17.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 130/55


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/788

av den 17 april 2019

om det europeiska medborgarinitiativet

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 24,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Genom fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) fastställs unionsmedborgarskapet. Unionens medborgare (nedan kallade medborgarna) har rätt att vända sig direkt till kommissionen med en begäran om att den ska lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att tillämpa fördragen; denna rätt liknar den som tilldelas Europaparlamentet enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och rådet enligt artikel 241 i EUF-fördraget. Det europeiska medborgarinitiativet (nedan kallat medborgarinitiativet) bidrar således till att förstärka unionens demokratiska funktion genom att medborgarna deltar i dess demokratiska och politiska liv. Som framgår av systematiken i artikel 11 i EU-fördraget och artikel 24 i EUF-fördraget bör medborgarinitiativet behandlas tillsammans med de övriga medel som medborgarna kan använda sig av för att uppmärksamma unionsinstitutionerna på vissa frågor och som bland annat består av en dialog med representativa sammanslutningar och det civila samhället, samråd med berörda parter, framställningar och rätten att vända sig till ombudsmannen.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 (4) fastställde reglerna och förfarandena för medborgarinitiativet och kompletterades av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011 (5).

(3)

Kommissionen räknade i sin rapport om tillämpningen av förordning (EU) nr 211/2011 av den 31 mars 2015 upp ett antal utmaningar som uppstår vid genomförandet av den förordningen och åtog sig att ytterligare undersöka vilken inverkan dessa problem har på medborgarinitiativets ändamålsenlighet och att förbättra dess funktion.

(4)

I sin resolution av den 28 oktober 2015 om medborgarinitiativet (6) och i sitt förslag till betänkande som avser lagstiftningsinitiativ av den 26 juni 2017 (7) uppmanade Europaparlamentet kommissionen att se över förordning (EU) nr 211/2011 och genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011.

(5)

Denna förordning syftar till att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörerna och de som stöder ett initiativ samt till att stärka dess uppföljning för att uppnå dess fulla potential som ett verktyg för att främja debatt. Den bör också göra det lättare för så många medborgare som möjligt att delta i unionens demokratiska beslutsprocess.

(6)

För att uppnå dessa mål bör de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet vara effektiva, öppna, tydliga, enkla, användarvänliga, tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär. Det bör finnas en välavvägd balans mellan rättigheter och skyldigheter, och det bör säkerställas att giltiga initiativ granskas och åtgärdas på lämpligt sätt av kommissionen.

(7)

Det är lämpligt att fastställa en minimiålder för personer som vill stödja ett medborgarinitiativ. Denna minimiålder bör motsvara rösträttsåldern för val till Europaparlamentet. För att förbättra de unga medborgarnas deltagande i unionens demokratiska liv och därigenom uppnå medborgarinitiativets fulla potential som ett instrument för deltagandedemokrati, bör de medlemsstater som anser det lämpligt kunna fastställa minimiåldern för att stödja ett initiativ till 16 år, vilket de bör underrätta kommissionen om. Kommissionen bör regelbundet se över hur medborgarinitiativet fungerar, bland annat när det gäller minimiåldern för att stödja initiativ. Medlemsstaterna uppmuntras att överväga att fastställa en minimiålder på 16 år i enlighet med sin nationella lagstiftning.

(8)

I enlighet med artikel 11.4 i EU-fördraget får ett antal unionsmedborgare – minst en miljon personer från ett betydande antal medlemsstater – ta initiativ till att uppmana kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

(9)

För att säkerställa att medborgarinitiativen representerar unionsintresset, och samtidigt säkerställa att instrumentet ändå är lätt att använda, bör minimiantalet medlemsstater som medborgarna kommer från fastställas till en fjärdedel av medlemsstaterna.

(10)

För att säkerställa att medborgarinitiativen är representativa och att liknande villkor gäller för medborgare som vill stödja ett initiativ är det också lämpligt att fastställa minimiantalet undertecknare från var och en av dessa medlemsstater. Minimiantalet undertecknare som krävs i varje medlemsstat bör fastställas enligt principen om degressiv proportionalitet och motsvara det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med det totala antalet ledamöter av Europaparlamentet.

(11)

För att göra medborgarinitiativen mer inkluderande och synliga kan organisatörerna för sin egen marknadsföring och kommunikation använda andra språk än unionens institutioners officiella språk som i enlighet med medlemsstaternas konstitutionella ordning har officiell ställning i hela eller delar av deras territorium.

(12)

Även om de personuppgifter som behandlas vid tillämpningen av denna förordning kan inbegripa känsliga uppgifter till följd av medborgarinitiativets karaktär som instrument för deltagandedemokrati, är det berättigat att kräva personuppgifter av de personer som stöder medborgarinitiativ och att behandla dessa uppgifter om detta krävs för att göra det möjligt att kontrollera stödförklaringarna i enlighet med nationell rätt och praxis.

(13)

För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt bör kommissionen tillhandahålla information, hjälp och praktiskt stöd till medborgare och grupper av organisatörer, särskilt när det gäller de aspekter av denna förordning som omfattas av dess behörighet. För att stärka denna information och hjälp bör kommissionen också tillgängliggöra en samarbetsplattform via internet som tillhandahåller ett diskussionsforum och oberoende stöd, information och juridisk rådgivning om medborgarinitiativet. Plattformen bör vara öppen för medborgare, grupper av organisatörer, organisationer och externa experter med erfarenhet av att organisera europeiska medborgarinitiativ. Plattformen bör vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

(14)

För att grupper av organisatörer ska kunna förvalta sitt initiativ under hela förfarandet bör kommissionen göra ett register för medborgarinitiativet (nedan kallat registret) tillgängligt på nätet. För att öka medvetenheten och säkerställa insyn i alla initiativ bör registret omfatta en offentlig webbplats med uttömmande allmän information om medborgarinitiativet, liksom uppdaterad information om enskilda initiativ, deras status och de angivna källorna till stöd och finansiering på grundval av den information som grupperna av organisatörer lämnat.

(15)

För att säkerställa närheten till medborgarna och öka medvetenheten om medborgarinitiativet bör medlemsstaterna inrätta en eller flera kontaktpunkter på sina respektive territorier för att förse medborgarna med information och stöd när det gäller medborgarinitiativet. Sådan information och sådant stöd bör särskilt gälla de aspekter av denna förordning vars genomförande omfattas av den behörighet som tilldelats de nationella myndigheterna i medlemsstaterna eller de aspekter som avser tillämplig nationell rätt, och beträffande vilka dessa myndigheter därför har bäst förutsättningar att informera och ge stöd till medborgarna och grupper av organisatörer. Medlemsstaterna bör när så är lämpligt sträva efter synergieffekter med de tjänster som ger stöd för användning av liknande nationella instrument. Kommissionen, inbegripet dess representationer i medlemsstaterna, bör säkerställa ett nära samarbete med de nationella kontaktpunkterna om denna informations- och stödverksamhet, inbegripet kommunikationsverksamhet på unionsnivå när så är lämpligt.

(16)

Ett minimum av organiserad struktur krävs för att kunna lansera och förvalta ett medborgarinitiativ på ett framgångsrikt sätt. Den strukturen bör utgöras av en grupp av organisatörer, bestående av fysiska personer som bor i minst sju olika medlemsstater, detta för att uppmuntra till att frågor som rör hela unionen lyfts fram och främja eftertanke kring dessa frågor. För att främja insyn och en välfungerande och effektiv kommunikation bör gruppen av organisatörer utse en företrädare som under hela förfarandet fungerar som samordnare mellan gruppen av organisatörer och unionsinstitutionerna. Gruppen av organisatörer bör ha möjlighet att, i enlighet med nationell rätt, bilda en rättslig enhet för att förvalta ett initiativ. Den rättsliga enheten bör betraktas som en grupp av organisatörer med avseende på tillämpningen av denna förordning.

(17)

Även om ansvaret och sanktionerna i samband med behandlingen av personuppgifter även i fortsättningen kommer att regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (8) bör gruppen av organisatörer vara solidariskt ansvarig, i enlighet med tillämplig nationell rätt, för skada som dess medlemmar orsakar under det att ett initiativ organiseras genom olagliga handlingar som begås uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Medlemsstaterna bör säkerställa att gruppen av organisatörer blir föremål för lämpliga sanktioner vid överträdelser av denna förordning.

