3.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/897

av den 12 mars 2019

om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller införande av riskbaserad kontroll av uppfyllelse i bilaga I och genomförande av miljöskyddskrav

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artikel 19.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 77 i förordning (EU) 2018/1139 ska Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) på medlemsstaternas vägnar utföra konstruktions-, tillverknings- eller registreringsstatens funktioner och uppgifter som avser godkännande av typkonstruktion. I enlighet med artikel 77.1 a jämförd med artikel 62.2 a i förordning (EU) 2018/1139 ska byrån ta emot och bedöma ansökningar som lämnats in till den samt utfärda lämpliga certifikat. För detta ändamål bör byrån upprätta, och meddela sökanden, certifieringsgrunden, tillämpliga miljöskyddskrav och certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD).

(2)

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (2) ska en sökande få ett certifikat utfärdat av byrån efter det att det har visats att den produkt som ska certifieras uppfyller den tillämpliga certifieringsgrunden, inbegripet de tillämpliga specifikationerna för luftvärdighetscertifiering och miljöskyddskraven. De som ansöker om dessa certifikat ska påvisa full uppfyllelse av alla aspekter av den upprättade certifieringsgrunden. Enligt artikel 83 i förordning (EU) 2018/1139 ska byrån själv, eller genom nationella luftfartsmyndigheter eller behöriga organ, utföra utredningar som krävs för att den ska kunna fullgöra sina certifieringsuppgifter. Byrån bedömer ansökningarna men behöver inte genomföra uttömmande utredningar i samtliga fall enligt artikel 83 i förordning (EU) 2018/1139. Därför, för att på ett bättre sätt kunna minska eventuella säkerhetsrisker som har sin grund i selektiva utredningar och för att förbättra effektiviteten, transparensen och förutsebarheten i certifieringsprocessen, bör vissa urvalskriterier tillhandahållas för att göra det möjligt att bestämma vilket påvisande av uppfyllelse som bör kontrolleras av byrån och hur uttömmande kontrollerna bör vara. Dessa kriterier bör vara baserade på de principer avseende säkerhetstillsyn och förvaltning som anges i artikel 19 i konventionen angående internationell civil luftfart (nedan kallad Chicagokonventionen).

(3)

Dessutom ska innehavare av godkännanden av konstruktionsorganisation, enligt förordning (EU) nr 748/2012, fatta vissa certifieringsbeslut, i stället för byrån, i linje med sina villkor för godkännande och i enlighet med de relevanta förfarandena i systemet för konstruktionssäkring. På grundval av erfarenheter av dessa befintliga befogenheter och för att minska den administrativa bördan, med samtidigt beaktande av riskerna för flygsäkerheten samt miljöskyddskraven, bör innehavare av godkännanden av konstruktionsorganisation också ha rätt att certifiera vissa större ändringar av typcertifikat och utfärda vissa kompletterande typcertifikat. För att begränsa riskerna för flygsäkerheten och med beaktande av miljöskyddskrav bör dessa nya befogenheter endast avse certifiering av större ändringar med begränsade nya inslag, och de bör beviljas endast för de innehavare som på ett korrekt sätt kan utöva dessa nya befogenheter. Det sistnämnda bör påvisas genom uppvisande av tillfredsställande resultat i tidigare liknande större ändringar med deltagande av byrån.

(4)

För tydlighetens skull bör bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012 ändras så att avsnitt A anger de krav som gäller enbart för dem som ansöker om, och för innehavare av, certifikat som utfärdats eller ska utfärdas i enlighet med den bilagan, och så att avsnitt B anger de krav som gäller enbart för de behöriga myndigheterna, inbegripet byrån.

(5)

Lufttrafikföretag måste genomföra kontrollflygningar efter underhåll för att säkerställa korrekt funktion hos vissa luftfartygssystem som inte kan kontrolleras på marken. Olyckor eller allvarliga tillbud som inträffat tidigare under dessa flygningar visar att vissa flygningar för underhållskontroll inte bör genomföras baserat på ett luftvärdighetsbevis (eller begränsat luftvärdighetsbevis) utan bör kräva ett flygtillstånd. Därför bör flygning med ett luftfartyg i felsökningssyfte eller för att efter underhåll kontrollera funktionen hos ett eller flera system, eller en eller flera delar eller anordningar, läggas till i förteckningen över flygningar för vilka ett flygtillstånd krävs.

(6)

Vissa inkonsekvenser mellan förordning (EU) nr 748/2012 och förordning (EU) 2018/1139 vad gäller innehållet i typcertifieringsgrunden och meddelandeprocessen bör korrigeras.

(7)

Enligt artikel 9.2 i förordning (EU) 2018/1139 ska, vad gäller buller och utsläpp, luftfartyg och deras motorer, propellrar, delar och utrustning som inte är fast installerad uppfylla miljöskyddskraven i ändring 12 av volym I, i ändring 9 av volym II och i den första utgåvan av volym III, i deras lydelse den 1 januari 2018, i bilaga 16 till Chicagokonventionen.

(8)

Därför bör bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012 anpassas för att avspegla miljöskyddskraven i bilaga 16 till Chicagokonventionen. Dessutom, eftersom bilaga 16 till Chicagokonventionen medger undantag från miljöskyddskraven för vissa motorer i luftfartyg, bör förordning (EU) nr 748/2012 ge möjlighet för tillverkningsorganisationer att hos sin behöriga myndighet ansöka om undantag från miljökraven.

(9)

Dessutom, för att eliminera tekniska problem som uppstår vid tillämpningen av normer och rekommenderad praxis och därmed sammanhörande vägledning för certifiering av luftfartyg och motorer, bör vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 748/2012 ändras i syfte att göra dem tydligare.

(10)

Förordning (EU) nr 748/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Det är nödvändigt att ge alla berörda parter tillräckligt med tid för att anpassa sig till det ändrade regelverk som skapas som en följd av de åtgärder som fastställs i denna förordning.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundas på yttrandena 07/2016 (3), 01/2017 (4) och 09/2017 (5) som har utfärdats av byrån i enlighet med artikel 76.1 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.

I artikel 1.2 ska följande led läggas till som led k:

”k)    uppgifter om driftslämplighet (Operational Suitability Data, OSD) : uppgifter som är en del av ett typcertifikat, ett begränsat typcertifikat eller ett kompletterande typcertifikat för luftfartyg, bestående av samtliga följande delar:

i)

Den kursplan som minimalt krävs för utbildning för typbehörighet för piloter, inbegripet fastställande av typbehörighet.

ii)

Fastställande av omfattningen av de källuppgifter för validering av luftfartyg som ska stödja en objektiv kvalificering av simulatorer eller preliminära uppgifter som ska stödja en preliminär kvalificering av dessa.

iii)

Den kursplan som minimalt krävs för att utbilda personal med behörighet att certifiera underhåll, inbegripet fastställande av typbehörighet.

iv)

Fastställande av typ eller variant för kabinbesättning och typspecifika uppgifter avseende kabinbesättning.

v)

Grundläggande minimiutrustningslista.”

2.

I artikel 9 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Genom undantag från punkt 1 får tillverkningsorganisationen hos den behöriga myndigheten ansöka om undantag från de miljöskyddskrav som avses i artikel 9.2 första stycket i förordning (EU) 2018/1139 (*1).

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (EUT L 212, 22.8.2018, s. 1).”."

3.

Bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den [Publikationsbyrån ska ange datum: 9 månader efter dagen för ikraftträdandet], med undantag för artikel 1.2 och punkt 11, punkterna 13–14, punkterna 23–26, punkt 28, punkt 30, punkt 21.B.85 i punkt 40 och punkt 43 i bilagan, vilka ska gälla från och med den [Publikationsbyrån ska ange datum för ikraftträdandet].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Yttrande 07/2016: Embodiment of level of involvement requirements into Part-21.

(4)  Yttrande 01/2017: Maintenance check flights.

(5)  Yttrande 09/2017: Implementation of the CAEP/10 amendments on climate change, emissions and noise.


BILAGA

Bilaga I (Del-21) till förordning (EU) nr 748/2012 ska ändras på följande sätt:

(1)

Innehållsförteckningen ska ersättas med följande:

Innehåll

21.1   Allmänt

AVSNITT A –   TEKNISKA KRAV

KAPITEL A –   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21.A.1

Tillämpningsområde

21.A.2

Åtagande av annan person än den som ansöker om eller innehar ett certifikat

21.A.3A

Fel, störningar och defekter

21.A.3B

Luftvärdighetsdirektiv

21.A.4

Samordning mellan konstruktion och tillverkning

KAPITEL B –   TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21.A.11

Tillämpningsområde

21.A.13

Villkor för ansökan

21.A.14

Visande av förmåga

21.A.15

Ansökan

21.A.19

Förändringar som fordrar ett nytt typcertifikat

21.A.20

Påvisande av uppfyllelse av typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskraven

21.A.21

Krav för utfärdande av typcertifikat eller begränsat typcertifikat

21.A.31

Typkonstruktion

21.A.33

Inspektioner och prov

21.A.35

Flygprov

21.A.41

Typcertifikat

21.A.44

Innehavarens förpliktelser

21.A.47

Överlåtelse

21.A.51

Giltighetstid

21.A.55

Dokumentation

21.A.57

Handböcker

21.A.61

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

21.A.62

Tillgången till uppgifter om driftslämplighet (OSD)

(KAPITEL C –   EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D –   ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21.A.90A

Tillämpningsområde

21A.90B

Standardändringar

21.A.91

Klassificering av ändringar av ett typcertifikat

21.A.92

Villkor för ansökan

21.A.93

Ansökan

21.A.95

Krav för godkännande av en mindre ändring

21.A.97

Krav för godkännande av en större ändring

21.A.101

Typcertifieringsgrund, certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskrav för en större ändring av ett typcertifikat

21.A.105

Dokumentation

21.A.107

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

21.A.108

Tillgången till uppgifter om driftslämplighet (OSD)

21.A.109

Förpliktelser och EPA-märkning

KAPITEL E –   KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

21.A.111

Tillämpningsområde

21.A.112A

Villkor för ansökan

21.A.112B

Visande av förmåga

21.A.113

Ansökan om kompletterande typcertifikat

21.A.115

Krav för godkännande av större ändringar i form av ett kompletterande typcertifikat

21.A.116

Överlåtelse

21.A.117

Ändringar av den del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat

21.A.118A

Förpliktelser och EPA-märkning

21.A.118B

Giltighetstid

21.A.119

Handböcker

21.A.120A

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

21.A.120B

Tillgången till uppgifter om driftslämplighet (OSD)

KAPITEL F –   TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.A.121

Tillämpningsområde

21.A.122

Villkor för ansökan

21.A.124

Ansökan

21.A.125A

Utfärdande av godkännandebrev

21.A.125B

Brister

21.A.125C

Giltighetstid

21.A.126

System för inspektion under produktionen

21.A.127

Prov: luftfartyg

21.A.128

Prov: motorer och propellrar

21.A.129

Tillverkarens förpliktelser

21.A.130

Försäkran om överensstämmelse (Statement of conformity)

