14.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/22


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/942

av den 5 juni 2019

om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 (4), genom vilken byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) inrättades har ändrats väsentligt (5). Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör den förordningen av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Inrättandet av Acer har påtagligt förbättrat samordningen av gränsöverskridande frågor mellan tillsynsmyndigheterna. Sedan Acer inrättades har den fått nya viktiga arbetsuppgifter rörande övervakning av grossistmarknaderna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (6) och rörande gränsöverskridande energiinfrastruktur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (7) samt när det gäller en tryggad gasförsörjning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 (8).

(3)

Det förutses att behovet av samordning av nationella tillsynsåtgärder kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Unionens energisystem befinner sig mitt i sin mest genomgripande omvandling på årtionden. Ökad marknadsintegrering och övergång till en mer variabel elproduktion kräver ökade insatser för att samordna nationell energipolitik med grannländer och ökade ansträngningar för att utnyttja möjligheterna till gränsöverskridande elhandel.

(4)

Erfarenheterna i samband med genomförandet av reglerna för den inre marknaden har visat att nationella åtgärder utan samordning kan leda till allvarliga problem på marknaden, särskilt i tätt sammanlänkade områden där medlemsstaternas beslut ofta har en påtaglig inverkan på grannländerna. För att uppnå den inre elmarknadens positiva effekter för konsumenternas välfärd, försörjningstryggheten och utfasningen av fossila bränslen krävs att medlemsstaterna, och särskilt deras oberoende tillsynsmyndigheter, samarbetar om tillsynsåtgärder som har gränsöverskridande påverkan.

(5)

Osammanhängande statliga ingripanden på nationell nivå i energimarknader utgör ett ökande hot mot välfungerande gränsöverskridande elmarknader. Acer bör därför ges en roll i utarbetandet av en samordnad europeisk bedömning av systemtillräcklighet, i nära samarbete med det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el (nedan kallat Entso för el), för att undvika de problem som följer av osammanhängande nationella bedömningar som baseras på olika, ej samordnade metoder och som inte tar tillräcklig hänsyn till situationen i grannländerna. Acer bör också övervaka de tekniska parametrar som utarbetats av Entso för el för ett effektivt utnyttjande av gränsöverskridande kapacitet och andra tekniska möjligheter när det gäller kapacitetsmekanismer.

(6)

Trots avsevärda framsteg med integrering och sammanlänkning av den inre marknaden för el är vissa medlemsstater eller regioner fortfarande isolerade eller inte tillräckligt sammanlänkade, särskilt medlemsstater med öar eller medlemsstater som är belägna i unionens periferi. Acer bör i sitt arbete ta vederbörlig hänsyn till situationen i dessa medlemsstater eller regioner.

(7)

Tryggad elförsörjning kräver en samordnad strategi för att vara förberedd inför oförutsedda försörjningskriser. Acer bör därför samordna nationella åtgärder som rör riskberedskap, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/941 (9).

(8)

På grund av de täta sammanlänkningarna i unionens elnät och det ökande behovet av att samarbeta grannländer emellan för att upprätthålla nätstabilitet och integrera stora mängder förnybar energi, kommer regionala samordningscentrum att spela en viktig roll för samordningen mellan de systemansvariga för överföringssystem. Acer bör garantera tillsynen över de regionala samordningscentrumen om så krävs.

(9)

Eftersom en stor del av ny elproduktionskapacitet kommer att anslutas på lokal nivå kommer de systemansvariga för distributionssystem att spela en viktig roll när det gäller att driva unionens elsystem på ett flexibelt och effektivt sätt.

(10)

Medlemsstaterna bör ha ett nära samarbete och undanröja hindren för gränsöverskridande handel med el och naturgas för att uppnå målen för unionens energipolitik. Acer inrättades för att fylla luckor i bestämmelserna på unionsnivå och bidra till välfungerande inre marknader för el och naturgas. Acer gör det möjligt för tillsynsmyndigheterna att stärka sitt samarbete på unionsnivå och att, på grundval av ömsesidighet, delta i utövandet av unionsrelaterade uppgifter.

(11)

Acer bör säkerställa att den tillsyn som utförs av tillsynsmyndigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 (10) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (11) samordnas väl och vid behov kompletteras på unionsnivå. För detta ändamål är det nödvändigt att garantera Acers oberoende gentemot el- och gasproducenter, systemansvariga för överförings- och distributionssystem, såväl offentliga som privata, och konsumenter, och säkerställa Acers åtgärders förenlighet med unionsrätten dess tekniska och tillsynsrelaterade kapacitet samt transparens, demokratiska kontrollansvar, inbegripet ansvarsskyldighet gentemot Europaparlamentet, och effektivitet.

(12)

Acer bör övervaka det regionala samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem inom sektorerna för el och gas samt verksamheten inom Entso för el och det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas (nedan kallat Entso för gas). Acer bör även övervaka genomförandet av arbetsuppgifterna för andra enheter med reglerade funktioner som har en unionsomfattande dimension, t.ex. energibörser. Acers engagemang är nödvändigt för att samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem och arbetet i andra enheter med unionsomfattande funktioner ska kunna bli effektivt och transparent på ett sätt som gynnar de inre marknaderna för el och naturgas.

(13)

Tillsynsmyndigheterna bör samordna sinsemellan när de fullgör sina uppgifter för att säkerställa att Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och regionala samordningscentrum, fullgör sina skyldigheter i enlighet med regelverket för den inre marknaden för energi och Acers beslut. I och med att Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och de regionala samordningscentrumen har fått utökat operativt ansvar, är det nödvändigt att stärka övervakningen med avseende på enheter som driver verksamhet på regional nivå eller unionsnivå. Det förfarande som fastställs i denna förordning säkerställer att Acer stöder tillsynsmyndigheterna när de fullgör dessa funktioner, enligt vad som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944.

(14)

För att säkerställa att Acer förfogar över den information den behöver för fullgörandet av sina uppgifter bör Acer kunna begära och ta emot sådan information från tillsynsmyndigheterna, Entso för el, Entso för gas, de regionala samordningscentrumen, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, de systemansvariga för överföringssystem och de nominerade elmarknadsoperatörerna.

(15)

Acer bör, i samarbete med kommissionen, medlemsstaterna och relevanta nationella myndigheter, övervaka de inre marknaderna för el och naturgas och vid behov underrätta Europaparlamentet, kommissionen och nationella myndigheter om sina resultat. Acers övervakningsuppdrag bör inte överlappa med eller hindra den övervakning som utförs av kommissionen eller nationella myndigheter, särskilt inte av de nationella konkurrensmyndigheterna.

(16)

Acer tillhandahåller ett integrerat ramverk som möjliggör att tillsynsmyndigheterna kan medverka och samarbeta. Detta ramverk underlättar en enhetlig tillämpning av lagstiftningen om de inre marknaderna för el och naturgas i hela unionen. I fall som berör fler än en medlemsstat har Acer fått befogenhet att anta enskilda beslut. Denna befogenhet bör under klart angivna omständigheter omfatta tekniska och tillsynsrelaterade frågor som kräver regional samordning, särskilt sådana som rör genomförande av nätföreskrifter och riktlinjer, samarbete mellan regionala samordningscentrum, tillsynsrelaterade beslut som krävs för att effektivt övervaka integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, beslut som rör el- och naturgasinfrastruktur som förbinder eller kan förbinda minst två medlemsstater, samt, som en sista utväg, undantag från reglerna för den inre marknaden för nya sammanlänkningar av elnät och ny gasinfrastruktur som är belägen i fler än en medlemsstat.

(17)

Översyner av nätföreskrifter och riktlinjer omfattar ändringar som är nödvändiga för att beakta marknadsutvecklingen, utan att väsentligen ändra dessa nätföreskrifter och riktlinjer eller skapa nya befogenheter för Acer.

(18)

Acer har en viktig uppgift vid utarbetandet av icke-bindande ramriktlinjer. Nätföreskrifterna bör vara förenliga med dessa ramriktlinjer. Det anses också vara lämpligt för Acer, och förenligt med dess syfte, att delta i arbetet med att se över och ändra utkast till nätföreskrifter för att säkerställa att de är förenliga med ramriktlinjerna och ge den grad av harmonisering som krävs innan den överlämnar dem till kommissionen för antagande.

(19)

I och med antagandet av nätföreskrifter och riktlinjer som föreskriver ett stegvist genomförande och en vidareutveckling av gemensamma regionala och unionsomfattande bestämmelser har Acers roll blivit viktigare när det gäller att övervaka och bidra till genomförandet av nätföreskrifterna och riktlinjerna. Effektiv övervakning av nätföreskrifter och riktlinjer är en viktig funktion för Acer och avgörande för genomförandet av reglerna för den inre marknaden.

(20)

Under genomförandet av nätföreskrifter och riktlinjer har det visat sig att det vore värdefullt att rationalisera förfarandena för tillsynsmyndigheternas godkännande av regionala eller unionsomfattande villkor eller metoder som utvecklats enligt nätföreskrifterna och riktlinjerna genom att överlämna dem direkt till Acer för att göra det möjligt för de tillsynsmyndigheter som är representerade i tillsynsnämnden att besluta om dessa villkor eller metoder.

(21)

Eftersom den stegvisa harmoniseringen av unionens energimarknader vanligtvis omfattar att finna regionala lösningar som ett mellansteg, och många villkor och metoder behöver godkännas av ett begränsat antal tillsynsmyndigheter för en specifik region, är det lämpligt att återspegla den regionala dimensionen av den inre marknaden i denna förordning och att tillhandahålla lämpliga styrmekanismer. Beslut om förslag till gemensamma regionala villkor eller metoder bör därför fattas av de behöriga tillsynsmyndigheterna i den berörda regionen, såvida inte dessa beslut har en påtaglig inverkan på den inre marknaden för energi utanför den berörda regionen.

(22)

Eftersom Acer har överblick över tillsynsmyndigheterna, bör den kunna ge kommissionen, andra unionsinstitutioner och tillsynsmyndigheter råd i frågor rörande det syfte för vilket den har inrättats. Den bör också vara ålagd att informera kommissionen när den anser att samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem inte ger nödvändiga resultat eller när en tillsynsmyndighet vars beslut strider mot nätföreskrifterna och riktlinjerna inte på lämpligt sätt följer upp Acers yttrande, rekommendation eller beslut.

(23)

Acer bör även kunna ge rekommendationer för att bistå tillsynsmyndigheterna och marknadsaktörer att utbyta god praxis.

(24)

Entso för el, Entso för gas, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, systemansvariga för överföringssystem, de regionala samordningscentrumen och nominerade elmarknadsoperatörer bör ta största möjliga hänsyn till de yttranden och rekommendationer som Acer tillställer dem enligt denna förordning.

(25)

Acer bör rådfråga berörda parter vid behov och ge dem rimliga möjligheter att kommentera föreslagna åtgärder, till exempel nätföreskrifter och riktlinjer.

(26)

Acer bör bidra till genomförandet av riktlinjerna om transeuropeiska energinät i enlighet med förordning (EU) nr 347/2013, särskilt när den avger sitt yttrande om de icke-bindande unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplanerna (nedan kallade de unionsomfattande nätutvecklingsplanerna).

(27)

Acer bör bidra till insatser för förbättrad energiförsörjning.

(28)

Acers verksamhet bör vara förenlig med målsättningarna och målen för energiunionen som har fem nära förbundna och ömsesidigt förstärkande dimensioner, inklusive minskade växthusgasutsläpp, såsom anges i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (12).

(29)

I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör Acer anta enskilda beslut endast under klart definierade omständigheter och om frågor som strikt hänför sig till de ändamål som Acer inrättats för.

(30)

För att säkerställa att Acers ramverk är effektivt och samstämmigt med andra decentraliserade byråer bör reglerna för Acers styrning anpassas till den gemensamma strategin för decentraliserade byråer som överenskommits av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen (13) (nedan kallade den gemensamma strategin). Acers organisation bör dock, i den utsträckning som krävs, motsvara de särskilda behoven i fråga om reglering på energiområdet. I synnerhet bör tillsynsmyndigheternas speciella roll beaktas till fullo och deras oberoende garanteras.

