25.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 82/4


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/478

av den 14 januari 2019

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller kategorier av sändningar som ska bli föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (1), särskilt artikel 47.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2017/625 inrättas en ram för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som syftar till att kontrollera att unionens livsmedels- och foderlagstiftning tillämpas korrekt. Ramen omfattar offentlig kontroll av djur och varor som förs in till unionen från tredjeländer.

(2)

Enligt förordning (EU) 2017/625 ska alla sändningar av vissa kategorier av djur och varor vara föremål för offentlig kontroll vid utsedda gränskontrollstationer för första ankomst till unionen, på grund av de risker som dessa kategorier av djur och varor kan utgöra för människors och djurs hälsa.

(3)

Förutom de kategorier av sändningar som redan förtecknas i förordning (EU) 2017/625 bör livsmedel som innehåller såväl produkter av vegetabiliskt ursprung som bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) samt hö och halm bli föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer eftersom de också kan utgöra en risk för människors och djurs hälsa.

(4)

Förordning (EU) 2017/625 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas från och med den 14 december 2019 bör denna förordning också tillämpas från och med det datumet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 47.1 b i förordning (EU) 2017/625 ska ersättas med följande:

”b)

Produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial, animaliska biprodukter, hö och halm samt livsmedel som innehåller såväl produkter av vegetabiliskt ursprung som bearbetade produkter av animaliskt ursprung (nedan kallade sammansatta produkter)”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.