5.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 146/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/912

av den 28 maj 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (1), särskilt artikel 143.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 (2) anges format, struktur, innehållsförteckning och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas av behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 143 i direktiv 2013/36/EU. De upplysningar som behöriga myndigheter ska offentliggöra i enlighet med den genomförandeförordningen bör nu uppdateras för att säkerställa överensstämmelse med de ändringar som gjorts av regelverket för tillsyn av institut.

(2)

Det är viktigt att de upplysningar som behöriga myndigheter offentliggör håller hög kvalitet och är lätta att jämföra. Artikel 5 i genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 bör därför ändras för att klargöra att de behöriga myndigheterna endast ska sammanställa aggregerade statistiska uppgifter från institut som faller under deras tillsyn och för att klargöra för vilken period uppgifter bör rapporteras.

(3)

I bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 fastställs formulär för offentliggörande av information om de lagar och andra författningar samt allmänna riktlinjer som antagits i varje medlemsstat. Den bilagan bör ändras så att den ger mer användbar och relevant information om hur behöriga myndigheter utövar tillsyn i sina jurisdiktioner.

(4)

I bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 fastställs formulär för offentliggörande av information om de alternativ och handlingsutrymmen som finns tillgängliga enligt unionsrätten. Den bilagan bör ändras så att den omfattar ytterligare alternativ och handlingsutrymme som härrör från kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 (3). Den bör också ändras för att göra det möjligt att skilja mellan huruvida dessa alternativ och handlingsutrymmen är av temporär eller permanent karaktär, och för att göra det möjligt att skilja mellan tillämpningen av dessa alternativ och handlingsutrymmen på kreditinstitut, å ena sidan, och, på värdepappersföretag, å andra sidan.

(5)

Genomförandet av EBA:s riktlinjer för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) (4) bör bli mer transparent. Bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 bör därför ändras så att den omfattar en beskrivning av tillsynsmetoden för den interna processen för bedömning av likviditetsbehov (ILAAP).

(6)

Överlappningar bör undvikas och jämförbarheten mellan de aggregerade statistiska uppgifter som behöriga myndigheter offentliggör bör förbättras. Bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 bör därför ändras för att ta hänsyn till den grad av konsolidering under tillsyn som tillämpas av institut i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (5).

(7)

För att förbättra kvaliteten på den offentliggjorda informationen och möjliggöra en mer meningsfull jämförelse av denna information bör formulären i bilagorna till genomförandeförordning (EU) nr 650/82014 innehålla detaljerade riktlinjer och instruktioner.

(8)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska bankmyndigheten har överlämnat till kommissionen.

(9)

EBA har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen grundas på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (6).

(10)

Genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”De behöriga myndigheterna ska uppdatera de upplysningar som avses i artikel 143.1 d i det direktivet senast den 31 juli varje år. De upplysningarna ska omfatta det föregående kalenderåret.

De behöriga myndigheterna ska för de institut som är föremål för tillsyn, regelbundet uppdatera de upplysningar som avses i artikel 143.1 a–c i det direktivet och under alla omständigheter senast den 31 juli varje år, utom i de fall då det inte skett några förändringar.”

2.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

3.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

4.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

5.

Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 650/2014 av den 4 juni 2014 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för format, struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för de upplysningar som ska lämnas av behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 185, 25.6.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Riktlinjer för gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) av den 19 december 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


BILAGA I

REGLER OCH RIKTLINJER

Förteckning över formulär

Del 1

Införlivande av direktiv 2013/36/EU

Del 2

Modellgodkännande

Del 3

Exponeringar som utgör specialutlåning

Del 4

Kreditriskreducering

Del 5

Särskilda upplysningskrav för institutionerna

Del 6

Undantag från tillämpningen av tillsynskrav

Del 7

Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut

Del 8

Lagstadgad och finansiell rapportering

Allmänna anmärkningar gällande ifyllande av formulären i bilaga I

Behöriga myndigheter får vid offentliggörande av upplysningar om allmänna kriterier och metoder inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd som riktar sig till specifika institut, oavsett om det gäller ett enskilt institut eller en grupp av institut.

DEL 1

Införlivande av direktiv 2013/36/EU

 

Införlivande av bestämmelserna i direktiv 2013/36/EU

Bestämmelser i direktiv 2013/36/EU

Länk till den nationella texten (1)

Hänvisning(ar) till nationella bestämmelser (2)

Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

 

(dd/mm/åååå)

020

I.

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artiklarna 1–3

 

 

 

030

II.

Behöriga myndigheter

Artiklarna 4–7

 

 

 

040

III.

Krav avseende behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut

Artiklarna 8–27

 

 

 

050

1.

Allmänna krav avseende behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut

Artiklarna 8–21

 

 

 

060

2.

Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut

Artiklarna 22–27

 

 

 

070

IV.

Startkapital i värdepappersföretag

Artiklarna 28–32

 

 

 

080

V.

Bestämmelser om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster

Artiklarna 33–46

 

 

 

090

1.

Allmänna principer

Artiklarna 33–34

 

 

 

100

2.

Rätten att etablera kreditinstitut

Artiklarna 35–38

 

 

 

110

3.

Utövande av friheten att tillhandahålla tjänster

Artikel 39

 

 

 

120

4.

Befogenheter för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter

Artiklarna 40–46

 

 

 

130

VI.

Förbindelser med tredjeländer

Artiklarna 47–48

 

 

 

140

VII.

Tillsyn

Artiklarna 49–142

 

 

 

150

1.

Principer för tillsyn

Artiklarna 49–72

 

 

 

160

1.1.

Hemmedlemsstaternas och värdmedlemsstaternas befogenheter och uppgifter

Artiklarna 49–52

 

 

 

170

1.2

Utbyte av information och tystnadsplikt

Artiklarna 53–62

 

 

 

180

1.3

Skyldigheter för personer ansvariga för den lagenliga kontrollen av årsbokslut och sammanställd redovisning

Artikel 63

 

 

 

190

1.4

Tillsynsbefogenheter, befogenheter att utdöma sanktioner och rätt att överklaga

Artiklarna 64–72

 

 

 

200

2.

Granskningsprocesser

Artiklarna 73–110

 

 

 

210

2.1

Intern process för bedömning av kapitalbehov

Artikel 73

 

 

 

220

2.2

Styrformer, processer och rutiner i institut

Artiklarna 74–96

 

 

 

230

2.3

Översyns- och utvärderingsprocess

Artiklarna 97–101

 

 

 

240

2.4

Tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter

Artiklarna 102–107

 

 

 

250

2.5

Tillämpningsnivå

Artiklarna 108–110

 

 

 

260

3.

Gruppbaserad tillsyn

Artiklarna 111–127

 

 

 

270

3.1

Principer för gruppbaserad tillsyn

Artiklarna 111–118

 

 

 

280

3.2

Finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad verksamhet

Artiklarna 119–127

 

 

 

290

4.

Kapitalbuffertar

Artiklarna 128–142

 

 

 

300

4.1

Buffertar

Artiklarna 128–134

 

 

 

310

4.2

Fastställande och beräkning av kontracykliska kapitalbuffertar

Artiklarna 135–140

 

 

 

320

4.3

Kapitalbevarande åtgärder

Artiklarna 141–142

 

 

 

330

VIII.

Offentliggörande av de behöriga myndigheterna

Artiklarna 143–144

 

 

 

340

IX.

Ändringar av direktiv 2002/87/EG

Artikel 150

 

 

 

350

X.

Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser

Artiklarna 151–165

 

 

 

360

1.

Övergångsbestämmelser om tillsyn av institut som utövar etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster

Artiklarna 151–159

 

 

 

370

2.

Övergångsbestämmelser för kapitalbuffertar

Artikel 160

 

 

 

380

3.

Slutbestämmelser

Artiklarna 161–165

 

 

 


DEL 2

Modellgodkännande

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

 

Beskrivning av metoden

 

Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda metoden baserad på intern riskklassificering (”internmetoden”) för beräkning av kapitalkraven för kreditrisk

020

Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda internmetoden

[Fri text]

030

Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna

[Fri text]

040

Form på den behöriga myndighetens beslut och hur detta beslut ska meddelas de ansökande instituten

[Fri text]

 

Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda en intern modell (IMA) för beräkning av minimikapitalkraven för marknadsrisk

050

Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda den interna modellen (IMA)

[Fri text]

060

Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna

[Fri text]

070

Form på den behöriga myndighetens beslut och hur detta beslut ska meddelas de ansökande instituten

[Fri text]

 

Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda en intern modell (IMM) för beräkning av minimikapitalkraven för motpartskreditrisk

080

Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda den interna modellen (IMM)

[Fri text]

090

Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna

[Fri text]

100

Form på den behöriga myndighetens beslut och hur detta beslut ska meddelas de ansökande instituten

[Fri text]

 

Tillsynsmetod för beviljande av tillstånd att använda en avancerad mätmetod (internmätningsmetod) för beräkning av minimikapitalkraven för operativ risk

110

Minsta krav på dokumentation som ska tillhandahållas av de institut som ansöker om att få använda internmätningsmetoden

[Fri text]

120

Beskrivning av den bedömningsprocess som den behöriga myndigheten använt sig av (självbedömning, externa revisorer och inspektioner på plats) och de viktigaste bedömningskriterierna

[Fri text]

130

Form på den behöriga myndighetens beslut och hur detta beslut ska meddelas de ansökande instituten

[Fri text]


DEL 3

Exponeringar som utgör specialutlåning

 

Förordning (EU) nr 575/2013

Bestämmelser

Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

020

Artikel 153.5

Har den behöriga myndigheten offentliggjort någon vägledning som anger hur instituten ska beakta de faktorer som anges i artikel 153.5 när de åsätter exponeringar som utgör specialutlåning riskvikt?

[Ja/Nej]

030

Om så är fallet var vänlig ge en hänvisning till den nationella vägledningen

[Hänvisning till den nationella texten]

040

Finns den nationella vägledningen att tillgå på engelska?

[Ja/Nej]


DEL 4

Kreditriskreducering

 

Förordning (EU) nr 575/2013

Bestämmelser

Beskrivning

Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

020

Artikel 201.2

Offentliggörande av en förteckning över de finansinstitut som är godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd eller av de vägledande kriterierna för fastställande av sådana finansinstitut

De behöriga myndigheterna ska offentliggöra och uppdatera förteckningen över de finansiella institut som är godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd enligt artikel 201.1 f i förordning (EU) nr 575/2013 eller de vägledande kriterierna för fastställande av sådana godtagbara tillhandahållare

En förteckning över finansinstituten i fråga eller de vägledande kriterierna för fastställande av dessa finansinstitut

[fri text – den behöriga myndigheten kan på sin webbplats ange en länk till förteckningen eller de vägledande kriterierna]

030

En beskrivning av de tillämpliga tillsynskraven

De behöriga myndigheterna ska offentliggöra en beskrivning av de tillämpliga tillsynskraven tillsammans med förteckningen över godtagbara finansinstitut eller de vägledande kriterierna för fastställande av dessa finansinstitut

En beskrivning av de tillsynskrav som den behöriga myndigheten tillämpar

[Fri text]

040

Artikel 227.2 e

Villkor för tillämpning av 0 % volatilitetsjustering

Enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter får instituten tillämpa en volatilitetsjustering på 0 %, under förutsättning att transaktionen avvecklas inom ett beprövat avvecklingssystem för detta slag av transaktioner

En detaljerad beskrivning av hur den behöriga myndigheten avgör att ett avvecklingssystem ska anses vara ett beprövat system

[Fri text]

050

Artikel 227.2 f

Villkor för tillämpning av 0 % volatilitetsjustering

Enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter får instituten tillämpa en volatilitetsjustering på 0 %, under förutsättning att den dokumentation som avser avtalet eller transaktionen är standarddokument för repor eller värdepapperslån i de berörda värdepapperen

En detaljerad beskrivning av vilken dokumentation som ska anses vara standarddokument

[Fri text]

060

Artikel 229.1

Värderingsprinciper för säkerheter i form av fastigheter enligt internmetoden

Fastigheten får värderas av en oberoende värderingsman till ett värde som överensstämmer med eller är lägre än fastighetsbelåningsvärdet i de medlemsstater som har fastställt strikta kriterier för bedömning av fastighetsbelåningsvärdet i lagar och andra föreskrifter

Kriterierna i den nationella lagstiftningen för bedömning av fastighetsbelåningsvärdet

[Fri text]


DEL 5

Särskilda upplysningskrav för instituten

 

Direktiv 2013/36/EU

Förordning (EU) nr 575/2013

Bestämmelse

Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten

 

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

020

Artikel 106.1 a

 

De behöriga myndigheterna får kräva att finansinstituten offentliggör den information som avses i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013 mer än en gång per år och sätter tidsfrister för offentliggörandet

Frekvens och tidsfrister för finansinstitutens offentliggörande

[Fri text]

030

Artikel 106.1 b:

 

De behöriga myndigheterna får kräva att finansinstituten använder specifika medier och platser för offentliggörande av annan information än årsredovisningen

Typer av specifika medier som finansinstituten ska använda sig av

[Fri text]

040

 

Artikel 13.1 och 13.2

Betydande dotterföretag samt dotterföretag som har väsentlig betydelse för sin lokala marknad ska offentliggöra de uppgifter som anges i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013, individuellt eller på undergruppsnivå.

