18.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/986

av den 7 mars 2019

om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon som typgodkänns etappvis

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 8.9 andra stycket och artikel 13.6 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Från och med den 1 september 2019 kommer alla lätta fordon att omfattas av ett nytt föreskrivet provningsförfarande för mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), som fastställs i kommissionens förordning (EU) 2017/1151 (2) och ersätter den nya europeiska körcykeln (New European Test Cycle, NEDC), som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (3). Det är därför nödvändigt att fastställa en ny metod för att mäta koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för fordon av kategori N1 som typgodkänns etappvis (nedan kallade etappvis färdigbyggda fordon).

(2)

Enligt förordning (EU) nr 510/2011 ska de specifika koldioxidutsläppen från ett etappvis färdigbyggt fordon tilldelas tillverkaren av grundfordonet. För att göra det möjligt för tillverkaren av grundfordonet att planera uppfyllandet av sina specifika utsläppsmål på ett effektivt sätt och med tillräcklig säkerhet bör en metod fastställas som säkerställer att koldioxidutsläpp och vikt för icke färdigbyggda grundfordon som tilldelas den tillverkaren är kända vid tidpunkten för tillverkningen och försäljningen av det icke färdigbyggda grundfordonet, och inte först då tillverkaren av den sista etappen släpper ut det etappvis färdigbyggda fordonet på marknaden.

(3)

För att bestämma det icke färdigbyggda grundfordonets koldioxidutsläpp är det lämpligt att använda den interpoleringsmetod som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1151, och de specifika ingångsvärdena bör vara utformade så att man erhåller koldioxidutsläppsvärden och viktvärden som är så representativa som möjligt för de värden som senare bestäms för det slutliga etappvis färdigbyggda fordonet. För att säkerställa konsekvens bör man för beräkningen av grundfordonstillverkarens specifika utsläppsmål beakta de viktvärden som fastställts för detta ändamål.

(4)

Tillverkaren av grundfordonet bör rapportera till kommissionen de ingångsvärden som används för interpoleringsmetoden samt det icke färdigbyggda grundfordonets koldioxidutsläpp och viktvärden. Samtidigt bör medlemsstaterna fortsätta att rapportera specifika koldioxidutsläpp och vikt för de slutliga etappvis färdigbyggda fordonen till kommissionen.

(5)

På grundval av dessa uppgifter bör kommissionen fortlöpande bedöma hur representativa grundfordonets koldioxidutsläppsvärden är och underrätta tillverkarna om man finner skillnader. I händelse av väsentliga och beståendeskillnader mellan de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för det slutliga etappvis färdigbyggda fordonet och medelvärdet av de övervakningsvärden för koldioxidutsläpp som bestämts för tillverkaren av grundfordonet, bör värdena för de slutliga etappvis färdigbyggda fordonen användas för att kontrollera att tillverkarna uppfyller sina specifika utsläppsmål.

(6)

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 510/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 510/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).


BILAGA

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 510/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 1 c i bilaga I ska följande stycke läggas till:

”För ofullständiga etappvis färdigbyggda fordon enligt del A punkt 1a i bilaga II ska övervakningsvärdet för vikt (Mmon) användas i stället för värdet M. Övervakningsvärdet för vikt ska beräknas i enlighet med följande formel:

 

Mmon = MRObase x B0

 

där

 

MRObase och B0 ska följa definitionerna i del A punkt 1a.1 a i bilaga II.”.

2.

I bilaga II ska del A ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.2 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2021.

b)

Följande punkter ska införas som punkterna 1a, 1a.1, 1b och 1c:

”1a   Specifika koldioxidutsläpp från etappvis färdigbyggda fordon i kategori N1 fastställda enligt förordning (EU) 2017/1151

Med verkan från och med den 1 september 2019 ska tillverkaren för varje icke färdigbyggt grundfordon i kategori N1 som är föremål för etappvis typgodkännande enligt direktiv 2007/46/EG, fastställa och rapportera till kommissionen grundfordonets specifika koldioxidutsläpp, nedan kallat övervakningsvärde för koldioxidutsläpp, i enlighet med den metod som anges i punkt 1a.1.

