20.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/27


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/999

av den 13 juni 2019

om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa jordbruks- och industriprodukter som inte finns tillgängliga i unionen, och därigenom undvika störningar på marknaderna för dessa produkter, har befrielse beviljats från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för dessa produkter genom rådets förordning (EU) nr 1387/2013 (1). Dessa produkter kan importeras till unionen med nedsatt tullsats eller nolltullsats.

(2)

Unionsproduktionen av 97 produkter som för närvarande inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EU) nr 1387/2013 är otillräcklig eller obefintlig. Det ligger därför i unionens intresse att bevilja fullständig befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för dessa produkter.

(3)

Det är nödvändigt att ändra villkoren för de befrielser från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för 47 produkter som för närvarande förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013, för att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden.

(4)

Det är inte längre i unionens intresse att bibehålla befrielsen från Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för 26 av de produkter som för närvarande förtecknas i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013. Befrielserna för dessa produkter bör därför utgå. För att främja en integrerad batteriproduktion i unionen och i enlighet med meddelandet från kommissionen med titeln Europa på väg – Hållbar mobilitet i EU: säker, uppkopplad och ren bör dessutom befrielserna för ytterligare 20 produkter som förtecknas i den bilagan dras tillbaka. Dessutom bör ytterligare 50 befrielser utgå från den bilagan till följd av genomförandet av en överenskommelse i form av en förklaring om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (2), genom vilken tullsatsen för de berörda produkterna sattes ner till noll.

(5)

Förordning (EU) nr 1387/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att undvika avbrott i tillämpningen av systemet med autonoma befrielser och för att följa de riktlinjer som anges i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter (3) bör de ändringar som föreskrivs i denna förordning och som rör tullbefrielserna för de berörda produkterna tillämpas från och med den 1 juli 2019. Denna förordning bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Alla asterisker i tabellen och slutnoten (*) med texten ”Nytt nummer, ändrat nummer eller nummer med förlängd giltighetstid” ska utgå.

2.

I tabellen ska raderna för de produkter vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga I till den här förordningen utgå.

3.

Raderna för de produkter som förtecknas i bilaga II till den här förordningen ska införas i tabellen i enlighet med ordningsföljden för de KN- och Taric-nummer som anges i den första respektive andra kolumnen i tabellen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 13 juni 2019.

På rådets vägnar

M.C. BUDĂI

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EU) nr 1387/2013 av den 17 december 2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  EUT L 161, 18.6.2016, s. 4.

(3)  EUT C 363, 13.12.2011, s. 6.


BILAGA I

I tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska raderna för de produkter som identifieras genom följande KN- och Taric-nummer utgå:

