23.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/15


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/829

av den 14 mars 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare om att bemyndiga medlemsstaterna att föreskriva tillfälliga undantag med avseende på officiell testning, vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (1), särskilt artiklarna 8.5 och 48.5, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EU) 2016/2031 får medlemsstaterna på begäran tillfälligt tillåta införsel till, förflyttning inom och innehav och uppförökning på deras territorium av EU-karantänskadegörare eller skadegörare som omfattas av åtgärder som har antagits i enlighet med artikel 30.1 för officiell testning, vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling. Medlemsstaterna får dessutom på begäran tillfälligt tillåta införsel till och förflyttning inom sitt territorium av växter, växtprodukter och andra föremål som används för officiell testning, vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling.

(2)

Man bör komplettera förordning (EU) 2016/2031 genom att anta bestämmelser om utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på införsel till och förflyttning inom unionens territorium av de berörda skadegörarna, växterna, växtprodukterna och andra föremålen, förfarandena och villkoren för beviljande av respektive tillstånd samt kraven för kontroll av efterlevnaden och de åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad.

(3)

För att säkerställa att den växtskyddsrisk som är knuten till angiven verksamhet eliminerats eller minskats till en godtagbar nivå bör tillstånd för införsel till och förflyttning inom unionen av specificerat material uppfylla vissa villkor som säkerställer inlämnandet av en fullständig och korrekt ansökan, granskning av den angivna verksamhetens natur och mål, bekräftelse av att den angivna verksamheten utförs i karantänstationer eller inneslutningsanläggningar samt destruering och säkert avlägsnande av kontaminerat material.

(4)

För att säkerställa kontroll och spårbarhet av det berörda specificerade materialet och för att omedelbart bemöta all därmed bunden vätskyddsrisk bör, efter beviljande av tillståndet, den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den godkända angivna verksamheten ska bedrivas utfärda ett myndighetstillstånd som alltid bör åtfölja berörda specificerade material.

(5)

Eftersom det har visat sig att myndighetstillståndet tillämpas effektivt och konsekvent bör dess format vara likadant som det i bilaga II till kommissionens direktiv 2008/61/EG (2).

(6)

Ett enda myndighetstillstånd bör användas för upprepad införsel till och förflyttning inom unionen av specificerat material som omfattas av angiven verksamhet och i enlighet med särskilda villkor för att säkerställa en proportionerlig och effektiv ram för sådan införsel och förflyttning.

(7)

Officiell testning utförs oftare än andra angivna verksamheter. Därför skulle det vara mer effektivt att tillåta en flexiblare ram för officiell testning än för andra angivna verksamheter.

(8)

Bestämmelser bör fastställas om åtgärder som de behöriga myndigheterna ska vidta vid bristande efterlevnad av bestämmelserna i denna förordning så att korrigerande åtgärder vidtas så snart som möjligt. Dessa åtgärder bör omfatta skyldigheter för den person som är ansvarig för en angiven verksamhet.

(9)

Av rättssäkerhets- och tydlighetsskäl bör direktiv 2008/61/EG upphävas.

(10)

Denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser som antagits enligt artikel 48 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (3) om offentlig kontroll vad gäller varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer.

(11)

För ett smidigt avslutande av godkända verksamheter bör man förlänga giltighetstiden för de godkännanden för dessa verksamheter för en viss tidsperiod.

(12)

Av rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med samma datum som förordning (EU) 2016/2031.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs villkoren för undantag från vissa bestämmelser i förordning (EU) 2016/2031 enligt vilka specificerade skadegörarna och växter, växtprodukter och andra föremål, enligt definitionerna i artikel 2 i denna förordning, får föras in till, förflyttas, innehas eller användas inom unionen eller skyddade zoner däri, för officiell testning, vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling. I denna förordning fastställs i synnerhet undantag från följande bestämmelser i förordning (EU) 2016/2031:

a)

Artikel 5.1 om förbud mot införsel, förflyttning, innehav, uppförökning eller frisläppande av EU-karantänskadegörare inom unionens territorium.

b)

Artikel 30.1 om unionens åtgärder med avseende på skadegörare som inte förtecknats som EU-karantänskadegörare men som kan uppfylla villkoren för att tas upp i förteckningen.

c)