De kriterier som den behöriga myndigheten ska använda för att bedöma ett dotterföretags betydelse

[Fri text]


DEL 6

Undantag från tillämpningen av tillsynskrav

 

Förordning (EU) nr 575/2013

Bestämmelser

Beskrivning

Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten

 

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

020

Artikel 7.1 och 7.2

(Individuella undantag för dotterföretag)

Undantag på individuell nivå från tillämpningen av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013

Undantag får beviljas ett dotterföretag under förutsättning att det inte finns några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska kunna överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala skulder i enlighet med artikel 7.1 a.

De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra att det inte finns några hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder

[Fri text]

030

Artikel 7.3

(individuella undantag för moderinstitut)

Undantag på individuell nivå från tillämpningen av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013

Undantag får beviljas ett moderinstitut under förutsättning att det inte finns några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att snabbt överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala skulder till moderinstitutet i enlighet med artikel 7.3 a

De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra att det inte finns några hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder

[Fri text]

040

Artikel 8

(undantag från likviditetskrav för dotterföretag)

Undantag på individuell nivå från tillämpningen av de likviditetskrav som anges i del sex i förordning (EU) nr 575/2013

Undantag får beviljas institut i en undergrupp under förutsättning att dessa institut har ingått avtal, som av de behöriga myndigheterna bedöms som tillfredsställande, som medger fri överföring av medel dem emellan, i syfte att kunna uppfylla enskilda och gemensamma skyldigheter när de uppkommer i enlighet med artikel 8.1 c.

De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra om avtalen medger fri överföring av medel mellan instituten i en likviditetsundergrupp

[Fri text]

050

Artikel 9.1

(individuell konsolideringsmetod)

Tillstånd för moderinstitut att ta med dotterföretag i sin beräkning av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013.

Sådant tillstånd beviljas endast om moderinstitutet på ett tillfredsställande sätt kan påvisa för de behöriga myndigheterna att det inte finns några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att det dotterföretag som har tagits med i beräkningen snabbt ska kunna överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala förfallna skulder till moderföretaget i enlighet med artikel 9.2.

De kriterier som den behöriga myndigheten använder sig av för att avgöra att det inte finns några hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder

[Fri text]

060

Artikel 10

(kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ)

Undantag på individuell nivå från tillämpningen av de tillsynskrav som anges i delarna två till åtta i förordning (EU) nr 575/2013

Medlemsstaterna får bibehålla och använda befintlig nationell lagstiftning avseende tillämpningen av undantaget förutsatt att den inte strider mot förordning (EU) nr 575/2013 eller direktiv 2013/36/EU

Tillämplig nationell lagstiftning/nationella bestämmelser om tillämpning av undantaget

[Hänvisning till den nationella texten]


DEL 7

Kvalificerat innehav i ett kreditinstitut

 

Direktiv 2013/36/EU

Bedömningskriterier och information som är nödvändig för att man ska kunna bedöma om den tilltänkta förvärvaren av ett kreditinstitut är lämplig och om det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt

Upplysningar som ska lämnas av den behöriga myndigheten

 

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

020

Artikel 23.1 a

Den tilltänkta förvärvarens anseende

En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer den tilltänkta förvärvarens integritet

[Fri text]

030

En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer den tilltänkta förvärvarens fackkompetens

[Fri text]

040

De praktiska detaljerna rörande samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/36/EU

[Fri text]

050

Artikel 23.1 b:

Anseende, kunskaper, färdigheter och erfarenheter för de medlemmar i ledningsorganet och medlemmar i den verkställande ledningen som kommer att leda kreditinstitutets verksamhet

En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer anseendet, kunskaperna, färdigheterna och erfarenheten hos medlemmarna av ledningsorgan och i den verkställande ledningen

[Fri text]

060

Artikel 23.1 c

Den tilltänkta förvärvarens ekonomiska ställning

En beskrivning av hur den behöriga myndigheten bedömer den tilltänkta förvärvarens ekonomiska ställning

[Fri text]

070

De praktiska detaljerna rörande samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/36/EU

[Fri text]

080

Artikel 23.1 d

Hur kreditinstitutet uppfyller tillsynskraven

En beskrivning av hur den behöriga myndigheten går till väga för att bedöma om ett kreditinstitut kommer att klara av att uppfylla tillsynskraven

[Fri text]

090

Artikel 23.1 e

Misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism

En beskrivning av hur de behöriga myndigheterna går till väga för att bedöma om det finns rimlig anledning att misstänka penningtvätt eller finansiering av terrorism

[Fri text]

100

De praktiska detaljerna rörande samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/36/EU

[Fri text]

110

Artikel 23.4

Förteckning över de uppgifter som måste lämnas till de behöriga myndigheterna vid tidpunkten för anmälan

En förteckning med de uppgifter som måste lämnas av den tilltänkta förvärvaren vid tidpunkten för anmälan för att den behöriga myndigheten ska kunna göra en bedömning av den tilltänkta förvärvaren och det tilltänkta förvärvet

[Fri text]


DEL 8

Lagstadgad och finansiell rapportering

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

020

Genomförandet av rapportering av finansiell information i enlighet med kommissionens genomförandeförordning 680/2014

030

Tillämpas kravet i artikel 99.2 i förordning (EU) nr 575/2013 även på institut som inte tillämpar internationella redovisningsstandarder enligt förordning (EG) nr 1606/2002?

[Ja/Nej]

040

Om så är fallet, vilka redovisningsregler gäller för dessa institut?

[Fri text]

050

Om så är fallet, vilken är tillämpningsnivån för rapporteringen? (individuell nivå/gruppnivå/undergruppsnivå)

[Fri text]

060

Tillämpas kraven i artikel 99.2 i förordning (EU) nr 575/2013 även på andra finansiella enheter än kreditinstitut eller värdepappersföretag?

[Ja/Nej]

070

Om så är fallet, vilka slag av finansiella enheter (t.ex. finansiella företag) omfattas av dessa rapporteringskrav?

[Fri text]

080

Om så är fallet, vilken är storleken på dessa finansiella enheter i termer av balansomslutning (på individuell nivå)?

[Fri text]

090

Används XBRL-standarder för rapporteringen till den behöriga myndigheten?

[Ja/Nej]

100

Genomförandet av rapporteringen vad gäller kapitalbasen och av kapitalbaskravet i enlighet med kommissionens genomförandeförordning 680/2014

110

Tillämpas kraven i artikel 99.1 i förordning (EU) nr 575/2013 även på andra finansiella enheter än kreditinstitut eller värdepappersföretag?

[Ja/Nej]

120

Om så är fallet, vilka redovisningsregler gäller för dessa finansiella enheter?

[Fri text]

130

Om så är fallet, vilka slag av finansiella enheter (t.ex. finansiella företag) omfattas av dessa rapporteringskrav?

[Fri text]

140

Om så är fallet, vilken är storleken på dessa finansiella enheter i termer av balansomslutning (på individuell nivå)?

[Fri text]

150

Används XBRL-standarder för rapporteringen till den behöriga myndigheten?

[Ja/Nej]


(1)  Länk(ar) till den webbplats som innehåller de nationella texterna som införlivar unionsbestämmelserna i fråga.

(2)  Detaljerade hänvisningar till de nationella bestämmelserna, såsom relevant avdelning, kapitel, punkt osv.


BILAGA II

ALTERNATIV OCH HANDLINGSUTRYMMEN

Förteckning över formulär

Del 1

Alternativ och handlingsutrymmen enligt direktiv 2013/36/EU, förordning (EU) nr 575/2013 och den delegerade förordningen om likviditetstäckningskravet (EU) 2015/61

Del 2

Övergångsalternativ och övergångshandlingsutrymmen enligt direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

Del 3

Ersättningens rörliga delar (artikel 94 i direktiv 2013/36/EU)

Behöriga myndigheter får inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd eller något tillsynsbeslut som riktar sig till specifika institut. Behöriga myndigheter får vid offentliggörande av upplysningar om allmänna kriterier och metoder inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd som riktar sig till specifika institut, oavsett om det gäller ett enskilt institut eller en grupp av institut.

DEL 1

Alternativ och handlingsutrymmen enligt direktiv 2013/36/EU, förordning (EU) nr 575/2013 och den delegerade förordningen om likviditetstäckningskravet (EU) 2015/61

 

Direktiv 2013/36/EU

Förordning (EU) nr 575/2013

Delegerad förordning om likviditetstäckningskravet (LCR) (EU) 2015/61

Adressat

Tillämpningsområde

Benämning

Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet

Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt) (1)

Nationella bestämmelser (2)

Hänvisning(ar) (3)

Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)

Ytterligare uppgifter / Kommentarer

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

 

020

Artikel 9.2

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitut

Undantag från förbudet för personer eller företag som inte är kreditinstitut att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten

Förbudet för personer eller företag som inte är kreditinstitut att driva rörelse som omfattar att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten ska inte gälla för en medlemsstat, medlemsstatens regionala eller lokala myndigheter, offentliga internationella organ i vilka en eller flera medlemsstater ingår, eller i fall som är särskilt omfattade av nationell lagstiftning eller av unionsrätten, under förutsättning att verksamheten är underkastad regler och övervakning till skydd för insättare och investerare.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

030

Artikel 12.3

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitut

Startkapital

Medlemsstaterna får besluta att kreditinstitut som inte uppfyller villkoret att ha en särskild kapitalbas men som existerade den 15 december 1979 får fortsätta att bedriva verksamhet.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

040

Artikel 12.3

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitut

Startkapital

Kreditinstitut för vilka medlemsstaterna har beslutat att de kan fortsätta att bedriva verksamhet i enlighet med artikel 12.3 i direktiv 2013/36/EU kan av medlemsstaterna befrias från skyldigheten att uppfylla villkoren enligt artikel 13.1 första stycket i direktiv 2013/36/EU.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

050

Artikel 12.4

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitut

Startkapital

Medlemsstaterna får bevilja auktorisation för särskilda kategorier av kreditinstitut vars startkapital är mindre än 5 miljoner euro, förutsatt att startkapitalet uppgår till minst 1 miljon euro och att den berörda medlemsstaten anmäler sina skäl för att utnyttja denna möjlighet till kommissionen och till EBA.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

060

Artikel 21.1

 

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

Undantag för kreditinstitut som är permanent underställda en central enhet

De behöriga myndigheterna kan bevilja undantag från kraven i artiklarna 10, 12 och 13.1 i direktiv 2013/36/EU för kreditinstitut som är permanent underställda en central enhet.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

070

Artikel 29.3

 

 