KN-nummer

TARIC

ex 2826 90 80

10

ex 2826 90 80

20

ex 2920 90 10

15

ex 2920 90 10

25

ex 2920 90 10

35

ex 2921 19 99

25

ex 2926 90 70

12

ex 3208 90 19

20

ex 3506 91 10

10

ex 3506 91 10

40

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

10

ex 3506 91 90

40

ex 3506 91 90

50

ex 3506 91 90

60

ex 3701 30 00

20

ex 3701 30 00

30

ex 3701 99 00

10

ex 3707 90 29

10

ex 3707 90 29

40

ex 3707 90 29

50

ex 3801 10 00

10

ex 3801 90 00

30

ex 3806 90 00

10

ex 3812 39 90

35

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

22

ex 3824 99 92

37

ex 3904 10 00

20

ex 3907 20 20

40

ex 3909 40 00

60

ex 3921 19 00

35

ex 3921 19 00

40

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 93 90

10

ex 7410 11 00

10

ex 8108 20 00

40

ex 8108 20 00

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

50

ex 8479 89 97

80

ex 8479 90 20

80

ex 8479 90 70

80

ex 8481 80 59

30

ex 8481 80 59

40

ex 8481 80 59

50

ex 8481 80 59

60

ex 8482 10 10

40

ex 8482 10 90

30

ex 8501 31 00

55

ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

ex 8504 40 82

40

ex 8504 40 82

50

ex 8504 40 88

30

ex 8504 40 90

15

ex 8504 40 90

25

ex 8504 40 90

30

ex 8504 40 90

40

ex 8504 40 90

50

ex 8504 40 90

70

ex 8504 40 90

80

ex 8504 50 95

20

ex 8504 50 95

40

ex 8504 50 95

50

ex 8504 50 95

60

ex 8504 50 95

70

ex 8504 50 95

80

ex 8504 90 11

10

ex 8504 90 11

20

ex 8504 90 99

20

ex 8506 90 00

10

ex 8507 10 20

80

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

40

ex 8507 60 00

15

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

23

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

33

ex 8507 60 00

43

ex 8507 60 00

45

ex 8507 60 00

47

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

60

ex 8507 60 00

71

ex 8507 60 00

80

ex 8507 60 00

85

ex 8507 80 00

20

ex 8507 90 80

60

ex 8518 29 95

30

ex 8518 29 95

40

ex 8518 30 95

20

ex 8518 40 80

91

ex 8518 40 80

92

ex 8518 40 80

93

ex 8518 90 00

30

ex 8518 90 00

35

ex 8518 90 00

40

ex 8518 90 00

50

ex 8518 90 00

60

ex 8518 90 00

80

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8522 90 80

30

ex 8522 90 80

65

ex 8522 90 80

80

ex 8522 90 80

84

ex 8522 90 80

97

ex 8526 10 00

20

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 10 80

60

ex 8529 10 80

70

ex 8529 90 65

15

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 92

57

ex 8535 90 00

30

ex 8536 49 00

30

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 11

40

ex 8536 50 19

93

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 50 80

83

ex 8536 50 80

97

ex 8545 90 90

30

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

20

ex 9001 90 00

55

ex 9002 11 00

15

ex 9002 11 00

25

ex 9002 11 00

35

ex 9002 11 00

45

ex 9002 11 00

55

ex 9002 11 00

65

ex 9002 11 00

75

ex 9002 19 00

10

ex 9002 19 00

20

ex 9002 19 00

30

ex 9002 19 00

40

ex 9002 19 00

50

ex 9002 19 00

60

ex 9002 19 00

70

ex 9027 10 90

10

ex 9029 20 31

10

ex 9029 90 00

20

ex 9030 31 00

20


BILAGA II

I tabellen i bilagan till förordning (EU) nr 1387/2013 ska följande rader införas i enlighet med ordningsföljden för de KN-nummer som anges i den första kolumnen i den tabellen:

KN-nummer

TARIC

Beskrivning

Autonom tullsats

Extra mängdenhet

Datum för obligatorisk översyn

1516 20 10

 

Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax

0 %

31.12.2023

ex 2818 10 11

10

Sol-gel-korund (CAS RN 1302-74-5) som innehåller minst 99,6 viktprocent aluminiumoxid med en mikrokristallin struktur i form av stavar med en aspektkvot på minst 1,3 men inte större än 6,0

0 %

31.12.2023

ex 2826 90 80

10

Litiumhexafluorfosfat (1-) (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2019

ex 2828 10 00

10

Kalciumhypoklorit (CAS RN 7778-54-3) med ett innehåll av aktivt klor på minst 65 %

0 %

31.12.2023

ex 2905 32 00

10

(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)

0 %

31.12.2023

ex 2909 30 90

35

1-klor-2-(4-etoxibensyl)-4-jodbensen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

ex 2910 90 00

25

Fenyloxiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

ex 2912 29 00

55

Cyklohex-3-en-1-karbaldehyd (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

ex 2915 90 70

15

2,2-dimetylbutanoylklorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

57

2-fenylprop-2-ensyra (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoxi-3-oxobut-1-en-1-olat; 2-metylpropan-1-olat; titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

33

Vanillinsyra (CAS RN 121-34-6) som innehåller

högst 10 ppm palladium (CAS RN 7440-05-3),

högst 10 ppm vismut (CAS RN 7440-69-9),

högst 14 ppm formaldehyd (CAS RN 50-00-0),

högst 1,3 viktprocent 3,4-dihydroxibensoesyra (CAS RN 99-50-3),

högst 0,5 viktprocent vanillin (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

ex 2920 90 10

15

Etylmetylkarbonat (CAS RN 623-53-0)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

25

Dietylkarbonat (CAS RN 105-58-8)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

35

Vinylenkarbonat (CAS RN 872-36-6)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 70

20

Dietylfosforkloridat (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 43 00

70

5-brom-4-fluor-2-metylanilin (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

30

(5 eller 8)-aminonaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

80

2-aminonaftalen-1-sulfonsyra (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 49 00

35

2-etylanilin (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

ex 2922 19 00

55

3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

ex 2922 29 00

33

o-fenetidin (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimetyl-tricyklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminiumhydroxid (CAS RN 53075-09-5) i form av en vattenlösning med ett innehåll av N,N,N-trimetyl-tricyklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminiumhydroxid på minst 17,5 viktprocent men högst 27,5 viktprocent

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((tert-butoxikarbonyl)amino)-2-hydroxibutansyra (CAS RN 207305-60-0)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-diklor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

70

N-[(bensyloxi)karbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxikarbonyl)oxi]fenyl}-3-hydroxipropan-2-yl]-L-alaninamid

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

60

Cyflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) eller beta-cyflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

38

Allylisotiocyanat (CAS RN 57-06-7)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

50

3-merkaptopropionsyra (CAS RN 107-96-0)

0 %

31.12.2023

ex 2932 19 00

65

Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

31.12.2023

ex 2932 20 90

75

3-acetyl-6-metyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion (CAS RN 520-45-6)

0 %

31.12.2023

ex 2932 99 00

27

(2-butyl-3-bensofuranyl)(4-hydroxi-3,5-dijodfenyl)metanon (CAS RN 1951-26-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

65

4-brom-1-(1-etoxietyl)-1H-pyrazol (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

56

2,5-diklor-4,6-dimetylnikotinnitril (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

59

Klorpyrifosmetyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

61

6-brompyridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

62

Etyl-2,6-diklornikotinat (CAS RN 58584-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

64

Metyl-1-(3-klorpyridin-2-yl)-3-hydroximetyl-1H-pyrazol-5-karboxylat (CAS RN 960316-73-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

68

1-(3-klorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormetyl)-2H-tetrazol-2-yl]metyl]-1H-pyrazol-5-karboxylsyra (CAS RN 1352319-02-8) med en renhetsgrad på minst 85 viktprocent

