27.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 139/103


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/775

av den 16 maj 2019

om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 vad gäller ändringshantering

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (1), och särskilt artikel 5.11, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 (2) krävs att Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad byrån) ska lämna rekommendationer till kommissionen om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och översyner av dessa i enlighet med artikel 5 i direktiv (EU) 2016/797 och se till att TSD:er anpassas till den tekniska utvecklingen, marknadstendenserna och de sociala behoven.

(2)

I artikel 14 i kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 (3) krävs att avsnitt 7.5 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 (4) ändras för att specificera det ändrade ändringshanteringsförfarandet för TSD ”Telematikapplikationer för persontrafik”.

(3)

I enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2016/796 har en arbetsgrupp inrättats för att utarbeta ett förslag till rekommendation när det gäller ändringar av avsnitt 7.5 i TSD ”Telematikapplikationer för persontrafik”.

(4)

Den 20 april 2018 gav byrån en rekommendation till kommissionen om en översyn av avsnitt 7.5 i förordning 454/2011 (TSD ”Telematikapplikationer för persontrafik”)

(5)

Avsnitt 7.5 i bilaga I till förordning (EU) nr 454/2011 med avseende på TSD ”Telematikapplikationer för persontrafik” bör ändras i enlighet med detta.

(6)

Förteckningen över de relevanta tekniska dokument som det hänvisas till i TSD ”Telematikapplikationer för persontrafik” bör uppdateras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 51.1 i direktiv (EU) 2016/797.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avsnitt 7.5 i bilaga I till förordning (EU) nr 454/2011 ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Bilaga III till förordning (EU) nr 454/2011 ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 av den 8 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 vad gäller särskilda mål för utarbetande, antagande och översyn av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (EUT L 210, 15.8.2017, s. 5).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 av den 5 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (EUT L 123, 12.5.2011, s. 11).


BILAGA I

Avsnitt 7.5 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 454/2011 ska ersättas med följande:

”7.5.   Ändringshantering

7.5.1.   Ändringshanteringsprocess

Ändringshanteringsprocesser bör utformas så att kostnaderna för och nyttan med ändringarna analyseras ordentligt och så, att ändringarna genomförs på ett kontrollerat sätt. Dessa processer ska definieras, inrättas, stödjas och göras under ledning av byrån och ska omfatta

identifiering av de tekniska begränsningar som ligger till grund för ändringen,

en redogörelse för vem som tar ansvar för förfarandena för genomförande av ändringen,

förfarandet för validering av de ändringar som ska genomföras,

en policy för ändringshantering, publicering, migrering och genomförande,

definition av ansvaret för hanteringen av de detaljerade specifikationerna och för både kvalitetssäkring och konfigurationsstyrning av dem.

Ändringshanteringsgruppen (Change Control Board, CCB) ska bestå av byrån, organ som företräder järnvägssektorn, en företrädare för biljettåterförsäljare, en företrädare för resenärer och medlemsstaterna. Ett sådant deltagande från parterna ska ge perspektiv på de ändringar som behöver göras och en övergripande bedömning av ändringarnas effekter. CCB kommer slutligen att ställas under byråns kontroll.

7.5.2.   Särskild förändringshanteringsprocess för dokument som förtecknas i bilaga III till denna förordning

Förändringshanteringsprocessen för de dokument som förtecknas i bilaga III till denna förordning ska fastställas av byrån i enlighet med följande kriterier:

1.

Ändringsbegäran som påverkar dokumenten lämnas in antingen via medlemsstaterna eller via de organ som företräder järnvägssektorn på europeisk nivå enligt definitionen i artikel 38.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796/EG (*1), eller företrädaren för biljettåterförsäljaren eller via Internationella järnvägsunionen vad gäller felkorrigering av specifikationer ursprungligen framtagna av Internationella järnvägsunionen eller via styrkommittén för TSD Telematikapplikationer för persontrafik.

2.

Byrån ska samla in och lagra ändringsbegäran.

3.

Byrån ska lägga fram ändringsbegäran för byråns särskilda arbetsgrupp som gör en utvärdering, utarbetar ett förslag och gör en ekonomisk bedömning, där så är lämpligt.

4.

Därefter ska byrån lägga fram varje ändringsbegäran och det tillhörande förslaget för ändringshanteringsgruppen som beslutar huruvida ändringsbegäran ska valideras eller skjutas upp.

5.

Om ändringsbegäran inte valideras, ska byrån till den sökande skicka antingen skälet för avslaget eller en begäran om ytterligare information om utkastet till ändringsbegäran.

6.

Om ändringsbegäran valideras ska det tekniska dokumentet ändras.

7.

Om ingen enighet om validering av en ändringsbegäran kan nås, ska byrån översända en rekommendation om uppdatering av bilaga III till kommissionen med förslag till ny version av dokumentet, ändringsbegäran och deras ekonomiska utvärdering och ska göra dessa dokument tillgängliga på sin webbplats.

8.

Den nya versionen av det tekniska dokumentet med den validerade ändringsbegäran ska göras tillgängliga på byråns webbplats. Byrån ska hålla medlemsstaterna informerade genom den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

9.

Om en ändringsbegäran skulle kräva en ändring av den juridiska texten till TSD Telematikapplikationer för persontrafik ska byrån skicka en begäran till Europeiska kommissionen om att begära en översyn av TSD Telematikapplikationer för persontrafik och/eller begära ett tekniskt utlåtande från byrån.

Om ändringshanteringsprocessen påverkar delar som används genomgående i TSD Telematikapplikationer för godstrafik, ska ändringarna göras så att de överensstämmer med den genomförda TSD Telematikapplikationer för godstrafik för att optimera synergieffekterna.


(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1).””


BILAGA II

Bilaga III till förordning (EU) nr 454/2011 ska ersättas med följande:

”BILAGA III

Förteckning över tekniska dokument

Nr

Referens

Titel

1

B.1

Computer generation and exchange of tariff data meant for international or foreign sales - NRT tickets

2

B.2

Computer generation and exchange of tariff data meant for international and foreign sales - Integrated Reservation Tickets (IRT)

3

B.3

Computer generation and exchange of data meant for international or foreign sales - Special offers

4

B.4

Implementation guide for EDIFACT messages covering timetable data exchange

5

B.5

Electronic reservation of seats/berths and electronic production of travel documents - Exchange of messages

6

B.6

Electronic seat/berth reservation and electronic production of transport documents (RCT2 standards)

7

B.7

International Rail ticket for Home Printing

8

B.8

Standard numerical coding for railway undertakings, infrastructure managers and other companies involved in rail-transport chains

9

B.9

Standard numerical coding of locations

10

B.10

Electronic reservation of assistance for persons with reduced mobility – Exchange of messages

12

B.30

Schema - messages/datasets catalogue needed for the RU/IM communication of TAP TSI