Artikel 32.2 om förbud mot införsel, förflyttning, innehav, uppförökning eller frisläppande av EU-karantänskadegörare till skyddade zoner inom unionens territorium.

d)

Artikel 40.1 om förbud mot införsel av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål från tredjeländer eller territorier utanför unionen, eller från vissa tredjeländer eller territorier utanför unionen till unionens territorium.

e)

Artikel 41.1 om särskilda krav, eller likvärdiga krav för införsel till eller förflyttning inom av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål från tredjeländer till unionens territorium.

f)

Artikel 42.2 om förbud mot införsel av vissa högriskväxter, högriskväxtprodukter eller andra högriskföremål från vissa tredjeländer till unionens territorium.

g)

Artikel 49.1 om tillfälliga åtgärder i fråga om införsel till och förflyttning inom unionens territorium av växter, växtprodukter och andra föremål från tredjeländer.

h)

Artikel 53.1 om förbud mot införsel av växter, växtprodukter och andra föremål med ursprung i tredjeländer eller unionens territorium till skyddade zoner inom unionens territorium.

i)

Artikel 54.1 om särskilda krav för införsel av växter, växtprodukter och andra föremål i skyddade zoner inom unionens territorium.

I synnerhet fastställs i denna förordning följande:

a)

Bestämmelser om utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på införsel till och förflyttning, innehav, uppförökning eller användning inom unionen eller inom skyddade zoner i unionen av berörda skadegörare eller växter, växtprodukter och andra föremål.

b)

Förfaranden och villkor enligt vilka medlemsstaterna ska bevilja tillfälliga tillstånd för genomförande av angivna verksamheter.

c)

Bestämmelser om kontroll av efterlevnaden och de åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    specificerade skadegörare : något av följande:

i)

EU-karantänskadegörare förtecknade i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2016/2031,

ii)

skadegörare omfattas av åtgärder som har antagits i enlighet med artikel 30.1 i den förordningen.

iii)

karantänskadegörare för skyddad zon förtecknade i enlighet med artikel 32.3 i den förordningen.

b)    växter, växtprodukter eller andra föremål : växter, växtprodukter eller andra föremål som omfattas av åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30.1 och förtecknas i enlighet med artiklarna 40.2, 40.3, 41.2, 41.3, 42.2, 42.3, 49.1, 53.2, 53.3 och 54.2, 54.3 i förordning (EU) 2016/2031.

c)    specificerat material : specificerade skadegörare, växter, växtprodukter eller andra föremål som kräver tillstånd i den mening som avses i denna förordning.

d)    angiven verksamhet : all verksamhet som bedrivs av personer, bland annat behöriga myndigheter, akademiska institutioner, forskningsinstitut eller yrkesmässiga aktörer som rör officiell testning, vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling som gäller införsel till, förflyttning inom och innehav, uppförökning eller användning inom unionen eller vissa skyddade zoner av specificerat material.

Artikel 3

Informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen

1.   Medlemsstaterna ska samarbeta administrativt när det gäller utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på införsel till, förflyttning inom och innehav, uppförökning och användning inom unionens territorium eller skyddade zoner därav av specificerat material.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna varje år före den 31 mars till kommissionen och till övriga medlemsstater överlämna följande uppgifter:

a)

En förteckning över olika typer och mängder av specificerat material som godkänts enligt denna förordning och som förts in till eller förflyttats inom unionen under föregående kalenderår.

b)

En rapport om förekomsten av specificerade skadegörare som inte godkänts enligt denna förordning och eventuella andra skadegörare som den behöriga myndigheten betraktat som en risk för unionen och som upptäckts under angivna verksamheter.

c)

Åtgärder som vidtagits vid fall av bristande efterlevnad.

d)

En förteckning över karantänstationer och inneslutningsanläggningar som används för tillämpningen av denna förordning.

3.   Förflyttning och införsel till unionen av det specificerade material för angiven verksamhet som godkänts i enlighet med artikel 5 ska registreras tillsammans med respektive tillstånd i ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll (Imsoc) som avses i artikel 131 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Artikel 4

Ansökan

Före införsel till och förflyttning inom, innehav, uppförökning och användning inom unionen av specificerat material, i enlighet med artiklarna 8.1 och 48.1, beroende på vad som är tillämpligt, i förordning (EU) 2016/2031, ska en ansökan inlämnas till de behöriga myndigheterna.