(18)

För att säkerställa samstämmighet och insyn i fråga om medborgarinitiativ och för att undvika en situation där underskrifter samlas in till stöd för ett medborgarinitiativ som inte uppfyller villkoren i fördragen och denna förordning, bör initiativ som uppfyller villkoren i denna förordning registreras av kommissionen innan man börjar samla in stödförklaringar från medborgarna. Kommissionen bör sköta registreringen med full respekt för motiveringsskyldigheten enligt artikel 296 andra stycket i EUF-fördraget och den allmänna principen om god förvaltning i artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(19)

För att göra medborgarinitiativet ändamålsenligt och mer tillgängligt, med beaktande av att de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet måste vara tydliga, enkla, användarvänliga och proportionella, och för att säkerställa att så många initiativ som möjligt registreras, är det lämpligt att registrera ett initiativ delvis i de fall då endast en del eller delar av initiativet uppfyller kraven för registrering enligt denna förordning. Initiativ bör registreras delvis under förutsättning att en del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför ramen för kommissionens befogenheter att lägga fram ett förslag till en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen och alla andra registreringskrav är uppfyllda. När det gäller omfattningen av en delvis registrering av initiativ bör tydlighet och insyn säkerställas, och eventuella undertecknare bör underrättas om registreringens omfattning och om det faktum att stödförklaringar samlas in endast i förhållande till registreringens omfattning. Kommissionen bör på ett tillräckligt utförligt sätt underrätta gruppen av organisatörer om skälen till beslutet att inte registrera eller att endast registrera ett initiativ delvis och om all rättslig och utomrättslig prövning som står till gruppens förfogande.

(20)

Stödförklaringar för ett medborgarinitiativ bör samlas in inom en bestämd tidsfrist. För att säkerställa att föreslagna medborgarinitiativ är aktuella och samtidigt ta hänsyn till hur komplicerat det är att samla in stödförklaringar i hela unionen, bör tidsfristen inte vara längre än tolv månader räknat från den dag då insamlingsperioden inleds, vilken gruppen av organisatörer bestämmer. Gruppen av organisatörer bör ha möjlighet att välja startdatum för insamlingsperioden inom sex månader från registreringen av initiativet. Gruppen av organisatörer bör underrätta kommissionen om det valda datumet senast tio arbetsdagar före det datumet. För att säkerställa samordning med de nationella myndigheterna bör kommissionen underrätta medlemsstaterna om vilket datum gruppen av organisatörer har meddelat.

(21)

För att göra medborgarinitiativet mer tillgängligt, mindre betungande och lättare att använda för organisatörer och medborgare bör kommissionen inrätta och upprätthålla ett centralt system för insamling av stödförklaringar via internet. Systemet bör vara tillgängligt utan kostnad för grupper av organisatörer och bör omfatta de nödvändiga tekniska aspekter som gör det möjligt att samla in stödförklaringar via internet, vilket inbegriper värdtjänst, programvara och tillgänglighetsfunktioner för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan ge sitt stöd till initiativ. Systemet bör inrättas och underhållas i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 (9).

(22)

Medborgare bör ha möjlighet att stödja initiativ via internet eller på papper genom att tillhandahålla endast de personuppgifter som anges i bilaga III till denna förordning. Medlemsstaterna bör meddela kommissionen om de vill ingå i del A eller B av bilaga III. Medborgare som använder medborgarinitiativets centrala system för insamling via internet bör ha möjlighet att stödja ett initiativ via internet med hjälp av anmälda system för elektronisk identifiering eller genom elektronisk underskrift i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (10). Kommissionen och medlemsstaterna bör för detta ändamål genomföra de tekniska aspekter som behövs inom ramen för den förordningen. Medborgarna bör underteckna en stödförklaring endast en gång.

(23)

För att underlätta övergången till det nya centrala systemet för insamling via internet bör en grupp av organisatörer även i fortsättningen ha möjlighet att inrätta sina egna system för insamling via internet och att samla in stödförklaringar med hjälp av detta system för initiativ som har registrerats i enlighet med denna förordning till och med den 31 december 2022. Gruppen av organisatörer bör använda ett enda enskilt insamlingssystem för varje initiativ. Enskilda system för insamling via internet som inrättas och drivs av en grupp av organisatörer bör ha tillräckliga tekniska och säkerhetsmässiga funktioner för att säkerställa att uppgifterna samlas in, lagras och överförs på ett säkert sätt under hela förfarandet. I detta syfte bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna fastställa detaljerade tekniska specifikationer för enskilda system för insamling via internet. Det bör vara möjligt för kommissionen att rådfråga Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), som bistår unionens institutioner vid utarbetandet och genomförandet av politik som rör säkerheten i nätverks- och informationssystem.

(24)

Medlemsstaterna bör kontrollera att de enskilda systemen för insamling via internet som en grupp av organisatörer har inrättat uppfyller kraven i denna förordning och utfärda ett intyg på detta innan stödförklaringar samlas in. Intyget för de enskilda systemen för insamling via internet bör utfärdas av den behöriga nationella myndigheten i de medlemsstater där de insamlade uppgifterna lagras. Utan att det påverkar de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt förordning (EU) 2016/679 bör medlemsstaterna utse den behöriga nationella myndighet som ansvarar för systemcertifieringen. Medlemsstaterna bör ömsesidigt erkänna de intyg som utfärdats av deras behöriga myndigheter.

(25)

När ett initiativ har fått det nödvändiga antalet stödförklaringar från undertecknare bör varje medlemsstat ansvara för att kontrollera och intyga stödförklaringar som har undertecknats av dess medborgare för att bedöma om det föreskrivna minimiantalet undertecknare som har rätt att stödja ett medborgarinitiativ har uppnåtts. Med tanke på behovet av att begränsa den administrativa bördan för medlemsstaterna bör sådana kontroller genomföras på grundval av lämpliga undersökningar som kan vara baserade på slumpmässigt urval. Medlemsstaterna bör utfärda ett dokument som intygar det antal giltiga stödförklaringar som mottagits.

(26)

För att främja deltagande och en offentlig debatt om de frågor som tagits upp som initiativ, då ett initiativ som stöds av tillräckligt många undertecknare och uppfyller de övriga kraven i denna förordning lämnas in till kommissionen, bör gruppen av organisatörer ha rätt att presentera initiativet vid en offentlig utfrågning på unionsnivå. Europaparlamentet bör anordna den offentliga utfrågningen inom tre månader från den dag då initiativet lämnades in till kommissionen. Europaparlamentet bör säkerställa att relevanta berörda parter, såsom det civila samhället, arbetsmarknadens parter och experter, företräds på ett balanserat sätt. Kommissionen och rådet bör företrädas på en lämplig nivå. Rådet, övriga institutioner och unionens rådgivande organ liksom intresserade berörda parter bör ges möjlighet att delta i utfrågningen för att garantera dess inkluderande karaktär och främja dess allmänintresse.

(27)

Europaparlamentet, som är den institution där medborgarna är direkt företrädda på unionsnivå, bör ha rätt att bedöma stödet för ett giltigt initiativ efter inlämningen och efter en offentlig utfrågning om det. Europaparlamentet bör också kunna utvärdera de åtgärder som kommissionen vidtagit som svar på initiativet och redogjort för i sitt meddelande.

(28)

För att säkerställa att medborgarna deltar i det demokratiska livet i unionen på ett effektivt sätt bör kommissionen undersöka ett giltigt initiativ och svara på det. Kommissionen bör därför redogöra för sina rättsliga och politiska slutsatser och ange vilka åtgärder den avser att vidta inom sex månader efter mottagandet av initiativet. Kommissionen bör på ett tydligt, begripligt och utförligt sätt förklara orsakerna till de planerade åtgärderna och bland annat ange om den tänker lägga fram ett förslag till unionsrättsakt som svar på initiativet, och den bör även ange sina skäl om den inte avser att vidta några åtgärder. Kommissionen bör undersöka initiativen i enlighet med de allmänna principerna om god förvaltning i artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(29)

För att säkerställa insyn i dess finansiering och stöd bör gruppen av organisatörer tillhandahålla regelbundet uppdaterad och utförlig information om källorna till finansiering och stöd för dess medborgarinitiativ mellan den dag då initiativet registreras och den dag då det lämnas in till kommissionen. Denna information bör offentliggöras i registret och på den offentliga webbplatsen för medborgarinitiativet. Förklaringen om källor till finansiering och stöd från gruppen av organisatörer bör innehålla information om finansiellt stöd som överstiger 500 EUR per sponsor samt om de organisationer som bistår gruppen av organisatörer på frivillig basis, när sådant stöd inte är ekonomiskt kvantifierbart. Enheter, framför allt de organisationer som enligt fördragen bidrar till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja, bör ges möjlighet att främja och ge finansiering och stöd till medborgarinitiativ, under förutsättning att detta sker i enlighet med de förfaranden och villkor som fastställs i denna förordning.

(30)

För att säkerställa full insyn bör kommissionen tillhandahålla ett kontaktformulär i registret och på medborgarinitiativets offentliga webbplats, så att medborgarna kan lämna in ett klagomål med avseende på huruvida den information om källorna till finansiering och stöd som grupperna av organisatörer har angett är fullständig och korrekt. Kommissionen bör ha rätt att begära ytterligare information från gruppen av organisatörer avseende klagomål och vid behov uppdatera informationen om angivna källor till finansiering och stöd i registret.

