24.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/74


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/840

av den 12 mars 2019

om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/273 vad gäller import av vin med ursprung i Kanada och undantag från återförsäljares skyldighet att föra register över mottagna och avsända leveranser

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 89 a och 147.3 d, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller följedokument för övergången av importerade vinprodukter till fri omsättning i unionen.

(2)

I artikel 23 i avtalet som ingåtts mellan Europeiska unionen och Kanada om handel med vin och sprit (3) (nedan kallat avtalet) föreskrivs att vin med ursprung i Kanada, som framställs under överinsyn och kontroll av ett av de behöriga organ som förtecknas i bilaga VI till avtalet, får importeras i enlighet med de förenklade certifieringsbestämmelser som föreskrivs enligt unionsreglerna. I enlighet med artikel 26 i delegerad förordning (EU) 2018/273 får vinproducenter i tredjeländer upprätta och underteckna certifieringsdokumenten om de har godkänts var för sig av de behöriga myndigheterna i dessa tredjeländer och står under dessa myndigheters kontroll. För att genomföra artikel 23 i avtalet bör delegerad förordning (EU) 2018/273 ändras för att omfatta en bestämmelse som tillåter användning av det förenklade förfarande som föreskrivs i artikel 26 i samma förordning för import av viner med ursprung i Kanada till unionen.

(3)

I enlighet med artikel 147.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska fysiska eller juridiska personer som för sin yrkesutövning innehar vinprodukter föra register över mottagna och avsända leveranser av dessa produkter. I delegerad förordning (EU) 2018/273 fastställs undantag från denna skyldighet när det gäller vissa kategorier av aktörer. Syftet med dessa undantag är att befria de aktörer som säljer eller innehar lager med små kvantiteter av vinprodukter från en oproportionerlig administrativ börda. Återförsäljare vars affärsverksamhet per definition inbegriper försäljning av vin och must i små kvantiteter omfattas dock inte av undantagen.

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 (4), som upphävdes genom delegerad förordning (EU) 2018/273, undantogs återförsäljare från skyldigheten att föra register över mottagna och avsända leveranser. Skyldigheten att föra ett register över mottagna och avsända leveranser utgör en betydande administrativ börda för återförsäljare, samtidigt som ett återinfört undantag för återförsäljare inte hindrar att en tillfredsställande nivå av spårbarhet för vinprodukter uppnås. Det är därför lämpligt att ändra delegerad förordning (EU) 2018/273 för att undanta återförsäljare från skyldigheten att föra register över mottagna och avsända leveranser.

(5)

Med tanke på att denna förordning återinför det undantag som tidigare beviljades enligt förordning (EG) nr 436/2009, bör det undvikas att återförsäljare är skyldiga att föra register över mottagna och avsända leveranser för perioden mellan ikraftträdandet av delegerad förordning (EU) 2018/273 och ikraftträdandet av den här förordningen. Av denna anledning, och för att skapa ett entydigt rättsläge, bör undantaget gälla retroaktivt från och med ikraftträdandet av delegerad förordning (EU) 2018/273.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) 2018/273 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 28.1 ska följande led läggas till som led c:

”c)

Återförsäljare.”

2.

Del IV avsnitt B i bilaga VII ska ersättas med följande:

”B.

Förteckning över de tredjeländer som avses i artikel 26:

Australien

Kanada

Chile

Förenta staterna”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 ska tillämpas från och med den 3 mars 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560 (EUT L 58, 28.2.2018, s. 1).

(3)  Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om handel med vin och spritdrycker av den 16 september 2003, ändrat och införlivat i det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (EUT L 11, 14.1.2017, s. 23).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn (EUT L 128, 27.5.2009, s. 15).