30.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/32


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003

( Europeiska unionens officiella tidning L 170 av den 25 juni 2019 )

I bilaga II del II ska termen ”biologiskt avfall ” ersättas med ”bioavfall”.