(31)

Förordning (EU) 2016/679 bör tillämpas på den behandling av personuppgifter som genomförs inom ramen för denna förordning. Av rättssäkerhetsskäl är det i detta hänseende lämpligt att dels klargöra att företrädaren för gruppen av organisatörer, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta initiativet, och medlemsstaternas behöriga myndigheter är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 när det gäller behandling av personuppgifter vid insamling av stödförklaringar, e-postadresser och uppgifter om initiativens sponsorer samt när det gäller kontroll och intygande av stödförklaringar, dels precisera hur länge personuppgifter som samlats in i samband med ett medborgarinitiativ får lagras. Företrädaren för gruppen av organisatörer, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta initiativet, och medlemsstaternas behöriga myndigheter bör i egenskap av personuppgiftsansvariga vidta alla lämpliga åtgärder för att uppfylla de skyldigheter som föreskrivs i förordning (EU) 2016/679, särskilt sådana som rör databehandlingens laglighet och säkerheten i samband med denna, tillhandahållandet av information samt de registrerades rättigheter.

(32)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (11) gäller för kommissionens behandling av personuppgifter vid tillämpningen av den här förordningen. Det är lämpligt att klargöra att kommissionen är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i förordning (EU) 2018/1725 när det gäller behandlingen av personuppgifterna i registret, på samarbetsplattformen via internet, i det centrala systemet för insamling via internet och vid insamlingen av e-postadresser. Det centrala systemet för insamling via internet, som gör det möjligt för en grupp av organisatörer att samla in stödförklaringar för sina initiativ via internet, bör inrättas och drivas av kommissionen i enlighet med den här förordningen. Kommissionen och företrädaren för gruppen av organisatörer, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta initiativet, bör vara gemensamt personuppgiftsansvariga i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 när det gäller behandlingen av personuppgifter i det centrala systemet för insamling via internet.

(33)

För att bidra till främjandet av medborgarnas aktiva deltagande i det politiska livet i unionen bör kommissionen öka allmänhetens medvetenhet om medborgarinitiativet, särskilt genom användning av digital teknik och sociala medier och inom ramen för åtgärder för att främja unionsmedborgarskapet och medborgarnas rättigheter. Europaparlamentet bör bidra till kommissionens kommunikationsverksamhet.

(34)

För att underlätta kommunikationen med undertecknarna och underrätta dem om uppföljande åtgärder som svar på ett initiativ, bör kommissionen och gruppen av organisatörer i enlighet med dataskyddsbestämmelser kunna samla in undertecknarnas e-postadresser. Insamling av e-postadresser bör vara frivillig och bör uttryckligen godkännas av undertecknarna. E-postadresser bör inte samlas in som en del av uppgifterna på stödförklaringsformuläret och potentiella undertecknare bör underrättas om att deras rätt att stödja ett initiativ inte förutsätter att de ger sitt samtycke till insamling av deras e-postadress.

(35)

I syfte att anpassa denna förordning till framtida behov, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att ändra bilagorna till denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (12). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(36)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter, särskilt för att fastställa de tekniska specifikationerna för systemen för insamling via internet. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (13).

(37)

I enlighet med proportionalitetsprincipen är det nödvändigt och lämpligt, för att förverkliga det grundläggande målet att förstärka medborgarnas deltagande i unionens demokratiska och politiska liv, att fastställa bestämmelser om det europeiska medborgarinitiativet. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet, i enlighet med artikel 5.4 i EU-fördraget.

(38)

Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(39)

Av rättssäkerhetsskäl och tydlighetsskäl bör förordning (EU) nr 211/2011 upphävas.

(40)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (14) och avgav formella kommentarer den 19 december 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett initiativ som uppmanar kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag när det gäller frågor där medborgarna i unionen anser att en unionsrättsakt krävs för att genomföra fördragen (nedan kallat medborgarinitiativet eller initiativet).

Artikel 2

Rätt att stödja ett medborgarinitiativ

1.   Varje unionsmedborgare som har uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet ska ha rätt att stödja ett initiativ genom att underteckna en stödförklaring i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna får föreskriva att minimiåldern för rätten att stödja ett initiativ är 16 år, i enlighet med sin nationella lagstiftning, och de ska i sådana fall underrätta kommissionen om detta.

2.   Medlemsstaterna och kommissionen ska i enlighet med tillämplig lagstiftning säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva sin rätt att stödja initiativ och få tillgång till alla relevanta källor till information om initiativ på lika villkor som andra medborgare.

Artikel 3

Antal undertecknare som krävs

1.   Ett initiativ är giltigt om

a)

det har fått stöd av minst en miljon unionsmedborgare i enlighet med artikel 2.1 första stycket (nedan kallade undertecknare) från minst en fjärdedel av medlemsstaterna, och

b)

antalet undertecknare i minst en fjärdedel av medlemsstaterna är minst lika med det minimiantal som anges i bilaga I, vilket motsvarar det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje medlemsstat, multiplicerat med det totala antalet ledamöter av Europaparlamentet, vid tidpunkten för registreringen av initiativet.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska undertecknaren räknas i sin medlemsstat, oberoende av den plats där han eller hon undertecknade stödförklaringen.

Artikel 4

Information och stöd från kommissionen och medlemsstaterna

1.   Kommissionen ska tillhandahålla lättillgänglig och uttömmande information och lättillgängligt och omfattande stöd när det gäller medborgarinitiativet till medborgare och grupper av organisatörer, bland annat genom att hänvisa dem till relevanta källor till information och stöd.

Kommissionen ska göra en handledning för medborgarinitiativet allmänt tillgänglig, både på internet och i pappersformat och på alla unionens institutioners officiella språk.

2.   Kommissionen ska kostnadsfritt tillgängliggöra en samarbetsplattform för medborgarinitiativet via internet.

Plattformen ska tillhandahålla praktisk och juridisk rådgivning och ett diskussionsforum om medborgarinitiativet för utbyte av information och bästa praxis mellan medborgare, grupper av organisatörer, berörda parter, icke-statliga organisationer, experter och övriga unionsinstitutioner och unionsorgan som önskar delta.

Plattformen ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Kostnaderna för att driva och underhålla plattformen via internet ska belasta Europeiska unionens allmänna budget.

3.   Kommissionen ska göra ett register tillgängligt på internet som gör det möjligt för grupper av organisatörer att förvalta sitt initiativ under hela förfarandet.

Registret ska omfatta en offentlig webbplats med information om medborgarinitiativet i allmänhet samt om särskilda initiativ och deras respektive status.

Kommissionen ska regelbundet uppdatera registret med de uppgifter som lämnats av gruppen av organisatörer.

4.   Efter det att kommissionen har registrerat ett initiativ i enlighet med artikel 6 ska den inom de tidsfrister som anges i bilaga II tillhandahålla en översättning av innehållet i initiativet, inbegripet dess bilaga, till unionsinstitutionernas alla officiella språk för offentliggörande av det i registret och användning av det för insamling av stödförklaringar i enlighet med denna förordning.

Gruppen av organisatörer får dessutom tillhandahålla översättningar till unionsinstitutionernas alla officiella språk av den ytterligare information om initiativet och, i förekommande fall, det utkast till rättsakt som avses i bilaga II, som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2. Gruppen av organisatörer ska ansvara för dessa översättningar. Innehållet i de översättningar som tillhandahålls av gruppen av organisatörer ska motsvara innehållet i det initiativ som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2.

Kommissionen ska säkerställa att den information som lämnats i enlighet med artikel 6.2 och de översättningar som lämnats in i enlighet med denna punkt offentliggörs i registret och på den offentliga webbplatsen för medborgarinitiativet.

5.   Kommissionen ska utarbeta en tjänst för fildelning för överföring av stödförklaringar till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, i enlighet med artikel 12, och göra den kostnadsfritt tillgänglig för grupperna av organisatörer.

6.   Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera kontaktpunkter för att ge grupper av organisatörer information och stöd kostnadsfritt, i enlighet med tillämplig unionsrätt och nationell rätt.

KAPITEL II

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER

Artikel 5

Grupp av organisatörer

1.   Ett initiativ ska förberedas och ledas av en grupp om minst sju fysiska personer (nedan kallad grupp av organisatörer). Ledamöter av Europaparlamentet får inte räknas med avseende på detta minimiantal.

2.   Medlemmarna i gruppen av organisatörer ska vara unionsmedborgare, ha uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet och vara bosatta i minst sju olika medlemsstater, vid tidpunkten för registreringen av initiativet.

För varje initiativ ska kommissionen offentliggöra namnen på samtliga medlemmar i gruppen av organisatörer i registret, i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

3.   Gruppen av organisatörer ska utse två av sina deltagare till företrädare respektive ersättare (nedan kallade kontaktpersoner), som ska ansvara för kontakterna mellan gruppen av organisatörer och unionens institutioner under hela förfarandet och få i uppdrag att företräda gruppen av organisatörer.

Gruppen av organisatörer får även utse högst två andra fysiska personer, som ska väljas bland dess medlemmar eller på annat sätt, som har i uppdrag att företräda kontaktpersonerna i kontakterna med unionens institutioner under hela förfarandet.