Innehållet ska uppfylla de krav som fastställs i bilaga I till denna förordning.

Artikel 5

Villkor för beviljande av tillstånd

Medlemsstaterna ska bevilja tillstånd för införsel till och förflyttning inom, innehav, uppförökning och användning inom unionen av specificerat material, i enlighet med artiklarna 8.1 och 48.1, beroende på vad som är tillämpligt, i förordning (EU) 2016/2031, för en begränsad tidsperiod och endast om följande villkor är uppfyllda:

a)

Ansökan uppfyller kraven i artikel 4 i denna förordning.

b)

Den behöriga myndigheten har undersökt den angivna verksamhetens natur och mål i ansökan och har konstaterat att den motsvarar definitionen av angiven verksamhet enligt artikel 2 i denna förordning.

c)

De har konstaterats att den angivna verksamheten utförs i karantänstationer eller inneslutningsanläggningar som anges i ansökan och utsetts av den behöriga myndigheten i enlighet med artiklarna 60 och 61 i förordning (EU) 2016/2031.

d)

Det har säkerställts att det specificerade materialet, efter slutförande av den angivna verksamhet som omfattas av tillståndet, destruerats eller avlägsnats på ett säkert sätt eller förvaras under lämpliga förhållanden för vidare användning i enlighet med artikel 64 i förordning (EU) 2016/2031.

Artikel 6

Myndighetstillstånd efter beviljandet av tillstånd

1.   Efter beviljande av det tillstånd som avses i artikel 5 ska ett myndighetstillstånd utfärdas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den godkända angivna verksamheten bedrivs. Detta myndighetstillstånd ska alltid åtfölja det berörda specificerade materialet.

2.   Om det gäller specificerat material med ursprung i unionen ska myndighetstillståndet överensstämma med mallen i del A i bilaga II. Det ska vara officiellt godkänt av ursprungsmedlemsstaten för förflyttning av respektive specificerade material som ska hållas i karantän eller inneslutas.

3.   Om det gäller specificerat material med ursprung i tredjeländer ska myndighetstillståndet överensstämma med mallen i del B i bilaga II. Det ska vara officiellt godkänt av ursprungstredjelandet för införsel av respektive specificerade material som ska hållas i karantän eller inneslutas.

4.   Om det gäller upprepad införsel till eller förflyttning inom unionen av specificerat material får ett enda myndighetstillstånd utfärdas av den behöriga myndigheten vid tidpunkten för den första försändelsen som omfattar varje upprepad införsel eller förflyttning, förutsatt att alla följande villkor är uppfyllda:

a)

Upprepad införsel och förflyttning äger rum flera gånger per år.

b)

Det specificerade materialet uppfyller samma förpackningskrav.

c)

Det specificerade materialet kommer från samma leverantör och samma person är ansvarig för den godkända verksamheten.

Den behöriga myndigheten ska uttryckligen ange i ruta 10 i mallen i delarna A och B i bilaga II att myndighetstillståndet gäller upprepad införsel till eller förflyttning inom unionen av specificerat material. Myndighetstillståndet är giltigt högst ett år efter utfärdandedagen.

Artikel 7

Särskilda bestämmelser om officiell testning

Genom undantag från artiklarna 4, 5 och 6 ska medlemsstaterna bevilja tillstånd för utförande av officiell testning, utförd av den behöriga myndigheten eller en yrkesmässig aktör under den behöriga myndighetens överinseende, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Personen med ansvar för den godkända verksamheten har anmält den officiella testningen till den behöriga myndigheten innan den äger rum.

b)

Anmälan innehåller den officiella testningens natur och mål.

c)

Anmälan innehåller en bekräftelse på att den officiella testningen utförs i karantänstationer eller inneslutningsanläggningar som avses i artikel 5 c.

d)

Officiell testning ska utföras så att det inte finns någon spridning av specificerade skadegörare under hantering och transport av specificerat material före, under och efter den officiella testningen.