0 %

31.12.2023

ex 2933 49 90

80

Etyl-6,7,8-trifluor-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxilat (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 54 00

10

5,5′-(1,2-diazendiyl)-bis[2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidintrion] (CAS RN 25157-64-6)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

63

1-(3-klorfenyl)piperazin (CAS RN 6640-24-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 69 80

27

Troklosennatriumdihydrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

58

Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) med en renhetsgrad på minst 90 viktprocent

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

59

Hydrater av hydroxibensotriazol (CAS RN 80029-43-2 och CAS RN 123333-53-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

61

(1R,5S)-8-bensyl-8-azabicyklo(3.2.1)oktan-3-on-väteklorid (CAS RN 83393-23-1)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

63

L-prolinamid (CAS RN 7531-52-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

68

5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxi-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxi-6-((R)-1-hydroxietyl)-16-metyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetrakosahydro-1H-dipyrrol[2,1-c:2′,1′-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyklohenikosin-23-yl)-1,2-dihydroxietyl)-2-hydroxifenylvätesulfat (CAS RN 168110-44-9)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxi-2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl] (morfolin)metanon (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

80

2-(dimetylamino)-2-[(4-metylfenyl)metyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

33

4-klor-3-pyridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

37

1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

60

4-[(3-metylfenyl)amino]pyridin-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)

0 %

31.12.2023

ex 3204 17 00

31

Färgämne C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 70 viktprocent C.I. Pigment Red 63:1

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

20

Preparat av färgämne C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) i form av torrt pulver, innehållande:

minst 16 viktprocent men högst 25 viktprocent färgämne C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2),

minst 65 viktprocent men högst 75 viktprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

30

Preparat av färgämne C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) i form av torrt pulver, innehållande:

minst 16 viktprocent men högst 21 viktprocent av färgämne C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1),

minst 65 viktprocent men högst 69 viktprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3208 90 19

55

Beredning bestående av minst 5 viktprocent men högst 20 viktprocent sampolymer av propylen och maleinsyraanhydrid, eller en blandning av polypropylen och en sampolymer av polypropylen och maleinsyraanhydrid, eller en blandning av polypropylen och en sampolymer av propylen, isobuten och maleinsyraanhydrid i ett organiskt lösningsmedel

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

10

Lim och klister baserade på en vattendispersion av en blandning av dimeriserat kolofonium och en sampolymer av eten och vinylacetat (EVA)

0 %

31.12.2023

ex 3506 91 90

40

Självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en tjocklek av minst 0,076 mm men högst 0,127 mm, i rullar med en bredd av minst 45,7 cm men högst 132 cm, levererat med en skyddsliner med en vidhäftningsgrad av minst 15N/25 mm (uppmätt i enlighet med ASTM D 3330-metoden)

0 %

31.12.2019

ex 3506 91 90

50

Beredning bestående av:

minst 15 viktprocent men högst 60 viktprocent sampolymer av styren-butadien eller sampolymer av styren-isopren, och

minst 10 viktprocent men högst 30 viktprocent av sampolymer av pinen eller sampolymer av pentadien,

lösta i:

etylmetylketon (CAS RN 78-93-3),

heptan (CAS RN 142-82-5), och

toluen (CAS RN 108-88-3) eller lätt alifatisk lacknafta (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

60

Temporärt skivbondande häftmaterial i form av en suspension av en fast polymer i D-limonen (CAS RN 5989-27-5) med ett polymerinnehåll på minst 25 viktprocent men högst 35 viktprocent

0 %

l

31.12.2022

ex 3812 39 90

35

Blandning som innehåller:

minst 25 viktprocent men högst 55 viktprocent av en blandning av C15-18 tetrametylpiperidinylestrar (CAS RN 86403-32-9),

högst 20 viktprocent andra organiska ämnen,

på ett substrat av polypropylen (CAS RN 9003-07-0) eller amorf kiseldioxid (CAS RN 7631-86-9 eller 112926-00-8)

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

20

Sfärisk katalysator bestående av en bärare av platinabelagd aluminiumoxid, med

en diameter på minst 1,4 mm men högst 2,0 mm, och

ett innehåll av platina på minst 0,2 viktprocent men högst 0,5 viktprocent

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

30

Katalysator

som innehåller minst 0,3 gram men högst 7 gram ädla metaller per liter,

anbragd på en keramisk bikakestruktur belagd med aluminiumoxid eller cerium/zirkoniumoxid, där bikakestrukturen har:

ett nickelinnehåll på minst 1,26 viktprocent men högst 1,29 viktprocent,

minst 62 celler per cm2 men högst 140 celler per cm2,

en diameter på minst 100 mm men högst 120 mm, och

en längd på minst 60 mm men högst 150 mm,

för användning vid tillverkning av motorfordon (1)

0 %

31.12.2023

ex 3815 90 90

43

Katalysator i pulverform bestående av

92,50 ± 2 viktprocent titandioxid (CAS RN 13463-67-7),

5 ± 1 viktprocent kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8), och

2,5 ± 1,5 viktprocent svaveltrioxid (CAS RN 7446-11-9)

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 92

31

Blandning av flytande kristaller för användning vid tillverkning av LCD-moduler (1)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 92

37

Blandning av acetater av 3-buten-1,2-diol med ett innehåll på minst 65 viktprocent 3-buten-1,2-dioldiacetat (CAS RN 18085-02-4)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 96