4.   Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar av sin sammansättning under hela förfarandet och ska på lämpligt sätt styrka att kraven i punkterna 1 och 2 är uppfyllda. Ändringarna i gruppens sammansättning ska återspeglas i stödförklaringsformulären, och namnen på de nuvarande och tidigare medlemmarna i gruppen av organisatörer ska finnas kvar i registret under hela förfarandet.

5.   Utan att det påverkar det ansvar som företrädaren för gruppen av organisatörer har som personuppgiftsansvarig i den mening som avses i artikel 82.2 i förordning (EU) 2016/679 ska medlemmarna i en grupp av organisatörer i enlighet med tillämplig nationell rätt vara solidariskt ansvariga för skada som under det att ett initiativ organiseras orsakas av olagliga handlingar som begås uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

6.   Utan att det påverkar tillämpningen av sanktioner enligt artikel 84 i förordning (EU) 2016/679 ska medlemsstaterna, i enlighet med nationell rätt, säkerställa att medlemmarna i en grupp av organisatörer blir föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelse av denna förordning, särskilt för

a)

oriktiga uppgifter,

b)

användning av uppgifter i bedrägligt syfte.

7.   Om en rättslig enhet har inrättats i enlighet med en medlemsstats nationella rätt, särskilt för att administrera ett visst initiativ, ska denna rättsliga enhet betraktas som en grupp av organisatörer eller dess medlemmar vid tillämpningen av, i förekommande fall, punkterna 5 och 6 i den här artikeln, artikel 6.2 och 6.4–6.7, artiklarna 7–19 samt bilagorna II–VII, under förutsättning att den medlem i gruppen av organisatörer som utsetts till dess företrädare får i uppdrag att företräda den rättsliga enheten.

Artikel 6

Registrering

1.   Stödförklaringar för ett initiativ får samlas in först efter det att initiativet har registrerats hos kommissionen.

2.   Gruppen av organisatörer ska lämna in ansökan om registrering till kommissionen via registret.

När ansökan lämnas in ska gruppen av organisatörer också

a)

överlämna den information som avses i bilaga II på ett av unionsinstitutionernas officiella språk,

b)

ange de sju medlemmar som ska beaktas med avseende på tillämpningen av artikel 5.1 och 5.2, om den gruppen av organisatörer består av fler än sju medlemmar,

c)

när så är relevant ange att en rättslig enhet har inrättats i enlighet med artikel 5.7.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 5 och 6 ska kommissionen fatta beslut om en sådan ansökan om registrering inom två månader från inlämningen.

3.   Kommissionen ska registrera initiativet i följande fall:

a)

Gruppen av organisatörer har lämnat tillräckliga bevis om att den uppfyller de krav som anges i artikel 5.1 och 5.2 och har utsett kontaktpersoner i enlighet med artikel 5.3 första stycket.

b)

I den situation som avses i artikel 5.7 har den rättsliga enheten inrättats särskilt för att förvalta initiativet, och den medlem i gruppen av organisatörer som utsetts som dess företrädare har fått i uppdrag att företräda den rättsliga enheten.

c)

Inga delar av initiativet faller uppenbart utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

d)

Initiativet är inte uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande.

e)

Initiativet strider inte uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i EU-fördraget eller mot de rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

För att fastställa om de krav som anges i leden a–e i första stycket i den här punkten är uppfyllda, ska kommissionen bedöma den information som gruppen av organisatörer har tillhandahållit i enlighet med punkt 2.

Om ett eller flera av de krav som anges i leden a–e i första stycket i den här punkten inte är uppfyllda, ska kommissionen neka att registrera initiativet, utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 4 och 5.

4.   Om den anser att de krav som fastställs i punkt 3 första stycket a, b, d och e är uppfyllda, men att kravet i punkt 3 första stycket c inte är uppfyllt, ska kommissionen inom en månad efter det att ansökan lämnats in underrätta gruppen av organisatörer om dess bedömning och skälen till denna.

I ett sådant fall får gruppen av organisatörer antingen ändra initiativet så att hänsyn tas till kommissionens bedömning för att säkerställa att initiativet uppfyller det krav som fastställs i punkt 3 första stycket c eller behålla eller dra tillbaka det ursprungliga initiativet. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om sitt val inom två månader efter det att den mottagit kommissionens bedömning och motivera det, och i förekommande fall lämna in ändringar av det ursprungliga initiativet.

Om gruppen av organisatörer ändrar eller behåller sitt ursprungliga initiativ i enlighet med andra stycket i denna punkt, ska kommissionen göra följande:

a)

Den ska registrera initiativet, om det uppfyller de krav som fastställs i punkt 3 första stycket c.

b)

Den ska registrera initiativet delvis, om en del av initiativet, inbegripet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genomföra fördragen.

c)

Den ska i annat fall neka att registrera initiativet.

Kommissionen ska besluta om ansökan inom en månad efter mottagandet av den information som avses i andra stycket i den här punkten från gruppen av organisatörer.

5.   Ett initiativ som har registrerats ska offentliggöras i registret.

Om kommissionen delvis registrerar ett initiativ ska den offentliggöra information om registreringens omfattning när det gäller initiativet i registret.

I ett sådant fall ska gruppen av organisatörer säkerställa att potentiella undertecknare underrättas om registreringens omfattning när det gäller initiativet och om det faktum att stödförklaringar samlas in endast i förhållande till registreringens omfattning.

6.   Kommissionen ska registrera ett initiativ med ett enda registreringsnummer och underrätta gruppen av organisatörer om detta.

7.   Om kommissionen nekar att registrera eller endast registrerar ett initiativ delvis i enlighet med punkt 4, ska den ange skälen till sitt beslut och underrätta gruppen av organisatörer. Kommissionen ska också underrätta gruppen av organisatörer om all rättslig och utomrättslig prövning som står till dess förfogande.

Kommissionen ska göra alla beslut om ansökningar om registrering som den antar i enlighet med denna artikel allmänt tillgängliga i registret och på den offentliga webbplatsen för medborgarinitiativet.

8.   Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om registreringen av ett initiativ.

Artikel 7

Tillbakadragande av ett initiativ

När som helst innan gruppen av organisatörer lämnar in initiativet till kommissionen i enlighet med artikel 13, får den dra tillbaka ett initiativ som har registrerats i enlighet med artikel 6. Ett sådant tillbakadragande ska offentliggöras i registret.

Artikel 8

Insamlingsperiod

1.   Alla stödförklaringar ska samlas in inom en tidsperiod som inte överskrider tolv månader från och med det datum som gruppen av organisatörer valt (nedan kallad insamlingsperioden), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum får inte vara senare än sex månader efter registreringen av initiativet i enlighet med artikel 6.

Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om det valda datumet senast tio arbetsdagar före det datumet.

Om en grupp av organisatörer under insamlingsperioden vill avsluta insamlingen av stödförklaringar före insamlingsperiodens utgång, ska den underrätta kommissionen om denna avsikt senast tio arbetsdagar före det nya datum som valts för insamlingsperiodens utgång.

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om det datum som avses i första stycket.

2.   Kommissionen ska ange insamlingsperiodens start- och slutdatum i registret.

3.   Kommissionen ska stänga driften av det centrala system för insamling via internet som avses i artikel 10, och gruppen av organisatörer ska stänga driften av ett enskilt system för insamling via internet som avses i artikel 11, det datum då insamlingsperioden löper ut.

Artikel 9

Förfarande för insamling av stödförklaringar

1.   Stödförklaringar får undertecknas elektroniskt eller på papper.

2.   Endast de formulär som överensstämmer med förlagorna i bilaga III får användas för att samla in stödförklaringar.

Gruppen av organisatörer ska fylla i de formulär som anges i bilaga III innan insamlingen av stödförklaringar påbörjas. Informationen i formulären ska motsvara informationen i registret.

Om gruppen av organisatörer väljer att samla in stödförklaringar via internet med hjälp av det centrala system för insamling som avses i artikel 10, ska kommissionen ansvara för att tillhandahålla lämpliga formulär i enlighet med bilaga III.

Om ett initiativ har registrerats delvis i enlighet med artikel 6.4 ska formulären i bilaga III samt det centrala systemet för insamling via internet och ett enskilt system för insamling via internet, beroende på vad som är tillämpligt, återspegla registreringens omfattning när det gäller initiativet. Stödförklaringsformulären får anpassas för insamlingen via internet eller på papper.

Bilaga III ska inte tillämpas om medborgarna stöder ett initiativ via internet genom det centrala system för insamling som avses i artikel 10 med användning av det anmälda medel för elektronisk identifiering, i den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014, som avses i artikel 10.4 i den här förordningen. Medborgarna ska ange sin nationalitet, och medlemsstaterna ska godta en minimiuppsättning uppgifter om en fysisk person i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1501 (15).