KAPITEL G –   GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.A.131

Tillämpningsområde

21.A.133

Villkor för ansökan

21.A.134

Ansökan

21.A.135

Utfärdande av godkännande av tillverkningsorganisation

21.A.139

Kvalitetssystem

21.A.143

Verksamhetshandbok för tillverkning

21.A.145

Krav för godkännande

21.A.147

Förändringar av den godkända tillverkningsorganisationen

21.A.148

Ändringar avseende verksamhetsplats

21.A.149

Överlåtelse

21.A.151

Villkor för godkännande

21.A.153

Ändringar i villkoren för godkännande

21.A.157

Undersökningar

21.A.158

Brister

21.A.159

Giltighetstid

21.A.163

Befogenheter

21.A.165

Innehavarens förpliktelser

KAPITEL H –   LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH BEGRÄNSADE LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21.A.171

Tillämpningsområde

21.A.172

Villkor för ansökan

21.A.173

Klassificering

21.A.174

Ansökan

21.A.175

Språk

21.A.177

Ändring eller modifiering

21.A.179

Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

21.A.180

Inspektioner

21.A.181

Giltighetstid

21.A.182

Identifiering av luftfartyg

KAPITEL I –   MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21.A.201

Tillämpningsområde

21.A.203

Villkor för ansökan

21.A.204

Ansökan

21.A.207

Ändring eller modifiering

21.A.209

Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

21.A.210

Inspektioner

21.A.211

Giltighetstid

KAPITEL J –   GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION

21.A.231

Tillämpningsområde

21.A.233

Villkor för ansökan

21.A.234

Ansökan

21.A.235

Utfärdande av godkännande av konstruktionsorganisation

21.A.239

System för konstruktionssäkring

21.A.243

Uppgifter

21.A.245

Krav för godkännande

21.A.247

Ändringar av systemet för konstruktionssäkring

21.A.249

Överlåtelse

21.A.251

Villkor för godkännande

21.A.253

Ändringar i villkoren för godkännande

21.A.257

Undersökningar

21.A.258

Brister

21.A.259

Giltighetstid

21.A.263

Befogenheter

21.A.265

Innehavarens förpliktelser

KAPITEL K –   DELAR OCH ANORDNINGAR

21.A.301

Tillämpningsområde

21.A.303

Uppfyllande av tillämpliga krav

21.A.305

Godkännande av delar och anordningar

21.A.307

Godkännande av delar och anordningar för installation

(KAPITEL L –   EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M –   REPARATIONER

21.A.431A

Tillämpningsområde

21A.431B

Standardreparationer

21.A.432A

Villkor för ansökan

21.A.432B

Visande av förmåga

21.A.432C

Ansökan om godkännande av underlag för reparation

21.A.433

Krav för godkännande av underlag för reparation

21.A.435

Klassificering och godkännande av underlag för reparation

21.A.439

Tillverkning av reparationsdelar

21.A.441

Utförande av reparation

21.A.443

Begränsningar

21.A.445

Oreparerad skada

21.A.447

Dokumentation

21.A.449

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

21.A.451

Förpliktelser och EPA-märkning

(KAPITEL N –   EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O –   ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

21.A.601

Tillämpningsområde

21.A.602A

Villkor för ansökan

21.A.602B

Visande av förmåga

21.A.603

Ansökan

21.A.604

ETSO-tillstånd för hjälpkraftsaggregat (Auxiliary Power Unit, APU)

21.A.605

Krav på uppgifter

21.A.606

Krav för utfärdande av ett ETSO-tillstånd

21.A.607

Befogenheter för innehavare av ETSO-tillstånd

21.A.608

Försäkran om konstruktion och prestanda (Declaration of Design and Performance, DDP)

21.A.609

Förpliktelser för innehavare av ETSO-tillstånd

21.A.610

Godkännande av avvikelse

21.A.611

Konstruktionsändringar

21.A.613

Dokumentation

21.A.615

Inspektion av byrån

21.A.619

Giltighetstid

21.A.621

Överlåtelse

KAPITEL P –   FLYGTILLSTÅND

21.A.701

Tillämpningsområde

21.A.703

Villkor för ansökan

21.A.705

Behörig myndighet

21.A.707

Ansökan om flygtillstånd

21.A.708

Flygförhållanden

21.A.709

Ansökan om godkännande av flygförhållanden

21.A.710

Godkännande av flygförhållanden

21.A.711

Utfärdande av ett flygtillstånd

21.A.713

Ändringar

21.A.715

Språk

21.A.719

Överlåtelse

21.A.721

Inspektioner

21.A.723

Giltighetstid

21.A.725

Förnyande av flygtillstånd

21.A.727

Flygtillståndsinnehavarens förpliktelser

21.A.729

Dokumentation

KAPITEL Q –   IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH ANORDNINGAR

21.A.801

Identifiering av produkter

21.A.803

Hantering av identifieringsuppgifter

21.A.804

Identifiering av delar och anordningar

21.A.805

Identifiering av kritiska delar

21.A.807

Identifiering av ETSO-artiklar

AVSNITT B –   FÖRFARANDEN FÖR BEHÖRIGA MYNDIGHETER

KAPITEL A –   ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21.B.5

Tillämpningsområde

21.B.20

Den behöriga myndighetens förpliktelser

21.B.25

Krav på den behöriga myndighetens organisation

21.B.30

Dokumenterade förfaranden

21.B.35

Ändringar i organisation och förfaranden

21.B.40

Konfliktlösning

21.B.45

Rapportering/samordning

21.B.55

Dokumentation

21.B.60

Luftvärdighetsdirektiv

KAPITEL B –   TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21.B.70

Certifieringsspecifikationer

21.B.75

Särskilda villkor

21.B.80

Typcertifieringsgrund för ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat

21.B.82

Certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) för ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat för luftfartyg

21.B.85

Fastställande av tillämpliga miljöskyddskrav och certifieringsspecifikationer för ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat

21.B.100

Grad av medverkan

21.B.103

Utfärdande av ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat

(KAPITEL C –   EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D –   ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21.B.105

Typcertifieringsgrund, miljöskyddskrav och certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) för en större ändring av ett typcertifikat

21.B.107

Utfärdande av ett godkännande av en ändring av ett typcertifikat

KAPITEL E –   KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

21.B.109

Typcertifieringsgrund, miljöskyddskrav och certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) för ett kompletterande typcertifikat

21.B.111

Utfärdande av kompletterande typcertifikat

KAPITEL F –   TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.B.120

Undersökning

21.B.125

Brister

21.B.130

Utfärdande av godkännandebrev

21.B.135

Erkännande av godkännandebrev

21.B.140

Ändring av godkännandebrev

21.B.145

Begränsning, upphävande och återkallande av godkännandebrev

21.B.150

Dokumentation

KAPITEL G –   GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21.B.220

Undersökning

21.B.225

Brister

21.B.230

Utfärdande av certifikat

21.B.235

Fortsatt övervakning

21.B.240

Ändring av godkännande av tillverkningsorganisation

21.B.245

Upphävande och återkallande av godkännande av tillverkningsorganisation

21.B.260

Dokumentation

KAPITEL H –   LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH BEGRÄNSADE LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21.B.320

Undersökning

21.B.325

Utfärdande av luftvärdighetsbevis

21.B.326

Luftvärdighetsbevis

21.B.327

Begränsat luftvärdighetsbevis

21.B.330

Upphävande och återkallande av luftvärdighetsbevis och begränsade luftvärdighetsbevis

21.B.345

Dokumentation

KAPITEL I –   MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21.B.420

Undersökning

21.B.425

Utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller)

21.B.430

Upphävande och återkallande av miljövärdighetsbevis (buller)

21.B.445

Dokumentation

KAPITEL J –   GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION

KAPITEL K –   DELAR OCH ANORDNINGAR

(KAPITEL L –   EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M –   REPARATIONER

21.B.450

Typcertifieringsgrund och miljöskyddskrav för ett godkännande av underlag för större reparation

21.B.453

Utfärdande av godkännande av underlag för reparation

(KAPITEL N –   EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O –   ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

21.B.480

Utfärdande av ett ETSO-tillstånd

KAPITEL P –   FLYGTILLSTÅND

21.B.520

Undersökning

21.B.525

Utfärdande av flygtillstånd

21.B.530

Återkallande av flygtillstånd

21.B.545

Dokumentation

KAPITEL Q –   IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH ANORDNINGAR

Tillägg

Tillägg I –

EASA-blankett 1 – Intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Authorised release Certificate)

Tillägg II –

EASA-blankett 15a – Granskningsbevis avseende luftvärdighet (Airworthiness Review Certificate)

Tillägg III –

EASA-blankett 20a – Flygtillstånd (Permit to fly)

Tillägg IV –

EASA-blankett 20b – Flygtillstånd (som har utfärdats av godkända organisationer) (Permit to Fly [issued by approved organisations])

Tillägg V –

EASA-blankett 24 – Begränsat luftvärdighetsbevis (Restricted Certificate of Airworthiness)

Tillägg VI –

EASA-blankett 25 – Luftvärdighetsbevis (Certificate of Airworthiness)

Tillägg VII –

EASA-blankett 45 – Miljövärdighetsbevis (buller) (Noise Certificate)

Tillägg VIII –

EASA-blankett 52 – Försäkran om överensstämmelse för luftfartyg (Aircraft Statement of Conformity)

Tillägg IX –

EASA-blankett 53 – Underhållsintyg (Certificate of Release to Service)

Tillägg X –

EASA-blankett 55 – Certifikat för godkännande av tillverkningsorganisation (Production Organisation Approval Certificate)

Tillägg XI –

EASA-blankett 65 – Godkännandebrev (Tillverkning utan godkännande av tillverkningsorganisation) (Letter of Agreement for production without production organization approval)

Tillägg XII –

Kategorier av flygprov samt relaterade kvalifikationer för flygprovsbesättningar 85.”

(2)

Punkt 21.A.14 ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Den som ansöker om ett typcertifikat eller ett begränsat typcertifikat ska visa sin förmåga genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i enlighet med kapitel J.”.

b)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Med avvikelse från led a kan en sökande visa sin förmåga genom att inhämta byråns godtagande av sitt certifieringsprogram som fastställts i enlighet med punkt 21.A.15 b om den produkt som ska certifieras är

1.

ett ELA1-luftfartyg, eller

2.

en motor eller propeller som är installerad i ett ELA1-luftfartyg.”.

(3)

Punkt 21.A.15 ska ändras på följande sätt:

a)

Leden b, c och d ska ersättas med följande:

”b)

En ansökan om typcertifikat eller begränsat typcertifikat ska omfatta, som ett minimum, preliminära beskrivande uppgifter om produkten, den avsedda användningen av produkten och den typ av drift för vilken certifiering begärs. Dessutom ska den omfatta, eller efter den första ansökan kompletteras med, ett certifieringsprogram för påvisande av uppfyllelse i enlighet med punkt 21.A.20, bestående av följande:

1.

En detaljerad beskrivning av typkonstruktionen, inklusive alla konfigurationer som ska certifieras.

2.

Föreslagna operativa egenskaper och begränsningar.

3.

Den avsedda användningen av produkten och den typ av drift för vilken certifiering begärs.

4.

Ett förslag till första typcertifieringsgrund, certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskrav, utarbetat i enlighet med kraven och alternativen i punkterna 21.B.80, 21.B.82 och 21.B.85.