(31)

Ytterligare ändringar av denna förordning kan övervägas i framtiden i syfte att anpassa den helt till den gemensamma strategin. På grundval av de aktuella behoven i fråga om reglering på energiområdet är avvikelser från den gemensamma strategin nödvändiga. Kommissionen bör genomföra en utvärdering för att bedöma Acers resultat i förhållande till Acers mål, mandat och uppgifter och kommissionen bör, efter den bedömningen, kunna föreslå ändringar av denna förordning.

(32)

Acers styrelse bör ha nödvändiga befogenheter att upprätta budgeten, kontrollera hur den genomförs, utarbeta interna bestämmelser, anta budgetförordningar och utse en direktör. Ett rotationssystem bör tillämpas vid utbyte av de styrelseledamöter som utses av rådet, så att det säkerställs att medlemsstaternas medverkan balanseras över tiden. Styrelsen bör agera oberoende och opartiskt i allmänhetens intresse och inte söka eller följa politiska instruktioner.

(33)

Acer bör ha nödvändiga befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt, transparent, välgrundat och framför allt oberoende sätt. Acers oberoende gentemot el- och gasproducenter samt systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem, liksom gentemot andra privatpersoners och företags intressen, utgör inte bara en huvudprincip för god samhällsstyrning utan också ett fundamentalt villkor för att säkra marknadens förtroende. Tillsynsnämnden bör således, utan att detta påverkas av att dess medlemmar agerar på sina respektive nationella myndigheters vägnar, agera oberoende av alla marknadsintressen, undvika intressekonflikter och varken söka eller följa instruktioner eller acceptera rekommendationer från någon medlemsstats regering, från unionsinstitutioner eller från något annat offentligt eller privat organ eller person. Tillsynsnämndens beslut bör samtidigt vara förenliga med unionsrätten på energiområdet, såsom den inre marknaden för energi, samt miljö- och konkurrensområdet. Tillsynsnämnden bör rapportera sina yttranden, rekommendationer och beslut till unionsinstitutionerna.

(34)

När Acer har beslutsbefogenheter bör berörda parter av processekonomiska skäl ha rätt att överklaga till en överklagandenämnd, som bör utgöra en del av Acer men vara oberoende av dess administrativa och beslutsrelaterade struktur. För att säkerställa en välfungerande och helt oberoende överklagandenämnd bör den ha en egen budgetrubrik i Acers budget. I kontinuitetens intresse bör reglerna för utnämning eller förnyande av överklagandenämndens ledamöter göra det möjligt att byta ut endast en del av dessa ledamöter åt gången. Överklagandenämndens beslut kan överklagas till Europeiska unionens domstol (domstolen).

(35)

Acer bör utöva sina beslutsbefogenheter i enlighet med principerna om rättvisa, transparenta och rimliga beslutsförfaranden. Alla regler om Acers förfaranden bör fastställas i dess arbetsordning.

(36)

Direktören bör ansvara för att utarbeta och anta dokument med yttranden, rekommendationer och beslut. Vissa yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 22.5 a och 24.2 måste bör tillstyrkas av tillsynsnämnden innan de antas. Tillsynsnämnden bör kunna avge yttranden över direktörens förslag till text, och vid behov synpunkter på dem och ändringar av dem, något som bör beaktas av direktören. Om direktören avviker från tillsynsnämndens synpunkter och ändringar eller tillbakavisar dem bör direktören också lämna en vederbörligen underbyggd skriftlig motivering till detta, för att underlätta en konstruktiv dialog. Om tillsynsnämnden avstyrker en text som lagts fram på nytt bör direktören ha möjlighet att ytterligare revidera texten i linje med de ändringar och synpunkter som tillsynsnämnden föreslagit, i syfte att utverka tillsynsnämndens tillstyrkan. Direktören bör ha möjlighet att dra tillbaka de förslag till yttranden, rekommendationer och beslut som lagts fram om direktören inte instämmer med tillsynsnämndens ändringar, och lägga fram en ny text i enlighet med vissa förfaranden som avses i artiklarna 22.5 a och 24.2. Direktören bör ha möjlighet att när som helst under förfarandets gång söka tillsynsnämndens tillstyrkan av en ny eller en reviderad text.

(37)

Acer bör ha tillräckliga resurser för att utföra sina uppgifter. Acer bör främst finansieras genom unionens allmänna budget. Avgifter förbättrar Acers finansiering och bör täcka dess kostnader för tjänster som tillhandahålls marknadsaktörer eller enheter som agerar på deras vägnar och göra det möjligt för Acer att rapportera uppgifter enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 1227/2011 på ett effektivt, ändamålsenligt och säkert sätt. De medel som för närvarande anslås av tillsynsmyndigheterna för samarbete på unionsnivå bör fortsätta att vara tillgängliga för Acer. Unionens budgetförfarande bör fortsätta att gälla vad beträffar alla bidrag som belastar unionens allmänna budget. Granskningen av räkenskaper bör vidare göras av en oberoende extern revisor i enlighet med artikel 107 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (14).

(38)

Acers budget bör kontinuerligt utvärderas av budgetmyndigheten, med hänsyn till Acers arbetsbörda, resultat samt målet att arbeta för en inre marknad för energi och att bidra till en tryggad energiförsörjning, till nytta för unionens konsumenter. Budgetmyndigheten bör säkerställa att bästa effektivitetsstandard uppnås.

(39)

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (nedan kallat översättningscentrumet) bör tillhandahålla översättningar till samtliga unionsbyråer. Om Acer har särskilda svårigheter med översättningscentrumets tjänster bör Acer kunna anlita den mekanism för utnyttjande av andra tjänster som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 2965/94 (15), något som i sista hand kan leda till att andra tjänsteleverantörer anlitas under uppsikt av översättningscentrumet.

(40)

Acer bör ha högt kvalificerad personal. Acer bör särskilt kunna dra nytta av kompetens och erfarenheter hos personal som utstationeras av tillsynsmyndigheterna, kommissionen och medlemsstaterna. Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (nedan kallade anställningsvillkoren), fastställda i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (16), och bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren bör gälla för Acers personal. Styrelsen bör anta lämpliga tillämpningsföreskrifter i samförstånd med kommissionen.

(41)

Direktörens och tillsynsnämndens tillsynsarbete enligt denna förordning bör kunna stödjas av arbetsgrupper.

(42)

Acer bör tillämpa de allmänna regler för allmänhetens tillgång till handlingar som tillämpas av unionens organ. Styrelsen bör fastställa de praktiska åtgärderna för att skydda kommersiellt känsliga uppgifter och personuppgifter.

(43)

Genom samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna inom Acer är det uppenbart att majoritetsbeslut är en viktig förutsättning för att uppnå framsteg i frågor som rör den inre energimarknaden och som har betydande ekonomiska effekter i olika medlemsstater. Tillsynsmyndigheterna bör därför fortsätta att rösta på grundval av två tredjedels majoritet i tillsynsnämnden. Acer bör i lämpliga fall vara ansvarig inför Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

(44)

Länder som inte är medlemmar i unionen bör kunna delta i Acers arbete i enlighet med lämpliga avtal som ingås av unionen.

(45)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen tillsynsmyndigheternas samarbete på unionsnivå och deras deltagande, på grundval av ömsesidighet, i utövandet av unionsrelaterade uppgifter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(46)

Acer har sitt säte i Ljubljana enligt beslut 2009/913/EU (17). Acers säte är centrum för dess verksamhet och dess stadgeenliga uppgifter.

(47)

Acers värdmedlemsstat bör tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för att Acer ska kunna fungera smidigt och effektivt, vilket inkluderar Europaorienterad skolundervisning på flera språk och lämpliga transportförbindelser. Överenskommelsen om säte mellan Republiken Sloveniens regering och Acer, som omfattar dessa krav tillsammans med genomförandearrangemangen, ingicks den 26 november 2010 och trädde i kraft den 10 januari 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I

Mål och uppgifter

Artikel 1

Inrättande och mål

1.   Genom denna förordning inrättas Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad Acer).

2.   Acers syfte ska vara att bistå de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 57 i direktiv (EU) 2019/944 och artikel 39 i direktiv 2009/73/EG med att på unionsnivå utöva de tillsynsuppgifter som utförs i medlemsstaterna och vid behov samordna deras verksamhet, samt medla i och lösa tvister mellan dem, i enlighet med artikel 6.10 i denna förordning. Acer ska också bidra till fastställandet av gemensamma tillsyns- och övervakningsrutiner av god kvalitet och därigenom bidra till att unionsrätten tillämpas konsekvent, effektivt och ändamålsenligt för att uppnå unionens klimat- och energimål.

3.   När Acer utför sina uppgifter, ska den handla självständigt och objektivt och i unionens intresse. Acer ska fatta självständiga beslut oberoende av privatpersoners och företags intressen.

Artikel 2

Acers akter

Acer ska

a)

avge yttranden och rekommendationer till systemansvariga för överföringssystem, Entso för el, Entso för gas, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, regionala samordningscentrum och nominerade elmarknadsoperatörer,

b)

avge yttranden och rekommendationer till tillsynsmyndigheterna,

c)

avge yttranden och rekommendationer till Europaparlamentet, rådet eller kommissionen,

d)

fatta enskilda beslut om tillhandahållande av information i enlighet med artiklarna 3.2, 7.2 b och 8 c; om godkännande av metoder i enlighet med artiklarna 4.4, 5.2, 5.3 och 5.4; om översynen av elområden som avses i artikel 5.7; i tekniska frågor som avses i artikel 6.1; om skiljedomsförfaranden mellan tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 6.10; om samordningscentrum som avses i artikel 7.2 a; om godkännande och ändring av metoder och beräkningar och tekniska specifikationer som avses i artikel 9.1; om godkännande och ändring av de metoder som avses i artikel 9.3; om undantag som avses i artikel 10; om infrastruktur som avses i artikel 11 d och om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna enligt artikel 12,

e)

översända icke-bindande ramriktlinjer till kommissionen i enlighet med artikel 59 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 (18) och artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (19).

Artikel 3

Allmänna uppgifter

1.   Acer får på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen, eller på eget initiativ, avge ett yttrande eller en rekommendation till Europaparlamentet, rådet och kommissionen i frågor som har en anknytning till de syften för vilka den har inrättats.

2.   På Acers begäran ska tillsynsmyndigheterna, Entso för el, Entso för gas, de regionala samordningscentrumen, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, systemansvariga för överföringssystem och de nominerade elmarknadsoperatörerna tillhandahålla Acer den information som Acer behöver för utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning, såvida Acer inte redan begärt och fått den informationen.

Acer ska med avseende på den begäran om information som avses i första stycket ha befogenhet att utfärda beslut. Acer ska i sina beslut precisera ändamålet med begäran om information, hänvisa till den rättsliga grunden för begäran, samt ange en tidsfrist inom vilken informationen ska tillhandahållas. Den tidsfristen ska stå i proportion till begäran.

Acer ska använda konfidentiell information som den mottagit enligt denna artikel endast för att utföra de arbetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning. Acer ska säkerställa lämpligt uppgiftsskydd för all information enligt artikel 41.

Artikel 4

Uppgifter för Acer i fråga om samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för eldistributionssystem

1.   Acer ska avge ett yttrande till kommissionen om utkasten till stadgar för, förteckningarna över ledamöter i och utkasten till arbetsordningar för Entso för el i enlighet med artikel 29.2 i förordning (EU) 2019/943 respektive Entso för gas i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2009, samt EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem i enlighet med artikel 53.3 i förordning (EU) 2019/943.

2.   Acer ska övervaka verksamheten inom Entso för el i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) 2019/943 respektive Entso för gas enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 715/2009, samt EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) 2019/943.