Medlemsstater

Värdepappersföretag

Startkapital i särskilda typer av värdepappersföretag

Medlemsstaterna får minska minimistartkapitalet från 125 000 euro till 50 000 euro om ett företag inte har auktorisation att hålla kontanter eller värdepapper för uppdragsgivarens räkning, att handla för egen räkning eller att lämna emissionsgarantier.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

080

Artikel 32.1

 

 

Medlemsstater

Värdepappersföretag

Startkapital i värdepappersföretag (undantag på grund av äldre regler, s.k. grandfathering clause)

Medlemsstaterna får fortsätta att auktorisera värdepappersföretag och företag som omfattas av artikel 30 i direktiv 2013/36/EU, som existerade före den 31 december 1995 och vars kapitalbas är mindre än det startkapital som anges för dem i artiklarna 28.2, 29.1, 29.3 och 30 i samma direktiv.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

090

Artikel 40

 

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

Krav på rapportering till behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten

Värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter får för informationsändamål, statistiska ändamål eller för tillsynsändamål kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom deras territorium lämnar periodiska rapporter om sin verksamhet i värdmedlemsstaterna, särskilt i syfte att bedöma huruvida en filial är betydande i enlighet med artikel 51.1 i direktiv 2013/36/EU.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

100

Artikel 129.2

 

 

Medlemsstater

Värdepappersföretag

Undantag från kravet att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert för små och medelstora värdepappersföretag

Med avvikelse från artikel 129.1 får en medlemsstat undanta små och medelstora värdepappersföretag från kraven i den punkten, om inte ett sådant undantag hotar stabiliteten i det finansiella systemet i den medlemsstaten.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

110

Artikel 130.2

 

 

Medlemsstater

Värdepappersföretag

Undantag från kravet att upprätthålla en kontracyklisk kapitalkonserveringsbuffert för små och medelstora värdepappersföretag

Med avvikelse från artikel 130.1 får en medlemsstat undanta små och medelstora värdepappersföretag från kraven i den punkten, om inte ett sådant undantag hotar stabiliteten i det finansiella systemet i den medlemsstaten.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

120

Artikel 133.18

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Krav på att upprätthålla en systemriskbuffert

Medlemsstaterna får tillämpa en systemriskbuffert på alla exponeringar.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

130

Artikel 134.1

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Erkännande av ett systemriskbuffertvärde

Andra medlemsstater får erkänna ett systemriskbuffertvärde som fastställts i enlighet med artikel 133 och får tillämpa det buffertvärdet för nationellt auktoriserade institut för exponeringar i den medlemsstat som fastställt det buffertvärdet.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

140

Artikel 152 första stycket

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitut

Krav på rapportering till behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten

Värdmedlemsstaten får för statistiska ändamål kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom dess territorium lämnar periodiska rapporter om sin verksamhet i värdmedlemsstaten till de behöriga myndigheterna i dessa värdmedlemsstater.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

150

Artikel 152 andra stycket

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitut

Krav på rapportering till behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten

Värdmedlemsstaterna får kräva att filialer till kreditinstitut från andra medlemsstater lämnar samma information som krävs från nationella kreditinstitut för detta ändamål.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

160

Artikel 160.6

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbestämmelser för kapitalbuffertar

Medlemsstaterna kan fastställa en kortare övergångsperiod för kapitalbuffertar än den som anges i artikel 160.1–160.4. En sådan kortare övergångsperioden får erkännas av andra medlemsstater.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

170

 

Artikel 4.2

 

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Behandling av indirekta innehav av fast egendom

Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får tillåta att aktier som utgör ett likvärdigt indirekt innehav av fast egendom behandlas som direkt innehav av fast egendom under förutsättning att ett sådant indirekt innehav särskilt regleras i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning och att, när de är intecknade som säkerhet, fordringsägare ges ett likvärdigt skydd.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

180

 

Artikel 6.4

 

Behöriga myndigheter

Värdepappersföretag

Tillämpning av kraven på individuell nivå

I avvaktan på kommissionens rapport i enlighet med artikel 508.3 får behöriga myndigheter undanta värdepappersföretag från uppfyllandet av de krav som fastställs i del sex med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagens verksamhet samt dess komplexitetsgrad.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

190

 

Artikel 24.2

 

 

 

Rapportering och obligatorisk användning av IFRS

De behöriga myndigheterna får kräva att institut utför värderingen av tillgångar och poster utanför balansräkningen samt fastställande av kapitalbasen i enlighet med internationella redovisningsstandarder enligt förordning (EG) nr 1606/2002).

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

200

 

Artikel 89.3

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Riskviktning och förbud mot kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn

De behöriga myndigheterna tillämpar följande krav på institutens kvalificerande innehav enligt punkterna 1 och 2:

Vid beräkning av kapitalkravet i enlighet med del tre i denna förordning ska instituten tillämpa en riskvikt på 1 250 % på det större av följande:

i)

Den totala summan av kvalificerande innehav som avses i punkt 1 som överstiger 15 % av det godtagbara kapitalet.

ii)

Den totala summan av kvalificerande innehav som avses i punkt 2 och överstiger 60 % av institutets godtagbara kapital.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

201

 

Artikel 89.3

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Riskviktning och förbud mot kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn

De behöriga myndigheterna tillämpar följande krav på institutens kvalificerade innehav enligt punkterna 1 och 2:

De behöriga myndigheterna ska förbjuda instituten att ha sådana kvalificerande innehav som avses i punkterna 1 och 2 om summorna överstiger den procentandel för godtagbart kapital som fastställts i dessa punkter.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

210

 

Artikel 95.2

 

Behöriga myndigheter

Värdepappersföretag

Krav för värdepappersföretag med begränsad auktorisation att tillhandahålla värdepapperstjänster

De behöriga myndigheterna får fastställa kapitalbaskraven för värdepappersföretag med begränsad auktorisation att tillhandahålla värdepapperstjänster som de kapitalbaskrav som skulle vara bindande för dessa företag enligt de nationella införlivandeåtgärder som den 31 december 2013 är i kraft för direktiven 2006/49/EG och 2006/48/EG.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

220

 

Artikel 99.3

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

Rapportering av kapitalbaskrav och finansiell information

De behöriga myndigheterna får kräva att de kreditinstitut som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för att rapportera kapitalbasen på gruppnivå enligt artikel 24.2 i den här förordningen också ska rapportera den finansiella information som avses i punkt 2 i den här artikeln.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

230

 

Artikel 124.2

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Riskvikter och kriterier som tillämpas på exponeringar säkrade genom panträtt i fast egendom

De behöriga myndigheterna kan i lämpliga fall åsätta en högre riskvikt eller striktare kriterier än de som fastställs i artiklarna 125.2 och 126.2, grundat på bedömningar av den finansiella stabiliteten.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

240

 

Artikel 129.1

 

 

 

Exponeringar i form av täckta obligationer

De behöriga myndigheterna får, efter samråd med EBA, delvis avstå från att tillämpa första stycket led c och tillåta kreditkvalitetssteg 2 för upp till 10 % av den totala exponeringen för det nominella beloppet av det emitterande institutets utestående täckta obligationer, under förutsättning att man kan påvisa betydande potentiella koncentrationsproblem i de berörda medlemsstaterna på grund av att kravet för kreditkvalitetssteg 1 som avses i det ledet tillämpas.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

250

 

Artikel 164.5

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Minimivärden för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet (förlust vid fallissemang) för exponeringar som är säkrade genom fastigheter

På grundval av de uppgifter som samlas in i enlighet med artikel 101 och med beaktande av den framtida utvecklingen på fastighetsmarknaden och andra relevanta indikatorer, ska de behöriga myndigheterna regelbundet, dock minst en gång per år, göra en bedömning av huruvida LGD-minimivärdena i punkt 4 i den här artikeln är lämpliga för exponeringar mot säkerhet i bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter belägna inom deras territorium. De behöriga myndigheterna får i lämpliga fall på grundval av bedömningar av den finansiella stabiliteten fastställa högre minimivärden för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för exponeringar som är säkrade genom fastigheter belägna inom deras territorium.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

260

 

Artikel 178.1 b:

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

En gäldenärs fallissemang

De behöriga myndigheterna får ersätta de 90 dagarna med 180 dagar för exponeringar som är säkrade genom bostadsfastigheter eller små och medelstora företags kommersiella fastigheter i klassen hushållsexponeringar och exponeringar mot offentliga organ.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

270

 

Artikel 284.4

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Exponeringsvärde

De behöriga myndigheterna får kräva ett högre värde på α än 1,4, eller tillåta instituten att använda egna estimat i enlighet med artikel 284.9.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

280

 

Artikel 284.9

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Exponeringsvärde

De behöriga myndigheterna får tillåta att instituten använder egna estimat av α

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

290

 

Artikel 327.2

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Nettning mellan en konvertibel och en motstående position i det underliggande instrumentet

De behöriga myndigheterna får använder en metod som innebär att sannolikheten för att en viss konvertibel växlas in beaktas eller ställer kapitalbaskrav som motsvarar den förlust som inväxlingen kan medföra.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

300

 

Artikel 395.1

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Gräns för stora exponeringar när det gäller exponeringar mot institut

De behöriga myndigheterna får fastställa en lägre gräns för stora exponeringar än 150 000 000 euro för exponeringar mot institut.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

310

 

Artiklarna 400.2 a och 493.3 a

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta säkerställda obligationer i enlighet med artikel 129.1, 129.3 och 129.6.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

320

 

Artiklarna 400.2 b och 493.3 b

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgörs av fordringar på delstatliga regeringar eller lokala myndigheter i medlemsstater.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

330

 

Artiklarna 400.2 c och493.3 c

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar som ett institut har gentemot sitt moderföretag eller dotterföretag.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

340

 

Artiklarna 400.2 d och 493.3 d

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot regionala eller centrala kreditinstitut till vilka kreditinstitutet är knutet i ett nätverk och vilka är ansvariga för likviditetsutjämning inom nätverket.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

350

 

Artiklarna 400.2 e och 493.3 e

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot kreditinstitut, varav ett är verksamt på icke-konkurrensutsatt grund och erbjuder eller garanterar lån enligt bestämmelser i lag eller sin bolagsordning för att främja specifika sektorer i ekonomin under någon form av statlig övervakning och med begränsningar för utnyttjandet av sådana lån, under förutsättning att respektive exponeringar uppkommer genom sådana lån som förmedlas till låntagarna via kreditinstitut eller genom garantierna för dessa lån.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

360

 

Artiklarna 400.2 f och 493.3 f

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot kreditinstitut, förutsatt att dessa exponeringar inte utgör sådana instituts kapitalbas, inte varar längre än till påföljande bankdag och inte är angivna i en viktig handelsvaluta.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

370

 

Artiklarna 400.2 g och 493.3 g

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot centralbanker i form av föreskrivna minimireserver som förvaras hos dessa centralbanker i deras nationella valutor.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

380

 

Artiklarna 400.2 h och 493.3 h

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot nationella regeringar i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i statspapper och anges och finansieras i deras nationella valutor, förutsatt att den kreditvärdering av dessa stater som utfärdats av ett utsett externt ratinginstitut, motsvarar ”investment grade”.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

390

 

Artiklarna 400.2 i och 493.3 i

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta 50 % av remburser med medel-lågrisk utanför balansräkningen och outnyttjade kreditmöjligheter med medel-lågrisk utanför balansräkningen enligt bilaga I och, efter godkännande av de behöriga myndigheterna, 80 % av andra garantier än kreditgarantier som grundas på bestämmelser i lag eller föreskrifter och som av ömsesidiga garantifonder med ställning som kreditinstitut ställs ut till medlemmar.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

400

 

Artiklarna400.2 j 493.3 j

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta rättsligt föreskrivna garantier som används när ett hypotekslån som finansieras genom utgivningen av hypoteksobligationer betalas till låntagaren före den slutliga registreringen av hypoteket i fastighetsregistret, förutsatt att garantin inte används för att minska risken i beräkningen av det riskvägda exponeringsbeloppet.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

410

 

Artiklarna 400.2 k och 493.3 k

 

Behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar mot erkända börser.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

420

 

Artikel 412.5

 

Medlemsstater

Kreditinstitut

Krav på likviditetstäckning

Innan bindande minimistandarder för likviditetstäckningskrav har fastställts och införts fullt ut i unionen i enlighet med artikel 460, får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om likviditetskrav.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

430

 

Artikel 412.5

 

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

Kreditinstitut

Krav på likviditetstäckning

Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna får kräva att nationellt auktoriserade institut, eller en undergrupp av dessa institut, behåller ett högre likviditetstäckningskrav på upp till 100 % till dess att en bindande minimistandard på 100 % införs fullt ut i enlighet med artikel 460.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

440

 

Artikel 413.3

 

Medlemsstater

Kreditinstitut

Krav på stabil finansiering

Innan bindande minimistandarder för kraven på stabil nettofinansiering har fastställts och införts i unionen i enlighet med artikel 510 får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om krav på stabil finansiering.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

450

 

Artikel 415.3

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

Krav på likviditetsrapportering

Innan bindande likviditetskrav införts fullt ut får de behöriga myndigheterna fortsätta att samla information genom övervakningsverktyg i syfte att övervaka efterlevnaden av befintliga nationella likviditetsstandarder.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

460

 

Artikel 420.2

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

Likviditetsutflödessats

De behöriga myndigheterna får tillämpa en utflödessats på upp till 5 % för handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen, i enlighet med artikel 429 och bilaga I.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

470

 

Artikel 467.2

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbehandling av orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde

Genom undantag från artikel 467.1 får de behöriga myndigheterna i fall då sådan behandling tillämpades före den 1 januari 2014 tillåta institut att i sina kapitalbasposter inte ta med orealiserade vinster eller förluster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar ”som kan säljas” i den av EU godkända IAS 39.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

480

 

Artikel 467.3 andra stycket

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbehandling av orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen inom de intervall som anges i artikel 467.2 a–d.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

490

 

Artikel 468.2

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbehandling av orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde

De behöriga myndigheterna får tillåta att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med 100 % av de orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde när det i enlighet med artikel 467 krävs att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med sina orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

500

 

Artikel 468.3

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbehandling av orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen för orealiserade vinster inom de intervall som anges i artikel 468.2 a–c vilka dras av från kärnprimärkapitalet.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

510

 

Artikel 471.1

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter

Genom undantag från artikel 49.1 får de behöriga myndigheterna under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2022 tillåta institut att inte dra av andelar i försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och försäkringsholdingbolag, om villkoren i artikel 471.1 är uppfyllda.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

520

 

Artikel 473.1

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Införande av ändringar av IAS 19

Genom undantag från artikel 481 under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2018 får de behöriga myndigheterna tillåta institut som utarbetar sin redovisning i överensstämmelse med de internationella redovisningsstandarder som har antagits i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002 att till sitt kärnprimärkapital lägga det tillämpliga beloppet i enlighet med artikel 473.2 eller i tillämpliga fall artikel 473.3 multiplicerat med faktorn i enlighet artikel 473.4.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

530

 

Artikel 478.3

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra en tillämplig procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för vart och ett av följande avdrag:

a)

De enskilda avdrag som krävs enligt artikel 36.1 a–h, utom uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader.

b)

Det totala belopp uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader och de poster som avses i artikel 36.1 i, vilka måste dras av enligt artikel 48.

c)

Vart och ett av de avdrag som krävs enligt artikel 56 b–d.

d)

Vart och ett av de avdrag som krävs enligt artikel 66 b–d.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

540

 

Artikel 479.4

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångserkännande i konsoliderat kärnprimärkapital av instrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsinnehav

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen inom de intervall som anges i artikel 479.3.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

550

 

Artikel 480.3

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångserkännande av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra värdet på den tillämpliga faktorn inom de intervall som anges i artikel 480.2.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

560

 

Artikel 481.5

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Ytterligare övergångsfilter och avdrag

För varje filter eller avdrag som avses i artikel 481.1 och 481.2 ska de behöriga myndigheterna fastställa och offentliggöra de tillämpliga procentandelarna inom de intervall som anges i artikel 481.3 och 481.4.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

570

 

Artikel 486.6

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra de tillämpliga procentandelarna inom de intervall som anges i artikel 486.5.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

580

 

Artikel 495.1

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbehandling av aktieexponeringar enligt metoden för intern riskklassificering (internmetoden)

Genom undantag från del tre kapitel 3 får de behöriga myndigheterna fram till den 31 december 2017 från metoden för intern riskklassificering undanta vissa kategorier av aktieexponeringar som institut och EU-dotterföretag till institut i medlemsstaten har den 31 december 2007.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

590

 

Artikel 496.1

 

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbestämmelser för beräkningen av kapitalbaskrav för exponeringar i form av säkerställda obligationer

Fram till och med den 31 december 2017 får behöriga myndigheter helt eller delvis bevilja undantag från tioprocentsgränsen för bättre rangordnade andelar utgivna av franska Fonds Communs de Créances eller av organ för värdepapperisering som är likvärdiga med franska Fonds Communs de Créances enligt artikel 129.1 d och f, förutsatt att villkoren i artikel 496.1 a och b är uppfyllda.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

600

 

 

Artikel 10.1 b iii

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

LCR - likvida tillgångar

De likviditetsreserver som ett kreditinstitut innehar i en centralbank betraktas som en tillgång på nivå 1 under förutsättning att de kan tas ut under stressperioder. Villkoren för när centralbanksreserver får tas ut enligt denna artikel måste specificeras i ett avtal mellan den behöriga myndigheten och ECB eller centralbanken.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

610

 

 

Artikel 10.2

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

LCR - likvida tillgångar

Marknadsvärdet för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som avses i punkt 1 f ska omfattas av en nedsättning på minst 7 %. Med undantag för det som specificeras vad gäller andelar och aktier i fonder i leden a och b i artikel 15.2 ska ingen nedsättning krävas för värdet av de återstående tillgångarna på nivå 1.

De fall där högre nedsättningar fastställdes för en hel tillgångsklass (alla tillgångar som omfattas av en särskild och differentierad nedskrivning i den delegerade förordningen om likviditetstäckningskravet) (t.ex. alla säkerställda obligationer på nivå 1, etc.).

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

620

 

 

Artikel 12.1 c i

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

LCR – Tillgångar på nivå 2B

Aktier får utgöra tillgångar på nivå 2B om de utgör en del av ett större aktieindex i en medlemsstat eller ett tredjeland, och identifieras som sådana enligt detta led av den behöriga myndigheten i en medlemsstat eller den relevanta offentliga myndigheten i ett tredjeland

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

630

 

 

Artikel 12.3

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

LCR – Tillgångar på nivå 2B

I fråga om kreditinstitut som enligt sina stadgar och med grund i religiös övertygelse inte kan inneha räntebärande tillgångar får den behöriga myndigheten medge ett undantag från punkt 1 b i och iii) i denna artikel, förutsatt att det finns belägg för en bristande tillgång till icke räntebärande tillgångar som uppfyller kraven och att de icke räntebärande tillgångarna i fråga är tillräckligt likvida på de privata marknaderna.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 

640

 

 

Artikel 24.6

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

LCR – Utflöden från stabil inlåning i ett tredjeland som uppfyller 3 %-kravet

Kreditinstituten kan få tillstånd av sin behöriga myndighet att multiplicera summan av inlåningarna från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisystem i ett tredjeland med 3 %, om systemet motsvarar det system som avses i punkt 1 och om tredjelandet tillåter denna behandling.

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

 


DEL 2

Övergångsalternativ och övergångshandlingsutrymmen enligt direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

 

Direktiv 2013/36/EU

Förordning (EU) nr 575/2013

Adressat

Tillämpningsområde

Benämning

Beskrivning av alternativet eller handlingsutrymmet

År av tillämpning och värdet i % (om tillämpligt)

Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt)

Nationella bestämmelser

Hänvisningar

Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)

Ytterligare uppgifter / Kommentarer

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

 

011

Artikel 160.6

 

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbestämmelser för kapitalbuffertar

Medlemsstaterna kan fastställa en kortare övergångsperiod för kapitalbuffertar än den som anges i artikel 160.1–160.4. En sådan kortare övergångsperioden får erkännas av andra medlemsstater.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

012

 

Artikel 493.3 a

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta säkerställda obligationer i enlighet med artikel 129.1, 129.3 och 129.6.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

013

 

Artikel 493.3 b

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgörs av fordringar på delstatliga regeringar eller lokala myndigheter i medlemsstater.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

014

 

Artikel 493.3 c

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar som ett institut har gentemot sitt moderföretag eller dotterföretag.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

015

 

Artikel 493.3 d

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot regionala eller centrala kreditinstitut till vilka kreditinstitutet är knutet i ett nätverk och vilka är ansvariga för likviditetsutjämning inom nätverket.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

016

 

Artikel 493.3 e

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot kreditinstitut, varav ett är verksamt på icke-konkurrensutsatt grund och erbjuder eller garanterar lån enligt bestämmelser i lag eller sin bolagsordning för att främja specifika sektorer i ekonomin under någon form av statlig övervakning och med begränsningar för utnyttjandet av sådana lån, under förutsättning att respektive exponeringar uppkommer genom sådana lån som förmedlas till låntagarna via kreditinstitut eller genom garantierna för dessa lån.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

017

 

Artikel 493.3 f

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot kreditinstitut, förutsatt att dessa exponeringar inte utgör sådana instituts kapitalbas, inte varar längre än till påföljande bankdag och inte är angivna i en viktig handelsvaluta.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

018

 

Artikel 493.3 g

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot centralbanker i form av föreskrivna minimireserver som förvaras hos dessa centralbanker i deras nationella valutor.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

019

 

Artikel 493.3 h

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta exponeringar gentemot nationella regeringar i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i statspapper och anges och finansieras i deras nationella valutor, förutsatt att den kreditvärdering av dessa stater som utfärdats av ett utsett externt ratinginstitut, motsvarar ”investment grade”.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

020

 

Artikel 493.3 i

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta 50 % av remburser med medel-lågrisk utanför balansräkningen och outnyttjade kreditmöjligheter med medel-lågrisk utanför balansräkningen enligt bilaga I och, efter godkännande av de behöriga myndigheterna, 80 % av andra garantier än kreditgarantier som grundas på bestämmelser i lag eller föreskrifter och som av ömsesidiga garantifonder med ställning som kreditinstitut ställs ut till medlemmar.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

021

 

Artikel 493.3 j

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta rättsligt föreskrivna garantier som används när ett hypotekslån som finansieras genom utgivningen av hypoteksobligationer betalas till låntagaren före den slutliga registreringen av hypoteket i fastighetsregistret, förutsatt att garantin inte används för att minska risken i beräkningen av det riskvägda exponeringsbeloppet.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

022

 

Artikel 493.3 k

Medlemsstater

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Hela eller delvisa undantag när det gäller gränser för stora exponeringar

De behöriga myndigheterna får helt eller delvis undanta tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar mot erkända börser.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

023

 

Artikel 412.5

Medlemsstater

Kreditinstitut

Krav på likviditetstäckning

Innan bindande minimistandarder för likviditetstäckningskrav har fastställts och införts fullt ut i unionen i enlighet med artikel 460, får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om likviditetskrav.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

024

 

Artikel 412.5

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

Kreditinstitut

Krav på likviditetstäckning

Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna får kräva att nationellt auktoriserade institut, eller en undergrupp av dessa institut, behåller ett högre likviditetstäckningskrav på upp till 100 % till dess att en bindande minimistandard på 100 % införs fullt ut i enlighet med artikel 460.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

025

 

Artikel 413.3

Medlemsstater

Kreditinstitut

Krav på stabil finansiering

Innan bindande minimistandarder för kraven på stabil nettofinansiering har fastställts och införts i unionen i enlighet med artikel 510 får medlemsstaterna behålla eller införa nationella bestämmelser i fråga om krav på stabil finansiering.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

026

 

Artikel 415.3

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut

Krav på likviditetsrapportering

Innan bindande likviditetskrav införts fullt ut får de behöriga myndigheterna fortsätta att samla information genom övervakningsverktyg i syfte att övervaka efterlevnaden av befintliga nationella likviditetsstandarder.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

027

 

Artikel 467.2

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbehandling av orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde

Genom undantag från artikel 467.1 får de behöriga myndigheterna i fall då sådan behandling tillämpades före den 1 januari 2014 tillåta institut att i sina kapitalbasposter inte ta med orealiserade vinster eller förluster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar ”som kan säljas” i den av EU godkända IAS 39.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

028

 

Artikel 467.3

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbehandling av orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde

Tillämplig procentandel av orealiserade förluster i enlighet med artikel 467.1 som tas med i beräkningen av kärnprimärkapital (procentandel i de intervall som anges i artikel 467.2)

2014 (20 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

029

2015 (40 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

030

2016 (60 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

031

2017 (80 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

032

 

Artikel 468.2 andra stycket

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbehandling av orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde

De behöriga myndigheterna får tillåta att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med 100 % av de orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde när det i enlighet med artikel 467 krävs att instituten i sin beräkning av poster i kärnprimärkapital tar med sina orealiserade förluster som tas upp till verkligt värde.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

033

 

Artikel 468.3

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbehandling av orealiserade vinster som tas upp till verkligt värde

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen för orealiserade vinster inom de intervall som anges i artikel 468.2 a–c vilka dras av från kärnprimärkapitalet.