5.

Ett förslag till en uppdelning av certifieringsprogrammet i meningsfulla grupper av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse, inbegripet ett förslag till sätt att uppfylla kraven och därtill hörande dokument om uppfyllelse.

6.

Ett förslag till bedömning av de meningsfulla grupperna av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse som beaktar sannolikheten för en oidentifierad bristande uppfyllelse av typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) eller miljöskyddskraven och den potentiella inverkan av denna bristande uppfyllelse på produktsäkerhet eller miljöskydd. Den föreslagna bedömningen ska ta hänsyn till åtminstone de faktorer som anges i punkt 21.B.100 a.1–4. Baserat på denna bedömning ska ansökan innehålla ett förslag till byråns medverkan i kontrollen av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse.

7.

En tidsplan för projektet, inklusive viktiga milstolpar.

c)

Efter det att certifieringsprogrammet har lämnats in första gången till byrån ska det uppdateras av sökanden när det finns ändringar av certifieringsprojektet som påverkar någon av punkterna 1–7 i led b.

d)

En ansökan om typcertifikat eller begränsat typcertifikat för ett luftfartyg ska omfatta, eller efter den första ansökan kompletteras med, en kompletterande ansökan om godkännande av uppgifter om driftslämplighet (OSD).”.

b)

Följande led ska läggas till som leden e och f:

”e)

En ansökan om typcertifikat eller begränsat typcertifikat för ett stort flygplan eller ett stort rotorluftfartyg ska vara giltig under fem år och en ansökan om alla andra typcertifikat eller begränsade typcertifikat ska vara giltig under tre år, om inte sökanden vid ansökningstillfället visar att det för dennes produkt krävs en längre tidsperiod för att påvisa och avge en försäkran om uppfyllelse och om byrån samtycker till den längre tidsperioden.

f)

Om ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat inte har utfärdats, eller då det är uppenbart att det inte kommer att utfärdas inom den tidsgräns som anges i led e, kan sökanden

1.

lämna in en ny ansökan och uppfylla typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskraven, såsom de upprättats och meddelats av byrån i enlighet med punkterna 21.B.80, 21.B.82 och 21.B.85 för datumet för den nya ansökan, eller

2.

ansöka om en förlängning av den tidsperiod som avses i led e och föreslå ett nytt datum för utfärdande av typcertifikatet eller det begränsade typcertifikatet. I så fall ska sökanden uppfylla typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskraven, såsom de upprättats och meddelats av byrån i enlighet med punkterna 21.B.80, 21.B.82 och 21.B.85 för ett datum som sökanden väljer. Emellertid ska det datumet inte föregå det nya datum som föreslås av sökanden för utfärdandet av typcertifikatet eller det begränsade typcertifikatet med mer än fem år för en ansökan om typcertifikat eller begränsat typcertifikat för ett stort flygplan eller ett stort rotorluftfartyg, och med mer än tre år för en ansökan om alla andra typcertifikat eller begränsade typcertifikat.”.

(4)

Punkt 21.A.16A ska utgå.

(5)

Punkt 21.A.16B ska utgå.

(6)

Punkt 21.A.17A ska utgå.

(7)

Punkt 21.A.17B ska utgå.

(8)

Punkt 21.A.18 ska utgå.

(9)

Punkterna 21.A.20 och 21.A.21 ska ersättas med följande:

”21.A.20   Påvisande av uppfyllelse av typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskraven

a)

Efter byråns godtagande av certifieringsprogrammet ska sökanden påvisa uppfyllelse av typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskraven, såsom de upprättats och meddelats sökanden av byrån i enlighet med punkterna 21.B.80, 21.B.82 och 21.B.85, och förelägga byrån de metoder genom vilka sådan uppfyllelse har påvisats.

b)

Sökanden ska rapportera till byrån om eventuella svårigheter eller händelser som uppkommit under processen för påvisande av uppfyllelse och som kan ha en väsentlig inverkan på riskbedömningen enligt punkt 21.A.15 b.6 eller på certifieringsprogrammet, eller som på annat sätt kan nödvändiggöra en ändring av den grad av byråns medverkan som tidigare meddelats sökanden i enlighet med punkt 21.B.100 c.

c)

Sökanden ska styrka uppfyllelse i dokumenten om uppfyllelse i enlighet med certifieringsprogrammet.

d)

Efter fullgörande av allt påvisande av uppfyllelse i enlighet med certifieringsprogrammet, inbegripet eventuella inspektioner och prov i enlighet med punkt 21.A.33, och efter flygprov i enlighet med punkt 21.A.35, ska sökanden försäkra att

1.

sökanden har påvisat uppfyllelse av typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskraven, såsom de fastställts och meddelats av byrån, i enlighet med det certifieringsprogram som godtagits av byrån, och

2.

inga funktioner eller egenskaper har identifierats som gör produkten osäker vid sådan användning för vilken certifiering begärs.

e)

Sökanden ska till byrån lämna in den försäkran om uppfyllelse som avses i led d. Om sökanden innehar ett lämpligt godkännande av konstruktionsorganisation ska försäkran om uppfyllelse upprättas i enlighet med kapitel J och lämnas till byrån.

21.A.21   Krav för utfärdande av typcertifikat eller begränsat typcertifikat

a)

För att kunna få ett typcertifikat utfärdat för en produkt eller, om luftfartyget inte uppfyller de grundläggande kraven i bilaga II till förordning (EU) 2018/1139, ett begränsat typcertifikat för luftfartyg, ska sökanden

1.

visa sin förmåga i enlighet med punkt 21.A.14,

2.

uppfylla kraven i punkt 21.A.20,

3.

visa att motorn och propellern, om de är installerade i luftfartyget,

A)

har ett typcertifikat som är utfärdat eller fastställt i enlighet med denna förordning, eller

B)

har visats uppfylla den fastställda certifieringsgrunden för luftfartyget, och de miljöskyddskrav, som fastlagts och meddelats av byrån såsom nödvändiga för att garantera säker flygning med luftfartyget.

b)

Med avvikelse från punkt a.2, och på sökandens begäran som ingår i den försäkran som avses i punkt 21.A.20 d, är sökanden berättigad att få typcertifikatet eller det begränsade typcertifikatet för luftfartyget utfärdat innan sökanden har påvisat uppfyllelse av certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD), förutsatt att sökanden påvisar sådan uppfyllelse före det datum då dessa uppgifter ska användas i praktiken.”.

(10)

Punkt 21.A.23 ska utgå.

(11)

Punkt 21.A.31 a.4 ska ersättas med följande:

”4.

Alla andra uppgifter som gör det möjligt att genom jämförelse fastställa luftfärdighet och, om det är relevant, miljöegenskaperna hos senare produkter av samma typ.”.

(12)

Punkt 21.A.33 ska ersättas med följande:

”21.A.33   Inspektioner och prov

a)

(Reserverad)

b)

Innan varje prov genomförs i samband med påvisande av uppfyllelse som krävs i punkt 21.A.20 ska sökanden ha kontrollerat

1.

för provexemplaret,

i)

att material och förfaranden på ett tillfredsställande sätt överensstämmer med specifikationerna för den föreslagna typkonstruktionen,

ii)

att produktens delar på ett tillfredsställande sätt överensstämmer med ritningarna i den föreslagna typkonstruktionen, och

iii)

att tillverkningssätt, konstruktion och montering på ett tillfredsställande sätt överensstämmer med vad som anges i den föreslagna typkonstruktionen, och

2.

för den prov- och mätutrustning som ska användas för provet, att den lämpar sig för provet och är riktigt kalibrerad.

c)

På grundval av de kontroller som genomförts i enlighet med led b ska sökanden utfärda en försäkran om överensstämmelse med en förteckning över all potentiell bristande överensstämmelse, tillsammans med underlag som visar att detta inte kommer att påverka provresultaten, och ska tillåta byrån att genomföra en inspektion som den anser vara nödvändig för att kontrollera giltigheten för denna försäkran.

d)

Sökanden ska tillåta byrån att

1.

granska alla data och all information som rör påvisandet av uppfyllelse, och

2.

närvara vid eller genomföra alla prov eller inspektioner som genomförs för påvisandet av uppfyllelse.

e)

För alla prov och inspektioner som byrån närvarar vid eller genomför i enlighet med punkt d.2

1.

ska sökanden till byrån lämna in en försäkran om överensstämmelse som avses i led c, och

2.

ingen ändring som påverkar giltigheten för försäkran om överensstämmelse får göras av provexemplaret, eller prov- och mätutrustningen, mellan den tidpunkt då den försäkran om överensstämmelse som avses i led c utfärdas och den tidpunkt då provexemplaret läggs fram för byrån för provning.”.

(13)

Punkt 21.A.41 ska ersättas med följande:

”21.A.41   Typcertifikat

Typcertifikatet och det begränsade typcertifikatet ska inbegripa typkonstruktionen, de operativa begränsningarna, databladet för typcertifikatet avseende luftvärdighet och utsläpp, tillämplig typcertifieringsgrund och de tillämpliga miljöskyddskrav enligt vilka byrån dokumenterar uppfyllelse, samt eventuella andra villkor eller begränsningar som föreskrivs för produkten i tillämpliga certifikationsspecifikationer och miljöskyddskrav. Dessutom ska både luftfartygets typcertifikat och det begränsade typcertifikatet innehålla det tillämpliga certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD), uppgifterna om driftslämplighet (OSD) och databladet för typcertifikatet avseende buller. Databladet för luftfartygets typcertifikat och det begränsade typcertifikatet ska innehålla dokumentation om överensstämmelse avseende CO2-utsläpp, och databladet för motorns typcertifikat ska innehålla dokumentation om överensstämmelse avseende avgasutsläpp.”.

(14)

Punkt 21.A.91 ska ersättas med följande:

”21.A.91   Klassificering av ändringar av ett typcertifikat

Ändringar i ett typcertifikat klassificeras som mindre eller större. En ’mindre ändring’ är en som inte har någon väsentlig inverkan på vikt, balans, strukturell styrka, pålitlighet, operativa egenskaper, uppgifter om driftslämplighet (OSD) eller andra egenskaper som påverkar produktens luftvärdighet eller miljöegenskaper. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 21.A.19 är alla andra ändringar ’större ändringar’ i enlighet med detta kapitel. Större och mindre ändringar ska godkännas i överensstämmelse med punkt 21.A.95 eller punkt 21.A.97, enligt vad som är lämpligt, och ska identifieras på ett korrekt sätt.”.

(15)

Punkt 21.A.93 ska ersättas med följande:

”21.A.93   Ansökan

a)

En ansökan om godkännande av en ändring av ett typcertifikat ska upprättas i en form och på ett sätt som fastställts av byrån.

b)

En ansökan ska omfatta, eller efter den första ansökan kompletteras med, ett certifieringsprogram för påvisande av uppfyllelse i enlighet med punkt 21.A.20, bestående av följande:

1.

En beskrivning av ändringen, som identifierar

i)

konfiguration(er) av produkten i typcertifikatet på vilken (vilka) ändringen ska göras,

ii)

alla områden av produkten i typcertifikatet, inklusive de godkända handböckerna, som ändras eller som påverkas av ändringen, och

iii)

om ändringarna påverkar uppgifterna om driftslämplighet (OSD): alla nödvändiga ändringar av uppgifterna om driftslämplighet (OSD).

