måste deras befogenhet att agera i denna egenskap registreras i systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur eller i ett system för identitets- och tillträdeshantering som inrättats av en medlemsstat i enlighet med artikel 18.

2.   Autentisering av och tillträdeskontroll för tjänstemän från medlemsstaterna när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i EBTI-systemet ska ske med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering av och tillträdeskontroll för kommissionens personal när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i EBTI-systemet ska ske med hjälp av systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 22

EU-portalen för näringsidkare

1.   EU-portalen för näringsidkare ska vara en inträdespunkt till EBTI-systemet för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   EU-portalen för näringsidkare ska samverka med det centrala EBTI-systemet och erbjuda omdirigeringar till nationella portaler för näringsidkare om medlemsstaterna har inrättat nationella informationssystem för bindande klassificeringsbesked.

3.   EU-portalen för näringsidkare ska användas för att lämna in och utbyta information om ansökningar och beslut som rör bindande klassificeringsbesked eller påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslutet.

Artikel 23

Centrala EBTI-systemet

1.   Det centrala EBTI-systemet ska användas av tullmyndigheterna för att behandla, utbyta och lagra uppgifter om ansökningar och beslut som rör bindande klassificeringsbesked eller påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslutet för att kontrollera om villkoren för att godta en ansökan, och fatta ett beslut, är uppfyllda.

2.   Det centrala EBTI-systemet ska användas av tullmyndigheterna vid tillämpningen av artiklarna 16.4, 17, 21.2 b och 21.5 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

3.   Det centrala EBTI-systemet ska samverka med EU-portalen för näringsidkare och med de nationella informationssystemen för bindande klassificeringsbesked om sådana har inrättats.

Artikel 24

Samråd mellan tullmyndigheterna med hjälp av det centrala EBTI-systemet

En tullmyndighet i en medlemsstat ska använda det centrala EBTI-systemet för att samråda med en annan medlemsstats tullmyndighet för att säkerställa överensstämmelse med artikel 16.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 25

Övervakning av användningen av beslut om bindande klassificeringsbesked

Kapaciteten att övervaka användningen av beslut om bindande klassificeringsbesked ska användas vid tillämpningen av artikel 21.3 och artikel 22.2 tredje stycket i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

Artikel 26

Nationell portal för näringsidkare

1.   Om en medlemsstat har inrättat ett nationellt informationssystem för bindande klassificeringsbesked i enlighet med artikel 19.3 ska den nationella portalen för näringsidkare vara den huvudsakliga ingångspunkten till det nationella systemet för bindande klassificeringsbesked för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   Ekonomiska aktörer och andra personer ska använda den nationella EU-portalen för näringsidkare, om en sådan inrättats, för ansökningar och beslut som rör bindande klassificeringsbesked eller påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslutet.

3.   Den nationella portalen för näringsidkare ska samverka med det nationella informationssystemet för bindande klassificeringsbesked, om ett sådant inrättats.

4.   Den nationella portalen för näringsidkare ska underlätta processer som är likvärdiga med dem som underlättas av EU-portalen för näringsidkare.

5.   När en medlemsstat inrättar en nationell portal för näringsidkare ska den informera kommissionen om detta. Kommissionen ska se till att den nationella portalen för näringsidkare kan nås direkt från EU-portalen för näringsidkare.

Artikel 27

Nationella informationssystem för bindande klassificeringsbesked

1.   Om ett nationellt informationssystem för bindande klassificeringsbesked har inrättats ska detta användas av tullmyndigheten i den medlemsstaten som inrättade det för att behandla, utbyta och lagra uppgifter om ansökningar och beslut som rör bindande klassificeringsbesked eller påföljande händelser som kan påverka den ursprungliga ansökan eller det ursprungliga beslutet, för att kontrollera om villkoren för att godta en ansökan eller fatta ett beslut är uppfyllda.

2.   En medlemsstats tullmyndighet ska använda sitt nationella informationssystem för bindande klassificeringsbesked för de ändamål som avses i artiklarna 16.4, 17, 21.2 b och 21.5 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, om den inte använder det centrala EBTI-systemet för dessa ändamål.

3.   Det nationella informationssystemet för bindande klassificeringsbesked ska samverka med den nationella portalen för näringsidkare och med de nationella informationssystemen för bindande klassificeringsbesked om sådana har inrättats.

