22.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/58


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/360

av den 13 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 11.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 62 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2) består Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) intäkter av avgifter som betalas till Esma i de fall som anges i unionsrätten, tillsammans med bidrag från nationella offentliga myndigheter och ett bidrag från unionen.

(2)

En registreringsavgift bör tas ut av transaktionsregister som är etablerade i unionen, för att täcka Esmas kostnader för att behandla registreringsansökningar.

(3)

Esmas kostnader för att behandla registreringsansökningar blir högre om transaktionsregistret tillhandahåller anknutna tjänster. Tillhandahållandet av sådana anknutna tjänster är en indikator på hög omsättning och på ökade kostnader förknippade med bedömning av registreringsansökan. För att ta ut registreringsavgifter bör transaktionsregister därför klassificeras i två olika kategorier efter sin förväntade totala omsättning – högre och lägre förväntad total omsättning – med olika registreringsavgifter beroende på om de avser att tillhandahålla anknutna tjänster.

(4)

Om ett transaktionsregister som redan registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (3) ansöker om en utvidgning av registreringen blir de nödvändiga kostnaderna för att korrekt bedöma och granska ansökan lägre än för en ny registrering eftersom Esma redan innehar relevanta uppgifter om det ansökande transaktionsregistret. Därför bör det ansökande transaktionsregistret betala en reducerad avgift. Om ett transaktionsregister som inte redan registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 samtidigt lämnar in en ansökan om registrering både enligt förordning (EU) nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365 blir de nödvändiga kostnaderna för att korrekt bedöma och granska ansökningarna också lägre till följd av de synergier som uppstår när samma typ av dokument behandlas två gånger. Vid simultana ansökningar bör transaktionsregistret betala hela registreringsavgiften enligt förordning (EU) nr 648/2012 och den reducerade avgiften för utvidgning av ansökan enligt förordning (EU) 2015/2365.

(5)

Om ett transaktionsregister efter att ha registrerats börjar erbjuda anknutna tjänster, och därmed faller i en högre kategori i fråga om sin förväntade totala omsättning, bör transaktionsregistret betala skillnaden mellan den registreringsavgift som ursprungligen betalades och den registreringsavgift som gäller för den nya kategorin av förväntad total omsättning. Däremot bör ett transaktionsregister som upphör att erbjuda anknutna tjänster efter registrering inte få ersättning av Esma eftersom det i samband med registreringen faktiskt uppstått nödvändiga kostnader för bedömning av ansökan från ett transaktionsregister med hög omsättning.

(6)

För att motverka ogrundade ansökningar bör registreringsavgifter inte återbetalas om en sökande drar tillbaka sin ansökan under registreringsförfarandet, och inte heller om registrering inte beviljas.

(7)

För att säkerställa att Esmas budget används effektivt, och samtidigt minska medlemsstaternas och unionens finansiella börda, behöver det säkerställas att transaktionsregister minst betalar alla kostnader som gäller tillsynen av dem. Tillsynsavgifter bör fastställas till en nivå som gör att en betydande ackumulering av underskott eller överskott undviks för verksamheter med anknytning till transaktionsregister. Om underskott skulle uppkomma bör Esma inte driva in underskottet från transaktionsregistren. Om underskottet är betydande bör Esma analysera orsakerna och ändra sina proformatillsynskostnader för nästa budgetperiod. Vad gäller överskott bör avgiftsöverskott inte tas tillbaka av transaktionsregister.

(8)

För att garantera en rättvis och tydlig fördelning av avgifter som samtidigt återspeglar de verkliga administrativa insatser som görs för varje enhet som är föremål för tillsyn bör tillsynsavgiften beräknas på grundval av den omsättning som genereras av transaktionsregistrens huvudverksamhet och dess anknutna tjänster. Vid beräkning av tillämplig omsättning är det nödvändigt att åtskilja anknutna tjänster som är direkt kopplade till tillhandahållande av huvudtjänster, som utgörs av central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365, såsom långivning via ombud och hantering av säkerheter eller tjänster som avser central insamling och registerföring av transaktioner för värdepappersfinansiering och derivat, såsom ordermatchning, orderavstämning, värdering av säkerheter och tredjepartsrapportering. De avgifter som tas ut från ett transaktionsregister bör vara proportionerliga till den verksamhet som det berörda transaktionsregistret utför i förhållande till verksamheten i alla registrerade transaktionsregister under tillsyn under ett givet år. Med tanke på att det finns vissa fasta administrativa kostnader för tillsyn över transaktionsregister bör dock en årlig minimiavgift för tillsyn fastställas. Detta belopp påverkas inte av betalning av tillsynsavgifter enligt förordning (EU) nr 648/2012.