2.

En identifiering av eventuella nya undersökningar som är nödvändiga för att visa att ändringen, och de områden som påverkas av ändringen, överensstämmer med typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskraven.

3.

För en större ändring av ett typcertifikat:

i)

Ett förslag till första typcertifieringsgrund, certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskrav, utarbetat i enlighet med kraven och alternativen i punkt 21.A.101.

ii)

Ett förslag till en uppdelning av certifieringsprogrammet i meningsfulla grupper av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse, inbegripet ett förslag till sätt att uppfylla kraven och därtill hörande dokument om uppfyllelse.

iii)

Ett förslag till bedömning av de meningsfulla grupperna av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse som beaktar sannolikheten för en oidentifierad bristande uppfyllelse av typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) eller miljöskyddskraven och den potentiella inverkan av denna bristande uppfyllelse på produktsäkerhet eller miljöskydd. Den föreslagna bedömningen ska ta hänsyn till åtminstone de faktorer som anges i punkt 21.B.100 a.1–4. Baserat på denna bedömning ska ansökan innehålla ett förslag till byråns medverkan i kontrollen av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse.

iv)

En tidsplan för projektet, inklusive viktiga milstolpar.

c)

En ansökan om en ändring av ett typcertifikat för ett stort flygplan eller ett stort rotorluftfartyg ska vara giltig i fem år, och en ansökan om en ändring av typcertifikat av annat slag ska vara giltig i tre år. Om ändringen inte har godkänts, eller då det är uppenbart att den inte kommer att godkännas, inom den tidsgräns som fastställs i detta led, kan sökanden

1.

lämna in en ny ansökan om en ändring av typcertifikatet och uppfylla typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskraven, såsom de upprättats av byrån i enlighet med punkt 21.A.101 och meddelats i enlighet med punkt 21.B.105 för datumet för den nya ansökan, eller

2.

ansöka om en förlängning av den tidsperiod som avses i led c första meningen för den ursprungliga ansökan och föreslå ett nytt datum för utfärdande av godkännandet. I så fall ska sökanden uppfylla typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskraven, såsom de upprättats av byrån i enlighet med punkt 21.A.101 och meddelats i enlighet med punkt 21.B.105, för ett datum som sökanden väljer. Emellertid ska det datumet inte föregå det nya datum som föreslås av sökanden för utfärdandet av godkännandet med mer än fem år för en ansökan om ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat för ett stort flygplan eller ett stort rotorluftfartyg, och med mer än tre år för en ansökan om alla andra typcertifikat eller begränsade typcertifikat.”.

(16)

Punkterna 21.A.95, 21.A.97 och 21.A.101 ska ersättas med följande:

”21.A.95   Krav för godkännande av en mindre ändring

a)

Mindre ändringar av ett typcertifikat ska klassificeras och godkännas av

1.

byrån, eller

2.

en godkänd konstruktionsorganisation inom ramen för dess befogenheter enligt punkterna 1 och 2 i punkt 21.A.263 c, såsom anges i villkoren för godkännande.

b)

En mindre ändring av ett typcertifikat ska godkännas endast

1.

om det har visats att ändringen och de områden som påverkas av ändringen uppfyller den typcertifieringsgrunden och de miljöskyddskraven som genom hänvisning ingår i typcertifikatet,

2.

om det i händelse av en ändring som påverkar uppgifterna om driftslämplighet (OSD) har visats att de nödvändiga ändringarna av uppgifterna om driftslämplighet (OSD) uppfyller det certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) som genom hänvisning ingår i typcertifikatet,

3.

om försäkran om uppfyllelse av den typcertifieringsgrund som gäller i enlighet med punkt 1 har avgetts och uppfyllelsen har styrkts i dokumenten om uppfyllelse, och

4.

om inga funktioner eller egenskaper har identifierats som gör produkten osäker vid sådan användning för vilken certifiering begärs.

c)

Med avvikelse från punkt b.1 kan certifieringsspecifikationer som började gälla efter dem som genom hänvisning ingår i typcertifikatet användas för godkännande av en mindre ändring, förutsatt att de inte inverkar på påvisandet av uppfyllelse.

d)

Med avvikelse från led a, på sökandens begäran som ingår i den försäkran som avses i punkt 21.A.20 d, kan en mindre ändring av ett typcertifikat för luftfartyg godkännas innan uppfyllelse av certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) har påvisats, förutsatt att sökanden påvisar sådan uppfyllelse före det datum då dessa uppgifter används i praktiken.

e)

Sökanden ska till byrån lämna in underlagen för ändringen och en försäkran om att uppfyllelse har påvisats i enlighet med led b.

f)

Ett godkännande av en mindre ändring av ett typcertifikat ska vara begränsat till den eller de särskilda konfigurationer i typcertifikatet som ändringen avser.

21.A.97   Krav för godkännande av en större ändring

a)

Större ändringar av ett typcertifikat ska klassificeras och godkännas av

1.

byrån, eller

2.

en godkänd konstruktionsorganisation inom ramen för dess befogenheter enligt punkterna 1 och 8 i punkt 21.A.263 c, såsom anges i villkoren för godkännande.

b)

En större ändring av ett typcertifikat ska godkännas endast

1.

om det har visats att ändringen och de områden som påverkas av ändringen uppfyller typcertifieringsgrunden och miljöskyddskraven, såsom de fastställts av byrån i enlighet med punkt 21.A.101,

2.

om det i händelse av en ändring som påverkar uppgifterna om driftslämplighet (OSD) har visats att de nödvändiga ändringarna av uppgifterna om driftslämplighet (OSD) överensstämmer med certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD), såsom det fastställts av byrån i enlighet med punkt 21.A.101, och

3.

om uppfyllelse av punkterna 1 och 2 har påvisats i enlighet med punkt 21.A.20, beroende på vad som är tillämpligt för ändringen.

c)

Med avvikelse från punkterna 2 och 3 i led b, och på sökandens begäran som ingår i den försäkran som avses i punkt 21.A.20 d, kan en större ändring av ett typcertifikat för luftfartyg godkännas innan uppfyllelse av certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) har påvisats, förutsatt att sökanden påvisar sådan uppfyllelse före det datum då dessa uppgifter används i praktiken.

d)

Ett godkännande av en större ändring av ett typcertifikat ska vara begränsat till den eller de särskilda konfigurationer i typcertifikatet som ändringen avser.

21.A.101   Typcertifieringsgrund, certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskrav för en större ändring av ett typcertifikat

a)

En större ändring av ett typcertifikat, och områden som påverkas av ändringen, ska uppfylla antingen de certifieringsspecifikationer som gäller för den ändrade produkten dagen för ansökan om ändringen, eller de certifieringsspecifikationer som började gälla efter det datumet i enlighet med led f nedan. Giltigheten för ansökan ska bestämmas i enlighet med punkt 21.A.93 c. Dessutom ska den ändrade produkten uppfylla de miljöskyddskrav som fastlagts av byrån i enlighet med punkt 21.B.85.

b)

Med avvikelse från led a får en tidigare ändring av en certifieringsspecifikation som avses i led a, och av eventuella andra certifieringsspecifikationer som är direkt sammanhörande, användas i vilken som helst av följande situationer, såvida inte den tidigare ändringen trädde i kraft före det datum då motsvarande certifieringsspecifikationer som genom hänvisning ingår i typcertifikatet började gälla:

1.

En ändring som byrån inte anser vara betydande. För att fastställa huruvida en viss ändring är betydande ska byrån beakta ändringen mot bakgrund av alla tidigare relevanta konstruktionsändringar och alla relaterade revideringar av de tillämpliga certifieringsspecifikationer som genom hänvisning ingår i typcertifikatet för produkten. Ändringar som uppfyller ett av följande kriterier ska automatiskt anses vara betydande:

i)

Den allmänna konfigurationen eller konstruktionsprincipen bibehålls inte.

ii)

Grunderna för certifieringen av den produkt som ska ändras är inte längre giltiga.

2.

Varje område, system, del eller anordning som enligt byrån inte påverkas av ändringen.

3.

Varje område, system, del eller anordning som påverkas av ändringen, för vilken byrån anser att uppfyllelsen av de certifieringsspecifikationer som beskrivs i led a inte bidrar avsevärt till den ändrade produktens säkerhet eller att den skulle vara opraktisk.

c)

Med avvikelse från led a, i händelse av en ändring av ett annat luftfartyg än ett rotorluftfartyg med en maximal vikt på högst 2 722 kg (6 000 lb), eller av ett icke-turbindrivet rotorluftfartyg med en maximal vikt på högst 1 361 kg (3 000 lb), ska ändringen och de områden som påverkas av ändringen uppfylla den typcertifieringsgrund som genom hänvisning ingår i typcertifikatet. Om byrån anser att ändringen är betydande på ett område får byrån emellertid kräva att ändringen, och de områden som påverkas av ändringen, ska uppfylla kraven i en ändring av en certifieringsspecifikation som utgör en del av den typcertifieringsgrund som genom hänvisning ingår i typcertifikatet och uppfylla kraven i eventuella andra certifieringsspecifikationer som är direkt sammanhörande, såvida inte byrån också anser att uppfyllelse av kraven i den ändringen inte bidrar avsevärt till den ändrade produktens säkerhet eller att den skulle vara opraktisk.

d)

Om byrån anser att de certifieringsspecifikationer som är tillämpliga dagen för ansökan om ändringen inte ger en tillräcklig standard med avseende på den föreslagna ändringen, ska ändringen och de områden som påverkas av ändringen även uppfylla eventuella särskilda villkor, liksom ändringar av dessa särskilda villkor, som föreskrivs av byrån i enlighet med punkt 21.B.75, för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som uppnås genom de certifieringsspecifikationer som är tillämpliga dagen för ansökan om ändringen.

e)

Med avvikelse från leden a, b och c får ändringen, och de områden som påverkas av ändringen, uppfylla ett alternativ till en certifieringsspecifikation som fastlagts av byrån om sökanden föreslår detta, förutsatt att byrån anser att alternativet tillhandahåller en säkerhetsnivå som,

1.

när det gäller ett typcertifikat,

i)

är likvärdig med den som uppnås genom de certifieringsspecifikationer som fastlagts av byrån enligt leden a, b eller c ovan, eller

ii)

uppfyller de grundläggande kraven i bilaga II till förordning (EU) 2018/1139,

2.

när det gäller ett begränsat typcertifikat, är tillfredsställande med hänsyn till den avsedda användningen.

f)

Om en sökande väljer att uppfylla en certifieringsspecifikation som anges i en ändring som blir tillämplig efter det att ansökan om en ändring av ett typcertifikat har lämnats in, ska ändringen och de områden som påverkas av ändringen också uppfylla eventuella andra certifieringsspecifikationer som är direkt sammanhörande.

g)

Om ansökan om en ändring av ett typcertifikat för ett luftfartyg omfattar, eller efter den första ansökan kompletteras så att den omfattar, ändringar av uppgifterna om driftslämplighet (OSD) ska certifieringsunderlaget för uppgifterna om driftslämplighet (OSD) fastställas i enlighet med leden a–f.”.