33

Buffertpatron på högst 8 000 ml som innehåller:

minst 0,05 viktprocent men högst 0,1 viktprocent 5-klor-2-metyl-2,3-dihydroisotiazol-3-on (CAS RN 55965-84-9), och

minst 0,05 viktprocent men högst 0,1 viktprocent 2-metyl-2,3-dihydroisotiazol-3-on (CAS RN 2682-20-4) som biostatiskt ämne

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

20

Sampolymer av tetrafluoreten, heptafluor-1-penten och eten (CAS RN 94228-79-2)

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

30

Sampolymer av tetrafluoreten, hexafluorpropen och eten

0 %

31.12.2023

ex 3907 20 20

40

Sampolymer av tetrahydrofuran och tetrahydro-3-metylfuran med en molekylvikt (Mn) på minst 900 men högst 3 600 som antalsmedelvärde

0 %

31.12.2023

ex 3920 99 59

30

Film av poly(tetrafluoreten) som innehåller minst 10 viktprocent grafit

0 %

31.12.2023

ex 3921 19 00

40

Transparent, mikroporös, akrylsyreympad polyetenfolie, i rullar, med

en bredd på minst 98 mm men högst 170 mm,

en tjocklek på minst 15 μm men högst 36 μm,

av ett slag som används vid tillverkning av separatorer för alkaliska batterier

0 %

31.12.2019

ex 3926 30 00

40

Invändigt dörrhandtag av plast för användning vid tillverkning av motorfordon (1)

0 %

31.12.2023

ex 5402 44 00

10

Syntetiskt töjfibergarn:

utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter, med en längdvikt på minst 300 decitex men högst 1 000 decitex,

sammansatt av polyuretanurea baserad på en sampolyeterglykol av tetrahydrofuran och 3-metyltetrahydrofuran,

för användning vid tillverkning av hygienprodukter för engångsbruk enligt nr 9619  (1)

0 %

31.12.2023

ex 7006 00 90

40

Glasplatta av sodaglas av STN-kvalitet (Super Twisted Nematic), som har:

en längd på minst 300 mm men högst 600 mm,

en bredd på minst 300 mm men högst 600 mm,

en tjocklek på minst 0,5 mm men högst 1,1 mm,

en beläggning av indiumtennoxid med en resistans på minst 80 ohm men högst 160 ohm på den ena sidan,

en antireflexbeläggning i flera lager på den andra sidan, samt

maskinbearbetade (avfasade) kanter,

av en typ som används vid tillverkning av LCD-moduler

0 %

31.12.2023

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

E-glasfibervävnader

med en vikt av minst 20 g/m2 men högst 214 g/m2,

som impregnerats med silan,

i rullar,

med en fukthalt på högst 0,13 viktprocent, och

med högst 3 ihåliga fibrer per 100 000 fibrer,

uteslutande för användning vid tillverkning av förimpregnerade plattor och kopparbelagt laminat (1)

0 %

31.12.2021

ex 7019 52 00

40

Glasväv med beläggning av epoxiharts, innehållande:

minst 91 viktprocent men högst 93 viktprocent glasfibrer,

minst 7 viktprocent men högst 9 viktprocent epoxiharts

0 %

31.12.2023

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rullar av laminatfolie av grafit och koppar med

en bredd av minst 610 mm men högst 620 mm, och

en diameter av minst 690 mm men högst 710 mm,

för användning vid tillverkning av uppladdningsbara litiumjonbatterier (1)

0 %

31.12.2019

ex 7607 20 90

10

Folie av aluminium, i rullar:

med beläggning av polypropen på den ena sidan och polyamid på den andra sidan, med vidhäftande lager mellan,

med en bredd på minst 200 mm men högst 400 mm,

med en tjocklek på minst 0,138 mm men högst 0,168 mm,

för användning vid tillverkning av påsar för litiumjonbattericeller (1)

0 %

31.12.2019

8104 11 00

 

Magnesium i obearbetad form, innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium

0 %

31.12.2023

ex 8108 20 00

40

Göt av titanlegering,

med en höjd av minst 17,8 cm, en längd av minst 180 cm och en bredd av minst 48,3 cm,

en vikt av minst 680 kg,

med följande innehåll av legeringsämnen:

minst 3 viktprocent men högst 6 viktprocent aluminium,

minst 2,5 viktprocent men högst 5 viktprocent tenn,

minst 2,5 viktprocent men högst 4,5 viktprocent zirkonium,

minst 0,2 viktprocent men högst 1 viktprocent niob,

minst 0,1 viktprocent men högst 1 viktprocent molybden,

minst 0,1 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kisel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Göt av titanlegering,

med en diameter av minst 63,5 cm och en längd av minst 450 cm,

en vikt av minst 6 350 kg,

med följande innehåll av legeringsämnen:

minst 5,5 viktprocent men högst 6,7 viktprocent aluminium,

minst 3,7 viktprocent men högst 4,9 viktprocent vanadin

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8301 20 00

10

Mekaniskt eller elektromekaniskt rattlås:

med en höjd på 10,5 cm (± 3 cm),

med en bredd på 6,5 cm (± 3 cm),

i ett metallhölje,

med eller utan hållare,

för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8302 30 00

10

Fäste för avgassystem

med en tjocklek på minst 0,7 mm men högst 1,3 mm,

av rostfritt stål klass 1.4310 och 1.4301 enligt standard EN 10088,

med eller utan monteringshål,

för användning vid tillverkning av avgassystem till bilar (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