3.   Acer får avge ett yttrande

a)

till Entso för el i enlighet med artikel 30.1 a i förordning (EU) 2019/943 och till Entso för gas i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EG) nr 715/2009 om nätföreskrifter,

b)

till Entso för el enligt artikel 32.2 första stycket i förordning (EU) 2019/943 och till Entso för gas enligt artikel 9.2 första stycket i förordning (EG) nr 715/2009 om utkastet till årsarbetsprogram, om utkastet till den unionsomfattande nätutvecklingsplanen och andra relevanta handlingar som avses i artikel 30.1 i förordning (EU) 2019/943 och artikel 8.3 i förordning (EG) nr 715/2009, med beaktande av målen om icke-diskriminering, effektiv konkurrens och väl och säkert fungerande inre marknader för el och naturgas,

c)

till EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem om utkastet till årsarbetsprogram och andra relevanta handlingar som avses i artikel 55.2 i förordning (EU) 2019/943, med beaktande av målen om icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en väl och säkert fungerande inre marknad för el.

4.   Acer ska, när så är lämpligt, efter att ha begärt uppdateringar av utkasten från systemansvariga för överföringssystem, godkänna metoderna för användning av intäkter från överbelastning i enlighet med artikel 19.4 i förordning (EU) 2019/943.

5.   Acer ska på grundval av faktiska omständigheter avge ett motiverat yttrande och rekommendationer till Entso för el, Entso för gas, Europaparlamentet, rådet och kommissionen, om den anser att det utkast till årsarbetsprogram eller det utkast till den unionsomfattande nätutvecklingsplan som lagts fram för den enligt artikel 32.2 andra stycket i förordning (EU) 2019/943 och artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 715/2009 inte bidrar till icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en välfungerande marknad eller en tillräcklig nivå av gränsöverskridande sammanlänkningar till vilka tredje part har tillträde, eller inte överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i förordning (EU) 2019/943 och direktiv (EU) 2019/944 eller förordning (EG) nr 715/2009 och direktiv 2009/73/EG.

6.   De relevanta tillsynsmyndigheterna ska samordna och gemensamt konstatera om EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, Entso för el och regionala samordningscentrum underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt unionsrätten och ska vidta lämpliga åtgärder enligt vad som avses i artiklarna 59.1 c och 62.1 f i direktiv (EU) 2019/944.

På begäran av en eller flera tillsynsmyndigheter eller på eget initiativ ska Acer avge ett motiverat yttrande och en rekommendation till Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem eller de regionala samordningscentrumen avseende fullgörandet av deras skyldigheter.

7.   Om Acer i ett motiverat yttrande konstaterar att Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem eller ett regionalt samordningscentrum eventuellt inte fullgjort sina respektive skyldigheter ska de berörda tillsynsmyndigheterna genom ett samordnat enhälligt beslut fastställa om det föreligger överträdelse av de relevanta skyldigheterna och, i förekommande fall, avgöra vilka åtgärder som ska vidtas av Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem eller ett regionalt samordningscentrum för att komma till rätta med överträdelsen. Om tillsynsmyndigheterna inte når en sådan överenskommelse om samordnade enhälliga beslut inom fyra månader från den dag tillsynsmyndigheterna mottog Acers motiverade yttrande, ska frågan hänskjutas till Acer för beslut enligt artikel 6.10.

8.   Om överträdelsen av Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem eller ett regionalt samordningscentrum som konstaterats enligt punkt 6 eller 7 i denna artikel inte har avhjälpts inom tre månader, eller om tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där enheten i fråga har sitt säte inte vidtagit åtgärder för att säkerställa efterlevnad, ska Acer utfärda en rekommendation till tillsynsmyndigheten om att vidta åtgärder i enlighet med artiklarna 59.1 c och 62.1 f i direktiv (EU) 2019/944, för att säkerställa att Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem eller det regionala samordningscentrumet fullgör sina skyldigheter, och ska underrätta kommissionen.

Artikel 5

Uppgifter för Acer i fråga om utarbetandet och genomförandet av nätföreskrifter och riktlinjer

1.   Acer ska delta i utarbetandet av nätföreskrifter i enlighet med artikel 59 i förordning (EU) 2019/943 och artikel 6 i förordning (EG) nr 715/2009 och av riktlinjer i enlighet med artikel 61.6 i förordning (EU) 2019/943. Den ska särskilt göra följande:

a)

Lägga fram icke-bindande ramriktlinjer för kommissionen, när den åläggs att göra detta enligt artikel 59.4 i förordning (EU) 2019/943 eller artikel 6.2 i förordning (EG) nr 715/2009. Acer ska se över ramriktlinjerna och lägga fram dem på nytt för kommissionen, när den åläggs att göra detta enligt artikel 59.7 i förordning (EU) 2019/943 eller artikel 6.4 i förordning (EG) nr 715/2009.

b)

Avge ett motiverat yttrande till Entso för gas om nätföreskriften i enlighet med artikel 6.7 i förordning (EG) nr 715/2009.

c)

Se över nätföreskriften i enlighet med artikel 59.11 i förordning (EU) 2019/943 och artikel 6.9 i förordning (EG) nr 715/2009. Vid sin översyn ska Acer ta hänsyn till de synpunkter som samtliga medverkande parter tillhandahöll när den reviderade nätföreskriften utarbetades av Entso för el, Entso för gas eller EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, och ska samråda med de berörda intressenterna om den version som ska läggas fram för kommissionen. Acer får i detta avseende använda den kommitté som inrättats enligt nätföreskrifterna där så är lämpligt. Acer ska rapportera till kommissionen om resultatet av samråden. Därefter ska Acer lägga fram den reviderade nätföreskriften för kommissionen i enlighet med artikel 59.11 i förordning (EU) 2019/943 och artikel 6.9 i förordning (EG) nr 715/2009. Om Entso för el, Entso för gas eller EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem inte har tagit fram en nätföreskrift ska Acer utarbeta och lägga fram ett utkast till nätföreskrift för kommissionen, när den åläggs göra detta enligt artikel 59.12 i förordning (EU) 2019/943 eller artikel 6.10 i förordning (EG) nr 715/2009.

d)

Avge ett motiverat yttrande till kommissionen, i enlighet med artikel 32.1 i förordning (EU) 2019/943 eller artikel 9.1 i förordning (EG) nr 715/2009, om Entso för el, Entso för gas eller EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem inte har genomfört en nätföreskrift som har utarbetats i enlighet med artikel 30.1 a i förordning (EU) 2019/943 eller artikel 8.2 i förordning (EG) nr 715/2009 eller en nätföreskrift som har fastställts i enlighet med artikel 59.3–59.12 i förordning (EU) 2019/943 och artikel 6.1–6.10 i förordning (EG) nr 715/2009 men inte har antagits av kommissionen enligt artikel 59.13 i förordning (EU) 2019/943 och enligt artikel 6.11 i förordning (EG) nr 715/2009.

e)

Övervaka och analysera genomförandet av de nätföreskrifter som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 59 i förordning (EU) 2019/943 och artikel 6 i förordning (EG) nr 715/2009 och de riktlinjer som antagits i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) 2019/943, och deras inverkan på harmoniseringen av de tillämpliga regler som syftar till att underlätta marknadsintegrering samt icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en välfungerande marknad, samt rapportera till kommissionen.

2.   När en av följande rättsakter innehåller bestämmelser om utarbetande av förslag till gemensamma villkor eller metoder för genomförandet av nätföreskrifter och riktlinjer som kräver godkännande från samtliga tillsynsmyndigheter, ska förslagen till gemensamma villkor eller metoder lämnas in till Acer för granskning och godkännande:

a)

en unionslagstiftningsakt som antagits enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet,

b)

nätföreskrifter och riktlinjer som antagits före den 4 juli 2019 och senare översyner av dessa nätföreskrifter och riktlinjer, eller

c)

nätföreskrifter och riktlinjer som antagits som genomförandeakter enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (20).

3.   När en av följande rättsakter innehåller bestämmelser om utarbetande av förslag till villkor eller metoder för genomförandet av nätföreskrifter och riktlinjer som kräver godkännande från alla tillsynsmyndigheter i den berörda regionen, ska dessa tillsynsmyndigheter enhälligt komma överens om de gemensamma villkor eller metoder som ska godkännas av var och en av dessa tillsynsmyndigheter:

a)

en unionslagstiftningsakt som antagits enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet,

b)

nätföreskrifter och riktlinjer som antagits före den 4 juli 2019, och senare översyner av dessa nätföreskrifter och riktlinjer, eller

c)

nätföreskrifter och riktlinjer som antagits som genomförandeakter i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011.

De förslag som avses i första stycket ska anmälas till Acer inom en vecka efter det att de lämnats in till tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndigheterna får hänskjuta förslagen till Acer för godkännande enligt artikel 6.10 b andra stycket, och ska göra detta enligt artikel 6.10 a andra stycket om ett enhälligt beslut som avses i första stycket saknas.

Direktören eller tillsynsnämnden får, på eget initiativ eller på förslag av en eller flera av nämndens ledamöter, begära att tillsynsmyndigheterna i den berörda regionen hänskjuter förslaget till Acer för godkännande. En sådan begäran ska begränsas till fall i vilka det regionalt överenskomna förslaget skulle få en påtaglig inverkan på den inre marknaden för energi eller på försörjningstryggheten utanför regionen.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3 ska Acer ha befogenhet att fatta beslut enligt artikel 6.10 om de behöriga tillsynsmyndigheterna inte kommer överens om villkor eller metoder för genomförandet av nya nätföreskrifter och riktlinjer som antagits efter den 4 juli 2019 som delegerade akter, om dessa villkor eller metoder kräver godkännande av alla tillsynsmyndigheter eller av alla tillsynsmyndigheter i den berörda regionen.

5.   Senast den 31 oktober 2023 och därefter vart tredje år ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om Acers medverkan i utvecklingen och antagandet av villkor eller metoder för genomförandet av nya nätföreskrifter och riktlinjer som antagits som delegerade akter efter den 4 juli 2019. När så är lämpligt ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om överföring av nödvändiga befogenheter till Acer eller om ändring av Acers befogenheter.

6.   Innan de villkor eller metoder som avses i punkterna 2 och 3 godkänns ska tillsynsmyndigheterna eller Acer, när den har behörighet, se över dem där så behövs, efter att ha hört Entso för el, Entso för gas eller EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, för att säkerställa att de är förenliga med nätföreskriftens eller riktlinjens syfte och bidrar till marknadsintegrering, icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en välfungerande marknad. Acer ska fatta beslut om godkännande inom den period som fastställs i de relevanta nätföreskrifterna och riktlinjerna. Perioden ska börja dagen efter den dag då förslaget hänsköts till Acer.

7.   Acer ska utföra sina uppgifter när det gäller översynen av elområden enligt artikel 14.5 i förordning (EU) 2019/943.

8.   Acer ska övervaka det regionala samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem som avses i artikel 34 i förordning (EU) 2019/943 och artikel 12 i förordning (EG) nr 715/2009 och ta hänsyn till resultatet av detta samarbete när den utformar sina yttranden, rekommendationer och beslut.

Artikel 6

Uppgifter för Acer i fråga om tillsynsmyndigheterna

1.   Acer ska anta enskilda beslut i tekniska frågor, när sådana beslut föreskrivs i förordning (EU) 2019/943, förordning (EG) 715/2009, direktiv (EU) 2019/944 eller direktiv 2009/73/EG.

2.   Acer får i enlighet med sitt arbetsprogram, på begäran av kommissionen eller på eget initiativ, ge rekommendationer för att bistå tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att utbyta god praxis.

3.   Senast den 5 juli 2022 och vart fjärde år därefter ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillsynsmyndigheternas oberoende enligt artikel 57.7 i direktiv (EU) 2019/944.

4.   Acer ska skapa ett ramverk inom vilket tillsynsmyndigheterna kan samarbeta, för att säkerställa ett effektivt beslutsfattande i frågor av gränsöverskridande betydelse. Den ska främja samarbete mellan tillsynsmyndigheterna och mellan tillsynsmyndigheter på regional nivå och unionsnivå och ta hänsyn till resultatet av detta samarbete när den utformar sina yttranden, rekommendationer och beslut. Om Acer anser att bindande regler för ett sådant samarbete krävs, ska den lämna lämpliga rekommendationer till kommissionen.