(17)

Punkt 21.A.103 ska utgå.

(18)

Punkterna 21.A.111 och 21.A.112A ska ersättas med följande:

”21.A.111   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av större ändringar av typcertifikatet i enlighet med förfaranden för kompletterande typcertifikat, samt rättigheterna och förpliktelserna för dem som ansöker om, eller innehar, dessa certifikat. I detta kapitel inbegriper hänvisningarna till typcertifikat både typcertifikat och begränsade typcertifikat.

21.A.112A   Villkor för ansökan

Varje fysisk eller juridisk person som har visat, eller är i färd med att visa, sin förmåga i enlighet med punkt 21.A.112B får ansöka om ett kompletterande typcertifikat enligt de villkor som fastläggs i detta kapitel.”.

(19)

Punkt 21.A.112B ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Den som ansöker om ett kompletterande typcertifikat ska visa sin förmåga genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i enlighet med kapitel J.”.

b)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Med avvikelse från led a, när det gäller produkter som avses i punkt 21.A.14 c, får en sökande visa sin förmåga genom att inhämta byråns godtagande av sitt certifieringsprogram som fastställts i enlighet med punkt 21.A.93 b.”.

(20)

Punkt 21.A.113 ska ändras på följande sätt:

a)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

Den som ansöker om ett kompletterande typcertifikat ska

i)

ta med den information som krävs enligt punkt 21.A.93 b i ansökan,

ii)

ange huruvida certifieringsuppgifterna har iordningställts eller kommer att iordningställas helt och hållet av sökanden eller på grundval av en överenskommelse med ägaren av typcertifieringsuppgifterna.”.

b)

Följande led ska läggas till som led c:

”c)

Punkt 21.A.93 c är tillämplig på kraven avseende tidsgränser för ansökningars giltighet samt de krav som hör samman med behovet av att uppdatera typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifterna om driftslämplighet (OSD) och miljöskyddskraven, om ändringen inte har godkänts eller då det är uppenbart att den inte kommer att godkännas inom den fastställda tidsgränsen.”.

(21)

Punkt 21.A.114 ska utgå.

(22)

Punkt 21.A.115 ska ersättas med följande:

”21.A.115   Krav för godkännande av större ändringar i form av ett kompletterande typcertifikat

a)

Kompletterande typcertifikat ska utfärdas av

1.

byrån, eller

2.

en godkänd konstruktionsorganisation inom ramen för dess befogenheter enligt punkterna 1 och 9 i punkt 21.A.263 c, såsom anges i villkoren för godkännande.

b)

Ett kompletterande typcertifikat ska utfärdas endast om

1.

sökanden har visat sin förmåga i enlighet med punkt 21.A.112B,

2.

det har visats att ändringen av ett typcertifikat och områden som påverkas av ändringen uppfyller typcertifieringsgrunden och miljöskyddskraven, såsom de fastställts av byrån i enlighet med punkt 21.A.101,

3.

det i händelse av ett kompletterande typcertifikat som påverkar uppgifterna om driftslämplighet (OSD) har visats att de nödvändiga ändringarna av uppgifterna om driftslämplighet (OSD) överensstämmer med certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD), såsom det fastställts av byrån i enlighet med punkt 21.A.101,

4.

uppfyllelse av punkterna 2 och 3 har påvisats i enlighet med punkt 21.A.20, beroende på vad som är tillämpligt för ändringen, och

5.

i de fall sökanden har angett att sökanden har tillhandahållit certifieringsuppgifter på grundval av en överenskommelse med ägaren av typcertifieringsuppgifterna i enlighet med punkt 21.A.113 b,

i)

om innehavaren av typcertifikatet har förklarat att denne inte har några tekniska invändningar mot den information som lämnats in i enlighet med punkt 21.A.93, och

ii)

om innehavaren av typcertifikatet har samtyckt till att samarbeta med innehavaren av det kompletterande typcertifikatet för att säkerställa befrielse från allt ansvar för den ändrade produktens fortsatta luftvärdighet genom uppfyllelse av kraven i punkterna 21.A.44 och 21.A.118A.

c)

Med avvikelse från punkterna 3 och 4 i led b, och på sökandens begäran som ingår i den försäkran som avses i punkt 21.A.20 d, är sökanden berättigad att få ett kompletterande typcertifikat för ett luftfartyg utfärdat innan sökanden har påvisat uppfyllelse av certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD), förutsatt att sökanden påvisar sådan uppfyllelse före det datum då dessa uppgifter ska användas i praktiken.

d)

Ett kompletterande typcertifikat ska vara begränsat till den eller de särskilda konfigurationer i typcertifikatet som den berörda större ändringen avser.”.

(23)

Punkt 21.A.130 b ska ersättas med följande:

”b)

En försäkran om överensstämmelse ska innehålla samtliga delar nedan:

1.

För varje produkt, del eller anordning, en försäkran om att produkten, delen eller anordningen överensstämmer med godkända konstruktionsdata och är i ett skick som garanterar säker funktion.

2.

För varje luftfartyg, en försäkran om att luftfartyget har genomgått mark- och flygkontroller i överensstämmelse med punkt 21.A.127 a.

3.

För varje motor eller ställbar propeller, en försäkran om att motorn eller den ställbara propellern av tillverkaren har genomgått ett slutligt funktionsprov, i överensstämmelse med punkt 21.A.128.

4.

Dessutom, när det gäller miljökrav:

i)

En försäkran om att den färdiga motorn uppfyller de krav avseende avgasutsläpp från motorer som gäller den dag då motorn tillverkas, och

i)

en försäkran om att det färdiga flygplanet uppfyller de krav avseende CO2-utsläpp som gäller den dag då dess första luftvärdighetsbevis utfärdas.”.

(24)

I punkt 21.A.145 ska leden b och c ersättas med följande:

”b)

När det gäller alla nödvändiga luftvärdighets- och miljöuppgifter:

1.

Att tillverkningsorganisationen har erhållit sådana uppgifter från byrån, och från innehavaren av eller den som ansöker om typcertifikatet, det begränsade typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet, inklusive alla beviljade undantag från kraven på produktionsstopp avseende CO2, för att fastställa överensstämmelsen med tillämpliga konstruktionsuppgifter.

2.

Att tillverkningsorganisationen har upprättat ett förfarande för att säkerställa att luftvärdighets- och miljöuppgifter på ett riktigt sätt införlivas i dess tillverkningsuppgifter.

3.

Att sådana uppgifter hålls aktuella och görs tillgängliga för all personal som behöver tillgång till sådana uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter.

c)

När det gäller ledning och personal:

1.

Att en chef, ansvarig inför den behöriga myndigheten, har utsetts av tillverkningsorganisationen. Hans eller hennes ansvar inom organisationen ska bestå i att se till att all produktion sker enligt de krav som fastställts och att tillverkningsorganisationen ständigt överensstämmer med de uppgifter och förfaranden som identifieras i den verksamhetshandbok som anges i punkt 21.A.143.

2.

Att en person eller grupp av personer har utsetts av tillverkningsorganisationen för att se till att organisationen uppfyller kraven i denna bilaga (Del-21), och har identifierats, tillsammans med omfattningen av deras befogenheter. En sådan person, eller sådana personer, ska handla under direkt bemyndigande av den ansvariga chef som anges i punkt 1. De utsedda personerna ska kunna visa att de har lämplig kunskap, bakgrund och erfarenhet för att fullgöra sitt ansvar.

3.

Att personal på alla nivåer har de befogenheter som är nödvändiga för att de ska kunna fullgöra uppgifterna inom sina ansvarsområden och att det finns en fullständig och effektiv samordning inom tillverkningsorganisationen med avseende på frågor som rör luftvärdighets- och miljöuppgifter.”.

(25)

Led a i punkt 21.A.147 ska ersättas med följande:

”a)

Sedan ett godkännande av tillverkningsorganisation utfärdats ska varje förändring av den godkända tillverkningsorganisationen som är av betydelse för uppvisande av överensstämmelse eller för produktens, delens eller anordningens luftvärdighet och miljöegenskaper, särskilt ändringar av kvalitetssystemet, godkännas av den behöriga myndigheten. En ansökan om godkännande ska skriftligen lämnas till den behöriga myndigheten, och organisationen ska för den behöriga myndigheten visa, före ändringens genomförande, att den uppfyller kraven i detta kapitel.”.

(26)

Punkt 21.A.174 b ska ersättas med följande:

”b)

Varje ansökan om ett luftvärdighetsbevis eller begränsat luftvärdighetsbevis ska innehålla följande:

1.

Klassen hos det luftvärdighetsbevis som ansökan gäller.

2.

När det gäller nya luftfartyg:

i)

En försäkran om överensstämmelse

utfärdad i enlighet med punkt 21.A.163 b, eller

utfärdad i enlighet med punkt 21.A.130 och godkänd av den behöriga myndigheten, eller

för ett importerat luftfartyg, en försäkran undertecknad av exportmyndigheten om att luftfartyget överensstämmer med en konstruktion som godkänts av byrån.

ii)

En massa- och balansrapport med ett lastningsschema.

iii)

Flyghandboken, när det krävs enligt de tillämpliga certifieringsspecifikationerna för det aktuella luftfartyget.

3.

När det gäller begagnade luftfartyg

i)

som härrör från en medlemsstat, ett granskningsbevis avseende luftvärdighet utfärdat i överensstämmelse med Del-M,

ii)

som härrör från en icke-medlemsstat:

En försäkran av den behöriga myndigheten i den stat där luftfartyget är, eller var, registrerat, som återspeglar luftfartygets luftvärdighetsstatus vid tidpunkten för överföringen.

En massa- och balansrapport med ett lastningsschema.

Flyghandboken, när sådant material krävs enligt den tillämpliga luftvärdighetskoden för det särskilda luftfartyget.

Tidigare dokumentation med uppgifter om luftfartygets produktion, modifikation och underhållsstandard, inklusive alla begränsningar som hänger samman med ett begränsat luftvärdighetsbevis i enlighet med punkt 21.B.327.

En rekommendation om utfärdande av ett luftvärdighetsbevis eller begränsat luftvärdighetsbevis och ett granskningsbevis avseende luftvärdighet efter en översyn av luftvärdighet i överensstämmelse med Del-M.

Det datum då det första luftvärdighetsbeviset utfärdades och, om normerna i bilaga 16 volym III är tillämpliga, data avseende CO2-värden.”.

(27)

Punkt 21.A.231 ska ersättas med följande:

”21.A.231   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av konstruktionsorganisationer och de regler som styr rättigheterna och förpliktelserna för dem som ansöker om, eller innehar, sådana godkännanden. I detta kapitel inbegriper hänvisningarna till typcertifikat både typcertifikat och begränsade typcertifikat.”.

(28)

Punkt 21.A.251 ska ersättas med följande:

”21.A.251   Villkor för godkännande

I villkoren för godkännande fastställs de typer av konstruktionsverksamhet och de kategorier av produkter, delar och anordningar för vilka konstruktionsorganisationen innehar ett godkännande av konstruktionsorganisation, samt de funktioner och uppgifter som organisationen är godkänd för att utföra med avseende på produkternas luftvärdighet, driftslämplighet och miljöegenskaper. För godkännanden av konstruktionsorganisation som omfattar typcertifiering eller ETSO-tillstånd (European Technical Standard Order) för hjälpkraftsaggregat (APU), ska villkoren för godkännande dessutom innehålla förteckningen över produkter eller hjälpkraftsaggregat. Dessa villkor ska utfärdas som en del av godkännandet av konstruktionsorganisation.”