60

Luftintagsmodul för motorcylindrar bestående av:

ett insugsrör,

en tryckavkännare,

en elektrisk reglerventil,

slangar,

fästen,

för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

70

Insugningsrör, uteslutande för användning vid tillverkning av motorfordon, med

en bredd på minst 40 mm men högst 70 mm,

ventillängd på minst 250 mm men högst 350 mm,

luftvolym på 5,2 liter, samt

ett elektriskt system för flödesreglering som ger maximala prestanda vid mer än 3 200 varv per minut (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 99 00

65

Sammansättning för avgasrecirkulation bestående av:

en styrenhet,

en luftreglerventil,

ett inloppsrör,

en utloppsslang,

för användning vid tillverkning av dieselmotorer till motorfordon (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 25

30

Tandempump bestående av

en oljepump med en volymström på 21,6 cm3/varv (± 2 cm3/varv) och ett arbetstryck på 1,5 bar vid 1 000 varv per minut,

en vakuumpump med en volymström på 120 cm3/varv (± 12 cm3/varv) och en prestanda på –666 mbar på 6 sekunder vid 750 varv per minut,

för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 89

30

Elektrisk vakuumpump med:

CAN-bus (Controller Area Network),

med eller utan en gummislang,

anslutningskabel med anslutningsdon,

monteringsfäste,

för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 30 89

30

Spiralkompressor med friliggande axel och koppling, med en effekt på mer än 0,4 kW, för luftkonditionering till fordon, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 59 35

20

Centrifugalfläkt, med

måtten 25 mm (höjd) x 85 mm (bredd) x 85 mm (djup),

en vikt på 120 g,

en märkspänning på 13,6 V DC (likströmsspänning),

en driftspänning på minst 9 V DC men högst 16 V DC (likströmsspänning),

en märkström på 1,1 A,

en märkeffekt på 15 W,

en rotationshastighet på minst 500 varv per minut men högst 4 800 varv per minut (fritt flöde),

ett luftflöde på högst 17,5 liter/s,

ett lufttryck på högst 16 mm H2O ≈ 157 Pa,

0 %

31.12.2023

 

 

ett totalt ljudtryck på högst 58 dB(A) vid 4 800 varv per minut, och

med ett FIN-gränssnitt (Fan Interconnect Network) för kommunikation med den styrenhet för uppvärmning och luftkonditionering som används i ventilationssystem för bilsäten

 

 

 

ex 8467 99 00

10

Mekaniska strömställare för anslutning av elektriska kretsar, med

en driftspänning på minst 14,4 V och högst 42 V,

en strömstyrka på minst 10 A och högst 42 A,

för användning vid tillverkning av maskiner enligt nr 8467  (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8481 80 59

30

Tvåvägsventil för flödesreglering med hölje, med:

minst 5 men högst 10 utloppshål med en diameter på minst 0,09 mm men högst 0,2 mm,

en flödeshastighet på minst 550 cm3/minut men högst 2 000 cm3/minut,

ett arbetstryck på minst 19 MPa men högst 300 MPa

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Flödesreglerventil

gjord av stål,

med en utloppsöppning med en diameter på minst 0,1 mm men högst 0,3 mm,

med en inloppsöppning med en diameter på minst 0,4 mm men högst 1,3 mm,

med en beläggning av kromnitrid,

med en ytråhet på Rp 0,4

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Elektromagnetisk ventil för reglering av kvantitet, med

en kolv,

en solenoid med en lindningsresistans på minst 2,6 ohm men högst 3 ohm

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Elektromagnetisk ventil för reglering av kvantitet

med en solenoid med en lindningsresistans på minst 0,19 ohm men högst 0,66 ohm och med en induktans på högst 1 mH

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 79

ex 8481 80 99

30

30

Serviceventil som är lämpad för R410A- eller R32-gas vid anslutning mellan inomhus- och utomhusenheter med:

yttre trycktålighet för ventilhuset på 6,3 MPa,

läckage på mindre än 1,6 gram/år,

innehåll av föroreningar på mindre än 1,2 mg/PCS,

lufttäthetstryck för ventilhuset på 4,2 MPa,

för användning vid tillverkning av klimatanläggningar (1)

0 %

31.12.2023

ex 8484 20 00

20

Mekanisk plantätning bestående av två rörliga ringar (en keramisk anliggningsring med en värmeledningsförmåga som är lägre än 80 W/mK, den andra en kolglidring), en fjäder och en nitriltätning på den yttre sidan, av en typ som används vid tillverkning av cirkulationspumpar i kylsystem till motorfordon

0 %

31.12.2023

ex 8501 10 10

30

Motorer för luftpumpar, med:

en driftsspänning på minst 9 V DC men högst 24 V DC,

ett driftstemperaturintervall från -40 °C och uppåt, men inte över 80 °C,

en uteffekt som inte överstiger 18 W,

för användning vid tillverkning av pneumatiskt stöd och ventilationssystem för bilsäten (1)