5.   På begäran av en eller flera tillsynsmyndigheter eller kommissionen ska Acer avge ett objektivt yttrande om huruvida ett beslut som har fattats av en tillsynsmyndighet överensstämmer med de nätföreskrifter och riktlinjer som avses i förordning (EU) 2019/943, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv (EU) 2019/944 eller direktiv 2009/73/EG eller med andra relevanta bestämmelser i dessa direktiv och förordningar.

6.   Om en tillsynsmyndighet inte följer ett yttrande från Acer som avses i punkt 5 inom fyra månader från dagen för mottagandet, ska Acer informera kommissionen och den berörda medlemsstaten om detta.

7.   När en tillsynsmyndighet i ett specifikt fall har svårt att tillämpa de nätföreskrifter och riktlinjer som avses i förordning (EU) 2019/943, förordning (EG) 715/2009, direktiv (EU) 2019/944 eller direktiv 2009/73/EG, får den be Acer att avge ett yttrande. Acer ska, efter att ha hört kommissionen, avge ett yttrande inom tre månader från dagen för mottagandet av begäran.

8.   På begäran av en tillsynsmyndighet får Acer ge operativ hjälp till den tillsynsmyndighetens utredningsarbete, enligt förordning (EU) nr 1227/2011.

9.   Acer ska avge yttranden till den relevanta tillsynsmyndigheten enligt artikel 16.3 i förordning (EU) 2019/943.

10.   Acer ska vara behörig att fatta enskilda beslut om tillsynsfrågor som påverkar gränsöverskridande handel eller gränsöverskridande systemsäkerhet och som kräver ett gemensamt beslut av minst två tillsynsmyndigheter, när tillsynsmyndigheterna har tilldelats befogenheter genom en av följande rättsakter:

a)

en unionslagstiftningsakt som antagits enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet,

b)

nätföreskrifter och riktlinjer som har antagits före den 4 juli 2019 och senare översyner av dessa nätföreskrifter och riktlinjer, eller

c)

nätföreskrifter och riktlinjer som antagits som genomförandeakter enligt artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011.

Acer ska vara behörig att fatta enskilda beslut som anges i första stycket i följande situationer:

a)

Om de behöriga tillsynsmyndigheterna inte har kunnat nå en överenskommelse inom sex månader efter hänskjutande av ärendet till den sista av dessa tillsynsmyndigheter, eller inom fyra månader i fall som omfattas av artikel 4.7 i denna förordning eller artikel 59.1 c eller artikel 62.1 f i direktiv (EU) 2019/944, eller

b)

På grundval av en gemensam begäran av de behöriga tillsynsmyndigheterna.

De behöriga tillsynsmyndigheterna kan gemensamt begära att den period som avses i andra stycket i denna punkt förlängs med en period på högst sex månader, utom i fall som omfattas av artikel 4.7 i denna förordning eller artikel 59.1 c eller artikel 62.1 f i direktiv (EU) 2019/944.

När befogenheter att fatta beslut i gränsöverskridande frågor som avses i första stycket tilldelats tillsynsmyndigheterna i nya nätföreskrifter och riktlinjer som har antagits som delegerade akter efter den 4 juli 2019 ska Acer endast vara behörig att på frivillig bas fatta beslut enligt andra stycket led b på begäran som gjorts av minst 60 % av de behöriga tillsynsmyndigheterna. Om endast två tillsynsmyndigheter berörs får en av dem hänskjuta fallet till Acer.

Senast den 31 oktober 2023 och därefter vart tredje år ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om det eventuella behovet av att ytterligare stärka Acers medverkan i fall som rör tvister mellan tillsynsmyndigheter om gemensamma beslut i frågor för vilka befogenheter tilldelats dessa tillsynsmyndigheter genom en delegerad akt efter den 4 juli 2019. När så är lämpligt ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om överföring av nödvändiga befogenheter till Acer eller om ändring av Acers befogenheter.

11.   När Acer utarbetar sitt beslut enligt punkt 10, ska den höra tillsynsmyndigheterna och de berörda systemansvariga för överföringssystem och informeras om förslag och anmärkningar från samtliga berörda systemansvariga för överföringssystem.

12.   När ett fall har hänskjutits till Acer enligt punkt 10

a)

ska Acer utfärda ett beslut inom sex månader från dagen för hänskjutandet, eller inom fyra månader i fall som omfattas av artikel 4.7 i denna förordning eller artikel 59.1 c eller artikel 62.1 f i direktiv (EU) 2019/944, och

b)

får Acer, om det är nödvändigt, lämna ett interimistiskt beslut för att säkerställa att försörjningstryggheten eller driftsäkerheten skyddas.

13.   Om de tillsynsfrågor som avses i punkt 10 också omfattar undantag i den mening som avses i artikel 63 i förordning (EU) 2019/943, artikel eller artikel 36 i direktiv 2009/73/EG, ska de tidsfrister som anges i den här förordningen inte vara kumulativa med de tidsfrister som anges i de bestämmelserna.

Artikel 7

Uppgifter för Acer i fråga om regionala samordningscentrum

1.   Acer ska, i nära samarbete med tillsynsmyndigheterna och Entso för el, övervaka och analysera resultaten från regionala samordningscentrum, med beaktande av de rapporter som föreskrivs i artikel 46.3 i förordning (EU) 2019/943.

2.   Acer ska, för att utföra de uppgifter som anges i punkt 1 på ett effektivt och snabbt sätt, särskilt

a)

fatta beslut om konfigurering av systemdriftsregioner enligt artikel 36.3 och 36.4 och utfärda godkännanden enligt artikel 37.2 i förordning (EU) 2019/943,

b)

begära information från regionala samordningscentrum, där så är lämpligt, enligt artikel 46 i förordning (EU) 2019/943,

c)

avge yttranden och rekommendationer till Europaparlamentet, rådet och kommissionen,

d)

avge yttranden och rekommendationer till regionala samordningscentrum.

Artikel 8

Uppgifter för Acer i fråga om nominerade elmarknadsoperatörer

Acer ska, för att säkerställa att nominerade elmarknadsoperatörer uppfyller sina funktioner enligt förordning (EU) 2019/943 och kommissionens förordning (EU) 2015/1222 (21),

a)

övervaka de nominerade elmarknadsoperatörernas framsteg med att upprätta funktionerna enligt förordning (EU) 2015/1222,

b)

utfärda rekommendationer till kommissionen i enlighet med artikel 7.5 i förordning (EU) 2015/1222,

c)

begära information från nominerade elmarknadsoperatörer där så är lämpligt.

Artikel 9

Uppgifter för Acer i fråga om produktionstillräcklighet och riskberedskap

1.   Acer ska godkänna och vid behov ändra

a)

de förslag till metoder och beräkningar som rör den europeiska bedömningen av systemtillräckligheten enligt artikel 23.3, 23.4, 23.6 och 23.7 i förordning (EU) 2019/943,

b)

förslagen till tekniska specifikationer för gränsöverskridande deltagande i kapacitetsmekanismer enligt artikel 26.11 i förordning (EU) 2019/943.

2.   Acer ska avge ett yttrande enligt artikel 24.3 i förordning (EU) 2019/941 om huruvida avvikelserna mellan den nationella bedömningen av systemtillräcklighet och den europeiska bedömningen av produktionstillräcklighet är motiverade.

3.   Acer ska godkänna och vid behov ändra metoderna för

a)

fastställande av elkrisscenarierna på regional nivå enligt artikel 5 i förordning (EU) 2019/941,

b)

bedömningarna av tillräckligheten på kort sikt och säsongstillräcklighet enligt artikel 8 i förordning (EU) 2019/941.

4.   Med beaktande av tryggad gasförsörjning ska Acer vara företrädd i gruppen för samordning av gasförsörjningen i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) 2017/1938 och fullgöra de skyldigheter angående ständig kapacitet för flöden i båda riktningarna hos sammanlänkade gasnät som fastställs i bilaga III till förordning (EU) 2017/1938.

Artikel 10

Uppgifter för Acer i fråga om undantag

Acer ska besluta om undantag, såsom föreskrivs i artikel 63.5 i förordning (EU) 2019/943. Acer ska också besluta om undantag såsom föreskrivs i artikel 36.4 i direktiv 2009/73/EG när den berörda infrastrukturen är belägen på flera medlemsstaters territorium.

Artikel 11

Uppgifter för Acer i fråga om infrastruktur

Acer ska, med beaktande av transeuropeisk energiinfrastruktur och i nära samarbete med tillsynsmyndigheterna och Entso för el och Entso för gas, göra följande:

a)

Övervaka hur genomförandet av projekten för att skapa ny sammanlänkningskapacitet fortskrider.

b)

Övervaka genomförandet av de unionsomfattande nätutvecklingsplanerna. Om Acer upptäcker brister i överensstämmelse mellan dessa planer och deras genomförande ska den undersöka orsakerna till dessa brister och ge rekommendationer till de systemansvariga för överföringssystem, tillsynsmyndigheter eller andra behöriga organ med målet att genomföra investeringarna i enlighet med de unionsomfattande nätutvecklingsplanerna.

c)

Uppfylla de skyldigheter som anges i artiklarna 5, 11 och 13 i förordning (EU) nr 347/2013.

d)

Fatta beslut om en investeringsförfrågan enligt artikel 12.6 i förordning (EU) nr 347/2013.

Artikel 12

Uppgifter för Acer i fråga om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna

Acer ska, för att effektivt övervaka grossistmarknadernas integritet och öppenhet och i nära samarbete med tillsynsmyndigheterna och andra nationella myndigheter,

a)

övervaka grossistmarknaderna, samla in och dela med sig av data och upprätta ett europeiskt register över marknadsaktörer i enlighet med artiklarna 7–12 i förordning (EU) nr 1227/2011,

b)

utfärda rekommendationer till kommissionen i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 1227/2011,

c)

samordna utredningar enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1227/2011.

Artikel 13

Nya arbetsuppgifter i form av uppdrag till Acer

Acer får, under de klart angivna omständigheter som kommissionen föreskriver i nätföreskrifter som antagits i enlighet med artikel 59 i förordning (EU) 2019/943 och i riktlinjer som antagits enligt artikel 61 i den förordningen eller artikel 23 i förordning (EG) nr 715/2009 och i frågor som har anknytning till det syfte för vilket den har inrättats, ges andra uppdrag som inte innebär befogenhet att fatta beslut.

Artikel 14

Samråd, transparens och processuella garantier

1.   Acer ska när den utför sina uppgifter, särskilt vid utarbetandet av ramriktlinjer enligt artikel 59 i förordning (EU) 2019/943 eller artikel 6 i förordning (EG) nr 715/2009, samt vid förslag till ändringar av nätföreskrifter enligt artikel 60 i förordning (EU) 2019/943 eller artikel 7 i förordning (EG) nr 715/2009 i ett tidigt skede ha omfattande, öppna och transparenta samråd med marknadsaktörer, systemansvariga för överföringssystem, konsumenter, slutanvändare och, där så är relevant, konkurrensmyndigheter, utan att deras respektive behörighet åsidosätts, särskilt när dess uppgifter berör systemansvariga för överföringssystem.

2.   Acer ska se till att allmänheten och eventuella berörda parter får objektiv, tillförlitlig och lättillgänglig information, framför allt om resultaten av dess arbete, när så är lämpligt.

Samtliga dokument och protokoll från de samrådsmöten som hålls i samband med utarbetandet av ramriktlinjer enligt artikel 59 i förordning (EU) 2019/943 eller artikel 6 i förordning (EG) nr 715/2009 eller i samband med ändringar av de nätföreskrifter som avses i punkt 1 ska offentliggöras.

3.   Innan ramriktlinjer antas och innan ändringar föreslås till de nätföreskrifter som avses i punkt 1 ska Acer ange hur de synpunkter som har framförts under samrådsförfarandet har beaktats; om synpunkterna inte har beaktats, ska skälen till detta anges.

4.   Acer ska på sin webbplats offentliggöra åtminstone dagordningarna, bakgrundsdokumenten och, om lämpligt, mötesprotokollen från de möten som hålls av styrelsen, tillsynsnämnden och överklagandenämnden.