Kommissionen ska använda det icke färdigbyggda grundfordonets övervakningsvärde för koldioxidutsläpp, som den har erhållit genom rapportering enligt första stycket, för att beräkna de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för grundfordonets tillverkare under det kalenderår då det etappvis färdigbyggda fordonet registrerats, utom då villkoren i punkt 1b är uppfyllda.

För färdigbyggda grundfordon ska det fordonets koldioxidutsläpp och vikt i körklart skick användas för övervakningen av koldioxidutsläpp.

1a.1   Beräkning av det icke färdigbyggda grundfordonets specifika koldioxidutsläpp

Grundfordonets tillverkare ska beräkna övervakningsvärdet för koldioxidutsläpp för ett enskilt icke färdigbyggt grundfordon i enlighet med den interpoleringsmetod som anges i punkterna 3.2.3.2 eller 3.2.4 i underbilaga 7 till bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151, beroende på vilken metod som används för typgodkännande med avseende på grundfordonets utsläpp, och termerna ska vara enligt definitionen i den punkten med följande undantag:

a)

Ett enskilt fordons vikt

Den term TMind som avses i punkterna 3.2.3.2.2.1. eller 3.2.4.1.1.1 i underbilaga 7 till bilaga XXI i förordning (EU) 2017/1151 ska ersättas med grundfordonets standardvikt, DMbase, eller, i tillämpliga fall, med provningsvikten för fordon Låg, TML, eller provningsvikten för fordon Hög, TMH.

DMbase ska fastställas i enlighet med följande formel:

DMbase = MRObase x B0 + 25 kg + MVL

där

MRObase

är grundfordonets vikt i körklart skick enligt punkt 3.2.5 i bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151

B0

är värdet för karrosserivikten som uppgår till 1,375

MVL

är en representativ vikt för fordonets last, vilket innebär 28 procent av största fordonslast, där största fordonslast definieras som högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last minus grundfordonets vikt i körklart skick multiplicerat med B0, minus 25 kg

B0 beräknas som det viktade medelvärdet av förhållandet mellan summan av vikten i körklart skick för alla icke färdigbyggda grundfordon för alla etappvis färdigbyggda fordon registrerade under kalenderåret och den standardtilläggsvikt som beräknats i enlighet med avsnitt 5 i bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008, och vikt i körklart skick för grundfordonen för alla etappvis färdigbyggda fordon som registrerats under kalenderåren 2015, 2016 och 2017.

B0 ska justeras senast den 31 oktober 2021 på grundval av de relevanta viktvärdena för etappvis färdigbyggda fordon som registrerats under kalenderåren 2018, 2019 och 2020, beräknat med följande formel:

 

Formel 1:

Formula

där

Ay

är det viktade medelvärdet av förhållandet mellan Mfi och Mbi

Mfi

är grundfordonets vikt i körklart skick, plus den standardtilläggsvikt som anges i avsnitt 5 i bilaga XII till förordning (EG) nr 692/2008

Mbi

är grundfordonets vikt i körklart skick

n

är antalet grundfordon för alla etappvis färdigbyggda fordon som registrerats under kalanderåret

 

Formel 2:

Formula

där

Ai

är det viktade medelvärde som beräknats med formel 1

ni

är antalet grundfordon för alla etappvis färdigbyggda fordon som registrerats under ett kalanderår

Om grundfordonets standardvikt DMbase är lägre än provningsvikten för fordon Låg, TML, i interpoleringsfamiljen, ska TMind ersättas med TML.