(29)

Punkt 21.A.258 ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

När det i samband med de undersökningar som avses i punkterna 21.A.257 och 21.B.100 hittas objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation inte uppfyller de tillämpliga kraven i denna bilaga, ska bristen klassificeras enligt följande:

1.

En brist på nivå ett är varje bristande uppfyllelse av kraven i denna bilaga som kan leda till en okontrollerad bristande uppfyllelse av tillämpliga krav och som kan påverka luftfartygets säkerhet.

2.

En brist på nivå två är varje bristande uppfyllelse av kraven i denna bilaga som inte klassificeras som nivå ett.”.

b)

Leden c och d ska ersättas med följande:

”c)

Efter det att ett skriftligt meddelande om brister i enlighet med tillämpliga administrativa förfaranden fastställda av byrån mottagits gäller följande:

1.

Vid en brist på nivå ett ska innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation på ett för byrån tillfredsställande sätt visa att den har vidtagit lämpliga korrigerande åtgärder inom en tidsrymd av högst 21 arbetsdagar efter skriftlig bekräftelse av bristen.

2.

Vid en brist på nivå två ska innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation på ett för byrån tillfredsställande sätt visa att den har vidtagit lämpliga korrigerande åtgärder inom en tidsperiod som fastställts av byrån, som ska vara lämplig för bristens art och som ursprungligen inte får vara längre än tre månader. Byrån får förlänga denna ursprungliga tidsperiod om den anser att bristens art motiverar en sådan förlängning och om sökanden har lämnat in en plan för korrigerande åtgärder som byrån finner tillfredsställande.

3.

En brist på nivå tre ska inte kräva att innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation vidtar omedelbara åtgärder.

d)

När det gäller en brist på nivå ett eller två kan godkännandet av konstruktionsorganisation bli föremål för ett partiellt eller fullständigt upphävande eller återkallande i enlighet med tillämpliga administrativa förfaranden som fastställts av byrån. I så fall ska innehavaren av godkännandet av konstruktionsorganisation i rätt tid bekräfta mottagande av meddelandet om upphävande eller återkallande av godkännandet av konstruktionsorganisation.”.

(30)

Punkt 21.A.263 ska ersättas med följande:

”21.A.263   Befogenheter

a)

(Reserverad)

b)

(Reserverad)

c)

En innehavare av ett godkännande av konstruktionsorganisation ska, inom ramen för sina villkor för godkännande, såsom de fastställts av byrån, och i enlighet med de relevanta förfarandena i systemet för konstruktionssäkring, vara berättigad

1.

att klassificera ändringar av ett typcertifikat eller av ett kompletterande typcertifikat och av underlag för reparationer som ’större’ eller ’mindre’,

2.

att godkänna mindre ändringar av ett typcertifikat eller av ett kompletterande typcertifikat och underlag för mindre reparationer,

3.

(Reserverad)

4.

(Reserverad)

5.

att godkänna vissa underlag för större reparationer, i enlighet med kapitel M, av produkter eller hjälpkraftsaggregat (APU),

6.

att för vissa luftfartyg godkänna de flygförhållanden under vilka ett flygtillstånd kan utfärdas i enlighet med punkt 21.A.710 a.2, med undantag för flygtillstånd som utfärdas för det ändamål som anges i punkt 21.A.701 a.15,

7.

att utfärda ett flygtillstånd i enlighet med punkt 21.A.711 b för ett luftfartyg som den har konstruerat eller modifierat, eller för vilket den har godkänt, i enlighet med punkt 21.A.263 c.6, de flygförhållanden under vilka flygtillståndet kan utfärdas, och om innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation

i)

kontrollerar luftfartygets konfiguration, och

ii)

intygar överensstämmelsen med de konstruktionsvillkor som har godkänts för flygningen,

8.

att godkänna vissa större ändringar av ett typcertifikat i enlighet med kapitel D, och

9.

att utfärda vissa kompletterande typcertifikat i enlighet med kapitel E och godkänna vissa större ändringar av dessa certifikat.”.

(31)

Punkt 21.A.265 ska ersättas med följande:

”21.A.265   Innehavarens förpliktelser

Innehavaren av ett godkännande av konstruktionsorganisation ska, inom ramen för sina villkor för godkännande, såsom de fastställts av byrån,

a)

underhålla den handbok som krävs enligt punkt 21.A.243 i enlighet med systemet för konstruktionssäkring,

b)

säkerställa att denna handbok, eller de relevanta förfaranden som inkluderas genom hänvisningar, används som ett grundläggande arbetsdokument inom organisationen,

c)

fastställa att konstruktionen av produkter, eller ändringar eller reparationer därav, uppfyller tillämpliga specifikationer och krav och inte inbegriper några osäkra element,

d)

tillhandahålla byrån försäkringar och därtill hörande dokumentation som bekräftar uppfyllelse av led c, utom för godkännandeförfaranden som genomförs i enlighet med punkt 21.A.263 c,

e)

tillhandahålla byrån data och information avseende de åtgärder som krävs enligt punkt 21.A.3B,

f)

i enlighet med punkt 21.A.263 c.6 fastställa de flygförhållanden under vilka ett flygtillstånd kan utfärdas,

g)

i enlighet med punkt 21.A.263 c.7 se till att kraven i enlighet med leden b och e i punkt 21.A.711 är uppfyllda innan ett flygtillstånd utfärdas för ett luftfartyg,

h)

bestämma data och information som utfärdas enligt bemyndigande av den godkända konstruktionsorganisationen inom ramen för dess villkor för godkännande såsom de fastställts av byrån med följande försäkran: ’Det tekniska innehållet i detta dokument är godkänt enligt bemyndigandet i DOA ref. EASA. 21J.[XXXX]’.”.

(32)

Punkt 21.A.431A ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

I detta kapitel fastställs förfarandet för godkännande av ett underlag för reparation av en produkt, del eller anordning, samt rättigheterna och förpliktelserna för dem som ansöker om, eller innehar, dessa godkännanden.”.

b)

Leden c och d ska ersättas med följande:

”c)

En ’reparation’ innebär avlägsnande av skada på och/eller återställande till ett luftvärdigt tillstånd sedan tillverkaren en första gång godkänt en produkt, del eller anordning för användning.

d)

Avlägsnande av skada genom ersättning av delar eller anordningar utan krav på konstruktionsverksamhet ska anses som en underhållsuppgift och ska därför inte kräva något godkännande i enlighet med denna bilaga.”.

c)

Följande led ska läggas till som led f:

”f)

I detta kapitel inbegriper hänvisningarna till typcertifikat både typcertifikat och begränsade typcertifikat.”.

(33)

Punkt 21.A.432B ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Den som ansöker om godkännande av ett underlag för större reparation ska visa sin förmåga genom att inneha ett godkännande av konstruktionsorganisation, utfärdat av byrån i enlighet med kapitel J.”.

b)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Med avvikelse från led a, när det gäller produkter som avses i punkt 21.A.14 c, får en sökande visa sin förmåga genom att inhämta byråns godtagande av sitt certifieringsprogram som fastställts i enlighet med punkt 21.A.432C b.”.

(34)

Följande punkt ska införas som punkt 21.A.432C:

”21.A.432C   Ansökan om godkännande av underlag för reparation

a)

En ansökan om godkännande av underlag för reparation ska lämnas in i en form och på ett sätt som fastställts av byrån.

b)

En ansökan om godkännande av underlag för större reparation ska omfatta, eller efter den första ansökan kompletteras med, ett certifieringsprogram som innehåller följande:

1.

En beskrivning av skadorna och av underlaget för reparation, med angivande av den konfiguration av typkonstruktionen på vilken reparation görs.

2.

En identifiering av alla områden av typkonstruktionen och de godkända handböckerna som ändras eller som påverkas av underlaget för reparation.

3.

En identifiering av eventuella nya undersökningar som är nödvändiga för att visa att underlaget för reparation, och de områden som påverkas av underlaget för reparation, överensstämmer med den typcertifieringsgrund som genom hänvisning ingår i, beroende på vad som är tillämpligt, antingen typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU.

4.

Eventuella förslag till ändringar av den typcertifieringsgrund som genom hänvisning ingår i, beroende på vad som är tillämpligt, antingen typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU.

5.

Ett förslag till en uppdelning av certifieringsprogrammet i meningsfulla grupper av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse, inbegripet förslag till de medel och det förfarande som ska användas för att påvisa uppfyllelse av punkt 21.A.433 a.1 och hänvisningar till därtill hörande dokument om uppfyllelse.

6.

Ett förslag till bedömning av de meningsfulla grupperna av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse som beaktar sannolikheten för en oidentifierad bristande uppfyllelse av typcertifieringsgrunden och den potentiella inverkan av denna bristande uppfyllelse på produktsäkerhet. Den föreslagna bedömningen ska ta hänsyn till åtminstone de faktorer som anges i punkt 21.B.100 a.1–4. Baserat på denna bedömning ska ansökan innehålla ett förslag till byråns medverkan i kontrollen av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse.

7.

Specifikation av huruvida certifieringsuppgifterna iordningställs helt och hållet av sökanden eller på grundval av en överenskommelse med ägaren av typcertifieringsuppgifterna.”.

(35)

Punkterna 21.A.433 och 21.A.435 ska ersättas med följande:

”21.A.433   Krav för godkännande av underlag för reparation

a)

Ett underlag för reparation ska godkännas endast

1.

om det har visats, i enlighet med det certifieringsprogram som avses i punkt 21.A.432C b, att underlaget för reparation uppfyller den typcertifieringsgrund som genom hänvisning ingår i, beroende på vad som är tillämpligt, antingen typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU, samt är förenligt med eventuella ändringar som fastställts och meddelats av byrån i enlighet med punkt 21.B.450,

2.

om försäkran om uppfyllelse av den typcertifieringsgrund som gäller i enlighet med punkt a.1 har avgetts och uppfyllelsen har styrkts i dokumenten om uppfyllelse,

3.

om inga funktioner eller egenskaper har identifierats som gör produkten osäker vid sådan användning för vilken certifiering begärs, och

4.

i de fall sökanden har angett att sökanden har tillhandahållit certifieringsuppgifter på grundval av en överenskommelse med ägaren av typcertifieringsuppgifterna i enlighet med punkt 21.A.432C b.7,

i)

om innehavaren har förklarat att denne inte har några tekniska invändningar mot den information som lämnats in i enlighet med punkt a.2, och

ii)

om innehavaren har samtyckt till att samarbeta med innehavaren av godkännandet av underlag för reparation för att säkerställa befrielse från allt ansvar för den ändrade produktens fortsatta luftvärdighet genom uppfyllelse av kraven i punkt 21.A.451.

b)

Sökanden ska till byrån lämna in den försäkran som avses i punkt a.2 och, på begäran av byrån, alla nödvändiga underlag.

