25.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/649

av den 24 april 2019

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EG) nr 1925/2006 får kommissionen på eget initiativ fatta beslut om att inkludera ett ämne som inte är ett vitamin eller mineralämne, eller en ingrediens som innehåller ett sådant annat ämne, i bilaga III till den förordningen, där ämnen vilkas användning i livsmedel är förbjuden, begränsad eller föremål för unionens granskning förtecknas, om det ämnet i enlighet med artikel 8.1 är förknippat med potentiell risk för konsumenterna

(2)

Den 4 december 2009 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) ett vetenskapligt yttrande (2) och drog slutsatsen att intaget av transfettsyror bör vara så lågt som möjligt i en näringsmässigt adekvat kost.

(3)

Den 3 december 2015 antog kommissionen en rapport om transfetter i livsmedel och i EU-befolkningens samlade kostintag (3). I rapporten framhölls att kranskärlssjukdom är den ledande dödsorsaken i unionen och att ett högt intag av transfettsyror avsevärt ökar risken för hjärtsjukdom, mer än något annat näringsämne per kalori.

(4)

I rapporten drar man slutsatsen att ett gränsvärde för industriella transfettsyror i livsmedel skulle vara den effektivaste åtgärden när det gäller folkhälsan, konsumentskyddet och förenligheten med den inre marknaden.

(5)

Den 30 april 2018 uppmanade kommissionen myndigheten att samla resultaten av de vetenskapliga utlåtanden som myndigheten redan avgett om transfetters hälsoeffekter, särskilt om näringspåståenden och hälsopåståenden samt referensvärden för näringsintag och livsmedelstillsatser, och att informera kommissionen om hur sådana vetenskapliga utlåtanden förhåller sig till nuvarande mål och rekommendationer för intag av transfetter för att bevara hälsan.

(6)

Den 19 juni 2018 lämnade myndigheten sina slutsatser i form av vetenskapligt och tekniskt stöd. På grundval av en granskning av tillgängliga vetenskapliga rön drogs slutsatsen (4) att kostintagen av transfettsyror bör vara så låga som möjligt enligt de senaste nationella och internationella rekommendationerna.

(7)

Den 15 maj 2018 uppmanade Världshälsoorganisationen till avlägsnande av industriella transfettsyror från det globala livsmedelsutbudet (5).

(8)

Transfett är ett ämne som inte är ett vitamin eller mineralämne och som konstaterats ha skadliga effekter på hälsan. Ämnet bör därför ingå i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 och dess tillsättning i livsmedel eller användning i livsmedelstillverkning endast få ske på de villkor som anges i den bilagan, mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön.

(9)

Definitionerna av fett och transfett i bilaga I till Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (6) och av detaljhandel i artikel 3.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (7) bör tillämpas på de relevanta termerna i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006.

(10)

För att underlätta tillämpningen av denna förordning måste livsmedelsföretagare som levererar livsmedel till andra livsmedelsföretagare, med undantag för detaljhandlare, informera dem om mängden annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett, i de fall mängden överstiger 2 gram per 100 gram fett.

(11)

För att livsmedelsföretagare ska kunna anpassa sig till de nya krav som ställs genom denna förordning bör lämpliga övergångsbestämmelser antas.

(12)

Förordning (EG) nr 1925/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehållet av annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett, i livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter och i livsmedel som är avsedda för leverans till detaljhandeln, får inte överstiga 2 gram per 100 gram fett.

Artikel 2

Livsmedelsföretagare som levererar livsmedel som inte är avsedda för slutkonsumenter eller som inte är avsedda för leverans till detaljhandeln till andra livsmedelsföretagare ska säkerställa att de livsmedelsföretagare de levererar till får information om mängden annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett, i de fall mängden överstiger 2 gram per 100 gram fett.

Artikel 3

Del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Livsmedel som inte uppfyller kraven i denna förordning får fortsätta att släppas ut på marknaden till den 1 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 april 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 26.

(2)  Efsas panel för dietprodukter, nutrition och allergier; ”Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol”. EFSA Journal, vol. 8(2010):3, artikelnr 1461.

(3)  COM(2015) 619 final, 3.12.2015.

(4)  EFSA, 2018. ”Scientific and technical assistance on trans fatty acids”. EFSA supporting publication, EN-1433, 2018. [16 s.] doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.

(5)  REPLACE – an Action package to eliminate industrially-produced trans fatty acids, referens WHO/NMH/NHD/18.4, maj 2018.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).


BILAGA

I del B i bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 ska följande tabell läggas till:

”DEL B

Ämnen som omfattas av begränsningar

Ämne som omfattas av begränsningar

Villkor för användning

Ytterligare krav

Annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett

Högst 2 gram per 100 gram fett i livsmedel som är avsedda för slutkonsumenter och i livsmedel som är avsedda för leverans till detaljhandeln.

Livsmedelsföretagare som levererar livsmedel som inte är avsedda för slutkonsumenter eller som inte är avsedda för leverans till detaljhandeln till andra livsmedelsföretagare ska säkerställa att de livsmedelsföretagare de levererar till får information om mängden annat transfett än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett, i de fall mängden överstiger 2 gram per 100 gram fett.”