3.   En person som skriver under en stödförklaring ska endast behöva tillhandahålla de personuppgifter som anges i bilaga III.

4.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2019 underrätta kommissionen om de önskar ingå i del A eller B i bilaga III. De medlemsstater som önskar ingå i del B i bilaga III ska ange typ(er) av personligt id-nummer/nummer på en personlig id-handling som avses däri.

Senast den 1 januari 2020 ska kommissionen offentliggöra formulären i bilaga III i registret.

En medlemsstat som ingår i en del i bilaga III får lämna in en begäran till kommissionen om flyttas över till den andra delen av bilaga III. De ska lämna in sin begäran till kommissionen minst sex månader före det datum från och med vilket de nya formulären kommer att tillämpas.

5.   Gruppen av organisatörer ska ansvara för insamlingen av stödförklaringarna från undertecknare på papper.

6.   En person får underteckna en stödförklaring för ett visst initiativ endast en gång.

7.   Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om antalet insamlade stödförklaringar i varje medlemsstat minst varannan månad under insamlingsperioden och om det slutliga antalet inom tre månader efter slutet av insamlingsperioden för offentliggörande i registret.

Om det nödvändiga antalet stödförklaringar inte har uppnåtts eller om gruppen av organisatörer inte svarat inom tre månader efter slutet av insamlingsperioden, ska kommissionen avsluta initiativet och offentliggöra ett meddelande om detta i registret.

Artikel 10

System för insamling via internet

1.   När det gäller insamling av stödförklaringar via internet ska kommissionen senast den 1 januari 2020 inrätta och från och med den dagen driva ett centralt system för insamling via internet i enlighet med beslut (EU, Euratom) 2017/46.

Kostnaderna för att inrätta och driva det centrala systemet för insamling via internet ska belasta EU:s allmänna budget. Användningen av det centrala systemet för insamling via internet ska vara kostnadsfri.

Det centrala systemet för insamling via internet ska vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

De uppgifter som erhålls genom det centrala systemet för insamling via internet ska lagras i de servrar som kommissionen ställt till förfogande för detta ändamål.

Det centrala systemet för insamling via internet ska göra det möjligt att lägga in de stödförklaringar som samlats in på papper.

2.   Kommissionen ska för varje initiativ säkerställa att stödförklaringarna kan samlas in genom det centrala systemet för insamling via internet under den insamlingsperiod som fastställts i enlighet med artikel 8.

3.   Gruppen av organisatörer ska senast tio arbetsdagar före insamlingsperiodens början underrätta kommissionen om den vill använda det centrala systemet för insamling via internet och om den vill lägga in de stödförklaringar som samlats in på papper.

Om en grupp av organisatörer vill lägga in de stödförklaringar som samlats in på papper, ska den lägga in alla stödförklaringar som samlats in på papper senast två månader efter utgången av insamlingsperioden och underrätta kommissionen om detta.

4.   Medlemsstaterna ska säkerställa följande:

a)

Medborgare får stödja initiativen via internet genom stödförklaringar med hjälp av ett anmält medel för elektronisk identifiering eller genom att underteckna en stödförklaring med elektronisk signatur i den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014.

b)

Kommissionens e-IDAS-knutpunkt som utvecklats inom ramen för förordning (EU) nr 910/2014 och genomförandeförordning (EU) 2015/1501 erkänns.

5.   Kommissionen ska samråda med berörda parter om ytterligare utveckling och förbättringar av det centrala systemet för insamling via internet för att ta hänsyn till deras förslag och farhågor.

Artikel 11

Enskilt system för insamling via internet

1.   Om en grupp av organisatörer inte använder det centrala systemet för insamling via internet, får den samla in stödförklaringar via internet i flera eller alla medlemsstater genom ett annat system för insamling (nedan kallat enskilt system för insamling via internet).

De uppgifter som samlas in genom det enskilda systemet för insamling via internet ska lagras på en medlemsstats territorium.

2.   Gruppen av organisatörer ska säkerställa att det enskilda systemet för insamling via internet uppfyller kraven i punkt 4 i den här artikeln och i artikel 18.3 under hela insamlingsperioden.

3.   Efter registreringen av initiativet och före insamlingsperiodens början och utan att det påverkar de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt kapitel VI i förordning (EU) 2016/679, ska gruppen av organisatörer begära att den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de insamlade uppgifterna lagras genom det enskilda systemet för insamling via internet intygar att systemet uppfyller kraven i punkt 4 i denna artikel.

Om ett enskilt system för insamling via internet uppfyller de krav som fastställs i punkt 4 i denna artikel, ska den behöriga myndigheten inom en månad efter begäran utfärda ett intyg för detta i enlighet med förlagan i bilaga IV. Gruppen av organisatörer ska göra en kopia av detta intyg allmänt tillgängligt på den webbplats som används för det enskilda systemet för insamling via internet.

Medlemsstaterna ska erkänna de intyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater.

4.   Enskilda system för insamling via internet ska ha lämpliga säkerhetsfunktioner och tekniska lösningar för att under hela insamlingsperioden säkerställa följande:

a)

Endast fysiska personer får underteckna en stödförklaring.

b)

Den information som ges beträffande initiativet motsvarar den offentliggjorda informationen i registret.

c)

Uppgifter samlas in från undertecknare i enlighet med bilaga III.

d)

Uppgifter från undertecknare samlas in och lagras på ett säkert sätt.

5.   Kommissionen ska senast den 1 januari 2020 anta genomförandeakter som fastställer de tekniska specifikationerna för genomförandet av punkt 4 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.

Kommissionen får rådfråga Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) vid utarbetandet av de tekniska specifikationer som avses i det första stycket.

6.   När stödförklaringar samlas in genom ett enskilt system för insamling via internet, får insamlingsperioden inledas först när det intyg som avses i punkt 3 har utfärdats för det systemet.

7.   Denna artikel ska endast tillämpas på initiativ som har registrerats i enlighet med artikel 6 senast den 31 december 2022.

Artikel 12

Medlemsstaternas kontroll och intygande av stödförklaringar

1.   Varje medlemsstat ska kontrollera och intyga att de stödförklaringar som undertecknas av dess medborgare följer bestämmelserna i denna förordning (nedan kallad den ansvariga medlemsstaten).

2.   Inom tre månader från insamlingsperiodens slut, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, ska gruppen av organisatörer lämna in de stödförklaringar som samlats in via internet eller på papper till de behöriga myndigheter som avses i artikel 20.2 i den ansvariga medlemsstaten.

Gruppen av organisatörer ska lämna in stödförklaringarna till de behöriga myndigheterna först när det minimiantal undertecknare som fastställs i artikel 3 har uppnåtts.

Stödförklaringar ska lämnas in till varje behörig myndighet i den ansvariga medlemsstaten endast en gång, och formuläret i bilaga V ska användas.

De stödförklaringar som samlats in via internet ska lämnas in enlighet med ett elektroniskt schema som kommissionen offentliggjort.

De stödförklaringar som samlats in på papper och de som samlats in genom ett enskilt system för insamling via internet ska lämnas in separat.

3.   Kommissionen ska till den behöriga myndigheten i den ansvariga medlemsstaten lämna in både de stödförklaringar som samlats in genom det centrala systemet för insamling via internet och de som samlats in på papper och lagts in i enlighet med artikel 10.3 andra stycket så snart som gruppen av organisatörer har lämnat in formuläret i bilaga V till den behöriga myndigheten i den ansvariga medlemsstaten i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.

Om en grupp av organisatörer har samlat in stödförklaringar genom ett enskilt system för insamling via internet, får den begära att kommissionen lämnar in dessa stödförklaringar till den behöriga myndigheten i den ansvariga medlemsstaten.

Kommissionen ska lämna in stödförklaringarna i enlighet med punkt 2 andra, tredje och fjärde stycket i den här artikeln med användning av den fildelningstjänst som avses i artikel 4.5.

4.   De behöriga myndigheterna ska inom tre månader räknat från mottagandet av stödförklaringarna kontrollera dessa genom ändamålsenliga kontroller som får grundas på slumpmässigt urval i enlighet med nationell rätt och praxis.

Om stödförklaringar som samlas in via internet och på papper lämnas in separat, ska denna tidsfrist börja löpa när den behöriga myndigheten har mottagit alla stödförklaringar.

Vid kontrollen av de stödförklaringar som samlats in på papper ska inte äktheten av underskrifterna behöva bestyrkas.

5.   Den behöriga myndigheten ska på grundval av utförda kontroller intyga det giltiga antalet stödförklaringar för den berörda medlemsstaten. Detta intyg ska tillhandahållas kostnadsfritt till gruppen av organisatörer med användning av förlagan i bilaga VI.

I intyget ska antalet giltiga stödförklaringar som samlats in på papper och via internet specificeras, inbegripet de som samlats in på papper och lagts in i enlighet med artikel 10.3 andra stycket.