5.   Acer ska anta och offentliggöra en lämplig och proportionell arbetsordning i enlighet med förfarandet i artikel 19.1 t. Arbetsordningen ska åtminstone innefatta bestämmelser som säkerställer en öppen och ändamålsenlig beslutsprocess som säkerställer grundläggande processuella rättigheter på basis av rättsstatsprincipen, bland annat rätten att höras, rätten att få tillgång till handlingar och de principer som anges i punkterna 6, 7 och 8.

6.   Innan Acer fattar enskilda beslut enligt denna förordning ska den underrätta berörda parter om sin avsikt att anta det beslutet och, med fullständig hänsyn tagen till hur brådskande och komplex frågan är samt vilka konsekvenser den kan få, ange en tidsfrist inom vilken den berörda parten kan lämna synpunkter i ärendet.

7.   I Acers enskilda beslut ska det anges vilka skäl de grundar sig på, så att besluten kan bli föremål för överprövning i sak.

8.   De parter som berörs av enskilda beslut ska underrättas om vilka rättsmedel som står till deras förfogande enligt denna förordning.

Artikel 15

Övervakning av och rapportering om elsektorn och naturgassektorn

1.   Acer ska, i nära samarbete med kommissionen, medlemsstaterna och de relevanta nationella myndigheterna, inklusive tillsynsmyndigheterna, och utan att det påverkar konkurrensmyndigheternas befogenheter, övervaka grossist- och slutkundsmarknaderna för el och naturgas, särskilt slutkundspriserna på el och naturgas, respekten för konsumenternas rättigheter enligt direktiv (EU) 2019/944 och direktiv 2009/73/EG, marknadsutvecklingens inverkan på hushållskunderna, tillträdet till nätet, inklusive tillträde till el producerad från förnybara energikällor, framsteg som gjorts avseende sammanlänkningar, möjliga hinder för gränsöverskridande handel, rättsliga hinder för nya marknadsaktörer och mindre aktörer, även medborgarenergigemenskaper statliga ingripanden som förhindrar att priserna återspeglar faktisk elbrist, enligt vad som anges i artikel 10.4 i förordning (EU) 2019/943, medlemsstaternas förmåga när det gäller trygg elförsörjning på grundval av den europeiska bedömningen av systemtillräcklighet som avses i artikel 23, med beaktande av, i synnerhet, den efterhandsutvärdering som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2019/941.

2.   Acer ska varje år offentliggöra en rapport om resultaten från den övervakning som avses i punkt 1. I rapporten ska Acer kartlägga eventuella faktorer som hindrar fullbordandet av de inre marknaderna för el och naturgas.

3.   När Acer offentliggör sin årliga rapport kan den avge ett yttrande till Europaparlamentet och kommissionen om möjliga åtgärder för att avlägsna de hinder som avses i punkt 2.

4.   Acer ska avge en rapport om bästa praxis i fråga om metoder för tariffer för överföring och distribution enligt artikel 18.9 i förordning (EU) 2019/943.

Kapitel II

Acers organisation

Artikel 16

Rättslig status

1.   Acer ska vara ett unionsorgan med status som juridisk person.

2.   Acer ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt nationell rätt. Den får i synnerhet förvärva och avyttra lös och fast egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3.   Acer ska företrädas av sin direktör.

4.   Acer ska ha sitt säte i Ljubljana i Slovenien.

Artikel 17

Förvaltnings- och ledningsstruktur

Acer ska utgöras av

a)

en styrelse, som ska ha de uppgifter som anges i artikel 19,

b)

en tillsynsnämnd, som ska ha de uppgifter som anges i artikel 22,

c)

en direktör, som ska ha de uppgifter som anges i artikel 24, och

d)

en överklagandenämnd, som ska ha de uppgifter som anges i artikel 28.

Artikel 18

Styrelsens sammansättning

1.   Styrelsen ska utgöras av nio ledamöter. Varje ledamot ska ha en suppleant. Två ledamöter och deras suppleanter ska utses av kommissionen, två ledamöter och deras suppleanter ska utses av Europaparlamentet och fem ledamöter och deras suppleanter ska utses av rådet. En ledamot av Europaparlamentet får inte vara ledamot i styrelsen. En styrelseledamot får inte vara ledamot av tillsynsnämnden.

2.   Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen och deras suppleanter ska vara fyra år och kunna förlängas en gång. För det första mandatet ska dock denna period vara sex år för hälften av ledamöterna och deras suppleanter.

3.   Styrelsen ska välja sin ordförande och vice ordförande bland sina ledamöter med två tredjedelars majoritet. Vice ordföranden ska automatiskt ersätta ordföranden, om denne inte kan utföra sitt uppdrag. Ordförandens och vice ordförandens mandatperioder ska vara två år och kunna förlängas en gång. Ordförandens och vice ordförandens mandatperioder ska dock under alla omständigheter genast upphöra när de inte längre är styrelseledamöter.

4.   Styrelsemöten ska sammankallas av ordföranden. Ordföranden för tillsynsnämnden eller en person som har utsetts av tillsynsnämnden och direktören ska utan rösträtt delta i överläggningarna, om inte styrelsen beslutar något annat i fråga om direktören. Styrelsen ska hålla ordinarie möten minst två gånger om året. Den ska även hålla möte på ordförandens initiativ, på begäran av kommissionen eller på begäran av minst en tredjedel av sina ledamöter. Styrelsen får bjuda in en person med potentiellt relevanta åsikter som observatör till sina möten. Styrelseledamöterna får, om inte annat följer av bestämmelserna i arbetsordningen, låta sig biträdas av rådgivare eller experter. Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av Acer.

5.   Styrelsen ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna, om inget annat anges i denna förordning. Varje ledamot och varje suppleant ska ha en röst.

6.   I arbetsordningen ska det finnas mer detaljerade regler för

a)

omröstningen, särskilt villkoren för hur en ledamot kan handla på en annan ledamots vägnar, samt om lämpligt regler om beslutsförhet, och

b)

rotationssystemet vid utbyte av de styrelseledamöter som utses av rådet, så att det säkerställs att medlemsstaternas medverkan balanseras över tiden.

7.   Utan att det påverkar rollen för de styrelseledamöter som har utsetts av kommissionen ska styrelseledamöterna förbinda sig att handla oberoende och objektivt i hela unionens intresse och varken söka eller följa instruktioner från unionens institutioner eller organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ. Varje styrelseledamot ska i detta syfte avge en skriftlig åtagandeförklaring och en skriftlig intresseförklaring, där de anger antingen frånvaron av intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende eller förhandenvaron av direkta eller indirekta intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Acer ska avge dessa förklaringar varje år.

Artikel 19

Styrelsens funktioner

1.   Styrelsen ska

a)

efter att ha hört tillsynsnämnden och utverkat dess tillstyrkan i enlighet med artikel 22.5 c, utse direktören i enlighet med artikel 23.2 och, om så är relevant, förlänga direktörens mandatperiod eller avsluta direktörens mandat,

b)

formellt utse tillsynsnämndens ledamöter i enlighet med artikel 21.1,

c)

formellt utse överklagandenämndens ledamöter i enlighet med artikel 25.2,

d)

säkerställa att Acer utför sitt uppdrag och de uppgifter den tilldelas i enlighet med denna förordning,

e)

anta det programdokument som avses i artikel 20.1 med två tredjedelars majoritet bland sina ledamöter och, i förekommande fall, ändra det i enlighet med artikel 20.3,

f)

anta Acers årliga budget med två tredjedelars majoritet och utöva sina andra budgetfunktioner i enlighet med artiklarna 31–35,

g)

efter godkännande från kommissionen besluta om mottagande av legat, gåvor eller bidrag från andra källor i unionen eller eventuella frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller tillsynsmyndigheterna. I det yttrande som avges från styrelsen enligt artikel 35.4 ska finansieringskällor enligt denna punkt uttryckligen nämnas,

h)

efter samråd med tillsynsnämnden utöva disciplinära befogenheter över direktören; I enlighet med punkt 2 ska den dessutom, med avseende på Acers personal, utöva de befogenheter som i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän tilldelas tillsättningsmyndigheten och i anställningsvillkoren tilldelas den myndighet som är behörig att ingå anställningsavtal,

i)

utarbeta Acers tillämpningsföreskrifter i enlighet med artikel 39.2 för att ge verkan åt tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna,

j)

anta praktiska åtgärder vad gäller tillgång till Acers handlingar i enlighet med artikel 41,

k)

anta och offentliggöra årsrapporten om Acers verksamhet på grundval av det utkast till årsrapport som avses i artikel 24.1 i, och senast den 1 juli varje år överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten; Årsrapporten om Acers verksamhet ska innehålla ett oberoende avsnitt, godkänt av tillsynsnämnden, om Acers tillsynsverksamhet under det året,

l)

anta och offentliggöra sin arbetsordning,

m)

anta de finansiella bestämmelserna för Acer i enlighet med artikel 36,

n)

anta en strategi för bedrägeribekämpning, som står i proportion till risken för bedrägerier, och därvid ta hänsyn till kostnaderna och fördelarna med de åtgärder som ska genomföras,

o)

anta bestämmelser för förebyggande och hantering av intressekonflikter med avseende på ledamöterna i styrelsen och överklagandenämnden,

p)

anta och uppdatera de kommunikations- och informationsspridningsplaner som avses i artikel 41,

q)

utse en räkenskapsförare, i enlighet med tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren, som ska vara helt oberoende i sin tjänsteutövning,

r)

säkerställa lämplig uppföljning av resultat och rekommendationer som härrör från de interna eller externa revisionsrapporterna och utvärderingarna, samt från utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),

s)

godkänna ingåendet av samarbetsavtal i enlighet med artikel 43,

t)

anta och offentliggöra den arbetsordning som avses i artikel 14.5, utgående från ett förslag från direktören i enlighet med artikel 24.1 b och efter att ha samrått med tillsynsnämnden och utverkat dess tillstyrkan i enlighet med artikel 22.5 f.

2.   Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren om att till direktören delegera relevanta tillsättningsmyndighetsbefogenheter och fastställa på vilka villkor denna delegering av befogenheter tillfälligt kan dras in. Direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

3.   Om exceptionella omständigheter kräver det får styrelsen genom ett beslut tillfälligt dra in delegeringen av tillsättningsmyndighetsbefogenheter till direktören samt de befogenheter som vederbörande har vidaredelegerat, och utöva dem på egen hand eller delegera dem till en av sina ledamöter eller till någon annan anställd än direktören. Dessa exceptionella omständigheter ska vara strikt begränsade till förvaltnings-, budget- eller ledningsfrågor och inte påverka direktörens fullständiga oberoende vid utförandet av sina uppgifter i enlighet med artikel 24.1 c.

Artikel 20

Årlig och flerårig programplanering

1.   Direktören ska varje år utarbeta ett utkast till programdokument som innehåller den årliga och fleråriga programplaneringen och lägga fram utkastet till programdokument för styrelsen och tillsynsnämnden.

Styrelsen ska anta utkastet till programdokument efter mottagande av en tillstyrkan från tillsynsnämnden och ska överlämna utkastet till programdokument till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast den 31 januari.

Utkastet till programdokument ska överensstämma med det förslag till preliminär beräkning som utarbetats i enlighet med artikel 33.1, 33.2 och 33.3.

Styrelsen ska anta programdokumentet, med beaktande av kommissionens yttrande, efter mottagande av tillsynsnämndens tillstyrkan och sedan direktören lagt fram det för Europaparlamentet. Styrelsen ska översända programdokumentet till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast den 31 december.

Programdokumentet ska antas utan att det påverkar det årliga budgetförfarandet och ska offentliggöras.

Programdokumentet ska bli slutgiltigt när den allmänna budgeten slutligen har antagits och ska vid behov anpassas i enlighet därmed.

2.   Den årliga programplaneringen i programdokumentet ska innehålla detaljerade mål och förväntade resultat, inklusive resultatindikatorer. I programmet ska också beskrivas vilka åtgärder som ska finansieras och anges vilka ekonomiska och personella resurser som anslagits för varje åtgärd, tillsammans med en hänvisning till vilka arbetsgrupper inom Acer som haft i uppgift att bidra till utarbetandet av de respektive dokumenten, i enlighet med principerna om verksamhetsbaserad budgetering och förvaltning. Den årliga programplaneringen ska överensstämma med den fleråriga programplanering som avses i punkt 4. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med föregående budgetår.