Artikel 8

Allmänna bestämmelser om kontroll av efterlevnad

Den behöriga myndigheten ska övervaka den angivna verksamheten för att säkerställa att samtliga följande krav är uppfyllda:

a)

Alla angrepp på specificerat material av specificerade skadegörare som inte godkänts enligt denna förordning, eller eventuella andra skadegörare som den behöriga myndigheten betraktat som en risk för unionen och som upptäckts under angivna verksamheter, anmäls omedelbart till den behöriga myndigheten av den person som är ansvarig för verksamheten. Om det specificerade materialet är en specificerad skadegörare ska rapporten gälla eventuell förekomst av andra specificerade skadegörare som inte godkänts enligt denna förordning eller eventuella andra skadegörare som den behöriga myndigheten betraktat som en risk för unionen och som upptäckts under angivna verksamheter.

b)

Varje händelse som resulterat i att skadegörare som avses i led a) sluppit ut eller sannolikt sluppit ut i miljön ska omedelbart anmälas till den behöriga myndigheten av personen med ansvar för verksamheten.

Artikel 9

Åtgärder som ska vidtas vid fall av bristande efterlevnad

1.   Den behöriga myndigheten får begära att personen med ansvar för verksamheten vidtar korrigerande åtgärder för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna i denna förordning, antingen omedelbart eller inom en angiven tidsperiod.

2.   Om den behöriga myndigheten fastställer att personen med ansvar för verksamheten inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning ska myndigheten utan dröjsmål vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att den bristande efterlevnaden av dessa bestämmelser inte fortsätter. Dessa åtgärder inbegripa permanent eller tillfällig indragning av det tillstånd som avses i artikel 5.

3.   Om den behöriga myndigheten har vidtagit åtgärder i enlighet med punkt 2, utom att återkalla tillståndet, och den bristande efterlevnaden fortsätter, ska myndigheten utan dröjsmål återkalla tillståndet.

Artikel 10

Upphävande av direktiv 2008/61/EG och övergångsperiod för den godkända verksamheten

Direktiv 2008/61/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till den här förordningen och läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Tillstånd som beviljats för verksamhet enligt artikel 2 i det direktivet upphör att gälla den 31 december 2020.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Kommissionens direktiv 2008/61/EG av den 17 juni 2008 om införande av villkor enligt vilka vissa skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål som anges i bilaga I–V till rådets direktiv 2000/29/EG kan införas eller förflyttas inom gemenskapen eller vissa skyddade zoner för försök eller vetenskapliga ändamål och för arbete med sorturval (EUT L 158, 18.6.2008, s. 41).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).


BILAGA I

1.   

Ansökan som avses i artikel 4 ska innehålla minst följande uppgifter, i förekommande fall:

a)

namn, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer för sökanden och personen/personerna med ansvar för den specificerade verksamheten (om annan än sökanden), däribland deras vetenskapliga och tekniska kvalifikationer med avseende på den specificerade verksamheten.

b)

Typ av specificerat material, vetenskapligt namn och namn på det specificerade materialet, eventuella publicerade referenser, däribland information om potentiella vektorer.

c)

Mängd specificerat material, antal försändelser och mängd per försändelse om det gäller flera försändelser, motiverat av syftet med den berörda angivna verksamheten och karantänstationens eller inneslutningsanläggningens kapacitet.

d)

Det specificerade materialets ursprungsort, däribland avsändarens och leverantörens namn, postadress, e-postadress och telefonnummer och med vederbörliga skriftliga intyg om det gäller specificerat material som ska föras in från ett tredjeland.

e)

Den angivna verksamhetens längd samt en sammanfattning av den angivna verksamhetens natur och mål, och dessutom en specifikation om det gäller försök och vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål som rör sorturval.

f)

Förpackningsförhållanden under vilka det specificerade material kommer att flyttas eller importeras.

g)

Namn, postadress och beskrivning avseende karantänsstation eller inneslutningsanläggning.

h)

Det specificerade materialets slutanvändning då den angivna verksamheten upphör, t.ex.: Destruering/insamling eller lagring *

i)

Destruktionsmetod eller behandling av det specificerade materialet då den angivna verksamheten upphör, i tillämpliga fall.

2.   

Övriga uppgifter eller förtydliganden ska tillhandahållas på den behöriga myndighetens begäran.


BILAGA II

A.   Mall till myndighetstillstånd för förflyttning inom unionen av skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål för vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling som avses i artikel 6.2

Titel: Myndighetstillstånd

 

1.

Namn, postadress, e-postadress och telefonnummer [avsändare]/[växtskyddsmyndighet]* i ursprungsmedlemsstaten

2.