Artikel 13

Inlämning till kommissionen

Inom tre månader efter det att den erhållit det senaste intyget enligt artikel 12.5 ska gruppen av organisatörer överlämna initiativet till kommissionen.

Gruppen av organisatörer ska fylla i och lämna in formuläret i bilaga VII tillsammans med kopior, på papper eller elektroniskt, av de intyg som avses i artikel 12.5.

Kommissionen ska göra formuläret i bilaga VII allmänt tillgängligt i registret.

Artikel 14

Offentliggörande och offentlig utfrågning

1.   Om kommissionen tar emot ett giltigt initiativ där stödförklaringarna har samlats in och intygats i enlighet med artiklarna 8–12, ska den utan dröjsmål offentliggöra ett meddelande om detta i registret och överlämna initiativet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och de nationella parlamenten.

2.   Inom tre månader efter inlämningen av initiativet, ska gruppen av organisatörer ges tillfälle att lägga fram initiativet vid en offentlig utfrågning som anordnas av Europaparlamentet.

Europaparlamentet ska anordna den offentliga utfrågningen i sina lokaler.

Kommissionen ska vid utfrågningen vara företrädd på lämplig nivå.

Rådet, övriga unionens institutioner och rådgivande organ, de nationella parlamenten och det civila samhället ska ges möjlighet att närvara vid utfrågningen.

Europaparlamentet ska att berörda allmänna och privata intressen företräds på ett balanserat sätt.

3.   Efter den offentliga utfrågningen ska Europaparlamentet bedöma det politiska stödet för initiativet.

Artikel 15

Kommissionens granskning

1.   Inom en månad efter inlämningen av initiativet i enlighet med artikel 13 ska kommissionen ta emot gruppen av organisatörer på lämplig nivå för att låta den förklara målen för initiativet i detalj.

2.   Inom sex månader efter offentliggörandet av initiativet i enlighet med artikel 14.1 och efter den offentliga utfrågning som avses i artikel 14.2, ska kommissionen i ett meddelande redogöra för sina juridiska och politiska slutsatser när det gäller initiativet, de åtgärder som den avser att vidta och, i förekommande fall, skälen för att vidta eller inte vidta åtgärder.

Om kommissionen avser att vidta åtgärder som svar på initiativet, vilket där så är lämpligt inbegriper antagandet av ett eller flera förslag till en unionsrättsakt, ska den i meddelandet också redogöra för den planerade tidsplanen för dessa åtgärder.

Meddelandet ska delges gruppen av organisatörer, Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén och ska offentliggöras.

3.   Kommissionen och gruppen av organisatörer ska underrätta undertecknarna om svaret på initiativet i enlighet med artikel 18.2 och 18.3.

Kommissionen ska i registret och på den offentliga webbplatsen för medborgarinitiativet tillhandahålla uppdaterad information om genomförandet av de åtgärder som anges i det meddelande som antagits som svar på initiativet.

Artikel 16

Europaparlamentets uppföljning av framgångsrika medborgarinitiativ

Europaparlamentet ska utvärdera de åtgärder som kommissionen vidtagit med anledning av sitt meddelande som avses i artikel 15.2.

KAPITEL III

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 17

Insyn

1.   Gruppen av organisatörer ska för offentliggörande i registret och, där så är lämpligt, på sin kampanjwebbplats, tillhandahålla tydlig, tillförlitlig och uttömmande information om de finansieringskällor för initiativet som överstiger 500 EUR per sponsor.

De angivna källorna till finansiering och stöd, inbegripet sponsorer, och motsvarande belopp ska vara tydligt identifierbara.

Gruppen av organisatörer ska också tillhandahålla information om de organisationer som bistår den på frivillig basis, när sådant stöd inte är ekonomiskt kvantifierbart.

Denna information ska uppdateras åtminstone varannan månad under perioden från datumet för registreringen till det datum då initiativet lämnades in till kommissionen i enlighet med artikel 13. Informationen ska göras allmänt tillgänglig av kommissionen på ett tydligt och tillgängligt sätt i registret och på den offentliga webbplatsen för medborgarinitiativet.

2.   Kommissionen ska ha rätt att begära ytterligare information och klargöranden från gruppen av organisatörer avseende de källor till finansiering och stöd som angetts i enlighet med denna förordning.

3.   Kommissionen ska göra det möjligt för medborgarna att lämna in ett klagomål med avseende på huruvida den information om källorna till finansiering och stöd som grupperna av organisatörer har angett är fullständig och korrekt, och för detta ändamål göra ett kontaktformulär för att lämna in ett klagomål allmänt tillgängligt i registret och på webbplatsen för medborgarinitiativet.

Kommissionen får begära ytterligare information från gruppen av organisatörer avseende klagomål som mottagits i enlighet med denna punkt och, i förekommande fall, uppdatera informationen om angivna källor till finansiering och stöd i registret.

Artikel 18

Kommunikation

1.   Kommissionen ska öka allmänhetens medvetenhet om medborgarinitiativet, dess mål och sätt att fungera genom kommunikationsverksamhet och informationskampanjer och på så sätt bidra till att främja medborgarnas aktiva deltagande i unionens politiska liv.

Europaparlamentet ska bidra till kommissionens kommunikationsverksamhet.

2.   Om undertecknaren ger sitt uttryckliga samtycke får en grupp av organisatörer eller kommissionen samla in hans eller hennes e-postadress för kommunikations- och informationsverksamhet avseende det berörda initiativet.

Potentiella undertecknare ska underrättas om att deras rätt att stödja ett initiativ inte förutsätter att de ger sitt samtycke till insamling av deras e-postadress.

3.   E-postadresser får inte samlas in som en del av stödförklaringsformulären. De får dock samlas in samtidigt som stödförklaringarna under förutsättning att de behandlas separat.

Artikel 19

Skydd av personuppgifter

1.   Företrädaren för gruppen av organisatörer ska vara personuppgiftsansvarig i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 när det gäller behandling av personuppgifter vid insamling av stödförklaringar, e-postadresser och uppgifter om initiativens sponsorer. Om den rättsliga enhet som avses i artikel 5.7 i den här förordningen inrättas, ska denna enhet vara personuppgiftsansvarig.

2.   De behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 20.2 i den här förordningen ska vara personuppgiftsansvariga i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 när det gäller behandling av personuppgifter för kontroll och intygande av stödförklaringar.

3.   Kommissionen ska vara personuppgiftsansvarig i den mening som avses i förordning (EU) 2018/1725 när det gäller behandlingen av personuppgifterna i registret, på samarbetsplattformen via internet, i det centrala system för insamling via internet som avses i artikel 10 i den här förordningen och vid insamlingen av e-postadresser.

4.   De personuppgifter som lämnas i stödförklaringarna ska samlas in för de åtgärder som krävs för säker insamling och lagring i enlighet med artiklarna 9–11 för inlämning till medlemsstaterna, kontroll och intygande i enlighet med artikel 12 samt för nödvändiga kvalitetskontroller och statistiska analyser.

5.   Gruppen av organisatörer och kommissionen, i förekommande fall, ska förstöra alla stödförklaringar som har undertecknats för ett initiativ och eventuella kopior av dessa senast en månad efter det att initiativet lämnades in till kommissionen i enlighet med artikel 13, eller senast 21 månader efter insamlingsperiodens början, beroende på vilken dag som infaller först. Om ett initiativ dras tillbaka efter insamlingsperiodens början, ska emellertid stödförklaringarna och eventuella kopior av dessa förstöras senast en månad efter det tillbakadragande som avses i artikel 7.

6.   Den behöriga myndigheten ska förstöra alla stödförklaringar och kopior av dessa senast tre månader efter utfärdandet av det intyg som avses i artikel 12.5.

7.   Stödförklaringar för ett visst initiativ och kopior av dessa får bevaras längre än de tidsfrister som anges i punkterna 5 och 6 om det är nödvändigt i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden som rör det berörda initiativet. De ska förstöras senast en månad efter det datum förfarandena avslutats genom ett slutgiltigt beslut.

8.   Kommissionen och gruppen av organisatör ska förstöra registren över de e-postadresser som samlats in i enlighet med artikel 18.2 senast en månad efter tillbakadragandet av ett initiativ respektive tolv månader efter slutet av insamlingsperioden eller inlämningen av medborgarinitiativet till kommissionen. Om kommissionen i ett meddelande anger vilka åtgärder den avser att vidta i enlighet med artikel 15.2, ska dock registren över e-postadresserna förstöras senast tre år efter offentliggörandet av meddelandet.

9.   Utan att det påverkar deras rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 ska medlemmarna i en grupp av organisatörer ha rätt att begära att deras personuppgifter tas bort från registret efter två år räknat från datumet för registreringen av det aktuella initiativet.

Artikel 20

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna

1.   Med avseende på tillämpningen av artikel 11 ska varje medlemsstat utse en eller flera behöriga myndigheter som ansvarar för utfärdandet av det intyg som avses i artikel 11.3.

