5.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 146/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/913

av den 29 maj 2019

om förlängt godkännande av lantanumkarbonatoktahydrat som fodertillsats för katter och om upphävande av förordning (EG) nr 163/2008 (innehavare av godkännandet: Bayer HealthCare AG)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt om de skäl och förfaranden som gäller för att ett godkännande ska beviljas eller förlängas.

(2)

Lantanumkarbonatoktahydrat godkändes för tio år som fodertillsats för katter genom kommissionens förordning (EG) nr 163/2008 (2).

(3)

Innehavaren av det godkännandet har i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1831/2003 lämnat in en ansökan om förlängning av godkännandet av lantanumkarbonatoktahydrat som fodertillsats för katter, med en begäran om att tillsatsen ska införas i kategorin ”zootekniska tillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 29 november 2018 (3) att sökanden har lämnat uppgifter som styrker att tillsatsen uppfyller villkoren för godkännande.

(5)

Bedömningen av lantanumkarbonatoktahydrat visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Godkännandet för den tillsatsen bör därför förlängas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Till följd av förlängningen av godkännandet av lantanumkarbonatoktahydrat som fodertillsats på de villkor som anges i bilagan till den här förordningen bör förordning (EG) nr 163/2008 upphävas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännandet av den tillsats i kategorin ”zootekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”andra zootekniska tillsatser” som anges i bilagan förlängs under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 163/2008 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 163/2008 av den 22 februari 2008 om godkännande av preparatet lantanumkarbonatoktahydrat (Lantharenol) som fodertillsats (EUT L 50, 23.2.2008, s. 3).

(3)  EFSA Journal, vol. 16(2018):12, artikelnr 5542.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: Andra zootekniska tillsatser (sänkt utsöndring av fosfor via urin).

4d1

Bayer HealthCare AG

Lantanumkarbonatoktahydrat

Tillsatsens sammansättning

Preparat av lantanumkarbonatoktahydrat

Minst 85 % lantanumkarbonatoktahydrat som verksamt ämne

Beskrivning av den aktiva substansen

Lantanumkarbonatoktahydrat

La2(CO3)3*8H2O

CAS-nr: 6487-39-4

Analysmetod  (1)

Kvantifiering av karbonat i fodertillsatsen:

Gemenskapsmetod (förordning (EG) 152/2009 – bilaga III-O)

Bestämning av halten lantanum i fodertillsatser och foder:

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES)

Katter

1 500

7 500

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

2.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

3.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen:

”Undvik samtidig användning av foder med hög fosforhalt.”

25 juni 2029


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports