13.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/724

av den 10 maj 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 vad gäller utseendet av rapporterande medlemsstater och medrapporterande medlemsstater för de verksamma ämnena glyfosat, lambda-cyhalotrin, imazamox och pendimetalin, och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 vad gäller möjligheten för en grupp medlemsstater att gemensamt fungera som rapporterande medlemsstat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 19, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 (2) utses en rapporterande medlemsstat och en medrapporterande medlemsstat som vid tillämpningen av förnyelseförfarandet ska utvärdera verksamma ämnen. Eftersom det ännu inte utsetts någon rapporterande medlemsstat eller någon medrapporterande medlemsstat för de verksamma ämnena glyfosat, imazamox och pendimetalin och deras godkännandeperioder löper ut mellan den 1 januari 2022 och den 31 december 2024, bör sådana utses.

(2)

Detta bör göras så att ansvaret och arbetet fördelas jämnt mellan medlemsstaterna.

(3)

I undantagsfall kan utvärderingen av ett visst verksamt ämne förväntas bli så betungande och komplex att en enda rapporterande medlemsstat med stöd av en enda medrapporterande medlemsstat inte har den kapacitet som krävs. I sådana fall kan det vara befogat att sprida arbetsbördan och samla expertis från flera medlemsstater genom att utse en grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat. Därför bör det klargöras att en grupp medlemsstater har möjlighet att gemensamt fungera som rapporterande medlemsstat. I sådana fall behöver man inte utse någon medrapporterande medlemsstat. Om flera medlemsstater gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat bör de komma överens om hur arbetet ska organiseras. Mot bakgrund av detta bör utvärderingen av det verksamma ämnet glyfosat utföras av en grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat.

(4)

Utvärderingen av imazamox bör utföras av Grekland som rapporterande medlemsstat och Italien som medrapporterande medlemsstat.

(5)

Utvärderingen av pendimetalin bör utföras av Sverige som rapporterande medlemsstat och Nederländerna som medrapporterande medlemsstat.

(6)

I samförstånd med de berörda medlemsstaterna anses det också nödvändigt att ändra den rapporterande medlemsstaten för det verksamma ämnet lambda-cyhalotrin, samtidigt som man respekterar balansen när det gäller fördelningen av ansvaret och arbetet mellan medlemsstaterna. Utvärderingen av lambda-cyhalotrin vid tillämpningen av förnyelseförfarandet bör utföras av Grekland som rapporterande medlemsstat, och Frankrike bör kvarstå som medrapporterande medlemsstat.

(7)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (3) fastställs genomförandet av förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(8)

Genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 innehåller bestämmelser om hantering av ansökningar och kompletterande dokumentation som lämnas in senare och bedömning av dem utförd en medlemsstat som fungerar som rapporterande medlemsstat med stöd av en medlemsstat som fungerar som medrapporterande medlemsstat. Förfarandena bör dock klargöras i de undantagsfall som avses ovan, när utvärderingen ska utföras av en grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 686/2012. Denna grupp bör gemensamt ha den roll som den rapporterande medlemsstaten har enligt genomförandeförordning (EU) nr 844/2012.

(9)

Möjligheten att ta ut avgifter i enlighet med artikel 74 i förordning (EG) nr 1107/2009 bör klargöras när det gäller förnyelseförfarandet.

(10)

Genomförandeförordningarna (EU) nr 686/2012 och (EU) nr 844/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 686/2012

Genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Vid tillämpningen av förnyelseförfarandet ska utvärderingen av det verksamma ämne som anges i första kolumnen i bilagan utföras antingen av den rapporterande medlemsstat som anges i andra kolumnen i bilagan tillsammans med den medrapporterande medlemsstat som anges i tredje kolumnen i bilagan eller av en grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat och som i förekommande fall anges i fjärde kolumnen i bilagan. I det senare fallet ska det inte utses någon medrapporterande medlemsstat.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 844/2012

Genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 första stycket ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av fjärde stycket ska ansökan om förnyelse av ett godkännande av ett verksamt ämne lämnas in av en tillverkare av det verksamma ämnet till den rapporterande medlemsstaten, som anges i andra kolumnen i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 (*1), och till den medrapporterande medlemsstaten, som anges i tredje kolumnen i den bilagan, eller till var och en av medlemsstaterna i en grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat och som anges i fjärde kolumnen i bilagan, senast tre år innan godkännandet löper ut.

(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 av den 26 juli 2012 om utseende av de medlemsstater som vid tillämpningen av förnyelseförfarandet ska utvärdera verksamma ämnen (EUT L 200, 27.7.2012, s. 5).”"

b)

Följande stycken ska läggas till som fjärde, femte och sjätte stycket:

”Om en grupp medlemsstater gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat enligt fjärde kolumnen i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 ska det inte utses någon medrapporterande medlemsstat. I sådana fall ska alla hänvisningar till den rapporterande medlemsstaten i denna förordning förstås som hänvisningar till den grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat.

Innan tidsfristen för att lämna in ansökan har löpt ut ska de medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat komma överens om hur uppgifterna och arbetsbördan ska fördelas.

De medlemsstater som ingår i den grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat ska sträva efter att uppnå enighet vid utvärderingen.”

2.

I artikel 11.2 ska led h ersättas med följande:

”h)

Eventuella punkter där den medrapporterande medlemsstaten inte har gjort samma bedömning som den rapporterande medlemsstaten, eller i tillämpliga fall de punkter där medlemsstaterna i den grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat inte har uppnått enlighet.”

3.

Följande artikel ska införas som artikel 13a:

”Artikel 13a

Avgifter

Medlemsstaterna får ta ut avgifter i enlighet med artikel 74 i förordning (EG) nr 1107/2009 som ersättning för kostnaderna i samband med arbete som de utför inom denna förordnings tillämpningsområde.”

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 av den 26 juli 2012 om utseende av de medlemsstater som vid tillämpningen av förnyelseförfarandet ska utvärdera verksamma ämnen (EUT L 200, 27.7.2012, s. 5).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I del B ska en fjärde kolumn med följande rubrik läggas till:

”Grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat (i alfabetisk ordning på det egna språket)”.

2.

Del C ska ändras på följande sätt:

a)

En fjärde kolumn med följande rubrik ska läggas till: ”Grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat (i alfabetisk ordning på det egna språket)”.

b)

Följande post ska införas efter posten för geraniol:

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

Grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat (i alfabetisk ordning på det egna språket)

”Glyfosat

 

 

FR, HU, NL, SE”

c)

Följande post ska införas efter posten för Helicoverpa armigera kärnpolyedervirus (HearNPV):

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

Grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat (i alfabetisk ordning på det egna språket)

”Imazamox

EL

IT”

 

d)

Posten för det verksamma ämnet lambda-cyhalotrin ska ersättas med följande:

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

Grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat (i alfabetisk ordning på det egna språket)

”Lambda-cyhalotrin

EL

FR”

 

e)

Följande post ska införas efter posten för Paecilomyces fumosoroseus, stam Fe9901:

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

Grupp medlemsstater som gemensamt fungerar som rapporterande medlemsstat (i alfabetisk ordning på det egna språket)

”Pendimetalin

SE

NL”