KAPITEL V

SYSTEMET FÖR REGISTRERING OCH IDENTIFIERING AV EKONOMISKA AKTÖRER (EORI)

Artikel 28

Eori-systemet - mål och struktur

Eori-systemet ska möjliggöra en unik registrering och identifiering, på unionsnivå, av ekonomiska aktörer och andra personer.

Eori-systemet ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

Ett centralt Eori-system.

b)

Nationella Eori-system, när sådana har inrättats av medlemsstaterna.

Artikel 29

Användning av Eori-systemet

1.   Eori-systemet ska användas för följande syften:

a)

Ta emot de uppgifter för registrering av ekonomiska aktörer och andra personer som avses i bilaga 12–01 till delegerad förordning (EU) 2015/2446 (nedan kallade Eori-uppgifter) som tillhandahålls av medlemsstaterna.

b)

Centralt lagra Eori-uppgifter som rör registrering och identifiering av ekonomiska aktörer och andra personer.

c)

Se till att Eori-uppgifter görs tillgängliga för medlemsstaterna.

2.   Eori-systemet ska ge tullmyndigheterna tillgång online till de Eori-uppgifter som lagras i det centrala systemet.

3.   Eori-systemet ska samverka med alla andra elektroniska system där Eori-numret används.

Artikel 30

Autentisering för och tillträde till det centrala Eori-systemet

1.   Autentisering av och tillträdeskontroll för tjänstemän från medlemsstaterna när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i Eori-systemet ska ske med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

2.   Autentisering av och tillträdeskontroll för kommissionens personal när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i Eori-systemet ska ske med hjälp av systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 31

Centrala Eori-systemet

1.   Det centrala Eori-systemet ska användas av tullmyndigheterna vid tillämpningen av artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   Det centrala Eori-systemet ska samverka med de nationella Eori-systemen, om ett sådant inrättats.

Artikel 32

Nationella Eori-system

1.   Om ett nationellt Eori-system har inrättats ska detta användas av tullmyndigheten i den medlemsstat som inrättade det för att utbyta och lagra Eori-uppgifter.

2.   Ett nationellt Eori-system ska samverka med det centrala Eori-systemet.

KAPITEL VI

SYSTEMET FÖR GODKÄNDA EKONOMISKA AKTÖRER (AEO)

Artikel 33

AEO-systemet – mål och struktur

1.   AEO-systemet möjliggör kommunikation mellan kommissionen, medlemsstaterna, ekonomiska aktörer och andra personer vid inlämning och behandling av AEO-ansökningar och beviljande av AEO-tillstånd samt hantering av alla påföljande händelser som kan påverka det ursprungliga beslut som avses i artikel 30.1 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   AEO-systemet ska bestå av följande gemensamma komponenter:

a)

En EU-portal för näringsidkare.

b)

Ett centralt AEO-system.

3.   Medlemsstaterna får inrätta följande nationella komponenter:

a)

En nationell portal för näringsidkare.

b)

Ett nationellt system för godkända ekonomiska aktörer (nedan kallat nationellt AEO-system).

Artikel 34

Användning av AEO-systemet

1.   AEO-systemet ska användas för inlämning, behandling, utbyte och lagring av information om AEO-ansökningar och AEO-beslut eller påföljande händelser som kan påverka det ursprungliga beslut som avses i artiklarna 30.1, 31.1 och 31.4 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

2.   Tullmyndigheterna ska använda AEO-systemet för att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 31.1 och 31.4 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447 och för att dokumentera relevanta samråd.

Artikel 35

Autentisering för och tillträde till det centrala AEO-systemet

1.   Autentisering av och tillträdeskontroll för ekonomiska aktörer och andra personer när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i AEO-systemet ska ske med hjälp av det system för enhetlig användaradministration och digital signatur som avses i artikel 14.

För att tullombud ska kunna autentiseras och kunna få tillgång till de gemensamma komponenterna i AEO-systemet måste deras befogenhet att agera i denna egenskap registreras i systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur eller i ett system för identitets- och tillträdeshantering som inrättats av en medlemsstat i enlighet med artikel 18.

2.   Autentisering av och tillträdeskontroll för tjänstemän från medlemsstaterna när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i AEO-systemet ska ske med hjälp av de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

3.   Autentisering av och tillträdeskontroll för kommissionens personal när det gäller tillträdet till de gemensamma komponenterna i AEO-systemet ska ske med hjälp av systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur eller de nätverkstjänster som tillhandahålls av kommissionen.