2015 (60 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

034

2016 (40 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

035

2017 (20 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

036

 

Artikel 471.1

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter

Genom undantag från artikel 49.1 får de behöriga myndigheterna under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2022 tillåta institut att inte dra av andelar i försäkringsföretag, återförsäkringsföretag och försäkringsholdingbolag, om villkoren i artikel 471.1 är uppfyllda.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

037

 

Artikel 473.1

Behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Införande av ändringar av IAS 19

Genom undantag från artikel 481 under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2018 får de behöriga myndigheterna tillåta institut som utarbetar sin redovisning i överensstämmelse med de internationella redovisningsstandarder som har antagits i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002 att till sitt kärnprimärkapital lägga det tillämpliga beloppet i enlighet med artikel 473.2 eller i tillämpliga fall artikel 473.3 multiplicerat med faktorn i enlighet artikel 473.4.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

038

 

Artikel 478.2

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Avdrag från poster i kärnprimärkapital för uppskjutna skattefordringar som existerade före den 1 januari 2014

Tillämplig procentandel om den alternativa procentandelen tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.2)

2014 (0 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

039

2015 (10 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

040

2016 (20 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

041

2017 (30 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

042

2018 (40 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

043

2019 (50 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

044

2020 (60 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

045

2021 (70 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

046

2022 (80 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

047

2023 (90 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

048

 

Artikel 478.3 a

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra en tillämplig procentsats inom det intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för a) de enskilda avdrag som krävs enligt artikel 36.1 a–h, utom uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader,

2014 (20 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

049

2015 (40 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

050

2016 (60 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

051

2017 (80 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

052

 

Artikel 478.3 b

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra en tillämplig procentsats inom det intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för b) det totala belopp uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader och de poster som avses i artikel 36.1 i, vilka måste dras av enligt artikel 48.

2014 (20 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

053

2015 (40 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

054

2016 (60 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

055

2017 (80 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

056

 

Artikel 478.3 c

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra en tillämplig procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för c) vart och ett av de avdrag som krävs enligt artikel 56 b–d,

2014 (20 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

057

2015 (40 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

058

2016 (60 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

059

2017 (80 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

060

 

Artikel 478.3 d

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Avdrag från poster i kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra en tillämplig procentandel inom de intervall som anges i artikel 478.1 och 478.2 för d) vart och ett av de avdrag som krävs enligt artikel 66 b–d,

2014 (20 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

061

2015 (40 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

062

2016 (60 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

063

2017 (80 %–100 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

064

 

Artikel 479.4

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångserkännande i konsoliderat kärnprimärkapital av instrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsinnehav

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra den tillämpliga procentandelen inom de intervall som anges i artikel 479.3.

2014 (0 %–80 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

065

2015 (0 %–60 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

066

2016 (0 %–40 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

067

2017 (0 %–20 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

068

 

Artikel 480.3

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångserkännande av minoritetsinnehav samt kvalificerande primärkapitaltillskott och supplementärkapital

De behöriga myndigheterna ska fastställa och offentliggöra värdet på den tillämpliga faktorn inom de intervall som anges i artikel 480.2.

2014 (0,2–1,0)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

069

2015 (0,4–1,0)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

070

2016 (0,6–1,0)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

071

2017 (0,8–1,0)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

072

 

Artikel 481.1

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

 

Tillämplig procentandel om en enda procentandel tillämpas (procentandel inom de intervall som anges i artikel 481.3)

2014 (0 %–80 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

073

2015 (0 %–60 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

074

2016 (0 %–40 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

075

2017 (0 %–20 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

076

 

Artikel 481.5

 

 

Ytterligare övergångsfilter och avdrag

För varje filter eller avdrag som avses i artikel 481.1 och 481.2 ska de behöriga myndigheterna fastställa och offentliggöra de tillämpliga procentandelarna inom de intervall som anges i artikel 481.3 och 481.4.

2014 (0 %–80 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

077

2015 (0 %–60 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

078

2016 (0 %–40 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

079

2017 (0 %–20 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

080

 

Artikel 486.6

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital primärkapitaltillskott och supplementärkapital

Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i kärnprimärkapital i enlighet med artikel 486.2 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)

2014 (60 %–80 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

081

2015 (40 %–70 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

082

2016 (20 %–60 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

083

2017 (0 %–50 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

084

2018 (0 %–40 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

085

2019 (0 %–30 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

086

2020 (0 %–20 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

087

2021 (0 %–10 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

088

Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i primärkapitaltillskott i enlighet med artikel 486.3 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)

2014 (60 %–80 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

089

2015 (40 %–70 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

090

2016 (20 %–60 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

091

2017 (0 %–50 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

092

2018 (0 %–40 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

093

2019 (0 %–30 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

094

2020 (0 %–20 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

095

2021 (0 %–10 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

096

Tillämplig procentandel för fastställande av begränsning av tillämpningen av äldre regler på poster i supplementärkapital i enlighet med artikel 486.4 (procentandel inom de intervall som anges i artikel 486.5)

2014 (60 %–80 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

097

2015 (40 %–70 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

098

2016 (20 %–60 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

099

2017 (0 %–50 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

100

2018 (0 %–40 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

101

2019 (0 %–30 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

102

2020 (0 %–20 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

103

2021 (0 %–10 %)

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

104

 

Artikel 495.1

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbehandling av aktieexponeringar enligt metoden för intern riskklassificering (internmetoden)

Genom undantag från del tre kapitel 3 får de behöriga myndigheterna fram till den 31 december 2017 från metoden för intern riskklassificering undanta vissa kategorier av aktieexponeringar som institut och EU-dotterföretag till institut i medlemsstaten har den 31 december 2007.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

105

 

Artikel 496.1

 

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Övergångsbestämmelser för beräkningen av kapitalbaskrav för exponeringar i form av säkerställda obligationer

Fram till och med den 31 december 2017 får behöriga myndigheter helt eller delvis bevilja undantag från tioprocentsgränsen för bättre rangordnade andelar utgivna av franska Fonds Communs de Créances eller av organ för värdepapperisering som är likvärdiga med franska Fonds Communs de Créances enligt artikel 129.1 d och f, förutsatt att villkoren i artikel 496.1 a och b är uppfyllda.

[År]

[Ja/Nej/Ej tillämpligt]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 


DEL 3

Ersättningens rörliga delar (artikel 94 i direktiv 2013/36/EU)

 

Direktiv 2013/36/EU

Adressat

Tillämpningsområde

Bestämmelser

Upplysningar som ska lämnas

Utnyttjas (Ja/Nej/Ej tillämpligt)

Hänvisningar

Tillgänglig på engelska (Ja/Nej)

Ytterligare uppgifter / Kommentarer

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

 

020

Artikel 94.1 g i

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Maximal kvot mellan de rörliga och fasta delarna av ersättningen (% enligt nationell lagstiftning beräknas som rörlig del dividerad med fast del av ersättningen)

[Värde i %]

[Ja/Nej]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

030

Artikel 94.1 g ii

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Maximal kvot mellan de rörliga och fasta delarna av ersättningen som får godkännas av aktieägare eller ägare eller medlemmar av institutet (% fastställt i nationell lagstiftning beräknat som ersättningens rörliga del dividerad med dess fasta del)

[Värde i %]

[Ja/Nej]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

040

Artikel 94.1 g iii

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Maximal del av den totala rörliga ersättningen som får omfattas av diskontot (% av den totala rörliga ersättningen)

[Värde i %]

[Ja/Nej]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 

050

Artikel 94.1 l

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

Kreditinstitut och värdepappersföretag

Beskrivning av eventuella restriktioner för typer och utformningar eller förbud mot instrument som kan användas för att tilldela rörlig ersättning

[Fri text/värde]

[Ja/Nej]

Obligatoriskt om Ja

Obligatoriskt om Ja

 


(1)  ”Ja” innebär att den behöriga myndighet eller de medlemsstater som har befogenhet att utnyttja det relevanta alternativet eller handlingsutrymmet har gjort det.

”Nej” innebär att den behöriga myndighet eller de medlemsstater som har befogenhet att utnyttja det relevanta alternativet eller handlingsutrymmet inte har gjort det.

”Ej tillämpligt” innebär att genomförandet av alternativet inte längre är möjligt eller att handlingsutrymmet inte längre finns.

(2)  Bestämmelsens lydelse i nationell lagstiftning.

(3)  Hänvisning i nationell lagstiftning och länk(ar) till den webbplats som innehåller de nationella texterna som införlivar unionsbestämmelserna i fråga.


BILAGA III

Översyns- och utvärderingsprocess (SREP)  (1)

010

Datum för den senaste uppdateringen av informationen i detta formulär

(dd/mm/åååå)

020

SREP:s tillämpningsområde

(Artiklarna 108–110 i CRD)

Beskrivning av den behöriga myndighetens metod för översyns- och utvärderingsprocessens tillämpningsområde, inbegripet följande:

vilka typer av institut omfattas av/exkluderas från SREP, särskilt om tillämpningsområdet skiljer sig från de som anges i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU,

en allmän översikt av hur behöriga myndigheter beaktar proportionalitetsprincipen inom ramen för SREP:s tillämpningsområde och hur ofta de olika delarna av SREP bedöms (2).

[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]

030

Bedömning av delarna i SREP

(Artiklarna 74–96 i CRD)

Beskrivning av den behöriga myndighetens metod för att bedöma enskilda delar av SREP (som avses i EBA:s riktlinjer för gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen – EBA/GL/2014/13) inbegripet följande:

en allmän översikt av bedömningsprocessen och de metoder som tillämpas på bedömningen av SREP-delar, inbegripet följande: 1) affärsmodellanalyser, 2) bedömningar av intern styrning och institutövergripande kontroller, 3) bedömning av kapitalrisker, och 4) bedömning av likviditetsrisker och finansieringsrisker.

en allmän överblick av hur behöriga myndigheter beaktar proportionalitetsprincipen när de bedömer enskilda delar av SREP, inbegripet hur kategoriseringen av institut har gått till (3).

[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]

040

Översyn och utvärdering av ICAAP och ILAAP

(artiklarna 73, 86, 97, 98 och 103 i CRD)

Beskrivning av den behöriga myndighetens metod för översyn och utvärdering av den interna processen för bedömning av kapitalbehov (ICAAP) och den interna processen för bedömning av likviditetsbehov (ILAAP) inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen, och särskilt i syfte att bedöma tillförlitligheten hos ICAAP- och ILAAP-beräkningarna av kapital och likviditet för att fastställa extra kapitalbaskrav och kvantitativa likviditetskrav inbegripet (4):

en översikt över den metod som de behöriga myndigheterna använder vid översynen av instituts ICAAP och ILAAP,

Information/hänvisning till krav avseende behöriga myndigheter för inlämnande av ICAAP- och ILAAP-relaterad information, i synnerhet avseende vilken information som behöver lämnas in,

information om huruvida en oberoende granskning av ICAAP och ILAAP krävs från institutet.