21.A.435   Klassificering och godkännande av underlag för reparation

a)

Ett underlag för reparation ska klassificeras som antingen ’större’ eller ’mindre’ i enlighet med kriterierna i punkt 21.A.91 för en ändring av typcertifikatet.

b)

Ett underlag för reparation ska klassificeras och godkännas av

1.

byrån, eller

2.

en godkänd konstruktionsorganisation inom ramen för dess befogenheter enligt punkterna 1, 2 och 5 i punkt 21.A.263 c, såsom anges i villkoren för godkännande.”.

(36)

Punkt 21.A.437 ska utgå.

(37)

Punkterna 21.A.604, 21.A.605 och 21.A.606 ska ersättas med följande:

”21.A.604   ETSO-tillstånd för hjälpkraftsaggregat (Auxiliary Power Unit, APU)

När det rör sig om ett ETSO-tillstånd för ett hjälpkraftsaggregat (APU) gäller följande:

a)

Med avvikelse från punkterna 21.A.603, 21.A.610 och 21.A.615 ska följande punkter gälla: punkterna 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 och 21.B.80. Emellertid ska ett ETSO-tillstånd utfärdas i enlighet med punkt 21.A.606 i stället för ett typcertifikat.

b)

Med avvikelse från punkt 21.A.611 ska kraven i kapitel D vara tillämpliga på godkännande av konstruktionsändringar som utförs av innehavaren av ETSO-tillståndet för APU, och kraven i kapitel E ska vara tillämpliga på godkännande av konstruktionsändringar som utförs av andra sökande. Om kraven i kapitel E är tillämpliga ska ett separat ETSO-tillstånd utfärdas i stället för ett kompletterande typcertifikat.

c)

Kraven i kapitel M ska vara tillämpliga på godkännandet av underlag för reparationer.

21.A.605   Krav på uppgifter

a)

Sökanden ska lämna in följande dokument till byrån:

1.

Ett certifieringsprogram för ETSO-tillståndet, med angivande av sätten att påvisa uppfyllelse av punkt 21.A.606 b.

2.

En försäkran om uppfyllelse, i vilken det intygas att sökanden har uppfyllt kraven i detta kapitel.

3.

En försäkran om konstruktion och prestanda (Declaration of Design and Performance, DDP), med en försäkran om att sökanden har visat att artikeln uppfyller kraven i tillämplig ETSO i enlighet med certifieringsprogrammet.

4.

En kopia av de tekniska uppgifter som krävs i tillämplig ETSO.

5.

Den verksamhetshandbok för tillverkning, eller en hänvisning till verksamhetshandboken för tillverkning, som avses i punkt 21.A.143 för att erhålla ett lämpligt godkännande av tillverkningsorganisation enligt kapitel G eller den handbok, eller en hänvisning till handboken, som avses i punkt 21.A.125A b för att tillverka i enlighet med kapitel F utan godkännande av tillverkningsorganisation.

6.

För ett APU, den handbok, eller en hänvisning till handboken, som anges i punkt 21.A.243 för att erhålla ett lämpligt godkännande av konstruktionsorganisation enligt kapitel J.

7.

För alla andra artiklar, de förfaranden, eller en hänvisning till förfarandena, som avses i punkt 21.A.602B b.2.

b)

Sökanden ska rapportera till byrån om eventuella svårigheter eller händelser som uppkommer under godkännandeprocessen och som påtagligt kan inverka på ETSO-tillståndet.”

21.A.606   Krav för utfärdande av ett ETSO-tillstånd

För att få ett ETSO-tillstånd utfärdat ska sökanden

a)

visa sin förmåga i enlighet med punkt 21.A.602B,

b)

visa att artikeln uppfyller de tekniska villkoren i tillämplig ETSO eller eventuella avvikelser från dessa som godkänts i enlighet med punkt 21.A.610,

c)

uppfylla kraven i detta kapitel, och

d)

försäkra att inga funktioner eller egenskaper har identifierats som gör artikeln osäker vid sådan användning för vilken certifiering begärs.”.

(38)

I punkt 21.A.701 ska följande punkt läggas till som punkt 16:

”16.

Flygning av ett luftfartyg i felsökningssyfte eller för att kontrollera funktionen hos ett eller flera system, eller en eller flera delar eller anordningar, efter underhåll.”.

(39)

Led a i punkt 21.B.5 ska ersättas med följande:

”a)

I detta avsnitt fastställs förfarandet för hur den behöriga myndigheten ska utöva sina uppgifter och förpliktelser avseende utfärdande, upprätthållande, ändring, upphävande och återkallande av de certifikat, godkännanden och tillstånd som avses i denna bilaga I.”

(40)

Kapitel B i avsnitt B ska ersättas med följande:

”KAPITEL B –   TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21.B.70   Certifieringsspecifikationer

Byrån ska, i enlighet med artikel 76.3 i förordning (EU) 2018/1139, utfärda certifieringsspecifikationer och andra detaljerade specifikationer, inklusive certifieringsspecifikationer för luftvärdighet, uppgifter om driftslämplighet (OSD) och miljöskydd, som behöriga myndigheter, organisationer och personal kan använda för att påvisa produkters, delars och anordningars uppfyllelse av de relevanta grundläggande krav som anges i bilagorna II, IV och V till den förordningen, samt av miljöskyddskraven i artikel 9.2 i och bilaga III till den förordningen. Sådana specifikationer ska vara tillräckligt utförliga och specifika för att ange för sökande de villkor enligt vilka certifikat ska utfärdas, ändras eller kompletteras.

21.B.75   Särskilda villkor

a)

Byrån ska föreskriva särskilda utförliga tekniska specifikationer, kallade ”särskilda villkor”, för en produkt, om de tillhörande certifieringsspecifikationerna inte innehåller tillfredsställande eller passande säkerhetsnormer för produkten, då

1.

produkten har nya eller ovanliga konstruktionsegenskaper jämfört med den konstruktionspraxis på vilken tillämpliga certifieringsspecifikationer grundas,

2.

produktens planerade användning är okonventionell, eller

3.

erfarenheter av andra, liknande produkter i bruk eller av produkter med liknande konstruktionsegenskaper eller nyligen identifierade risker har visat att risksituationer kan uppstå.

b)

Särskilda villkor ska innehålla sådana säkerhetsnormer som byrån anser vara nödvändiga för att upprätta en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som uppnås genom tillämpliga certifieringsspecifikationer.

21.B.80   Typcertifieringsgrund för ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat

Vid ansökan om ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat ska byrån upprätta, och meddela sökanden, typcertifieringsgrunden. Typcertifieringsgrunden ska bestå av följande:

a)

De certifieringsspecifikationer för luftvärdighet som fastlagts av byrån och som gäller för produkten på dagen för ansökan om det certifikatet, såvida inte

1.

sökanden väljer att uppfylla, eller är skyldig att uppfylla i enlighet med punkt 21.A.15 f, certifieringsspecifikationer som började gälla efter dagen för ansökan; om en sökande väljer att uppfylla en certifieringsspecifikation som började gälla efter dagen för ansökan, ska byrån i typcertifieringsgrunden inkludera eventuella andra certifieringsspecifikationer som är direkt sammanhörande, eller

2.

byrån godtar eventuella alternativ till en fastlagd certifieringsspecifikation som inte kan uppfyllas, för vilka man har hittat kompenserande faktorer som tillhandahåller en likvärdig säkerhetsnivå, eller

3.

byrån godtar eller föreskriver andra sätt som,

i)

när det gäller ett typcertifikat, påvisar uppfyllelse av de grundläggande kraven i bilaga II till förordning (EU) 2018/1139, eller

ii)

när det gäller ett begränsat typcertifikat, tillhandahåller en säkerhetsnivå som är tillfredsställande med hänsyn till den avsedda användningen.

b)

Varje särskilt villkor som föreskrivs av byrån i enlighet med punkt 21.B.75 a.

21.B.82   Certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) för ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat för luftfartyg

Vid ansökan om ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat för luftfartyg ska byrån upprätta, och meddela sökanden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD). Certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) ska bestå av följande:

a)

De certifieringsspecifikationer för uppgifter om driftslämplighet (OSD) som fastlagts av byrån och som gäller för luftfartyget dagen för ansökan eller dagen för kompletterande ansökan avseende uppgifter om driftslämplighet (OSD), beroende på vilket datum som är det senaste, såvida inte

1.

sökanden väljer att uppfylla, eller i enlighet med punkt 21.A.15 f är skyldig att uppfylla, certifieringsspecifikationer som började gälla efter dagen för ansökan; om en sökande väljer att uppfylla en certifieringsspecifikation som började gälla efter dagen för ansökan, ska byrån i typcertifieringsgrunden inkludera eventuella andra certifieringsspecifikationer som är direkt sammanhörande, eller

2.

byrån godtar eller föreskriver alternativa sätt att påvisa uppfyllelse av de relevanta grundläggande kraven i bilagorna II, IV och V till förordning (EU) 2018/1139.

b)

Varje särskilt villkor som föreskrivs av byrån i enlighet med punkt 21.B.75 a.

21.B.85   Fastställande av tillämpliga miljöskyddskrav och certifieringsspecifikationer för ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat

a)

Vid ansökan om ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat för ett luftfartyg, om ett kompletterande typcertifikat eller om en större ändring av ett typcertifikat eller av ett kompletterande typcertifikat, ska byrån fastlägga, och meddela sökanden, de tillämpliga bullerkrav som fastställs i bilaga 16 till Chicagokonventionen, volym I del II kapitel 1 och,

1.

för jetmotordrivna underljudsflygplan, i kapitlen 2, 3, 4 och 14,

2.

för propellerdrivna flygplan, i kapitlen 3, 4, 5, 6, 10 och 14,

3.

för helikoptrar, i kapitlen 8 och 11,

4.

för överljudsflygplan, i kapitel 12 och,

5.

för tiltrotorluftfartyg, i kapitel 13.

b)

Byrån ska fastlägga, och meddela sökanden som avses i led a, de tillämpliga utsläppskrav för förhindrande av avsiktligt utsläpp av bränsleångor från luftfartyg vilka fastställs i bilaga 16 till Chicagokonventionen, volym II del II kapitlen 1 och 2.

c)

Byrån ska fastlägga, och meddela sökanden som avses i led a, de tillämpliga krav avseende rök-, gas- och partikelutsläpp från motorer som fastställs i bilaga 16 till Chicagokonventionen, volym II del III kapitel 1 och,

1.

för rök- och gasutsläpp från turbojet- och turbofläktmotorer endast avsedda för framdrivning i underljudshastigheter, i kapitel 2,

2.

för rök- och gasutsläpp från turbojet- och turbofläktmotorer avsedda för framdrivning i överljudshastigheter, i kapitel 3 och,

3.

för partikelutsläpp från turbojet- och turbofläktmotorer endast avsedda för framdrivning i underljudshastigheter, i kapitel 4.

d)

Byrån ska fastlägga, och meddela sökanden som avses i led a, de tillämpliga krav avseende CO2-utsläpp från flygplan vilka fastställs i bilaga 16 till Chicagokonventionen, volym III del II kapitel 1 och,

1.

för jetmotordrivna underljudsflygplan, i kapitel 2 och,

2.

för propellerdrivna underljudsflygplan, i kapitel 2.