3.   Styrelsen ska ändra det antagna programdokumentet om Acer tilldelas en ny uppgift.

Varje betydande ändring av programdokumentet ska antas enligt samma förfarande som för det ursprungliga programdokumentet. Styrelsen får till direktören delegera befogenheten att göra icke-väsentliga ändringar i programdokumentet.

4.   Den fleråriga programplaneringen i programdokumentet ska fastställa övergripande strategisk programplanering inklusive mål, förväntade resultat och resultatindikatorer. Den ska också fastställa resursplanering, inklusive flerårig budget och personal.

Resursplaneringen ska uppdateras årligen. Den strategiska programplaneringen ska uppdateras vid behov, och särskilt för att ta itu med resultatet av den utvärdering som avses i artikel 45.

Artikel 21

Tillsynsnämndens sammansättning

1.   Tillsynsnämnden ska bestå av

a)

företrädare på hög nivå för tillsynsmyndigheterna enligt artikel 57.1 i direktiv (EU) 2019/944 och artikel 39.1 i direktiv 2009/73/EG och en suppleant per medlemsstat från dessa myndigheters aktuella personal på hög nivå, båda nominerade av tillsynsmyndigheten,

b)

en företrädare för kommissionen utan rösträtt.

Varje tillsynsmyndighet ska ha ansvaret för att nominera suppleanten från tillsynsmyndighetens aktuella personal.

2.   Tillsynsnämnden ska utse en ordförande och en vice ordförande bland sina ledamöter. Vice ordföranden ska ersätta ordföranden, om denne inte kan utföra sitt uppdrag. Ordförandens och vice ordförandens mandatperioder ska vara två och ett halvt år och kunna förlängas. Ordförandens och vice ordförandens mandatperioder ska dock under alla omständigheter genast upphöra när de inte längre är ledamöter i tillsynsnämnden.

Artikel 22

Tillsynsnämndens funktioner

1.   Tillsynsnämnden ska fatta beslut med två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna, med en röst per ledamot.

2.   Tillsynsnämnden ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning, i vilken det ska finnas mer detaljerade regler för omröstningen, särskilt villkoren för hur en ledamot kan handla på en annan ledamots vägnar samt, om lämpligt, reglerna för beslutsförhet. I arbetsordningen kan det fastställas särskilda arbetsmetoder för behandling av frågor som uppstår i samband med regionala samarbetsinitiativ.

3.   Vid utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning ska tillsynsnämnden utan att skyldigheterna för de medlemmar som agerar för sina respektive tillsynsmyndigheters räkning åsidosätts agera oberoende och inte söka eller följa instruktioner från någon medlemsstats regering, från kommissionen eller från något offentligt eller privat organ.

4.   Tillsynsnämndens sekretariatstjänster ska tillhandahållas av Acer.

5.   Tillsynsnämnden ska

a)

avge yttranden och, vid behov, lämna synpunkter på och tillhandahålla ändringar till direktörens textförslag om de utkast till yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 3.1, 4–8, 9.1, 9.3, 10, 11 c, 13, 15.4, 30 och 43 och som övervägs för antagande,

b)

inom sitt kompetensområde vägleda direktören, när denne utför sina uppgifter, med undantag för Acers uppgifter enligt förordning (EU) nr 1227/2011, samt vägleda Acers arbetsgrupper som inrättats enligt artikel 30,

c)

avge ett yttrande till styrelsen om den kandidat som ska utses till direktör enligt artiklarna 19.1 a och 23.2,

d)

godkänna programdokumentet i enlighet med artikel 20.1,

e)

godkänna det fristående avsnittet om tillsynsverksamheten i årsrapporten, i enlighet med artiklarna 19.1 k och 24.1 i,

f)

avge ett yttrande till styrelsen om arbetsordningen, enligt artiklarna 14.5 och 30.3,

g)

avge ett yttrande till styrelsen om de planer för kommunikation och informationsspridning som avses i artikel 41,

h)

avge ett yttrande till styrelsen om den arbetsordning för förbindelserna med tredjeländer eller internationella organisationer som avses i artikel 43.

6.   Europaparlamentet ska underrättas om förslaget till föredragningslista för tillsynsnämndens instundande möten minst två veckor i förväg. Inom två veckor efter varje möte ska utkastet till mötesprotokoll översändas till Europaparlamentet. Europaparlamentet kan bjuda in tillsynsnämndens ordförande eller vice ordförande att uttala sig inför parlamentets behöriga utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna, varvid den inbjudna personens oberoende fullständigt ska respekteras.

Artikel 23

Direktör

1.   Acer ska ledas av sin direktör, som ska handla i enlighet med vägledningen enligt artikel 22.5 b och, när det föreskrivs i denna förordning, tillsynsnämndens yttranden. Utan att det påverkar styrelsens och tillsynsnämndens respektive roller i förhållande till direktörens uppgifter får direktören inte söka eller följa instruktioner från någon regering, från unionens institutioner, eller från något annat offentligt eller privat organ eller person. Direktören ska avseende förvaltnings-, budget- och ledningsfrågor vara ansvarig inför styrelsen, men kvarstå som fullständigt oberoende i fråga om sina uppgifter, i enlighet med artikel 24.1 c. Direktören får närvara som observatör vid tillsynsnämndens möten.

2.   Styrelsen ska, efter tillsynsnämnden tillstyrkan, på grundval av meriter, kunskaper och erfarenheter som är relevanta för energisektorn utse en direktör från en förteckning över minst tre kandidater, vilka föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande. Den kandidat som styrelsen väljer ska före utnämningen anmodas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. I det avtal som sluts med direktören ska Acer företrädas av styrelsens ordförande.

3.   Direktörens mandatperiod ska vara fem år. Under de nio månaderna före periodens utgång ska kommissionen göra en utvärdering. Vid denna utvärdering ska kommissionen framför allt undersöka

a)

direktörens arbetsinsats, och

b)

Acers uppgifter och behov under de närmaste åren.

4.   Styrelsen får, på förslag av kommissionen, efter samråd med tillsynsnämnden och efter att ha tagit största möjliga hänsyn till tillsynsnämndens utvärdering och yttrande, och endast där det kan motiveras på grund av Acers uppgifter och behov, förlänga direktörens mandatperiod en gång med högst fem år. En direktör vars mandat har förlängts får inte delta i ytterligare ett urvalsförfarande för samma befattning vid utgången av den förlängda mandatperioden.

5.   Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga direktörens mandatperiod. Under den månad som föregår förlängningen av mandatperioden kan direktören uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

6.   Om mandatperioden inte förlängs, ska direktören sitta kvar till dess att en efterträdare har utsetts.

7.   Direktören kan avsättas endast genom ett beslut av styrelsen, efter att tillsynsnämnden tillstyrkt detta. Styrelsens beslut i detta avseende ska fattas med en majoritet av två tredjedelar av dess ledamöter.

8.   Europaparlamentet och rådet kan uppmana direktören att lägga fram en rapport om utförandet av sina uppgifter. Europaparlamentet kan även uppmana direktören att göra ett uttalande inför behörigt utskott och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Artikel 24

Direktörens uppgifter

1.   Direktören ska göra följande:

a)

Vara Acers juridiska företrädare och ansvara för ledningen av dess löpande arbete.

b)

Förbereda styrelsens arbete, delta, utan rösträtt, i styrelsens arbete och ansvara för att genomföra de beslut som antas av styrelsen.

c)

Utarbeta, samråda om, anta och offentliggöra yttranden, rekommendationer och beslut.

d)

Ansvara för att genomföra Acers årliga arbetsprogram under vägledning av tillsynsnämnden och under styrelsens administrativa kontroll.

e)

Vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Acer fungerar i enlighet med denna förordning, vilket i synnerhet omfattar antagande av interna administrativa instruktioner och publicering av meddelanden.

f)

Varje år utarbeta ett utkast till Acers arbetsprogram för det följande året och, efter det att utkastet antagits av styrelsen, lägga fram det för tillsynsnämnden, Europaparlamentet och kommissionen senast den 31 januari varje år.

g)

Ansvara för att genomföra innehållet i programdokumentet och för att rapportera om genomförandet till styrelsen.

h)

Utarbeta ett förslag till preliminär beräkning för Acer enligt artikel 33.1 och genomföra Acers budget i enlighet med artiklarna 34 och 35.

i)

Varje år utarbeta och lägga fram för styrelsen ett utkast till årsrapport, inklusive ett fristående avsnitt om Acers tillsynsverksamhet och ett avsnitt om ekonomiska och administrativa frågor.

j)

Utarbeta en åtgärdsplan på grundval av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter och utvärderingar, liksom utredningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt överlämna en lägesrapport till kommissionen två gånger om året och regelbundet rapportera om läget till styrelsen.

k)

Ansvara för att besluta om det är nödvändigt för utförandet av Acers uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt att placera en eller flera anställda i en eller flera medlemsstater.

Med avseende på tillämpningen av första stycket led k, ska direktören innan denne fattar beslut om att inrätta ett lokalkontor inhämta synpunkter från de medlemsstater som berörs, inbegripet den medlemsstat där Acer har sitt säte och erhålla förhandsgodkännande från kommissionen och styrelsen. Beslutet ska baseras på en lämplig kostnads-nyttoanalys och ange omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas i lokalkontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och dubbelarbete i Acers administrativa uppgifter.

2.   Med avseende på tillämpningen av punkt 1 c i denna artikel ska yttranden, rekommendationer eller beslut enligt artiklarna 3.1, 4–8, 9.1 och 9.3, 10, 11 c, 13, 15.4, 30 och 43 antas endast efter tillsynsnämndens tillstyrkan.

Innan utkast till yttranden, rekommendationer eller beslut läggs fram för omröstning i tillsynsnämnden ska direktören överlämna förslag till utkast till yttranden, rekommendationer eller beslut till relevant arbetsgrupp så att samråd i tillräckligt god tid.

Direktören

a)

ska beakta tillsynsnämndens synpunkter och ändringar, och ska åter lägga fram det reviderade utkastet till yttrande, rekommendation eller beslut för tillsynsnämndens tillstyrkande,

b)

får dra tillbaka utkast till yttranden, rekommendationer och beslut som lagts fram, förutsatt att direktören lägger fram en vederbörligen motiverad skriftlig förklaring där direktören invänder mot tillsynsnämndens ändringar.

Om ett utkast till yttrande, rekommendation eller beslut dras tillbaka, får direktören utfärda ett nytt utkast till yttrande, rekommendation eller beslut i enlighet med förfarandet i artikel 22.5 a samt i andra stycket i denna punkt. Med avseende på tillämpningen av tredje stycket led a i denna punkt, ska direktören, om denne avviker från synpunkter och ändringar som mottagits från tillsynsnämnden, eller tillbakavisar dem, också en tillhandahålla vederbörligen motiverad skriftlig förklaring till detta.

Om tillsynsnämndens inte tillstyrker den på nytt framlagda texten i utkastet till yttrande, rekommendation eller beslut på grund av att dess synpunkter och ändringar inte tillräckligt reflekteras i den text som lagts fram på nytt, får direktören revidera texten i utkastet till yttrande, rekommendation eller beslut ytterligare i enlighet med de ändringar och synpunkter som föreslagits av tillsynsnämnden, i syfte att utverka tillsynsnämndens tillstyrkan, utan att behöva samråda på nytt med den relevanta arbetsgruppen eller lägga fram ytterligare skriftliga skäl.

Artikel 25

Inrättande och sammansättning av överklagandenämnden

1.   Acer ska inrätta en överklagandenämnd.

2.   Överklagandenämnden ska bestå av sex ledamöter och sex suppleanter, vilka ska väljas bland nuvarande eller tidigare personal i högre ställning från tillsynsmyndigheterna, konkurrensmyndigheterna eller andra unionsinstitutioner eller nationella institutioner med relevant erfarenhet av energisektorn. Överklagandenämnden ska utse en ordförande.

Överklagandenämndens ledamöter ska formellt utses av styrelsen på förslag av kommissionen, efter en offentlig inbjudan till intresseanmälan och efter samråd med tillsynsnämnden.