(9)

Bestämmelser bör införas för avgifter som ska betalas av tredjeländers transaktionsregister som ansöker om godkännande i unionen enligt förordning (EU) 2015/2365 i syfte att täcka de administrativa kostnaderna för godkännande och årlig tillsyn. I detta avseende bör avgiften för godkännande innehålla två komponenter, nämligen nödvändiga kostnader för att Esma enligt artikel 19.4 i den förordningen ska kunna behandla ansökan om godkännande av sådana transaktionsregister från tredjeländer samt nödvändiga kostnader för att ingå avtal med de behöriga myndigheterna i tredjelandet där det ansökande transaktionsregistret är registrerat enligt artikel 20 i den förordningen. Kostnader för ingående av samarbetsavtal bör delas mellan de godkända transaktionsregistren i ett och samma tredjeland. Vidare bör tredjeländers transaktionsregister åläggas en årlig tillsynsavgift.

(10)

Om ett transaktionsregister från ett tredjeland som redan godkänts enligt förordning (EU) nr 648/2012 ansöker om en utvidgning av sin registrering av godkännande, bör kostnaderna för att behandla ansökan vara lägre än kostnaderna för att behandla en ny ansökan till följd av de synergier som uppstår mellan förfarandena enligt förordning (EU) nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365. Därför bör komponenten i godkännandeavgiften som avser behandling av ansökan reduceras. Å andra sidan uppkommer i samband med kostnaderna för att ingå ett samarbetsavtal kostnader för efterlevnad av förordning (EU) 2015/2365. Därför bör den komponent av godkännandeavgiften som avser samarbetsavtal inte påverkas av förekomsten av samarbetsavtal enligt förordning (EU) nr 648/2012.

(11)

Den tillsyn som utövas av Esma över godkända transaktionsregister i tredjeland avser i huvudsak genomförandet av samarbetsavtal, inklusive ett effektivt utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter. Kostnaden för att tillhandahålla dessa funktioner bör täckas av årliga tillsynsavgifter som tas ut av godkända transaktionsregister. Eftersom dessa kostnader kommer att vara mycket lägre än Esmas kostnader för direkt tillsyn av registrerade transaktionsregister i unionen bör tillsynsavgifter för godkända transaktionsregister vara betydligt lägre än den lägsta tillsynsavgift som tas ut av registrerade transaktionsregister som direkt övervakas av Esma.

(12)

Nationella behöriga myndigheter ådrar sig kostnader när de utför uppgifter enligt förordning (EU) 2015/2365 och till följd av att Esma delegerar uppgifter till dem i enlighet med artikel 74 i förordning (EU) nr 648/2012 och i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2015/2365. De avgifter som Esma tar ut av transaktionsregistren bör täcka även dessa kostnader. För att undvika att behöriga myndigheter gör förlust eller vinst på att utföra delegerade uppgifter eller bistå Esma, bör Esma ersätta den nationella behöriga myndighetens faktiska kostnader.

(13)

Eftersom endast begränsade uppgifter om transaktionsregistrens verksamhet kommer att finnas tillgängliga under det år det registrerades bör en interimsavgift för tillsyn beräknas på grundval av en uppskattning av de nödvändiga kostnaderna för att utöva tillsyn över transaktionsregister under dess första år. I den exakta avgiftsberäkningen bör hänsyn tas till tidpunkten för registrering av transaktionsregistret och dagen då rapporteringsskyldigheten som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 inträder, för att korrekt återspegla den tillsynsnivå som krävs av Esma. Om ett transaktionsregisters föreskrivna rapportering endast inleds året efter dess registrering bör interimsavgiften för tillsyn för registreringsåret baseras på registreringsavgiften. Detta till följd av att de nödvändiga kostnaderna för tillsyn av ett transaktionsregister som ännu inte rapporterar är jämförbara med de nödvändiga kostnaderna för bedömning av ansökan om registrering. Beroende på hur lång tid som förflutit mellan registreringen och slutet av året anpassas beloppet tidsproportionellt med antagande om att registreringsprocessen normalt tar 150 arbetsdagar. Om ett transaktionsregister inleder sin föreskrivna rapportering under årets första sex månader bör interimsavgiften för tillsyn beräknas på grundval av den tillämpliga omsättningen som återspeglar transaktionsregistrets intäkter under första halvåret. Om ett transaktionsregister inleder sin föreskrivna rapportering under årets sista sex månader bör interimsavgiften för tillsyn beräknas på grundval av storleken på transaktionsregistrets registreringsavgift. Detta på grund av att endast begränsade uppgifter finns tillgängliga för användning av tillämplig omsättning.