[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]

050

Övergripande SREP-bedömning och tillsynsåtgärder

(artiklarna 102 och 104 i CRD)

Beskrivning av den behöriga myndighetens riktlinjer för den övergripande SREP-bedömningen (sammanfattning) och de tillsynsåtgärder som vidtas av den behöriga myndigheten på grundval av den övergripande SREP-bedömningen (5).

Beskrivning av hur resultat av SREP-bedömningar är kopplade till tillämpningen av åtgärder för tidigt ingripande i enlighet med artikel 27 i direktiv 2014/59/EU och fastställandet av huruvida institutet fallerar eller sannolikt kommer att fallera enligt artikel 32 i det direktivet (6).

[Fri text eller hänvisning eller länk till dessa riktlinjer]


(1)  De behöriga myndigheterna ska lämna uppgift om de kriterier och metoder som används i raderna 020–040 och i rad 050 för den övergripande bedömningen. Den typ av information som ska lämnas i form av en förklarande anmärkning beskrivs i den andra kolumnen.

(2)  SREP:s tillämpningsområde ska beaktas både på institutnivå och i fråga om dess egna resurser.

En behörig myndighet ska förklara den metod som använts för att klassificera institut i olika kategorier för SREP-syften, med en beskrivning av användningen av kvalitativa och kvantitativa kriterier, och hur finansiell stabilitet eller andra övergripande tillsynsmål påverkas av sådan kategorisering.

En behörig myndighet ska också förklara hur kategoriseringen verkställs för att säkerställa åtminstone ett minsta engagemang i SREP-bedömningar, inbegripet en beskrivning av hur ofta bedömningen av alla SREP-delar för olika kategorier av institut.

(3)  Inklusive arbetsmetoder, t.ex. inspektioner på plats eller andra undersökningar, kvantitativa och kvalitativa kriterier, statistiska uppgifter som används i bedömningar. Länkar till vägledning på webbplatserna rekommenderas.

(4)  De behöriga myndigheterna ska också förklara hur bedömningen av ICAAP och ILAAP omfattas av de modeller för minsta engagemang som tillämpas för proportionalitetssyften baserat på SREP-kategorier samt hur proportionalitet tillämpas för tillsynsförväntningar vid ICAAP och ILAAP, och i synnerhet, alla riktlinjer eller minimikrav för ICAAP och ILAAP som de behöriga myndigheterna har utfärdat.

(5)  Den metod som de behöriga myndigheterna tillämpar för att komma fram till den övergripande SREP-bedömningen och dess kommunikation till instituten. De behöriga myndigheternas övergripande bedömning baseras på en översyn av alla de delar som avses i raderna 020–040 tillsammans med annan relevant information om institutet som den behöriga myndigheten kan erhålla.

(6)  De behöriga myndigheterna får också lämna uppgifter om de policyer som ligger till grund för deras beslut att vidta tillsynsåtgärder (i den mening som avses i artiklarna 102 och 104 i CRD) och åtgärder för tidigt ingripande (i den mening som avses i artikel 27 i resolutionsdirektivet (BRRD) så snart deras bedömning av ett institut identifierar svagheter eller brister som kräver tillsynsingripande. Sådan information kan innehålla offentliggörandet av interna riktlinjer eller andra dokument som beskriver allmän tillsynspraxis. För beslut som gäller enskilda institut behöver uppgift dock inte lämnas av respekt för konfidentialitetsprincipen.

Vidare får behöriga myndigheter tillhandahålla information avseende konsekvenserna av att ett institut överträder rättsliga bestämmelser eller inte följer tillsynsåtgärder eller åtgärder för tidigt ingripande som vidtagits till följd av resultatet av SREP-bedömningen. Den behöriga myndigheten ska exempelvis göra en förteckning över de efterlevnadsförfaranden som används (i tillämpliga fall).


BILAGA IV

AGGREGERADE STATISTISKA DATAS

Förteckning över formulär

Del 1

Konsoliderade data per behörig myndighet

Del 2

Data om kreditrisk

Del 3

Data om marknadsrisk

Del 4

Data om operativ risk

Del 5

Data om tillsynsåtgärder och administrativa sanktioner

Del 6

Data om undantag

Allmänna anmärkningar gällande ifyllande av formulären i bilaga IV

Behöriga myndigheter får inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd eller något tillsynsbeslut som riktar sig till specifika institut. Behöriga myndigheter får vid offentliggörande av upplysningar om allmänna kriterier och metoder inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd som riktar sig till specifika institut, oavsett om det gäller ett enskilt institut eller en grupp av institut.

Numeriska fält ska endast innehålla nummer. Det ska inte finnas referenser till nationella valutor. Den valuta som används är euro, och medlemsstater utanför euroområdet ska konvertera sina nationella valutor till euro med hjälp av ECB:s växelkurser (på den gemensamma referensdagen, t.ex. sista dagen i det år som granskas), med en decimal när de lämnar uppgift om belopp i miljoner.

De rapporterade monetära beloppen ska anges i miljoner euro.

Procent ska anges med två decimaler.

Om data inte lämnas ska skälet till detta anges med användning av EBA:s nomenklatur, dvs. N/A (för ej tillgängligt) eller C för (konfidentiell).

Datan ska lämnas i aggregerad form utan att vare sig enskilda kreditinstitut eller värdepappersföretag identifieras.

Hänvisningar till Corep-formulär enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 tillhandahålls i delarna 1–4 i den mån de förekommer.

Behöriga myndigheter ska samla in data avseende XXXX år framåt på konsoliderad basis. Detta kommer att säkerställa konsekvensen i den information som samlas in.

Formulären i denna bilaga ska läsas i jämförelse med rapporteringen av den konsolidering som härmed definieras. För att säkerställa effektiv datainsamling ska informationen för kreditinstitut och värdepappersbolag rapporteras separat, men samma konsolideringsnivå ska tillämpas i båda fallen.

För att säkerställa samstämmighet och jämförbarhet i den rapporterade datan ska ECB endast offentliggöra aggregerad statistisk data för enheter under tillsyn över vilka den utövar direkt tillsyn på referensdagen för uppgiftslämnandet, medan nationella behöriga myndigheter ska offentliggöra aggregerad statistisk data endast för kreditinstitut som inte står under ECB:s direkta tillsyn.

Datan ska sammanställas endast för värdepappersföretag som omfattas av CRD. Värdepappersföretag som inte omfattas av CRD omfattas inte av datainsamlingen.

DEL 1

Konsoliderade data per behörig myndighet (år XXXX)

 

Hänvisning till Corep-formulär

Uppgifter

 

Antal kreditinstitut och deras storlek

 

 

010

Antal kreditinstitut

 

[Värde]

020

Balansomslutning i jurisdiktionen (i miljoner euro) (1)

 

[Värde]

030

Totala tillgångar i jurisdiktionen (1) som % av BNP (2)

 

[Värde]

 

Antal utländska kreditinstitut och deras storlek (3)

 

 

040

Från tredjeländer

Antal filialer (4)

 

[Värde]

050

Balansomslutning för filialerna (i miljoner euro)

 

[Värde]

060

Antal dotterföretag (5)

 

[Värde]

070

Balansomslutning för dotterföretagen (i miljoner euro)

 

[Värde]

 

Totalt kapital och kapitalkrav för kreditinstitut

 

 

080

Totalt kärnprimärkapital som % av totalt kapital (6)

CA1 (rad 020 / rad 010)

[Värde]

090

Totalt primärkapitaltillskott som % av totalt kapital (7)

CA1 (rad 530 / rad 010)

[Värde]

100

Totalt supplementärkapital som % av totalt kapital (8)

CA1 (rad 750 / rad 010)

[Värde]

110

Totalt kapitalkrav (i miljoner euro) (9)

CA2 (rad 010) * 8 %

[Värde]

120

Total kapitalrelation (%) (10)

CA3 (rad 050)

[Värde]

 

Antal värdepappersföretag och deras storlek

 

 

130

Antal värdepappersföretag

 

[Värde]

140

Balansomslutning (i miljoner euro) (1)

 

[Värde]

150

Balansomslutning i % av BNP

 

[Värde]

 

Totalt kapital och kapitalkrav för värdepappersföretag

 

 

160

Totalt kärnprimärkapital som % av totalt kapital (6)

CA1 (rad 020 / rad 010)

[Värde]

170

Totalt primärkapitaltillskott som % av totalt kapital (7)

CA1 (rad 530 / rad 010)

[Värde]

180

Totalt supplementärkapital som % av totalt kapital (8)

CA1 (rad 750 / rad 010)

[Värde]

190

Totalt kapitalkrav (i miljoner euro) (9)

CA2 (rad 010) * 8 %

[Värde]

200

Total kapitalrelation (%) (10)

CA3 (rad 050)

[Värde]


DEL 2

Data om kreditrisk (år XXXX)

 

Kreditriskdata

Hänvisning till Corep-formulär

data

 

Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för kreditrisk

 

 

010

Kreditinstitut: kapitalbaskrav för kreditrisk

% av totalt kapitalbaskrav  (11)

CA2 (rad 040) / (rad 010)

[Värde]

020

Kreditinstitut: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet kreditinstitut  (12)

Schablonmetoden (SA)

 

[Värde]

030

Internmetoden (IRB) när varken egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) eller konverteringsfaktorer används

 

[Värde]

040

Internmetoden (IRB) när egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) och/eller konverteringsfaktorer används

 

[Värde]

050

% baserat på totalt kapitalbaskrav för kreditrisk

SA

CA2 (rad 050) / (rad 040)

[Värde]

060

Internmetoden (IRB) när varken egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) eller konverteringsfaktorer används

CR IRB, Grundläggande IRB (rad 010, kol 260) / CA2 (rad 040)

[Värde]

070

Internmetoden (IRB) när egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) och/eller konverteringsfaktorer används

CR IRB, Avancerad IRB (rad 010, kol 260) / CA2 (rad 040)

[Värde]

080

Kreditinstitut: fördelning på IRB-exponeringsklass

% baserat på totalt IRB-riskvägt exponeringsbelopp

Internmetoden (IRB) när varken egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) eller konverteringsfaktorer används

CA2 (rad 250 / rad 240)

[Värde]

090

Nationella regeringar eller centralbanker

CA2 (rad 260 / rad 240)

[Värde]

100

Institut

CA2 (rad 270 / rad 240)

[Värde]

110

Företag – små och medelstora företag

CA2 (rad 280 / rad 240)

[Värde]

120

Företag – specialutlåning

CA2 (rad 290 / rad 240)

[Värde]

130

Företag – övriga

CA2 (rad 300 / rad 240)

[Värde]

140

Internmetoden (IRB) när egna estimat av förlust vid fallissemang (LGD) och/eller konverteringsfaktorer används

CA2 (rad 310 / rad 240)

[Värde]

150

Nationella regeringar eller centralbanker

CA2 (rad 320 / rad 240)

[Värde]

160

Institut

CA2 (rad 330 / rad 240)

[Värde]

170

Företag – små och medelstora företag

CA2 (rad 340 / rad 240)

[Värde]

180

Företag – specialutlåning

CA2 (rad 350 / rad 240)

[Värde]

190

Företag – övriga

CA2 (rad 360 / rad 240)

[Värde]

200

Hushåll – säkrade genom panträtt i fastighet (små och medelstora företag).

CA2 (rad 370 / rad 240)

[Värde]

210

Hushåll – säkrade med panträtt i fastighet (ej små och medelstora företag).