Namn på det ansvariga organet i den medlemsstat som utfärdar myndighetstillståndet

3.

Namn, postadress, e-postadress och telefonnummer till person med ansvar för den angivna verksamheten

4.

Namn, postadress [karantänstation]/[inneslutningsanläggning]*

5.

Vetenskapligt namn, om tillämpligt, eller namn på specificerat material, däribland vetenskapligt namn på berörda specificerad skadegörare

6.

Mängd av specificerat material

7.

Typ av specificerat material

8.

Förpackning och transport *

Ange något av följande:

8.1

Post/budföretag/passagerare/annat, ange

8.2

Väg/tåg/flyg/fartyg/annat, ange

8.3

Övrigt

9.

Ytterligare uppgifter

Detta är specificerat material som förflyttas inom unionens territorium enligt förordning (EU) …/… [Publikationsbyrån: för in hänvisning till denna förordning]

10.

Flera försändelser: [ja]/[nej]*

Om ja:

Dag för utfärdande:

Försändelsens referensnummer:

Antal försändelser och mängd per försändelse av specificerat material:

11.

Slutanvändning

Destruering/insamling eller lagring *

12.

Godkännande av ursprungsmedlemsstaten av det specificerade materialet.

13.

Den behöriga myndighetens underskrift och stämpel eller elektroniska stämpel och elektroniska underskrift

Intygsort:

 

Datum:

Ort för utfärdande:

Den bemyndigade tjänstemannens namn och underskrift:

Dag för utfärdande:

Utgångsdatum:

Den bemyndigade tjänstemannens namn och underskrift:

14.

Imsoc-referens

 

*

Stryk det som inte är tillämpligt.

B.   Mall till myndighetstillstånd för införsel till unionen av skadegörare, växter, växtprodukter och andra föremål för vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling som avses i artikel 6.3

Rubrik: Myndighetstillstånd

 

1.

Namn, postadress, e-postadress och telefonnummer [avsändare]/[växtskyddsmyndighet]* i ursprungstredjelandet

2.

Namn på det ansvariga organet i den medlemsstat som utfärdar myndighetstillståndet

3.

Namn, postadress, e-postadress och telefonnummer till person med ansvar för den angivna verksamheten

4.

Namn, postadress [karantänstation]/[inneslutningsanläggning]*

5.

Vetenskapligt namn, om tillämpligt, eller namn på specificerat material, däribland vetenskapligt namn på berörd specificerad skadegörare

6.

Mängd av specificerat material

7.

Typ av specificerat material

8.

Förpackning och transport *

Ange något av följande:

8.1

Post/budföretag/passagerare/annat, ange

8.2

Väg/tåg/flyg/fartyg/annat, ange

8.3

Övrigt

9.

Ytterligare uppgifter

Detta är specificerat material som importeras inom unionens territorium enligt förordning (EU) …/… [Publikationsbyrån: för in hänvisning till denna förordning]

10.

Flera försändelser: [ja]/[nej]*

Om ja:

Dag för utfärdande:

Försändelsens referensnummer:

Antal försändelser och mängd per försändelse av specificerat material:

11.

Slutanvändning

Destruering/insamling eller lagring *

12.

Godkännande av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungstredjelandet för det specificerade materialet

12.

Den behöriga myndighetens underskrift och stämpel eller elektroniska stämpel och elektroniska underskrift

Intygsort:

 

Datum:

Ort för utfärdande:

Den bemyndigade tjänstemannens namn och underskrift:

Dag för utfärdande:

Utgångsdatum:

Den bemyndigade tjänstemannens namn och underskrift:

13.

Imsoc-referens

 

*

Stryk det som inte är tillämpligt.

BILAGA III

Jämförelsetabell

Direktiv 2008/61/EG

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 4

Artikel 1.2

Artikel 4, bilaga I

Artikel 2.1 första stycket

Artikel 5

Artikel 2.1 andra stycket

Artikel 9.2

Artikel 2.2

Artikel 6, bilaga II

Artikel 2.3

Artikel 8

Artikel 2.4

__

Artikel 3

__

Artikel 4

__

Artikel 5

__

Artikel 6

Artikel 11

Artikel 7

__

Bilaga I punkt 1

Artikel 5

Bilaga I punkt 2

__

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

__

Bilaga IV

__

Bilaga V

Bilaga III