21.B.100   Grad av medverkan

a)

Byrån ska fastställa sin medverkan i kontrollen av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse avseende ansökan om typcertifikat, begränsat typcertifikat, godkännande av större ändring, kompletterande typcertifikat, godkännande av underlag för större reparation eller ETSO-tillstånd för ett hjälpkraftsaggregat (APU). Den ska göra detta på grundval av en bedömning av meningsfulla grupper av verksamhet och uppgifter för påvisande av uppfyllelse avseende certifieringsprogrammet. Bedömningen ska beakta

sannolikheten för en oidentifierad bristande uppfyllelse av typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) eller miljöskyddskraven, och

den potentiella inverkan av denna bristande uppfyllelse på produktsäkerhet eller miljöskydd,

och ta hänsyn till minst följande faktorer:

1.

Nya eller ovanliga funktioner hos certifieringsprojektet, inbegripet operativa och organisatoriska aspekter samt aspekter som rör kunskapshantering.

2.

Komplexitet hos konstruktionen och/eller påvisandet av uppfyllelse.

3.

I vilken mån konstruktionen eller tekniken och därmed sammanhängande säkerhets- och miljörisker är kritiska, inbegripet de risker som konstaterats i liknande konstruktioner.

4.

Sökandens konstruktionsorganisations resultat och erfarenhet inom det berörda området.

b)

För godkännandet av ett underlag för mindre reparation, en mindre ändring eller ett annat ETSO-tillstånd än för ett hjälpkraftsaggregat (APU) ska byrån fastställa sin medverkan på den nivå som avser hela certifieringsprojektet, med beaktande av eventuella nya eller ovanliga funktioner, komplexiteten hos konstruktionen och/eller påvisandet av uppfyllelse, i vilken mån konstruktionen eller tekniken är kritisk, samt sökandens konstruktionsorganisations resultat och erfarenhet.

c)

Byrån ska underrätta sökanden om sin grad av medverkan, och den ska uppdatera sin grad av medverkan när det är motiverat till följd av information som har en betydande inverkan på den risk som tidigare bedömts enligt led a eller b. Byrån ska underrätta sökanden om ändringen i graden av medverkan.

21.B.103   Utfärdande av ett typcertifikat eller begränsat typcertifikat

a)

Byrån ska utfärda ett typcertifikat för ett luftfartyg, en motor eller en propeller, eller ett begränsat typcertifikat för luftfartyg, under förutsättning att

1.

sökanden har uppfyllt punkt 21.A.21,

2.

byrån, genom kontroller av påvisandet av uppfyllelse i enlighet med sin medverkan som fastställts enligt punkt 21.B.100, inte har hittat någon bristande uppfyllelse av typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) i tillämpliga fall i enlighet med punkt 21.B.82, och miljöskyddskraven, och

3.

inga funktioner eller egenskaper har identifierats som gör produkten osäker vid sådan användning för vilken certifieringen begärs.

b)

Med avvikelse från led a, och på sökandens begäran som ingår i den försäkran som avses i punkt 21.A.20 d, får byrån utfärda ett typcertifikat för luftfartyg innan uppfyllelse av certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) har påvisats, förutsatt att sökanden påvisar sådan uppfyllelse före det datum då dessa uppgifter ska användas i praktiken.”

(41)

Kapitel D i avsnitt B ska ersättas med följande:

”21.B.105   Typcertifieringsgrund, miljöskyddskrav och certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) för en större ändring av ett typcertifikat

Vid ansökan om en större ändring av ett typcertifikat ska byrån upprätta, och meddela sökanden, den tillämpliga typcertifieringsgrunden, miljöskyddskraven och, om det gäller en ändring som påverkar uppgifterna om driftslämplighet (OSD), det certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) som upprättats i enlighet med punkt 21.A.101.

21.B.107   Utfärdande av ett godkännande av en ändring av ett typcertifikat

a)

Byrån ska utfärda ett godkännande av en ändring av ett typcertifikat, förutsatt att

1.

den som ansöker om ett godkännande har uppfyllt

i)

punkt 21.A.95 för en mindre ändring, eller

ii)

punkt 21.A.97 för en större ändring,

2.

byrån, genom sin kontroll av påvisandet av uppfyllelse i enlighet med graden av medverkan som fastställts enligt led a eller b i punkt 21.B.100, inte har hittat någon bristande uppfyllelse av typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) i tillämpliga fall i enlighet med punkt 21.B.82, och miljöskyddskraven, och

3.

inga funktioner eller egenskaper har identifierats som gör produkten osäker vid sådan användning för vilken certifiering begärs.

b)

I händelse av en ändring som påverkar uppgifterna om driftslämplighet (OSD), med avvikelse från punkterna 1 och 2 i led a, och på sökandens begäran som ingår i den försäkran som avses i punkt 21.A.20 d, får byrån godkänna en ändring av ett typcertifikat för luftfartyg innan uppfyllelse av certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) har påvisats, förutsatt att sökanden påvisar sådan uppfyllelse före det datum då dessa uppgifter ska användas i praktiken.

c)

Godkännandet av ändringarna i uppgifterna om driftslämplighet (OSD) ska ingå i godkännandet av ändringen av typcertifikatet.

d)

Godkännandet av en ändring av ett typcertifikat ska vara begränsat till den eller de särskilda konfigurationer i typcertifikatet som ändringen avser.”.

(42)

Kapitel E i avsnitt B ska ersättas med följande:

”I detta kapitel inbegriper hänvisningar till typcertifikat både typcertifikat och begränsade typcertifikat.

21.B.109   Typcertifieringsgrund, miljöskyddskrav och certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) för ett kompletterande typcertifikat

Vid ansökan om ett kompletterande typcertifikat ska byrån upprätta, och meddela sökanden, den tillämpliga typcertifieringsgrunden, miljöskyddskraven och, om det gäller en ändring som påverkar uppgifterna om driftslämplighet (OSD), det certifieringsunderlag för uppgifter om driftslämplighet (OSD) som upprättats i enlighet med punkt 21.A.101.

21.B.111   Utfärdande av kompletterande typcertifikat

a)

Byrån ska utfärda ett kompletterande typcertifikat, förutsatt att

1.

sökanden har uppfyllt punkt 21.A.115 b,

2.

byrån, genom sin kontroll av påvisandet av uppfyllelse i enlighet med graden av medverkan som fastställts enligt punkt 21.B.100 a, inte har hittat någon bristande uppfyllelse av typcertifieringsgrunden, certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) i tillämpliga fall i enlighet med punkt 21.B.82, och miljöskyddskraven, och

3.

inga funktioner eller egenskaper har identifierats som gör produkten osäker vid sådan användning för vilken certifiering begärs.

b)

Om ett kompletterande typcertifikat påverkar uppgifterna om driftslämplighet (OSD), med avvikelse från punkterna 1 och 2 i led a, och på sökandens begäran som ingår i den försäkran som avses i punkt 21.A.20 d, får byrån utfärda ett kompletterande typcertifikat innan uppfyllelse av certifieringsunderlaget för uppgifter om driftslämplighet (OSD) har påvisats, förutsatt att sökanden påvisar sådan uppfyllelse före det datum då dessa uppgifter ska användas i praktiken.

c)

Godkännandet av ändringarna i uppgifterna om driftslämplighet (OSD) ska ingå i det kompletterande typcertifikatet.

d)

Det kompletterande typcertifikatet ska vara begränsat till den eller de särskilda konfigurationer i typcertifikatet som den berörda större ändringen avser.”.

(43)

Punkt 21.B.326 ska ersättas med följande:

”21.B.326   Luftvärdighetsbevis

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda ett luftvärdighetsbevis för

a)

nya luftfartyg:

1.

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21.A.174 b.2.

2.

När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en godkänd konstruktion och är i ett funktionssäkert skick; detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

3.

När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget uppfyller de krav avseende CO2-utsläpp som gäller den dag då luftvärdighetsbeviset utfärdas för första gången.

b)

begagnade luftfartyg:

1.

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21.A.174 b.3 och som visar att

i)

luftfartyget överensstämmer med en typkonstruktion som godkänts enligt ett typcertifikat och varje kompletterande typcertifikat, ändring eller reparation som godkänts i enlighet med denna bilaga I (Del-21), och

ii)

de tillämpliga luftvärdighetsdirektiven har uppfyllts, och

iii)

luftfartyget har inspekterats i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i bilaga I (Del-M) till förordning (EG) nr 2042/2003, och

iv)

luftfartyget uppfyllde de krav avseende CO2-utsläpp som gällde den dag då luftvärdighetsbeviset utfärdades för första gången.

2.

När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en godkänd konstruktion och är i ett funktionssäkert skick; detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

3.

När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget uppfyllde de krav avseende CO2-utsläpp som gällde den dag då luftvärdighetsbeviset utfärdades för första gången.”

(44)

Kapitel M i avsnitt B ska ersättas med följande:

”21.B.450   Typcertifieringsgrund och miljöskyddskrav för ett godkännande av underlag för reparation

Vid ansökan om ett underlag för reparation ska byrån fastlägga, och meddela sökanden, eventuella ändringar av den typcertifieringsgrund som genom hänvisning ingår i, beroende på vad som är tillämpligt, typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-tillståndet för APU, som byrån anser vara nödvändiga för upprätthållande av en säkerhetsnivå som motsvarar den säkerhetsnivå som upprättats tidigare.

21.B.453   Utfärdande av godkännande av underlag för reparation

a)

Byrån ska utfärda ett godkännande av ett underlag för större reparation, förutsatt att

1.

sökanden har visat sin förmåga i enlighet med punkt 21.A.432B,

2.

sökanden har uppfyllt punkt 21.A.433,

3.

byrån, genom sin kontroll av påvisandet av uppfyllelse i enlighet med graden av medverkan som fastställts enligt punkt 21.B.100 a, inte har hittat någon bristande uppfyllelse av typcertifieringsgrunden och miljöskyddskraven, och

4.

inga funktioner eller egenskaper har identifierats som gör produkten osäker vid sådan användning för vilken certifiering begärs.

b)

Byrån ska utfärda ett godkännande av ett underlag för mindre reparation, under förutsättning att sökanden har uppfyllt punkterna 2 och 4 i led a och under förutsättning att byrån, genom sina kontroller av påvisandet av uppfyllelse i enlighet med graden av medverkan enligt punkt 21.B.100 b, inte har hittat någon bristande uppfyllelse av typcertifieringsgrunden och miljöskyddskraven.”.

(45)

Kapitel O i avsnitt B ska ersättas med följande:

”21.B.480   Utfärdande av ett ETSO-tillstånd

Byrån ska utfärda ett ETSO-tillstånd, förutsatt att

a)

sökanden har uppfyllt punkt 21.A.606,

b)

byrån, genom sina kontroller av påvisandet av uppfyllelse i enlighet med graden av medverkan enligt punkt 21.B.100 b, inte har hittat någon bristande uppfyllelse av de tekniska villkoren i tillämplig ETSO eller av eventuella avvikelser från dessa som godkänts i enlighet med punkt 21.A.610, och

c)

inga funktioner eller egenskaper har identifierats som gör artikeln osäker vid sådan användning för vilken certifiering begärs.”.