Artikel 36

EU-portalen för näringsidkare

1.   EU-portalen för näringsidkare ska vara en inträdespunkt till AEO-systemet för ekonomiska aktörer och andra personer.

2.   EU-portalen för näringsidkare ska samverka med det centrala AEO-systemet och erbjuda omdirigering till den nationella portalen för näringsidkare, om en sådan har inrättats.

3.   EU-portalen för näringsidkare ska användas för att lämna in och utbyta information om AEO-ansökningar och AEO-beslut eller påföljande händelser som kan påverka det ursprungliga beslutet.

Artikel 37

Centrala AEO-systemet

1.   Det centrala AEO-systemet ska användas för att lämna in och utbyta information om AEO-ansökningar och AEO-beslut eller påföljande händelser som kan påverka det ursprungliga beslutet.

2.   Tullmyndigheterna ska använda det centrala AEO-systemet för tillämpningen av artiklarna 30 och 31 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

3.   Det centrala AEO-systemet ska samverka med EU-portalen för näringsidkare och med de nationella AEO-systemen, om sådana har inrättats.

Artikel 38

Nationell portal för näringsidkare

1.   Om en nationell portal för näringsidkare inrättats ska denna möjliggöra utbyte av information om AEO-ansökningar och AEO-beslut.

2.   De ekonomiska aktörerna ska använda den nationella portalen för näringsidkare, om en sådan inrättats, för att utbyta information med tullmyndigheterna när det gäller AEO-ansökningar och AEO-beslut.

3.   Den nationella portalen för näringsidkare ska samverka med det nationella AEO-systemet.

Artikel 39

Nationellt AEO-system

1.   Om ett nationellt AEO-system har inrättats ska detta användas av tullmyndigheten i den medlemsstat som inrättade det för att utbyta och lagra information om AEO-ansökningar och AEO-beslut eller påföljande händelser som kan påverka det ursprungliga beslutet.

2.   Det nationella AEO-systemet ska samverka med den nationella portalen för näringsidkare, om en sådan inrättats, och med det centrala AEO-systemet.

KAPITEL VII

DE ELEKTRONISKA SYSTEMENS FUNKTION OCH UTBILDNING I ATT ANVÄNDA DEM

Artikel 40

Utveckling, testning, införande och förvaltning av de elektroniska systemen

1.   Kommissionen ska utveckla, testa, införa och förvalta de gemensamma komponenterna. Medlemsstaterna ska utveckla, testa, införa och förvalta de nationella komponenterna.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella komponenterna kan samverka med de gemensamma komponenterna.

Artikel 41

Underhåll och förändringar av de elektroniska systemen

1.   Kommissionen ska underhålla de gemensamma komponenterna och medlemsstaterna ska underhålla sina nationella komponenter.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa en oavbruten drift av de elektroniska systemen.

3.   Kommissionen får ändra de elektroniska systemens gemensamma komponenter för att korrigera funktionsfel, lägga till nya funktioner eller ändra befintliga funktioner.

4.   Kommissionen ska informera medlemsstaterna om ändringar och uppdateringar av de gemensamma komponenterna.

5.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om sådana ändringar och uppdateringar av de nationella komponenterna som kan få återverkningar på de gemensamma komponenternas funktion.

6.   Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att information om ändringar och uppdateringar av de elektroniska systemen enligt punkterna 4 och 5 är offentligt tillgängliga.

Artikel 42

Tillfälligt fel i de elektroniska systemen

1.   Vid ett tillfälligt fel i de elektroniska systemen enligt artikel 6.3 b i kodexen ska ekonomiska aktörer och andra personer lämna in de uppgifter som behövs för att fullgöra formaliteterna med hjälp av metoder som fastställs av medlemsstaterna, inbegripet andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik.

2.   Tullmyndigheterna ska se till att de uppgifter som lämnas in enligt punkt 1 görs tillgängliga i respektive elektroniskt system inom sju dagar från det att systemet blir tillgängligt igen.

3.   Kommissionen och medlemsstaterna ska informera varandra när elektroniska system till följd av tillfälliga fel inte är tillgängliga.

Artikel 43

Stöd till utbildning i användning av gemensamma komponenter och deras funktion

Kommissionen ska stödja medlemsstaterna rörande användningen av och funktionen hos de elektroniska systemens gemensamma komponenter genom att tillhandahålla lämpligt utbildningsmaterial.