Om grundfordonet standardvikt DMbase är högre än provningsvikten för fordon Hög, TMH, i interpoleringsfamiljen, ska TMind ersättas med TMH.

b)

Rullmotstånd hos ett enskilt fordon

Grundfordonets rullmotstånd ska användas vid tillämpningen av punkt 3.2.3.2.2.2 eller punkt 3.2.4.1.1.2 i underbilaga 7 till bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151.

c)

Frontarea

För icke färdigbyggda grundfordon som tillhör en vägmotståndsmatrisfamilj ska tillverkaren bestämma termen ”Af” som avses i punkt 3.2.3.2.2.3 i underbilaga 7 till bilaga XXI till förordning (EU) 2017/1151 i enlighet med ett av följande alternativ:

i)

Frontarean hos det representativa fordonet i vägmotståndsmatrisfamiljen, i m2.

ii)

Medelvärdet av frontarean för fordon Hög och fordon Låg i interpoleringsfamiljen, i m2.

iii)

Frontarean för fordon Hög i interpoleringsfamiljen, om interpoleringsmetoden inte används, i m2.

För icke färdigbyggda grundfordon som inte tillhör en vägmotståndsmatrisfamilj ska frontareavärdet för fordon Hög i interpoleringsfamiljen användas.

1b   Bedömning av hur representativt övervakningsvärdet för koldioxidutsläpp är

Kommissionen ska varje år, från och med kalenderåret 2020, bedöma i vilken grad medelvärdet av de övervakningsvärden för koldioxidutsläpp som rapporterats av grundfordonets tillverkare är representativt i förhållande till medelvärdet av de specifika koldioxidutsläppen för de etappvis färdigbyggda fordon som registrerats under det aktuella kalenderåret, och informera grundfordonets tillverkare om detta.

Om bedömningen uppvisar en avvikelse på 4 % eller mer mellan medelvärdet av de specifika koldioxidutsläppen för alla etappvis färdigbyggda fordon och medelvärdet av övervakningsvärdena för koldioxidutsläpp för en tillverkares alla relaterade grundfordon, under vart och ett av två på varandra följande kalenderår, ska kommissionen använda medelvärdet av de specifika koldioxidutsläppen för de etappvis färdigbyggda fordonen under det följande kalenderåret för att beräkna de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för grundfordonets tillverkare eller poolen under det året. Om skillnaderna är bestående ska beräkningen upprepas vart tredje år.

1c   Rapportering av uppgifter från tillverkare av grundfordon

Senast den 28 februari varje år ska tillverkare av grundfordon rapportera följande uppgifter till kommissionen, för varje icke färdigbyggt eller färdigbyggt grundfordon som är föremål för etappvis typgodkännande och som de sålt i unionen under det föregående kalenderåret i unionen:

a)

Fordonets identifieringsnummer.

b)

Identifierare för interpoleringsfamilj.

c)

Grundfordonets specifika koldioxidutsläpp.

d)

Frontarea (ange tillämpligt alternativ).

e)

Grundfordonets rullmotstånd.

f)

Övervakningsvikt.

g)

Grundfordonets vikt i körklart skick.

h)

Representativ vikt för fordonets last enligt definitionen i punkt 1a.1 i denna bilaga.”.

c)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”Uppgifterna i punkt 1 ska hämtas från intyget om överensstämmelse eller stämma överens med det intyg om överensstämmelse som utfärdats av tillverkaren av det berörda lätta nyttofordonet. Övriga uppgifter ska hämtas från typgodkännandedokumentationen eller från uppgifter som rapporteras av tillverkaren av grundfordonet enligt punkt 1c. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att övervakningsförfarandet är tillräckligt noggrant. Om intyget om överensstämmelse innehåller både lägsta och högsta vikt för det lätta nyttofordonet ska medlemsstaterna endast använda det högsta värdet för tillämpningen av denna förordning. När det gäller tvåbränslefordon (bensin/gas) vars intyg om överensstämmelse innehåller uppgifter om specifika koldioxidutsläpp för båda bränsletyperna, ska medlemsstaterna endast använda det värde som uppmätts för gas.”.