2.   Med avseende på tillämpningen av artikel 12 ska varje medlemsstat utse en behörig myndighet som ansvarar för att samordna kontrollen av stödförklaringar och för att utfärda de intyg som avses i artikel 12.5.

3.   Senast den 1 januari 2020 ska medlemsstaterna meddela kommissionen namn och adress till de myndigheter som utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2. De ska underrätta kommissionen om alla uppdateringar av denna information.

Kommissionen ska göra namn och adress till de myndigheter som utsetts i enlighet med punkterna 1 och 2 allmänt tillgängliga i registret.

Artikel 21

Överlämnande av nationella bestämmelser

1.   Varje medlemsstat ska senast den 1 januari 2020 underrätta kommissionen om de särskilda bestämmelser som den antar för att genomföra denna förordning.

2.   Kommissionen ska göra bestämmelserna offentligt tillgängliga i registret på det språk som medlemsstaterna använder för kommunikation i enlighet med punkt 1.

KAPITEL IV

DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 22

Kommittéförfarande

1.   Vid genomförandet av artikel 11.5 i denna förordning ska kommissionen biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 23

Delegering av befogenhet

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 för att ändra bilagorna till denna förordning inom ramen för de bestämmelser i denna förordning som är relevanta för de bilagorna.

Artikel 24

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 23 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 6 juni 2019.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 23 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 23 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 25

Översyn

Kommissionen ska regelbundet se över hur medborgarinitiativet fungerar och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur denna förordning tillämpas senast den 1 januari 2024 och därefter vart fjärde år. Dessa rapporter ska också omfatta minimiåldern för att stödja medborgarinitiativ i medlemsstaterna. Rapporten ska offentliggöras.

Artikel 26

Upphävande

Förordning (EU) nr 211/2011 upphör att gälla med verkan från och med den 1 januari 2020.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 27

Övergångsbestämmelser

Artiklarna 5–9 i förordning (EU) nr 211/2011 ska fortsätta att gälla efter den 1 januari 2020 för Europeiska medborgarinitiativ som registrerades före den 1 januari 2020.

Artikel 28

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Artiklarna 9.4, 10, 11.5 och 20–24 ska dock tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 17 april 2019.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  EUT C 237, 6.7.2018, s. 74.

(2)  EUT C 247, 13.7.2018, s. 62.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 april 2019.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011 av den 17 november 2011 om tekniska specifikationer för system för insamling via internet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet (EUT L 301, 18.11.2011, s. 3).

(6)  EUT C 355, 20.10.2017, s. 17.

(7)  2017/2024 (INL).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(9)  Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem (EUT L 6, 11.1.2017, s. 40).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(12)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(15)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1501 av den 8 september 2015 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (EUT L 235, 9.9.2015, s. 1).


BILAGA I

MINSTA ANTAL UNDERTECKNARE PER MEDLEMSSTAT

Belgien

15 771

Bulgarien

12 767

Tjeckien

15 771

Danmark

9 763

Tyskland

72 096

Estland

4 506

Irland

8 261

Grekland

15 771

Spanien

40 554

Frankrike

55 574

Kroatien

8 261

Italien

54 823

Cypern

4 506

Lettland

6 008

Litauen

8 261

Luxemburg

4 506

Ungern

15 771

Malta

4 506

Nederländerna

19 526

Österrike

13 518

Polen

38 301

Portugal

15 771

Rumänien

24 032

Slovenien

6 008

Slovakien

9 763

Finland

9 763

Sverige

15 020

Förenade kungariket

54 823


BILAGA II

UPPGIFTER SOM KRÄVS FÖR ATT REGISTRERA ETT INITIATIV

1.

Titeln på initiativet (högst 100 tecken) (*1).

2.

Målen för det initiativ som kommissionen uppmanas lägga fram ett förslag om (högst 1 100 tecken, mellanslag ej inräknade; justerat medelvärde per språk (*1)).

Gruppen av organisatörer får tillhandahålla en bilaga om ämnet och målen för samt bakgrunden till initiativet (högst 5 000 tecken, mellanslag ej inräknade justerat medelvärde per språk (*1)).

Gruppen av organisatörer får lämna ytterligare information om ämnet och målen för samt bakgrunden till initiativet. Om den så önskar får den också ge in ett utkast till rättsakt.

3.

De fördragsbestämmelser som gruppen av organisatörer anser vara relevanta för de föreslagna åtgärderna.

4.

Fullständigt namn, postadress, nationalitet och födelsedatum för de sju medlemmarna i gruppen av organisatörer, som ska vara bosatta i sju olika medlemsstater, och uppgift om företrädaren och ersättaren samt deras e-postadresser och telefonnummer (1).

Om företrädaren och/eller ersättaren inte ingår bland de sju medlemmar som avses i första stycket, deras fullständiga namn, postadress, nationalitet, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer.

5.

Dokument som styrker fullständigt namn, postadress, nationalitet och födelsedatum för var och en av de sju medlemmar som avses i punkt 4 och för företrädaren och ersättaren, om de inte ingår bland dessa sju medlemmar.

6.

Namnen på de övriga medlemmarna i gruppen av organisatörer.

7.

I den situation som avses i artikel 5.7 i förordning (EU) 2019/788, i förekommande fall, dokument som styrker att en rättslig enhet har inrättats särskilt för förvaltningen av initiativet i överensstämmelse med den nationella lagen i en medlemsstat, och att den medlem i gruppen av organisatörer som utsetts som dess företrädare har fått i uppdrag att företräda den rättsliga enheten.

8.

Alla källor till stöd och finansiering för initiativet vid registreringstillfället.

(*1)  Kommissionen tillhandahåller översättning till alla unionsinstitutioners officiella språk av dessa delar, för alla registrerade initiativ.

(1)  I kommissionens internetbaserade register kommer endast de fullständiga namnen på medlemmarna i gruppen av organisatörers, företrädarens bosättningsland eller, i förekommande fall, namn på och land för den rättsliga enhetens säte, kontaktpersonernas e-postadresser och uppgifter om källor till stöd och finansiering att göras tillgängliga för allmänheten. De registrerade har rätt att invända mot att deras personuppgifter offentliggörs om det finns avgörande och berättigade skäl som rör dem.


BILAGA III

STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR – Del A (1)

(för de medlemsstater som inte kräver ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling)

Alla fält på detta formulär är obligatoriska.

IFYLLS PÅ FÖRHAND AV GRUPPEN AV ORGANISATÖRER:

1.

Alla undertecknare på detta formulär är medborgare i:

Markera bara en medlemsstat per lista.

2.

Europeiska kommissionens registreringsnummer:

3.

Datum för insamlingsperiodens början och slut:

4.

Det föreslagna initiativets webbadress i Europeiska kommissionens register:

5.

Initiativets titel:

6.

Initiativets mål:

7.

De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress:

[I den situation som avses i artikel 5.7 i förordning (EU) 2019/788, där så är lämpligt, även namn på och land för den rättsliga enhetens säte]:

8.

Webbplats för initiativet (om en sådan finns):

IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER:

”Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat på detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta initiativ en gång.”

SAMTLIGA FÖRNAMN

EFTERNAMN

BOSTAD (2)

(gata, nummer, postnummer, ort, land)

FÖDELSEDATUM

DATUM

UNDERSKRIFT (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelande om behandling av personuppgifter (4) för stödförklaringar som samlats in på papper eller via enskilda system för insamling via internet:

 

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer de personuppgifter som lämnas på detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att gruppen av organisatörer av initiativet ger dig tillgång till dina personuppgifter och att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna.

 

Gruppen av organisatörer kommer att lagra dina uppgifter i högst en månad efter det att initiativet lämnades in till Europeiska kommissionen eller i 21 månader efter insamlingsperiodens början, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre vid administrativa eller rättsliga förfaranden, dock högst en månad efter den dag då dessa förfaranden slutfördes.

 

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

 

Företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det, är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna på detta formulär.

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (om ett sådant finns) finns på initiativets webbadress i Europeiskakommissionens register, enligt punkt 4 i detta formulär.

 

Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Meddelande om behandling av personuppgifter för stödförklaringar som samlats in via det centrala systemet för insamling via internet:

 

I enlighet med förordning (EU) 2018/1725 och förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer de personuppgifter som lämnas på detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att Europeiska kommissionen eller företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det, ger dig tillgång till dina personuppgifter och att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna.

 

Europeiska kommissionen kommer att lagra dina uppgifter i högst en månad efter det att initiativet lämnades in till Europeiska kommissionen eller i 21 månader efter insamlingsperiodens början, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre vid administrativa eller rättsliga förfaranden, dock högst en månad efter den dag då dessa förfaranden slutfördes.

 

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

 

Europeiska kommissionen och företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det är gemensamt personuppgiftsansvarig i den mening som avses i förordning (EU) 2018/1725 och den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna på detta formulär.

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet för gruppen av organisatörer (om ett sådant finns) finns på detta initiativs webbadress i Europeiska kommissionens register, enligt punkt 4 i detta formulär.