0 %

31.12.2023

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Likströmsmotor med eller utan kommutator, med:

en yttre diameter på minst 24,2 mm men högst 140 mm,

en märkhastighet på minst 3 300 rpm men högst 26 200 rpm,

en märkspänning på minst 3,6 V men högst 230 V,

en uteffekt på minst 37,5 W men högst 2 400 W,

en tomgångsström på högst 20,1 A,

en maximal effekt på minst 50 %,

för elektriska handverktyg eller gräsklippare

0 %

31.12.2023

ex 8501 33 00

25

Växelströmsmotor med en uteffekt på minst 75 kW men högst 375 kW, med:

ett utgående vridmoment på minst 200 Nm men högst 400 Nm,

en uteffekt på minst 50 kW men högst 200 kW, och

en hastighet på högst 15 000 rpm,

för användning vid tillverkning av elektriska fordon (1)

0 %

31.12.2019

ex 8503 00 99

55

Stator för borstlös motor, med

en innerdiameter på 206,6 (± 0,5) mm,

en ytterdiameter på 265,0 (± 0,2) mm, och

en bredd av minst 37,2 mm men högst 47,8 mm,

av sådant slag som används vid tillverkning av tvättmaskiner, tvätt-torkmaskiner och torkmaskiner med direktdriven trumma

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 90 00

10

Katod, i rullar, för zink-luft-knappcellsbatterier (batterier för hörapparater) (1)

0 %

31.12.2023

ex 8507 60 00

13

Prismatiska litiumjonackumulatorer, med

en bredd på 173,0 mm (± 0,4 mm),

en tjocklek på 45,0 mm (± 0,4 mm),

en höjd på 125,0 mm (± 0,3 mm),

en nominell spänning på 3,67 V (± 0,01 V), och

en nominell kapacitet på 94 Ah och/eller 120 Ah,

för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier för elektriska fordon (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

15

Cylindriska litiumjonackumulatorer eller moduler med:

en nominell kapacitet på minst 8,8 Ah men högst 18 Ah,

en nominell spänning på minst 36 V men högst 48 V,

en uteffekt på minst 300 Wh men högst 648 Wh,

för användning vid tillverkning av elcyklar (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

18

Rektangulär litiumjonpolymerackumulator försedd med ett batterihanteringssystem och gränssnitt för CAN-bus, med

en längd på högst 1 600 mm,

en bredd på högst 448 mm,

en höjd på högst 395 mm,

en vikt på minst 125 kg men högst 135 kg,

en nominell spänning på minst 280 V men högst 400 V,

en nominell kapacitet på minst 9,7 Ah men högst 10,35 Ah,

en laddningsspänning på minst 110 V men högst 230 V, och

innehållande 6 moduler med minst 90 celler men inte mer än 96 celler inneslutna i ett stålhölje,

för användning vid tillverkning av fordon som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla enligt nr 8703  (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

30

Cylindriska litiumjonackumulatorer eller moduler, med en längd av 63 mm eller mer och en diameter av 17,2 mm eller mer, med en nominell kapacitet av 1 200 mAh eller mer, avsedda att användas för tillverkning av uppladdningsbara batterier (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

33

Litiumjonackumulator, med

en längd på minst 150 mm men högst 1 000 mm,

en bredd på minst 100 mm men högst 1 000 mm,

en höjd på minst 200 mm men högst 1 500 mm,

en vikt på minst 75 kg men högst 200 kg,

en nominell kapacitet på minst 150 Ah men högst 500 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

50

Moduler för sammansättning av batterier bestående av elektriska liiumjonackumulatorer med

en längd på minst 298 mm men högst 408 mm,

en bredd på minst 33,5 mm men högst 209 mm,

en höjd på minst 138 mm men högst 228 mm,

en vikt på minst 3,6 kg men högst 17 kg, och

en effekt på minst 458 Wh men högst 2 158 Wh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

71

Uppladdningsbara litiumjonbatterier med

en längd av minst 700 mm men högst 2 820 mm,

en bredd av minst 935 mm men högst 1 660 mm,

en höjd av minst 85 mm men högst 700 mm,

en vikt av minst 250 kg men högst 700 kg,

en effekt på högst 175 kWh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

85

Rektangulära litiumjonmoduler för montering i uppladdningsbara litiumjonbatterier

med en längd på minst 300 mm men högst 350 mm,

med en bredd på minst 79,8 mm men högst 225 mm,

med en höjd på minst 35 mm men högst 168 mm,

med en vikt på minst 3,95 kg men högst 8,85 kg,

med en kapacitet på minst 66,6 Ah men högst 129 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 90 30

20

Separator med säkerhetsförstärkning, utformad för att separera katod och anod i elektriska litiumjonackumulatorer, för användning vid tillverkning av elektriska litiumjonackumulatorer för batterier till motorfordon (1)

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 65

25

Komponent med tryckta kretskort, bestående av

en radiotuner (med förmåga att ta emot och dekoda radiosignaler och överföra dessa signaler inom komponenten) utan signalbehandlingsförmåga,

en mikroprocessor med förmåga att ta emot fjärrkontrollmeddelanden och styra tunerns chipset,

för användning vid tillverkning av hemunderhållningssystem (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 65