CA2 (rad 380 / rad 240)

[Värde]

220

Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar

CA2 (rad 390 / rad 240)

[Värde]

230

Hushåll – övriga små och medelstora företag

CA2 (rad 400 / rad 240)

[Värde]

240

Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag

CA2 (rad 410 / rad 240)

[Värde]

250

Aktier (internmetod)

CA2 (rad 420 / rad 240)

[Värde]

260

Positioner i värdepapperisering (internmetod)

CA2 (rad 430 / rad 240)

[Värde]

270

Övriga motpartslösa tillgångar

CA2 (rad 450 / rad 240)

[Värde]

 

Kreditriskdata

Hänvisning till Corep-formulär

data

280

Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för kreditrisk

 

 

290

Kreditinstitut: fördelning på SA-exponeringsklass*

% baserat på totalt SA-riskvägt exponeringsbelopp

Nationella regeringar eller centralbanker

CA2 (rad 070 / rad 050)

[Värde]

300

Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter

CA2 (rad 080 / rad 050)

[Värde]

310

Offentliga organ

CA2 (rad 090 / rad 050)

[Värde]

320

Multilaterala utvecklingsbanker

CA2 (rad 100 / rad 050)

[Värde]

330

Internationella organisationer

CA2 (rad 110 / rad 050)

[Värde]

340

Institut

CA2 (rad 120 / rad 050)

[Värde]

350

Företag

CA2 (rad 130 / rad 050)

[Värde]

360

Hushåll

CA2 (rad 140 / rad 050)

[Värde]

370

Säkrade genom panträtt i fast egendom

CA2 (rad 150 / rad 050)

[Värde]

380

Fallerande exponeringar

CA2 (rad 160 / rad 050)

[Värde]

390

Poster som är förenade med särskilt hög risk

CA2 (rad 170 / rad 050)

[Värde]

400

Säkerställda obligationer

CA2 (rad 180 / rad 050)

[Värde]

410

Fordringar på institut och företag med kortfristigt kreditbetyg

CA2 (rad 190 / rad 050)

[Värde]

420

Företag för kollektiva investeringar (fonder)

CA2 (rad 200 / rad 050)

[Värde]

430

Eget kapital

CA2 (rad 210 / rad 050)

[Värde]

440

Övriga poster

CA2 (rad 211 / rad 050)

[Värde]

450

Positioner i värdepapperisering (schablonmetod)

CA2 (rad 220 / rad 050)

[Värde]

460

Kreditinstitut: fördelning på kreditriskreduceringsmetod (CRM)

% baserat på det totala antalet kreditinstitut  (13)

Förenklad metod för finansiella säkerheter

 

[Värde]

470

Fullständig metod för finansiella säkerheter

 

[Värde]

 

Värdepappersföretag: Kapitalbaskrav för kreditrisk

 

 

480

Värdepappersföretag: kapitalbaskrav för kreditrisk

% av totalt kapitalbaskrav  (14)

CA2 (rad 040) / (rad 010)

[Värde]

490

Värdepappersföretag: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet värdepappersföretag  (12)

Schablonmetod

 

[Värde]

500

Internmetod

 

[Värde]

510

% baserat på totalt kapitalbaskrav för kreditrisk  (15)

Schablonmetod

CA2 (rad 050) / (rad 040)

[Värde]

520

Internmetod

(CA2 (rad 240) / rad 040)

[Värde]

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare upplysningar om värdepapperisering (i miljoner euro)

Hänvisning till Corep-formulär

data

 

Kreditinstitut: originator

 

 

530

Totalt belopp för värdepapperiseringspositioner i respektive utanför balansräkningen

CR SEC SA (rad 030, kol 010) + CR SEC IRB (rad 030, kol 010)

[Värde]

540

Totalt belopp för värdepapperiseringspositioner som upptagits (värdepapperiseringspositioner - ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer) i balansräkningen och utanför balansräkningen

CR SEC SA (rad 030, kol 050) + CR SEC IRB (rad 030, kol 050)

[Värde]

 

 

 

 

 

 

 

Exponeringar och förluster från utlåning där säkerhet ställts genom fastigheter (16)

Hänvisning till Corep-formulär

data

550

Säkerheten utgörs av bostadsfastigheter

Summan av exponeringar som är säkrade genom bostadsfastigheter  (17)

CR IP Losses (rad 010, kol 050)

[Värde]

560

Summa förluster som härrör från lån upp till referensprocentsatsen  (18)

CR IP Losses (rad 010, kol 010)

[Värde]

570

Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärdet  (19)

CR IP Losses (rad 010, kol 020)

[Värde]

580

Summa förluster  (20)

CR IP Losses (rad 010, kol 030)

[Värde]

590

Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärdet  (19)

CR IP Losses (rad 010, kol 040)

[Värde]

600

Säkerheten utgörs av kommersiella fastigheter

Summan av exponeringar som är säkrade genom kommersiella fastigheter  (17)

CR IP Losses (rad 020, kol 050)

[Värde]

610

Summa förluster som härrör från lån upp till referensprocentsatsen  (18)

CR IP Losses (rad 020, kol 010)

[Värde]

620

Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärdet  (19)

CR IP Losses (rad 020, kol 020)

[Värde]

630

Summa förluster  (20)

CR IP Losses (rad 020, kol 030)

[Värde]

640

Varav: Fast egendom värderad enligt pantlånevärdet  (19)

CR IP Losses (rad 020, kol 040)

[Värde]


DEL 3

Data om marknadsrisk  (21) (år XXXX)

 

Marknadsriskdata

Hänvisning till Corep-formulär

data

 

Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för marknadsrisk

 

 

010

Kreditinstitut: kapitalbaskrav för marknadsrisk

% av totalt kapitalbaskrav  (22)

CA2 (rad 520) / (rad 010)

[Värde]

020

Kreditinstitut: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet kreditinstitut  (23)

Schablonmetoden

 

[Värde]

030

Interna modeller

 

[Värde]

040

% baserat på totalt kapitalbaskrav för marknadsrisk

Schablonmetoden

CA2 (rad 530) / (rad 520)

[Värde]

050

Interna modeller

CA2 (rad 580) / (rad 520)

[Värde]

 

Värdepappersföretag: Kapitalbaskrav för marknadsrisk

 

 

060

Värdepappersföretag: kapitalbaskrav för marknadsrisk

% av totalt kapitalbaskrav  (22)

CA2 (rad 520) / (rad 010)

[Värde]

070

Värdepappersföretag: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet värdepappersföretag  (23)

Schablonmetoden

 

[Värde]

080

Interna modeller

 

[Värde]

090

% baserat på totalt kapitalbaskrav för marknadsrisk

Schablonmetoden

CA2 (rad 530) / (rad 520)

[Värde]

100

Interna modeller

CA2 (rad 580) / (rad 520)

[Värde]


DEL 4

Data om operativ risk (år XXXX)

 

Data om operativ risk

Hänvisning till Corep-formulär

data

 

Kreditinstitut: Kapitalbaskrav för operativ risk

 

 

010

Kreditinstitut: kapitalbaskrav för operativ risk

% av totalt kapitalbaskrav  (24)

CA2 (rad 590) / (rad 010)

[Värde]

020

Kreditinstitut: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet kreditinstitut  (25)

Basmetoden (BIA)

 

[Värde]

030

Schablonmetod (TSA) /

Alternativ schablonmetod (ASA)

 

[Värde]

040

Internmätningsmetod (AMA)

 

[Värde]

050

% baserat på totalt kapitalbaskrav för operativ risk

BIA

CA2 (rad 600) / (rad 590)

[Värde]

060

TSA/ASA

CA2 (rad 610) / (rad 590)

[Värde]

070

AMA

CA2 (rad 620) / (rad 590)

[Värde]

 

Kreditinstitut: Förluster till följd av operativ risk

 

 

080

Kreditinstitut: total bruttoförlust

Total bruttoförlust i % av total bruttointäkt  (26)

OPR Details (rad 920, kol 080) / OPR ((summa (rad 010 till rad 130), kol 030)

[Värde]

 

Värdepappersföretag: Kapitalbaskrav för operativ risk

 

 

090

Värdepappersföretag: kapitalbaskrav för operativ risk

% av totalt kapitalbaskrav  (24)

CA2 (rad 590) / (rad 010)

[Värde]

100

Värdepappersföretag: fördelning på metod

% baserat på det totala antalet värdepappersföretag  (25)

BIA

 

[Värde]

110

TSA/ASA

 

[Värde]

120

AMA

 

[Värde]

130

% baserat på totalt kapitalbaskrav för operativ risk

BIA

CA2 (rad 600) / (rad 590)

[Värde]

140

TSA/ASA

CA2 (rad 610) / (rad 590)

[Värde]

150

AMA

CA2 (rad 620) / (rad 590)

[Värde]

 

Värdepappersföretag: Förluster till följd av operativ risk

 

 

160

Värdepappersföretag: total bruttoförlust

Total bruttoförlust i % av total bruttointäkt  (26)

OPR Details (rad 920, kol 080) / OPR ((summa (rad 010 till rad 130), kol 030)

[Värde]


DEL 5

Data om tillsynsåtgärder och administrativa sanktioner  (27) (år XXXX)

 

Tillsynsåtgärder

data

 

Kreditinstitut

 

010

Tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 102.1 a

Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:

[Värde]

011

Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]

[Värde]

012

Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]

[Värde]

013

Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]

[Värde]

014

Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]

[Värde]

015

Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]

[Värde]

016

Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]

[Värde]

017

Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]

[Värde]

018

Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]

[Värde]

019

Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]

[Värde]

020

Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]

[Värde]

021

Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]

[Värde]

022

Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]

[Värde]

023

Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Värde]

024

Tillsynsåtgärder som vidtas enligt artikel 102.1 b och andra bestämmelser i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:

[Värde]

025

Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]

[Värde]

026

Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]

[Värde]

027

Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]

[Värde]

028

Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]

[Värde]

029

Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]

[Värde]

030

Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]

[Värde]

031

Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]

[Värde]

032

Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]

[Värde]

033

Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]

[Värde]

034

Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]

[Värde]

035

Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]

[Värde]

036

Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]

[Värde]

037

Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Värde]

 

 

 

 

 

Tillsynsåtgärder

data

 

Värdepappersföretag

 

037

Tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 102.1 a

Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:

[Värde]

038

Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]

[Värde]

039

Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]

[Värde]

040

Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]

[Värde]

041

Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]

[Värde]

042

Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]

[Värde]

043

Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]

[Värde]

044

Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]

[Värde]

045

Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]

[Värde]

046

Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]

[Värde]

047

Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]

[Värde]

048

Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]

[Värde]

049

Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]

[Värde]

050

Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Värde]

051

Tillsynsåtgärder som vidtas enligt artikel 102.1 b och andra bestämmelser i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013

Totalt antal tillsynsåtgärder som vidtas i enlighet med artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU:

[Värde]

052

Att ha en kapitalbas som överstiger minimikravet [artikel 104.1 a]

[Värde]

053

Att stärka styrformerna och upprätthållandet av det interna kapitalet [artikel 104.1 b]

[Värde]

054

Att lägga fram en plan för att det på nytt ska gå att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven [artikel 104.1 c]

[Värde]

055

Att tillämpa en särskild reserveringspolitik eller behandla tillgångar på särskilt sätt [artikel 104.1 d]

[Värde]

056

Att begränsa instituts verksamhet [artikel 104.1 e]

[Värde]

057

Att minska den inneboende risken i institutens verksamheter, produkter och system [artikel 104.1 f]

[Värde]

058

Att begränsa den rörliga ersättningen [artikel 104.1 g]

[Värde]

059

Att använda nettovinster till att förstärka kapitalbasen [artikel 104.1 h]

[Värde]

060

Att begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar [artikel 104.1 i]

[Värde]

061

Att kräva extra eller frekventare rapportering [artikel 104.1 j]

[Värde]

062

Att ålägga särskilda likviditetskrav [artikel 104.1 k]

[Värde]

063

Att kräva ytterligare redovisning [artikel 104.1 l]

[Värde]

064

Antal andra tillsynsåtgärder som vidtas (ej angivna i artikel 104.1 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Värde]

 

 

 

 

 