 

Kontaktuppgifter till Europeiska kommissionens dataskyddombud, till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter, till den europeiska dataskyddombudsmannen och till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR – Del B (5)

(för de medlemsstater som kräver ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling)

Alla fält på detta formulär är obligatoriska.

IFYLLS PÅ FÖRHAND AV GRUPPEN AV ORGANISATÖRER:

1.

Alla undertecknare på detta formulär är medborgare i:

Markera bara en medlemsstat per lista.

Se Europeiska kommissionens webbplats för medborgarinitiativet för information om personligt id-nummer/nummer på en personlig id-handling; ett av dessa nummer måste anges.

2.

Europeiska kommissionens registreringsnummer:

3.

Datum för insamlingsperiodens början och slut:

4.

Det föreslagna initiativets webbadress i Europeiska kommissionens register:

5.

Initiativets titel:

6.

Initiativets mål:

7.

De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress:

[I den situation som avses i artikel 5.7 i förordning (EU) 2019/788, där så är lämpligt, även namn på och land för den rättsliga enhetens säte]:

8.

Webbplats för initiativet (om en sådan finns):

IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER:

”Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat på detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta initiativ en gång.”

SAMTLIGA FÖRNAMN

EFTERNAMN

PERSONLIGT ID-NUMMER/NUMRET PÅ DEN PERSONLIGA ID-HANDLINGEN

TYP AV PERSONLIGT ID-NUMMER ELLER ID-HANDLING

DATUM

UNDERSKRIFT (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelande om behandling av personuppgifter (7) för stödförklaringar som samlats in på papper eller via enskilda system för insamling via internet:

 

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer de personuppgifter som lämnas på detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att gruppen av organisatörer av initiativet ger dig tillgång till dina personuppgifter och att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna.

 

Gruppen av organisatörer kommer att lagra dina uppgifter i högst en månad efter det att initiativet lämnades in till Europeiska kommissionen eller i 21 månader efter insamlingsperiodens början, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre vid administrativa eller rättsliga förfaranden, dock högst en månad efter den dag då dessa förfaranden slutfördes.

 

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

 

Företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det, är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna på detta formulär.

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (om ett sådant finns) finns på initiativets webbadress i Europeiskakommissionens register, enligt punkt 4 i detta formulär.

 

Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Meddelande om behandling av personuppgifter för stödförklaringar som samlats in via det centrala systemet för insamling via internet:

 

I enlighet med förordning (EU) 2018/1725 och förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer de personuppgifter som lämnas på detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att Europeiska kommissionen eller företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det, ger dig tillgång till dina personuppgifter och att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna.

 

Europeiska kommissionen kommer att lagra dina uppgifter i högst en månad efter det att initiativet lämnades in till Europeiska kommissionen eller i 21 månader efter insamlingsperiodens början, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre vid administrativa eller rättsliga förfaranden, dock högst en månad efter den dag då dessa förfaranden slutfördes.

 

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

 

Europeiska kommissionen och företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det är gemensamt personuppgiftsansvarig i den mening som avses i förordning (EU) 2018/1725 och den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna på detta formulär.

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet för gruppen av organisatörer (om ett sådant finns) finns på detta initiativs webbadress i Europeiska kommissionens register, enligt punkt 4 i detta formulär.

 

Kontaktuppgifter till Europeiska kommissionens dataskyddombud, till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter, till den europeiska dataskyddombudsmannen och till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.


(1)  Formuläret ska tryckas på ett enda blad. Gruppen av organisatörer får använda ett blad med text på båda sidorna. En kod tillhandahållen av Europeiska kommissionen ska användas för uppladdning till det centrala internetbaserade insamlingssystemet av stödförklaringar som samlats in på papper.

(2)  Utlandsboende tyska medborgare endast om de har registrerat aktuell fast adress hos ansvarig tysk diplomatisk beskickning i utlandet.

(3)  Underskrift krävs inte när formuläret lämnas in via det centrala system för insamling via internet som avses i artikel 10 i förordning (EU) 2019/788 eller ett sådant enskilt system för insamling via internet som avses i artikel 11 i den förordningen.

(4)  Endast det av de två föreslagna meddelandena om personuppgifter som svarar mot insamlingssättet ska användas.

(5)  Formuläret ska tryckas på ett enda blad. Gruppen av organisatörer får använda ett blad med text på båda sidorna. En kod tillhandahållen av Europeiska kommissionen ska användas för uppladdning till det centrala internetbaserade insamlingssystemet av stödförklaringar som samlats in på papper.

(6)  Underskrift krävs inte när formuläret lämnas in via det centrala system för insamling via internet som avses i artikel 10 i förordning (EU) 2019/788 eller ett sådant enskilt system för insamling via internet som avses i artikel 11 i den förordningen.

(7)  Endast det av de två föreslagna meddelandena om personuppgifter som svarar mot insamlingssättet ska användas.


BILAGA IV

INTYG PÅ ATT ETT SYSTEM FÖR INSAMLING VIA INTERNET UPPFYLLER KRAVEN I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/788 AV DEN 17 APRIL 2019 OM DET EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIVET

… (den behöriga myndighetens namn) i … (medlemsstatens namn) intygar härmed att det enskilda system för insamling via internet … (webbplatsens adress) som används för insamling av stödförklaringar för … (titel på initiativet) och som har registreringsnummer … (initiativets registreringsnummer) uppfyller de relevanta kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet.

Datum, namnteckning och officiell stämpel från den behöriga myndigheten:


BILAGA V

FORMULÄR FÖR ÖVERSÄNDANDE AV STÖDFÖRKLARINGAR TILL MEDLEMSSTATERNAS BEHÖRIGA MYNDIGHETER

1.

Fullständigt namn, postadress och e-postadress för kontaktpersonerna (företrädaren för gruppen av organisatörer och hans eller hennes ersättare) eller den rättsliga enhet som förvaltar initiativet och dess företrädare:

2.

Initiativets titel:

3.

Kommissionens registreringsnummer:

4.

Registreringsdatum:

5.

Antal undertecknare som är medborgare i (medlemsstatens namn):

6.

Totalt antal insamlade stödförklaringar:

7.

Antal medlemsstater där minimiantalet är uppnått:

8.

Bilagor:

(Bifoga alla de stödförklaringar från undertecknare som är medborgare i den relevanta medlemsstaten.

Bifoga vid behov det relevanta intyg som bekräftar att det enskilda systemet för insamling via internet uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet.)

9.

Härmed intygar jag att uppgifterna på detta formulär är riktiga och att stödförklaringarna har samlats in i överensstämmelse med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet.

10.

Datum och en av kontaktpersonernas underskrift (företrädare/ersättare (1)) eller underskrift av företrädaren för den rättsliga enheten:

(1)  Stryk det som inte är tillämpligt.


BILAGA VI

INTYG SOM BEKRÄFTAR DET ANTAL GILTIGA STÖDFÖRKLARINGAR SOM HAR SAMLATS IN FRÅN … (MEDLEMSSTATENS NAMN)

Efter att ha gjort de kontroller som fordras enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet intygar … (den behöriga myndighetens namn) i … (medlemsstatens namn) härmed att … (antal giltiga stödförklaringar) stödförklaringar för initiativet med registreringsnummer … (initiativets registreringsnummer) är giltiga enligt bestämmelserna i den förordningen.

Datum, underskrift och officiell stämpel


BILAGA VII

FORMULÄR FÖR INGIVANDE AV ETT INITIATIV TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

1.

Initiativets titel:

2.

Kommissionens registreringsnummer:

3.

Registreringsdatum:

4.

Antalet mottagna giltiga stödförklaringar (måste vara minst en miljon):

5.

Antal undertecknare som intygats av medlemsstaterna:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Antal undertecknare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTALT

Antal undertecknare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Fullständigt namn, postadress och e-postadress för kontaktpersonerna (företrädaren för gruppen av organisatörer och hans eller hennes ersättare) (1) eller den rättsliga enhet som förvaltar initiativet och dess företrädare:

7.

Alla källor till stöd och finansiering för detta initiativ, inbegripet beloppet på det finansiella stödet vid tidpunkten för initiativets ingivande.

8.

Härmed intygar jag att uppgifterna på detta formulär är riktiga och att alla relevanta förfaranden och villkor i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet har iakttagits.

Datum och en av kontaktpersonernas underskrift (företrädare/ersättare (2)) eller underskrift av företrädaren för den rättsliga enheten:

9.

Bilagor: (Bifoga alla intyg)

(1)  I kommissionens internetbaserade register kommer endast de fullständiga namnen på medlemmarna i gruppen av organisatörer, kontaktpersonernas e-postadresser och uppgifter om källor till stöd och finansiering att göras tillgängliga för allmänheten. De registrerade har rätt att invända mot att deras personuppgifter offentliggörs om det finns avgörande och berättigade skäl som rör dem.

(2)  Stryk det som inte är tillämpligt.