28

Sammansatt elektronisk enhet, minst bestående av ett kretskort med

processorer för multimediatillämpningar och videosignalbearbetning,

fältprogrammerbar grindmatris (FPGA),

flashminne,

internminne,

USB-gränssnitt,

med eller utan HDMI-, VGA- och RJ-45-gränssnitt,

uttag och stickkontakter för anslutning av en LCD-skärm, LED-belysning och en kontrollpanel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 65

40

Delkomponent med tryckta kretskort, bestående av

en radiotuner med förmåga att ta emot och dekoda radiosignaler och överföra dessa signaler inom komponenten, med signaldekoder,

en radiofrekvensmottagare för fjärrkontroll,

en infraröd fjärrkontroll-signalöverförare,

en scartsignalgenerator,

en TV-sensor (state sensor),

för användning vid tillverkning av hemunderhållningssystem (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

52

LCD-modul, täckt med glas eller plast och optiskt bondad, med

ett diagonalt skärmmått på minst 12 cm men högst 31 cm,

LED-bakgrundsbelysning,

ett kretskort med EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), mikrokontroller, timingenhet samt andra aktiva och passiva komponenter,

ett uttag för strömförsörjning och gränssnitt för CAN (Controller Area Network) och LVDS (Low Voltage Differential Signalling),

med eller utan elektroniska komponenter för att generera ytterligare kontrollindikatorer för fordonsinformation på skärmen,

0 %

31.12.2023

 

 

med eller utan pekskärm,

utan modul för signalbehandling,

i ett hölje med ytterligare LED-indikatorer för varningslampor,

med eller utan växlingsindikator och en fotosensor,

av en typ som används som skärm för förarinformation i motorfordon enligt kapitel 87 (1)

 

 

 

ex 8529 90 92

54

LCD-skärm med

en pekskärm,

minst ett kretskort med pixeladressering för enkel slavenhet (timingkontrollfunktion) och touchkontroll, med EEPROM-minne (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) för skärminställningar,

ett diagonal skärmmått på minst 15 cm men högst 21 cm,

bakgrundsbelysning,

anslutningsdon för LVDS (Low Voltage Differential Signalling) och strömförsörjning,

för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8529 90 92

57

Hållare, fästen eller interna förstärkningar av metall för tillverkning av tv-apparater, bildskärmar och videospelare (1)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8535 90 00

30

Halvledarkopplingsmodul i ett hölje:

bestående av ett transistorchip (bipolär transistor med isolerad grind – IGBT) och ett diodchip på en eller flera anslutningsramar (lead frames),

för en spänning på 600 V eller 1 200 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

57

Styrkort med programmerbart minne, med:

minst 4 stegmotorer,

minst 4 utgångar med MOSFET-transistorer,

huvudprocessor,

minst 3 ingångar för temperaturgivare,

för en spänning på minst 10 V men högst 30 V,

för användning vid tillverkning av 3D-skrivare (1)

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

59

Elektroniska styrenheter för styrning av vridmomentöverföring mellan axlar i fordon med allhjulsdrift, som innefattar:

ett kretskort med programmerbart minne,

ett enda anslutningsdon, och

drift vid 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

63

Elektroniska styrenheter som kan styra automatisk kontinuerlig varierbar transmission för personbilar, som innefattar:

kretskort med programmerbart minne,

metallhölje,

ett enda anslutningsdon,

drift vid 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

67

Elektronisk styrenhet för motor, med:

ett kretskort,

12 V-spänning,

omprogrammerbar,

en mikroprocessor som kan styra, utvärdera och hantera stödservicefunktioner i bilar (förinställda värden för bränsleinjektion och tändning, flödeshastighet för bränsle och luft),

för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

60

50

Sammansatt automatisk växellådsenhet med växelväljare i form av ett vred, med:

hölje av gjuten aluminium,

differentialväxel,

9-stegad automatväxel,

elektroniskt system för val av växelområde,

med följande dimensioner:

en bredd på minst 330 mm men högst 420 mm,

en höjd på minst 380 mm men högst 450 mm,

en längd på minst 580 mm men högst 690 mm,

för användning vid tillverkning av fordon enligt kapitel 87  (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Fördelarlåda för bil, med en ingång och två utgångar, för att fördela vridmoment mellan främre och bakre drivaxlar, i ett hölje av aluminium, med mått som inte överstiger 565 x 570 x 510 mm, innehållande minst

ett styrdon, och

en inre överföring via kedja

0 %

31.12.2019

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

65

20

Mellanliggande stålaxel som förbinder växellådan med en halvbärande axel, med:

en längd på minst 300 mm men högst 650 mm,

spårning på båda ändarna,

med eller utan ett utstansat bärlager i hylsan,

med eller utan hållare,

för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

70

25

Hölje för trefotsled på en hjulaxel med vilken ett vridmoment överförs från motor och växellåda till hjulen på motorfordon, med:

en yttre diameter på minst 67,0 mm men högst 84,5 mm,

3 kallkalibrerade rullbanor med en diameter på minst 29,90 mm men högst 36,60 mm,

tätningsdiameter på minst 34,0 mm men högst 41,0 mm, utan stigningsvinkel,

spårning med minst 21 men högst 35 tänder,

lagersäte med en diameter på minst 25,0 mm men högst 30,0 mm, med eller utan smörjspår