3.   Överklagandenämnden ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. I den arbetsordningen ska fastställas närmare bestämmelser för styrning av överklagandenämndens organisation och funktion, samt de regler som är tillämpliga på överklaganden till styrelsen enligt artikel 28. Överklagandenämnden ska underrätta kommissionen om sitt utkast till arbetsordning samt om alla betydande ändringar av den. Kommissionen får avge ett yttrande om den arbetsordningen inom tre månader från dagen för mottagande av underrättelsen.

Acers budget ska innehålla en separat budgetrubrik för finansieringen av tillsynsnämndens registerfunktion.

4.   Överklagandenämndens beslut ska fattas med en majoritet av minst fyra av dess sex ledamöter. Överklagandenämnden ska sammankallas vid behov.

Artikel 26

Överklagandenämndens ledamöter

1.   Mandatperioden för överklagandenämndens ledamöter ska vara fem år. Perioden kan förlängas en gång.

2.   Överklagandenämndens ledamöter ska vara oberoende när de fattar sina beslut. De ska inte vara bundna av några instruktioner. De får inte utföra några andra uppgifter inom Acer, dess styrelse eller tillsynsnämnd eller i någon av dess arbetsgrupper. En ledamot av överklagandenämnden får inte avsättas under sin mandatperiod, så länge han eller hon inte har befunnits skyldig till allvarlig försummelse och styrelsen efter samråd med tillsynsnämnden fattar beslut om detta.

Artikel 27

Jäv i överklagandenämnden

1.   Överklagandenämndens ledamöter får inte delta i några överklagandeförfaranden, om de har personligt intresse i dessa, om de tidigare medverkat som företrädare för en av parterna i förfarandena eller om de varit med om att fatta det beslut som överklagas.

2.   Om en ledamot i överklagandenämnden av något av de skäl som avses i punkt 1 eller av något annat skäl anser att en annan ledamot inte bör delta i ett överklagandeförfarande, ska den ledamoten informera överklagandenämnden om detta. En part i överklagandeförfarandet får invända mot att en ledamot i överklagandenämnden deltar i överklagandeförfarandet, om parten anser att något av de skäl som avses i punkt 1 föreligger eller vid jävsmisstanke. En invändning får inte baseras på ledamotens nationalitet och ska även avvisas om parten i överklagandeförfarandet, trots att denne var medveten om ett skäl till invändning, har vidtagit åtgärder i förfarandet, förutom eventuella invändningar angående överklagandenämndens sammansättning.

3.   Överklagandenämnden ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas i de fall som anges i punkterna 1 och 2 utan att den berörda ledamoten deltar. Vid beslutet ska den berörda ledamoten ersättas av sin suppleant. Om suppleanten befinner sig i en liknande situation ska ordföranden utse en ersättare bland de tillgängliga suppleanterna.

4.   Ledamöterna i överklagandenämnden ska förbinda sig att handla oberoende och i allmänhetens intresse. De ska i detta syfte avge en skriftlig åtagandeförklaring och en skriftlig intresseförklaring, där de anger antingen frånvaron av intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende eller indikation på direkta eller indirekta intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska offentliggöras varje år.

Artikel 28

Beslut som är föremål för överklagande

1.   Varje fysisk eller juridisk person, inbegripet tillsynsmyndigheterna, får överklaga ett sådant beslut som avses i artikel 2 d och antingen riktar sig till den personen själv eller riktar sig till en annan person, men trots detta direkt och personligen berör den personen.

2.   Överklagandet ska inbegripa en motivering och ska sändas skriftligen till Acer inom två månader efter det att beslutet har meddelats den berörda personen eller, om så inte är fallet, inom två månader efter att Acer offentliggjort beslutet. Överklagandenämnden ska fatta beslut om överklagandet inom fyra månader efter att det ingetts.

3.   Ett överklagande enligt punkt 1 får inte medföra att beslutet upphävs. Överklagandenämnden får däremot upphäva tillämpningen av det ifrågasatta beslutet, om den anser att omständigheterna motiverar det.

4.   Om överklagandet kan tas upp till prövning, ska överklagandenämnden pröva om det är välgrundat. Den ska så ofta det behövs ge parterna i överklagandeförfarandet möjlighet att inom angivna tidsfrister lämna synpunkter på meddelanden från nämnden eller på inlagor från övriga parter i överklagandeförfarandet. Parterna i överklagandeförfarandet ska ha rätt att göra en muntlig framställning.

5.   Överklagandenämnden får bekräfta beslutet eller hänskjuta fallet till behörigt organ inom Acer. Det behöriga organet ska vara bundet av överklagandenämndens beslut.

6.   Acer ska offentliggöra överklagandenämndens beslut.

Artikel 29

Talan inför domstolen

Talan om upphävande av ett beslut som utfärdats av Acer enligt denna förordning, och passivitetstalan för att åtgärder inte vidtagits inom gällande tidsfrister får väckas vid domstolen först efter det att det överklagandeförfarande som avses i artikel 28 slutförts. Acer ska vidta de åtgärder som krävs för att följa avgöranden från domstolen.

Artikel 30

Arbetsgrupper

1.   Styrelsen ska, utgående från ett gemensamt förslag från direktören och tillsynsnämnden, inrätta eller avskaffa arbetsgrupper om detta är motiverat, särskilt som stöd till direktörens och tillsynsnämndens arbete och för att utarbeta de yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 3.1, 4–8, 9.1 och 9.3, 10, 11 c, 13, 15.4, 30 och 43.

En arbetsgrupp kan inrättas och avskaffas under förutsättning att tillsynsnämnden tillstyrkt det.

2.   Arbetsgrupperna ska efter behov utgöras av experter från Acer och tillsynsmyndigheterna. Experter från kommissionen får delta i arbetsgrupperna. Acer får inte ansvara för kostnaderna för experter från tillsynsmyndigheterna som deltar i Acers arbetsgrupper. Arbetsgrupperna ska ta hänsyn till synpunkter från experter från andra relevanta nationella myndigheter om dessa myndigheter är behöriga.

3.   Styrelsen ska anta och offentliggöra en intern arbetsordning för arbetsgruppernas funktion, utgående från ett förslag från direktören, efter samråd med tillsynsnämnden och efter att ha inhämtat dess tillstyrkan.

4.   Acers arbetsgrupper ska utföra den verksamhet de fått i uppdrag i det programdokument som antagits i enlighet med artikel 20 och eventuell annan verksamhet enligt denna förordning som de fått i uppdrag av tillsynsnämnden och direktören.

Kapitel III

Upprättande av budgeten och budgetens struktur

Artikel 31

Budgetens struktur

1.   Utan att det påverkar andra medel ska Acers inkomster utgöras av följande:

a)

Ett bidrag från unionen.

b)

De avgifter som betalas till Acer enligt artikel 32.

c)

Eventuella frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller tillsynsmyndigheterna som avses i artikel 19.1 g.

d)

Legat, gåvor eller bidrag som avses i artikel 19.1 g.

2.   Acers utgifter ska omfatta personal-, administrations-, infrastruktur- och driftskostnader.

3.   Acers inkomster och utgifter ska vara i balans.

4.   För varje budgetår, vilket ska sammanfalla med kalenderåret, ska det göras prognoser över Acers samtliga inkomster och utgifter och dessa ska tas upp i dess budget.

5.   Acers inkomster får inte kompromettera dess neutralitet, oberoende eller objektivitet.

Artikel 32

Avgifter

1.   Avgifter ska betalas till Acer för följande:

a)

Begäran om undantagsbeslut enligt artikel 10 i denna förordning och för beslut om gränsöverskridande kostnadsfördelning som Acer meddelat enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 347/2013.

b)

Insamling, hantering, bearbetning och analys av information från marknadsaktörer eller enheter som rapporterar på deras vägnar i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) nr 1227/2011.

2.   De avgifter som avses i punkt 1 ska, jämte betalningssätt, fastställas av kommissionen efter genomförande av ett offentligt samråd och efter samråd med styrelsen och tillsynsnämnden. Avgifterna ska stå i proportion till kostnaderna för de relevanta tjänster som tillhandahållits på ett kostnadseffektivt sätt och som ska vara tillräckliga för att täcka kostnaderna för dem. Dessa avgifter ska fastställas på en nivå som säkerställer att de varken är diskriminerande eller att de lägger en oskälig ekonomisk eller administrativ börda på marknadsaktörer eller enheter som agerar på deras vägnar.

Kommissionen ska regelbundet på nytt ta ställning till nivån på dessa avgifter på grundval av en utvärdering och ska vid behov anpassa avgiftsnivån och betalningssättet.

Artikel 33

Upprättande av budgeten

1.   Direktören ska varje år utarbeta ett förslag till preliminär beräkning, vilket ska omfatta de förutsedda driftskostnaderna och arbetsprogrammet för nästa budgetår, och överlämna detta förslag till preliminär beräkning till styrelsen tillsammans med en preliminär tjänsteförteckning.

2.   Förslaget till preliminär beräkning ska baseras på målen och de förväntade resultaten enligt det årliga programdokument som avses i artikel 20.1, och där ska beaktas vilka ekonomiska resurser som är nödvändiga för att dessa mål och förväntade resultat ska uppnås.

3.   Varje år ska styrelsen på grundval av direktörens förslag till preliminär beräkning anta ett förslag till preliminär beräkning av Acers inkomster och utgifter för nästa budgetår.

4.   Senast den 31 januari varje år ska styrelsen överlämna förslaget till preliminär beräkning samt ett förslag till tjänsteförteckning till kommissionen. Innan denna beräkning antas ska direktörens förslag överlämnas till tillsynsnämnden, som kan avge ett motiverat yttrande om förslaget.

5.   Kommissionen ska överlämna den beräkning som avses i punkt 3 tillsammans med förslaget till unionens allmänna budget till Europaparlamentet och rådet.

6.   Utgående från detta förslag till beräkning ska kommissionen i förslaget till unionens allmänna budget ta upp de uppskattningar som den anser nödvändiga mot bakgrund av tjänsteförteckningen och de bidrag som ska belasta unionens allmänna budget i enlighet med artiklarna 313–316 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

7.   Rådet ska i egenskap av budgetmyndighet anta Acers tjänsteförteckning.

8.   Styrelsen ska anta Acers budget. Budgeten ska bli slutgiltig när unionens allmänna budget slutgiltigt har antagits. Vid behov ska Acers budget justeras i enlighet med unionens allmänna budget.

9.   Alla eventuella ändringar av budgeten, inklusive tjänsteförteckningen, ska göras enligt samma förfarande.

10.   Senast den 5 juli 2020 ska kommissionen bedöma om Acer har tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att, enligt denna förordning, kunna utföra sitt uppdrag att arbeta för en inre marknad för energi och bidra till tryggad energiförsörjning för unionens konsumenter.

11.   Styrelsen ska utan dröjsmål meddela budgetmyndigheten sin avsikt att genomföra varje projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av Acers budget, särskilt projekt som rör fastigheter. Styrelsen ska även underrätta kommissionen om sådana planer. Om en av budgetmyndighetens båda parter avser att avge ett yttrande, ska den inom två veckor efter mottagandet av information om ett projekt meddela Acer sin avsikt att avge ett sådant yttrande. Om inget yttrande inkommer, får Acer gå vidare med det planerade projektet.

Artikel 34

Genomförande och kontroll av budgeten

1.   Direktören ska fungera som utanordnare och genomföra Acers budget.

2.   Senast den 1 mars efter utgången av varje budgetår ska Acers räkenskapsförare överlämnade preliminära redovisningarna samt rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret i fråga till kommissionens räkenskapsförare och revisionsrätten. Acers räkenskapsförare ska också överlämna rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till Europaparlamentet och rådet senast den 31 mars påföljande år. Kommissionens räkenskapsförare ska sedan konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära redovisningar i enlighet med artikel 245 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (22) (nedan kallad budgetförordningen).

Artikel 35

Redovisning och förfarande för att bevilja ansvarsfrihet

1.   Acers räkenskapsförare ska överlämna de preliminära redovisningarna för budgetåret (år N) till kommissionens räkenskapsförare och till revisionsrätten senast den 1 mars det påföljande budgetåret (år N+1).

