27.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 85/35


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/500

av den 25 mars 2019

om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 48,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter denna anmälan, det vill säga från den 30 mars 2019, såvida inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

I avsaknad av ett avtal om utträde eller en förlängning av tvåårsperioden efter Förenade kungarikets anmälan om sin avsikt att utträda ur unionen kommer unionens regler om samordning av de sociala trygghetssystemen i förordningarna (EG) nr 883/2004 (2) och (EG) nr 987/2009 (3) att upphöra att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket från och med den 30 mars 2019.

(3)

Till följd av detta kan personer som i egenskap av unionsmedborgare har utövat sin legitima rätt till fri rörlighet eller etableringsfrihet enligt artiklarna 45 och 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) före dagen för Förenade kungarikets utträde ur unionen, samt deras familjemedlemmar och efterlevande, inte längre kan åberopa unionsreglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen när det gäller deras socialförsäkringsrättigheter på grundval av omständigheter och händelser som inträffade och försäkrings-, anställnings-, egenföretagande- eller bosättningsperioder som fullgjordes före utträdesdagen och som berör Förenade kungariket. Statslösa personer och flyktingar som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater och som är eller har varit i situationer som berör Förenade kungariket samt deras familjer och efterlevande kommer också att påverkas.

(4)

För att uppnå målet att trygga socialförsäkringsrättigheterna för de berörda personerna bör medlemsstaterna fortsätta att tillämpa unionens principer om likabehandling, likställande och sammanläggning enligt förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 samt bestämmelserna i dessa förordningar som är nödvändiga för att ge verkan åt de principerna, både vad gäller personer som omfattas, omständigheter eller händelser som inträffat och perioder som fullgjordes före Förenade kungarikets utträde ur unionen.

(5)

Denna förordning påverkar inte befintliga konventioner och avtal om social trygghet mellan Förenade kungariket och en eller flera medlemsstater som ingåtts i överensstämmelse med artikel 8 i förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 9 i förordning (EG) nr 987/2009. Denna förordning påverkar inte heller unionens eller medlemsstaternas möjlighet att vidta åtgärder för att hantera det administrativa samarbetet och informationsutbytet med de behöriga institutionerna i Förenade kungariket i syfte att ge verkan åt principerna i denna förordning. Vidare påverkar denna förordning varken unionens eller medlemsstaternas eventuella behörighet att ingå konventioner och avtal om social trygghet med tredjeländer, eller med Förenade kungariket som omfattar perioden efter den dag då fördragen upphör att tillämpas på Förenade kungariket.

(6)

Denna förordning påverkar inte rättigheter som förvärvades eller var på väg att förvärvas i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat före den dag då denna förordning börjar tillämpas. Det krävs gott samarbete för att sådana rättigheter ska skyddas och upprätthållas. Det är viktigt att se till att de berörda personerna får tillgång till lämplig information i god tid.

(7)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att uppnå enhetlig ensidig tillämpning av principerna om likabehandling, likställande och sammanläggning inom den sociala tryggheten, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, med hänsyn till samordningen av deras insatser, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8)

Med beaktande av att fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den 30 mars 2019 i avsaknad av ett avtal om utträde eller en förlängning av tvåårsperioden efter Förenade kungarikets anmälan av sin avsikt att utträda ur unionen, och med beaktande av behovet att skapa ett tydligt rättsläge, har det ansetts lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget, EUF-fördraget och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(9)

Denna förordning bör brådskande träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och tillämpas från och med den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket, såvida inte ett utträdesavtal med Förenade kungariket har trätt i kraft den dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 1 i förordning (EG) nr 883/2004 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 987/2009 gälla.

Artikel 2

Personer som omfattas

Denna förordning är tillämplig på följande personer:

a)

Medborgare i en medlemsstat, statslösa personer och flyktingar som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater och som är eller har varit i en situation som berör Förenade kungariket före den dag då denna förordning börjar tillämpas samt deras familjemedlemmar och efterlevande.

b)

Medborgare i Förenade kungariket som omfattas eller har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater före den dag då denna förordning börjar tillämpas samt deras familjemedlemmar och efterlevande.

Artikel 3

Sakområden

Denna förordning är tillämplig på alla de grenar av den sociala tryggheten som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 883/2004.

Artikel 4

Likabehandling

Principen om likabehandling enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på de personer som avses i artikel 2 i den här förordningen när det gäller alla situationer som inträffat före den dag då den här förordningen börjar tillämpas.

Artikel 5

Likställande och sammanläggning

1.   Principen om likställande enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på förmåner eller inkomster som förvärvats och omständigheter eller händelser som inträffat i Förenade kungariket före den dag då den här förordningen börjar tillämpas.

2.   Principen om sammanläggning enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på försäkrings-, anställnings- och bosättningsperioder och perioder med verksamhet som egenföretagare i Förenade kungariket som fullgjordes före den dag då denna förordning börjar tillämpas.

3.   Alla andra bestämmelser i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 som är nödvändiga för att ge verkan åt de principer som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska tillämpas.

Artikel 6

Förhållandet till andra samordningsinstrument

1.   Denna förordning ska inte påverka de befintliga konventioner och avtal om social trygghet mellan Förenade kungariket och en eller flera medlemsstater som är förenliga med artikel 8 i förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 9 i förordning (EG) nr 987/2009.

2.   Denna förordning ska inte påverka konventioner och avtal om social trygghet som ingåtts mellan Förenade kungariket och en eller flera medlemsstater efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget och som omfattar tiden före den dag då denna förordning börjar tillämpas, under förutsättning att dessa konventioner och avtal ger verkan åt de principer som anges i artikel 5.1 och 5.2 i denna förordning, tillämpar de bestämmelser som avses i artikel 5.3 i denna förordning, grundar sig på principerna i förordning (EG) nr 883/2004 och överensstämmer med principerna i dessa.

Artikel 7

Rapport

Ett år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och till rådet om genomförandet av denna förordning. Rapporten ska i synnerhet behandla praktiska problem som uppstått för de berörda personerna, däribland problem som beror på bristande kontinuitet i samordningen av de sociala trygghetssystemen.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget.

Denna förordning ska dock inte tillämpas om ett utträdesavtal som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft den dag då denna förordning börjar tillämpas.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg 25 mars 2019.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 19 mars 2019.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).