6.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/924

av den 3 juni 2019

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning, men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning, bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullunionen


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En cylinderformad artikel (så kallad optisk fiberlåda med kopplingsdon) som är cirka 140 mm i diameter och cirka 400 mm lång. Artikeln väger cirka 2,5 kg. Artikeln är huvudsakligen gjord av plast med några mindre delar (klamrar och skruvar) av metall.

Artikelns bas är försedd med fyra kabelingångar. När artikeln är helt monterad är basen fastsatt vid artikelns cylindriska plasthölje med en löstagbar rund klämma.

Inuti, fäst vid artikelns bas, finns en kabelhållare av plast. Denna hållare innehåller särskilda fåror för att föra samman optiska fibrer/optiska kablar och den är försedd med kopplingsdon.

Artikeln som helhet är avsedd att bevara optiska fibrer/optiska kablar och den kan användas i olika typer av nät.

 (*1) Se bilder.

8536 70 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 7 till kapitel 85 och texten till KN-numren 8536 och 8536 70 00 .

Klassificering enligt KN-nummer 8536 90 10 är utesluten eftersom det numret omfattar ”kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar” dvs. elektrisk apparatur för att åstadkomma elektriska kopplingar. Artikeln i fråga är en låda med kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer och innehåller inga elektriska kopplingar.

Artikeln har egenskaperna hos kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer som rent mekaniskt sammanför fibrer ände mot ände i ett digitallinjesystem (se även de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet till nummer 8536 , del IV).

Mot bakgrund av dess egenskaper ska artikeln därför klassificeras enligt KN-nummer 8536 70 00 som kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer.

Image 1

(*1)  Bilderna återges uteslutande i informationssyfte.