Administrativa sanktioner (28)

data

 

Kreditinstitut

 

065

Administrativa sanktioner (för överträdelser av auktoriseringskrav och krav för förvärv av kvalificerade innehav)

Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:

[Värde]

066

Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 66.2 a]

[Värde]

067

Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 66.2 b]

[Värde]

068

Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 66.2 c–e]

[Värde]

069

Förbud att utöva rösträtten för aktieägare [artikel 66.2 f]

[Värde]

070

Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Fri text]

071

Administrativa sanktioner (för andra överträdelser av krav enligt direktiv 2013/36/EU eller förordning (EU) nr 575/2013)

Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 67.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:

[Värde]

072

Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 67.2 a]

[Värde]

073

Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 67.2 b]

[Värde]

074

Återkallelse av kreditinstitutets auktorisation [artikel 67.2 c]

[Värde]

075

Tillfälligt förbud för en fysisk person att utöva uppdrag i institut [artikel 67.2 d]

[Värde]

076

Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 67.2 e–g]

[Värde]

077

Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 67.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Fri text]

 

Värdepappersföretag

 

078

Administrativa sanktioner (för överträdelser av auktoriseringskrav och krav för förvärv av kvalificerade innehav)

Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:

[Värde]

079

Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 66.2 a]

[Värde]

080

Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 66.2 b]

[Värde]

081

Administrativa sanktionsavgifter för juridiska personer [artikel 66.2 c–e]

[Värde]

082

Förbud att utöva rösträtten för aktieägare [artikel 66.2 f]

[Värde]

083

Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Värde]

084

Administrativa sanktioner (för andra överträdelser av krav enligt direktiv 2013/36/EU eller förordning (EU) nr 575/2013)

Totalt antal administrativa sanktioner enligt artikel 66.2 i direktiv 2013/36/EU som inbegriper följande:

[Värde]

085

Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär [artikel 67.2 a]

[Värde]

086

Ett föreläggande enligt vilken det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta [artikel 67.2 b]

[Värde]

087

Återkallelse av värdepappersföretagets auktorisation [artikel 67.2 c]

[Värde]

088

Tillfälligt förbud för en fysisk person att utöva uppdrag i värdepappersföretag [artikel 67.2 d]

[Värde]

089

Administrativa sanktionsavgifter för juridiska eller fysiska personer [artikel 67.2 e–g]

[Värde]

090

Antal andra administrativa sanktioner (ej angivna i artikel 67.2 i direktiv 2013/36/EU) samt karaktären på dessa

[Fri text]

Behöriga myndigheter får inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd eller något tillsynsbeslut som riktar sig till specifika institut. Behöriga myndigheter får vid offentliggörande av upplysningar om allmänna kriterier och metoder inte lämna upplysning om någon tillsynsåtgärd som riktar sig till specifika institut, oavsett om det gäller ett enskilt institut eller en grupp av institut.


DEL 6

Data om undantag  (29) (år XXXX)

 

Undantag från tillämpningen på individuell nivå av de tillsynskrav som anges i delarna två till fem och i delarna sju och åtta i förordning (EU) nr 575/2013

 

Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013

Artikel 7.1 och 7.2

(individuella undantag för dotterföretag) (30)

Artikel 7.3

(Individuella undantag för moderinstitut)

010

Totalt antal beviljade undantag

[Värde]

[Värde]

011

Antal undantag som beviljats moderinstitut som innehar ett ägarintresse i dotterföretag etablerade i tredjeland

Ej tillämpligt

[Värde]

012

Total konsoliderad kapitalbas som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (i miljoner euro)

Ej tillämpligt

[Värde]

013

Procentandel av den totala konsoliderade kapitalbasen som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (%)

Ej tillämpligt

[Värde]

014

Procentandel av det totala konsoliderade kapitalbaskravet som hänförs till dotterföretag etablerade i tredjeland (%)

Ej tillämpligt

[Värde]

 

Tillstånd för moderinstitut att ta med dotterföretag i sin beräkning av tillsynskraven i delarna två till fem och i del åtta i förordning (EU) nr 575/2013.

 

Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013

Artikel 9.1

(individuell konsolideringsmetod)

015

Totalt antal beviljade tillstånd

[Värde]

016

Antal tillstånd som beviljats moderinstitut att medräkna dotterföretag etablerade i tredjeland i sin beräkning av kravet

[Värde]

017

Total konsoliderad kapitalbas som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (i miljoner euro)

[Värde]

018

Procentandel av den totala konsoliderade kapitalbasen som finns i dotterföretag etablerade i tredjeland (%)

[Värde]

019

Procentandel av det totala konsoliderade kapitalbaskravet som hänförs till dotterföretag etablerade i tredjeland (%)

[Värde]

 

Undantag på individuell nivå från tillämpningen av de likviditetskrav som anges i del sex i förordning (EU) nr 575/2013

 

Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013

Artikel 8

(Undantag från likviditetskrav för dotterföretag)

020

Totalt antal beviljade undantag

[Värde]

021

Antal undantag som beviljats enligt artikel 8.2 i fall där samtliga institut i likviditetsundergruppen är auktoriserade i samma medlemsstat

[Värde]

022

Antal undantag som beviljats enligt artikel 8.1 i fall där samtliga institut i likviditetsundergruppen är auktoriserade i flera olika medlemsstater

[Värde]

023

Antal undantag som beviljats i enlighet med artikel 8.3 för institut som är medlemmar i samma institutionella skyddssystem

[Värde]

 

Undantag på individuell nivå från tillämpningen av de tillsynskrav som anges i delarna två till åtta i förordning (EU) nr 575/2013

 

Rättslig grund i förordning (EU) nr 575/2013

Artikel 10

(Kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ)

024

Totalt antal beviljade undantag

[Värde]

025

Antal undantag som beviljats kreditinstitut som är permanent underställda ett centralt organ

[Värde]

026

Antal undantag som beviljats till centrala organ

[Värde]


(1)  Balansomslutningen ska vara det totala tillgångsvärdet i landet för de nationella tillsynsmyndigheterna, endast för raderna 020 och 030, och för ECB det totala tillgångsvärdet av betydande kreditinstitut för hela gemensamma tillsynsmekanismen.

(2)  BNP till marknadspris, föreslagen källa – Eurostat/ECB.

(3)  EES-länder ska inte räknas med.

(4)  Antal filialer enligt definitionen i artikel 4.1.1 i CRR. Om ett kreditinstitut med huvudkontor i ett tredjeland inrättat flera driftställen i samma land ska samtliga dessa räknas som en enda filial.

(5)  Antal filialer enligt definitionen i artikel 4.1.16 i CRR. Ett dotterföretag till ett dotterföretag ska också anses som ett dotterföretag till det moderföretag som är överordnat dessa företag.

(6)  Relationen mellan kärnprimärkapital enligt definitionen i artikel 50 i CRR och kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i CRR uttryckt i procent (%).

(7)  Relationen mellan övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål enligt definitionen i artikel 61 i CRR och kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i CRR uttryckt i procent (%).

(8)  Relationen mellan supplementärkapital enligt definitionen i artikel 71 i CRR och kapitalbas enligt definitionen i artikel 4.1.118 och artikel 72 i CRR uttryckt i procent (%).

(9)  Den totala riskexponeringsbelopp på 8 % som definieras i artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR.

(10)  Relationen mellan kapitalbasen och det totala riskexponeringsbeloppet enligt definitionen i artikel 92.2 c i CRR, uttryckt i procent (%).

(11)  Relationen mellan kapitalbaskrav för kreditrisk enligt definitionen i artikel 92.3 a–f i CRR och de sammanlagda kapitalbaskraven enligt definitionen i artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR.

(12)  Om ett institut använder mer än en metod ska det räknas med i var och en av dessa metoder. Summan av de procentandelar som rapporteras för de tre metoderna kan således vara högre än 100 %.

(13)  I de undantagsfall då ett institut använder mer än en metod ska det räknas med i var och en av dessa metoder. Summan av procentandelarna kan således vara högre än 100 %.

(14)  Relationen mellan kapitalbaskrav för kreditrisk enligt definitionen i artikel 92.3 a–f i CRR och de sammanlagda kapitalbaskraven enligt definitionen i artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR.

(15)  Procentandelen av kapitalbaskraven för värdepappersföretag som använder schablonmetoden eller internmetoden vad gäller de sammanlagda kapitalbaskraven för kreditrisk enligt definitionen i artikel 92.3 a och f i CRR.

(16)  Summan av de uppskattade förlusterna ska rapporteras på referensdagen för rapportering.

(17)  I enlighet med definitionen i artikel 101.1 c respektive f i CRR; marknadsvärdet och pantlånevärdet enligt artikel 4.1.74 och 4.1.76; endast för den del av exponeringen som betraktas som fullt ut säkrad enligt artikel 124.1 i CRR.

(18)  I enlighet med definitionen i artikel 101.1 a respektive d i CRR; marknadsvärdet och pantlånevärdet enligt artikel 4.1.74 och 4.1.76.

(19)  När säkerhetens värde har beräknats som pantlånevärde.

(20)  I enlighet med definitionen i artikel 101.1 b respektive e i CRR; marknadsvärdet och pantlånevärdet enligt artikel 4.1.74 och 4.1.76.

(21)  Formuläret ska innehålla information om alla institut och inte endast dem med marknadsriskexponeringar.

(22)  Relationen mellan totalt riskexponeringsbelopp för positions-, valuta- och råvarurisker, enligt definitionerna i artikel 92.3 b i och 92.3 c i och iii i CRR och artikel 92.4 b i CRR, och det totala riskexponeringsbeloppet enligt definitionen i artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR (i %).

(23)  Om ett institut använder mer än en metod ska det räknas med i var och en av dessa metoder. Summan av den procentandel som rapporteras kan således vara högre än 100 % men också lägre än 100 % eftersom enheter med små handelsportföljer inte måste fastställa marknadsrisk.

(24)  Relationen mellan det sammanlagda riskexponeringsbeloppet för operativ risk enligt definitionen i artikel 92.3 i CRR och de sammanlagda kapitalbaskraven enligt definitionen i artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR (i %).

(25)  Om ett institut använder mer än en metod ska det räknas med i var och en av dessa metoder. Summan av den procentandel som rapporteras kan således vara högre än 100 % men också lägre än 100 % eftersom vissa små värdepappersföretag inte måste räkna med kapitalkrav för operativ risk.

(26)  Endast när det gäller enheter som använder sig av metoderna AMA eller TSA/ASA; relationen mellan det sammanlagda förlustbeloppet för alla affärsområden och summan av den relevanta indikatorn för bankverksamhet som omfattas av TSA/ASA och AMA för det senaste året (i %).

(27)  Information ska rapporteras på grundval av beslutsdatumet.

Eftersom det finns skillnader i de nationella regelverken och i de behöriga myndigheternas tillsynspraxis och tillsynsmetoder är det möjligt att de data som lämnas i denna tabell inte kan utgöra underlag för en meningsfull jämförelse mellan jurisdiktioner. Eventuella slutsatser som inte tar hänsyn till dessa skillnader kan vara missvisande.

(28)  Administrativa sanktioner som införs av behöriga myndigheter. Behöriga myndigheter ska rapportera alla administrativa sanktioner vilka det inte funnits någon möjlighet att överklaga i deras jurisdiktion på referensdagen för uppgiftslämnandet. Behöriga myndigheter i medlemsstater där det är tillåtet att offentliggöra administrativa sanktioner som är föremål för ett överklagande ska också rapportera dessa administrativa sanktioner såvida inte ett överklagande som upphäver den administrativa sanktionen utfärdas.

(29)  Behöriga myndigheter ska rapportera information om rutiner för undantag på grundval av den behöriga myndighetens totala antal undantag som fortfarande gäller eller är i kraft. Den information som rapporteras ska begränsas till de enheter som beviljats undantag. Om information saknas, dvs. inte är del av den regelbundna rapporteringen, ska den rapporteras som ”Ej tillgänglig”.

(30)  Antalet institut som beviljats undantag ska användas som grund för att räkna antalet undantag.