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

75

35

Yttre led för överföring av vridmoment från motor och växellåda till hjulen på motorfordon, bestående av:

inre spår med 6 kulbanor med lagerkulor med en diameter på minst 15,0 mm men högst 20,0 mm,

yttre spår med 6 kulbanor med 6 lagerkulor av stål med ett kolinnehåll på minst 0,45 % men högst 0,58 %, med gängning och med en spårning på minst 26 men högst 38 tänder,

sfärisk hylsa som håller lagerkulorna i rätt vinkel i kulbanorna på det inre och det yttre spåret, tillverkad av ett material som är lämpat för uppkolning med ett kolinnehåll på minst 0,14 % men högst 0,25 %, och

med en smörjkammare,

som kan arbeta med konstant hastighet vid en varierande belastningsvinkel på högst 50 grader

0 %

31.12.2023

ex 8708 80 99

20

Länkarm av aluminium, med följande dimensioner:

en höjd på minst 50 mm men högst 150 mm,

en bredd på minst 10 mm men högst 100 mm,

en längd på minst 100 mm men högst 600 mm,

en vikt på minst 1 000 g men högst 3 000 g,

försedd med minst två hål med bussningar av aluminiumlegering med följande egenskaper:

brottgräns på minst 200 MPa,

styrka på minst 19 kN,

styvhet på minst 5 kN/mm men högst 9 kN/mm,

frekvens på minst 400 Hz men högst 600 Hz

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

10

Inre foder för avgassystem:

med en väggtjocklek på minst 0,7 mm men högst 1,3 mm,

tillverkat av plåt eller rulle av rostfritt stål klass 1.4310 och 1.4301, i enlighet med standard EN 10088,

med eller utan monteringshål,

för användning vid tillverkning av avgassystem för bilar (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

20

Rör för bortledning av avgaser från förbränningsmotorn:

med en diameter på minst 40 mm men högst 100 mm,

med en längd på minst 90 mm men högst 410 mm,

med en väggtjocklek på minst 0,7 mm men högst 1,3 mm,

av rostfritt stål,

för användning vid tillverkning av avgassystem för bilar (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

30

Ändlock för avgassystem:

med en väggtjocklek på minst 0,7 mm men högst 1,3 mm,

tillverkat av rostfritt stål klass 1.4310 och 1.4301 i enlighet med standard EN 10088,

med eller utan inre foder,

med eller utan ytbehandling,

för användning vid tillverkning av avgassystem för bilar (1)

0 %

31.12.2023

ex 9001 90 00

55

Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande egenskaper, särskilt tillskurna

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

15

Infraröd lins med motordriven fokusering,

som använder våglängder på minst 3 μm men högst 5 μm,

som ger en skarp bild från 50 m till oändlighet,

med synfält på 3o x 2,25o och 9o x 6,75°,

med en vikt av högst 230 g,

med en längd av högst 88 mm,

med en diameter av högst 46 mm,

atermisk,

för användning vid tillverkning av värmekameror, infraröda kikare och kikarsikten (1)

0 %

31.12.2020

ex 9002 11 00

18

Sammansatt lins bestående av ett cylinderformat skydd av metall eller plast samt optiska element med

ett horisontellt synfält på högst 120 grader,

ett diagonalt synfält på högst 92 grader,

en brännvidd på högst 7,50 mm,

en relativ bländaröppning på högst F/2,90,

en största diameter på 22 mm,

av en typ som används för tillverkning av CMOS-kameror (complementary metal-oxide-semiconductor) till bilar

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

25

Infraröd optisk enhet bestående av

en monokristallisk kisellins, med en diameter av 84 mm (± 0,1 mm), och

en monokristallisk germaniumlins, med en diameter av 62 mm (± 0,05 mm),

monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

35

Infraröd optisk enhet bestående av

en kisellins, med en diameter av 29 mm (± 0,05 mm), och

en monokristallisk kalciumfloridlins, med en diameter av 26 mm (± 0,05 mm),

monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

45

Infraröd optisk enhet

med en kisellins med en diameter av 62 mm (± 0,05 mm),

monterad på ett maskinbearbetat stöd av aluminiumlegering,

av ett sådant slag som används i värmekameror

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

55

Infraröd optisk enhet bestående av

en germaniumlins, med en diameter av 11 mm (± 0,05 mm),

en monokristallisk kalciumfloridlins, med en diameter av 14 mm (± 0,05 mm), och

en kisellins, med en diameter av 17 mm (± 0,05 mm),

monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

65

Infraröd optisk enhet

en kisellins, med en diameter av 26 mm (± 0,1 mm),

monterad på ett maskinbearbetat stöd av aluminiumlegering,

av ett sådant slag som används i värmekameror

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

75

Infraröd optisk enhet bestående av

en germaniumlins, med en diameter av 19 mm (± 0,05 mm),

en monokristallisk kalciumfloridlins, med en diameter av 18 mm (± 0,05 mm),

en germaniumlins, med en diameter av 20,6 mm (± 0,05 mm),

monterad på en maskinbearbetad aluminiumlegering av sådant slag som används i värmekameror

0 %

31.12.2021

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Samlad instrumentpanel med styrkort med mikroprocessorer, med eller utan stegmotor, samt lysdiodindikatorer som visar åtminstone:

hastighet,

motorvarvtal,

motortemperatur,

bränslenivå,

och som kommunicerar via CAN-BUS- och/eller KLINE-protokoll av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87

0 %

p/st

31.12.2019


(1)  Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).