KAPITEL VIII

DATASKYDD, HANTERING AV UPPGIFTER OCH ÄGANDE AV ELEKTRONISKA SYSTEM OCH DERAS SÄKERHET

Artikel 44

Skydd av personuppgifter

1.   De personuppgifter som registreras i de elektroniska systemen ska vid genomförande av tullagstiftningen behandlas med hänsyn till de särskilda målen för respektive elektroniskt system i enlighet med artiklarna 4.1, 14.1, 19.1, 28 och 33.1.

2.   I enlighet med artikel 62 i förordning (EU) 2018/1725 ska de nationella tillsynsmyndigheterna för skydd av personuppgifter och Europeiska datatillsynsmannen samarbeta för att säkerställa en samordnad tillsyn över behandlingen av de personuppgifter som registreras i de elektroniska systemen.

Artikel 45

Uppdatering av uppgifter i de elektroniska systemen

Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som registreras på nationell nivå överensstämmer med de uppgifter som registreras i de gemensamma komponenterna och att uppgifterna är uppdaterade.

Artikel 46

Begränsningar av tillträde till och behandling av uppgifter

1.   En medlemsstat som registrerat uppgifter i de elektroniska systemens gemensamma komponenter ska få tillträde till eller kunna behandla dessa uppgifter. En annan medlemsstat kan också få tillträde till och behandla dessa uppgifter om den är involverad i behandlingen av en ansökan eller förvaltningen av ett beslut som rör dessa uppgifter.

2.   Ekonomiska aktörer eller andra personer som registrerat uppgifter i de elektroniska systemens gemensamma komponenter ska få tillträde till eller kunna behandla dessa uppgifter. En annan medlemsstat kan också få tillträde till och behandla dessa uppgifter om den är involverad i behandlingen av en ansökan eller förvaltningen av ett beslut som rör dessa uppgifter.

3.   En medlemsstat som registrerat uppgifter i det centrala EBTI-systemet ska få behandla dessa uppgifter. En annan medlemsstat kan också få behandla dessa uppgifter om den är involverad i behandlingen av en ansökan om rör dessa uppgifter, inbegripet via samråd enligt artikel 24. Alla medlemsstater har tillträde till uppgifterna i enlighet med artikel 23.2.

4.   Ekonomiska aktörer eller andra personer som registrerat uppgifter i det centrala EBTI-systemet ska få tillträde till eller kunna behandla dessa uppgifter. Alla medlemsstater har tillträde till uppgifterna i enlighet med artikel 23.2.

Artikel 47

Systemägande

1.   Kommissionen ska vara systemägare till de gemensamma komponenterna.

2.   Medlemsstaterna ska vara systemägare till de nationella komponenterna.

Artikel 48

Systemsäkerhet

1.   Kommissionen ska garantera de gemensamma komponenternas säkerhet. Medlemsstaterna ska garantera de nationella komponenternas säkerhet.

För dessa ändamål ska kommissionen och medlemsstaterna minst vidta nödvändiga åtgärder för att

a)

förhindra att obehöriga personer får tillträde till installationer som används för behandling av uppgifter,

b)

förhindra att obehöriga personer för in uppgifter och läser, ändrar eller raderar uppgifter,

c)

upptäcka någon verksamhet som avses i leden a och b.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna ska informera varandra om all verksamhet som kan innebära en överträdelse eller misstänkt överträdelse av de elektroniska systemens säkerhet.

KAPITEL IX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 49

Bedömning av de elektroniska systemen

Kommissionen och medlemsstaterna ska utföra bedömningar av de komponenter som de ansvarar för och i synnerhet analysera komponenternas säkerhet och integritet och konfidentialiteten för de uppgifter som behandlas inom dessa komponenter.

Kommissionen och medlemsstaterna ska informera varandra om resultaten av dessa bedömningar.

Artikel 50

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) 2017/2089 ska upphöra att gälla.

Artikel 51

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 av den 11 april 2016 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex (EUT L 99, 15.4.2016, s. 6).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2089 av den 14 november 2017 om tekniska arrangemang för utveckling, underhåll och användning av elektroniska system för utbyte av uppgifter och för lagring av sådana uppgifter i enlighet med unionens tullkodex (EUT L 297, 15.11.2017, s. 13).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1)

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).