2.   Acer ska överlämna en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för år N till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten senast den 31 mars år N+1.

Senast den 31 mars år N+1 ska kommissionens räkenskapsförare till revisionsrätten överlämna Acers preliminära redovisningar. Kommissionen ska även överlämna rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret till Europaparlamentet och rådet.

3.   Efter mottagande av revisionsrättens iakttagelser i fråga om Acers preliminära redovisningar för år N i enlighet med artikel 246 i budgetförordningen ska räkenskapsföraren på eget ansvar upprätta Acers slutliga redovisningar för det året. Direktören ska överlämna dem till styrelsen för yttrande.

4.   Styrelsen ska avge ett yttrande om Acers slutliga redovisningar för år N.

5.   Senast den 1 juli år N+1 ska Acers räkenskapsförare överlämna de slutliga redovisningarna för år N, åtföljda av styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

6.   De slutliga redovisningarna ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den 15 november år N+1.

7.   Senast den 30 september år N+1 ska direktören till revisionsrätten överlämna ett svar på dess iakttagelser. Direktören ska även överlämna en kopia av sitt svar till styrelsen och kommissionen.

8.   Direktören ska, på Europaparlamentets begäran, förelägga parlamentet alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för år N i enlighet med artikel 109.3 i delegerad förordning (EU) nr 1271/2013 ska kunna fungera väl.

9.   Europaparlamentet ska före den 15 maj år N+2, på rekommendation av rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande under budgetåret N.

Artikel 36

Finansiella bestämmelser

Styrelsen ska anta Acers finansiella bestämmelser efter samråd med kommissionen. Dessa bestämmelser får avvika från delegerad förordning (EU) nr 1271/2013, om de särskilda behoven för driften av Acer kräver det, dock endast med kommissionens förhandssamtycke.

Artikel 37

Bedrägeribekämpning

1.   För att underlätta bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (23) ska Acer ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 om interna utredningar som utförs av Olaf (24) och ska anta lämpliga bestämmelser tillämpliga på Acers personal, genom användning av den mall som finns i bilagan till avtalet.

2.   Revisionsrätten ska ha befogenhet att genomföra revision på plats, samt revisioner på grundval av handlingar, avseende alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering från Acer.

3.   Olaf får göra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på plats, för att undersöka misstankar om bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidrag eller avtal som finansieras av Acer, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (25).

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 ska befogenheten att utföra revision och utredningar som avses i denna artikel uttryckligen tillerkännas revisionsrätten och Olaf i enlighet med deras respektive befogenheter i samarbetsavtal med tredjeländer eller internationella organisationer, kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås av Acer.

Kapitel IV

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 38

Privilegier och immunitet och avtal om säte

1.   Protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget ska tillämpas på Acer och dess personal.

2.   De nödvändiga bestämmelserna om Acers lokaler i värdmedlemsstaten och de resurser som den medlemsstaten ska tillhandahålla Acer samt de särskilda regler som i den staten är tillämpliga på direktören, styrelseledamöterna, Acers personal och deras familjemedlemmar ska fastställas i ett avtal om säte som ska ingås av Acer och värdmedlemsstaten. Avtalet ska ingås efter att ha godkänts av styrelsen.

Artikel 39

Personal

1.   Tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren och de bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för Acers personal, inbegripet dess direktör.

2.   Styrelsen ska, i samförstånd med kommissionen och i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta lämpliga tillämpningsföreskrifter.

3.   Acer ska gentemot sin personal utöva de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna och den myndighet som har rätt att ingå avtal enligt anställningsvillkoren.

4.   Styrelsen får anta bestämmelser som gör det möjligt för nationella experter från medlemsstaterna att utstationeras till Acer.

Artikel 40

Acers ansvar

1.   Acers avtalsrättsliga ansvar ska regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga.

Alla eventuella skiljedomsklausuler i avtal som ingås av Acer ska vara föremål för domstolens jurisdiktion.

2.   Vid utomobligatoriskt ansvar ska Acer ersätta skada som orsakats av denna eller av dess personal vid tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

3.   Tvister som rör ersättningen för skada som avses i punkt 2 ska avgöras av domstolen.

4.   Personalens personliga ekonomiska och disciplinära ansvar gentemot Acer ska regleras av de relevanta bestämmelser som gäller för Acers personal.

Artikel 41

Transparens och kommunikation

1.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (26) ska tillämpas på handlingar som finns hos Acer.

2.   Styrelsen ska anta bestämmelser för tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001.

3.   De beslut som fattas av Acer enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 får överklagas genom att klagomål framförs till ombudsmannen eller genom att talan väcks vid domstolen, i enlighet med villkoren i artikel 228 respektive artikel 263 i EUF-fördraget.

4.   Acers behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (27). Styrelsen ska fastställa bestämmelser för Acers tillämpning av förordning (EU) 2018/1725, inklusive bestämmelser om utnämning av Acers dataskyddsombud. Bestämmelserna ska fastställas efter samråd med Europeiska datatillsynsmannen.

5.   Acer får bedriva kommunikationsverksamhet på eget initiativ inom sitt behörighetsområde. Tilldelningen av resurser för kommunikationsverksamhet får inte inverka negativt på ett effektivt utförande av de uppgifter som avses i artiklarna 3–13. Kommunikationen ska följa de relevanta planer för kommunikation och informationsspridning som antagits av styrelsen.

Artikel 42

Skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1.   Acer ska anta sina egna säkerhetsbestämmelser, vilka ska motsvara kommissionens säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och känsliga icke-klassificerade uppgifter, inklusive bestämmelserna om utbyte, behandling och lagring av sådana uppgifter, i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 (28) och (EU, Euratom) 2015/444 (29).

2.   Acer får också besluta att tillämpa kommissionens beslut som avses i punkt 1 i tillämpliga delar. Acers säkerhetsbestämmelser ska bland annat omfatta bestämmelser om utbyte, behandling och lagring av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Artikel 43

Samarbetsavtal

1.   Acer ska vara öppen för deltagande av tredjeländer som har ingått avtal med unionen och som har antagit och tillämpar de relevanta bestämmelserna i unionsrätten på energiområdet, särskilt bestämmelser om oberoende tillsynsmyndigheter, tillgång till infrastruktur för tredje part, åtskillnad, energihandel, systemdrift, konsumentdeltagande och konsumentskydd, samt de relevanta bestämmelserna i unionens miljö- och konkurrenslagstiftning.

2.   Under förutsättning att ett avtal ingås mellan unionen och tredjeländer enligt punkt 1 får Acer även fullgöra sina uppgifter enligt artiklarna 3–13 med avseende på tredjeländer, förutsatt att dessa länder har antagit och tillämpar de relevanta bestämmelserna i enlighet med punkt 1 och har gett Acer i uppdrag att samordna deras inhemska tillsynsmyndighets verksamhet med den verksamhet som bedrivs av tillsynsmyndigheterna. Endast i detta fall avser hänvisningar till frågor av gränsöverskridande natur gränser mellan unionen och tredjeländer, och inte gränser mellan två medlemsstater.

3.   I de avtal som avses i punkt 1 ska det finnas regler om arten och omfattningen av samt förfarandena för dessa länders deltagande i Acers verksamhet, inklusive bestämmelser om finansiella bidrag och personal.

4.   Styrelsen ska anta en arbetsordning för de förbindelser med de tredjeländer som avses i punkt 1, efter tillstyrkan från tillsynsnämnden. Kommissionen ska säkerställa att Acer arbetar inom ramen för sitt mandat och det befintliga institutionella ramverket genom att ingå en lämplig överenskommelse med Acers direktör.

Artikel 44

Språkordning

1.   Bestämmelserna i rådets förordning nr 1 (30) ska tillämpas på Acer.

2.   Styrelsen ska fatta beslut om Acers interna språkordning.

3.   De översättningar som krävs för Acers verksamhet ska tillhandahållas av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ.

Artikel 45

Utvärdering

1.   Senast den 5 juli 2024, och vart femte år därefter, ska kommissionen med biträde av en oberoende extern expert genomföra en utvärdering för att bedöma Acers resultat i förhållande till dess mål, mandat och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt ta upp det eventuella behovet av att ändra Acers mandat och de ekonomiska följderna av en sådan eventuell ändring.

2.   Om kommissionen anser att Acers fortsatta existens inte längre är motiverad med avseende på de mål, mandat och uppgifter som den tilldelats, kan kommissionen, efter att ha genomfört lämpligt samråd med berörda parter och med tillsynsnämnden, föreslå att denna förordning ändras eller upphävs.

3.   Kommissionen ska överlämna resultaten av den utvärdering som avses i punkt 1, tillsammans med sina slutsatser, till Europaparlamentet, rådet och Acers tillsynsnämnd. Utvärderingens resultat bör offentliggöras.

4.   Kommissionen ska senast den 31 oktober 2025 och därefter minst vart femte år lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av denna förordning och framför allt av Acers uppgifter som inbegriper enskilda beslut. Den rapporten ska på lämpligt sätt beakta resultaten av bedömningen i enlighet med artikel 69.1 i förordning (EU) 2019/943.

Kommissionens ska, när det är lämpligt, överlämna ett lagstiftningsförslag tillsammans med sin rapport.

Artikel 46

Upphävande

Förordning (EG) nr 713/2009 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 47

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juni 2019.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  EUT C 288, 31.8.2017, s. 91.

(2)  EUT C 342, 12.10.2017, s. 79.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 mars 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 22 maj 2019.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).

(5)  Se bilaga I.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 (EUT L 280, 28.10.2017, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (se sidan 125 i detta nummer av EUT).

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).

(13)  Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om decentraliserade byråer från den 19 juli 2012.

(14)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

(15)  Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ (EGT L 314, 7.12.1994, s. 1).

(16)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

(17)  Beslut fattat i samförstånd mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 7 december 2009 om plats för sätet för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 322, 9.12.2009, s. 39).

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (se sidan 54 i detta nummer av EUT).

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (EUT L 211, 14.8.2009, s. 36).

(20)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(21)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (EUT L 197, 25.7.2015, s. 24).

(22)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(23)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

(24)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

(25)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(26)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(27)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(28)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).

(29)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).

(30)  Rådets förordning (Euratom) nr 1 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385).


BILAGA I

Upphävd förordning och en förteckning över ändringar av denna

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

(EUT L 211, 14.8.2009, s. 1)

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009

Endast hänvisningen i artikel 20 i förordning (EU) nr 347/2013 till artikel 22.1 i förordning (EG) nr 713/2009


BILAGA II

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 713/2009

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 4

Artikel 2

Artikel 5

Artikel 3

Artikel 6.1–6.4 första stycket

Artikel 4

Artikel 6.4 andra–femte stycket, 6.5, 6.6 och 6.9

Artikel 5

Artiklarna 7 och 8

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9.1–9.2 första stycket

Artikel 10

Artikel 6.7–6.8

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 9.2 andra stycket

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 2

Artikel 16

Artikel 3

Artikel 17

Artikel 12

Artikel 18

Artikel 13

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 14.1–14.2

Artikel 21

Artikel 14.3–14.6

Artikel 22.1–22.4

Artikel 15

Artikel 22.5–22.6

Artikel 16

Artikel 23

Artikel 17

Artikel 24

Artikel 18.1–18.2

Artikel 25.1–25.2 och 25.4

Artikel 19.6

Artikel 25.3

Artikel 18.3

Artikel 26

Artikel 18.4–18.7

Artikel 27

Artikel 19.1–19.5 och 19.7

Artikel 28

Artikel 20

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 21

Artikel 31

Artikel 22

Artikel 32

Artikel 23

Artikel 33

Artikel 24.1–24.2

Artikel 34

Artikel 24.3 och följande

Artikel 35

Artikel 25

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 27

Artikel 38

Artikel 28

Artikel 39

Artikel 29

Artikel 40

Artikel 30

Artikel 41.1–41.3

Artikel 42

Artikel 31

Artikel 43

Artikel 33

Artikel 44

Artikel 34

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 35

Artikel 47