(14)

Transaktionsregister som registrerats under 2019 kommer inte att börja tillhandahålla rapporteringstjänster före utgången av 2019 och deras verksamhet kommer under 2019 sannolikt att vara praktiskt taget obefintlig. Därför bör den årliga tillsynsavgiften för 2020 beräknas på grundval av deras tillämpliga omsättning under första halvåret 2020.

(15)

Denna förordning bör utgöra grunden för Esmas rätt att ta ut avgifter från transaktionsregister.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Fullständig återvinning av tillsynskostnader

De avgifter som tas ut av transaktionsregistren ska täcka

a)

alla Esmas kostnader som avser registrering och tillsyn av transaktionsregister i enlighet med förordning (EU) 2015/2365, inbegripet kostnader för godkännande av transaktionsregister samt kostnader för utvidgning av registrering eller utvidgning av godkännande för transaktionsregister som redan har registrerats eller godkänts enligt förordning (EU) nr 648/2012,

b)

alla kostnader för ersättning till behöriga myndigheter som har utfört arbete i enlighet med förordning (EU) 2015/2365, och som ett resultat av eventuell delegering av uppgifter i enlighet med artikel 74 i förordning (EU) nr 648/2012 och i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2015/2365.

Artikel 2

Tillämplig omsättning

1.   Transaktionsregister som endast registrerats enligt förordning (EU) 2015/2365 ska i enlighet med den här förordningen föra reviderade räkenskaper som minst gör åtskillnad mellan följande:

a)

Intäkter genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

b)

Intäkter genererade genom anknutna tjänster direkt kopplade till central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

De tillämpliga intäkterna från tjänster anknutna till transaktionsregistret ett givet år (n) ska vara intäkterna från de tjänster som fastställts enligt led b.

2.   Transaktionsregister som registrerats både enligt förordning (EU) 2015/2365 och förordning (EU) nr 648/2012 ska för tillämpningen av den här förordningen föra reviderade räkenskaper som minst gör åtskillnad mellan följande:

a)

Intäkter genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

b)

Intäkter genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om derivat enligt förordning (EU) nr 648/2012.

c)

Intäkter från anknutna tjänster direkt kopplade till central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365.

d)

Intäkter från anknutna tjänster direkt kopplade både till central insamling och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365 och central insamling och registerföring av uppgifter om derivat enligt förordning (EU) nr 648/2012.

De tillämpliga intäkterna från tjänster anknutna till transaktionsregister ett givet år (n) ska vara

summan av de intäkter som avses i led c, och

en andel av de intäkter som avses i led d.

Andelen av de intäkter som avses i led d ska vara lika med de intäkter som avses i led a, delat med summan av

de intäkter som avses i led a, och

de intäkter som avses i led b.

3.   Den tillämpliga omsättningen för ett transaktionsregister för ett givet år (n) ska vara summan av

dess intäkter genererade genom huvuduppgiften att centralt samla in och registerföring av uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365 på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n–1), och

dess tillämpliga intäkter från anknutna tjänster, fastställda i enlighet med punkterna 1 och 2, beroende på vad som är tillämpligt, på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n–1)

delat med summan av

de totala intäkterna genererade genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering enligt förordning (EU) 2015/2365 på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n–1), och

de totala tillämpliga intäkterna från anknutna tjänster för alla registrerade transaktionsregister, fastställda i enlighet med punkterna 1 och 2, beroende på vad som är tillämpligt, på grundval av reviderade räkenskaper från föregående år (n–1).

Den tillämpliga omsättningen för ett givet transaktionsregister (TRi i formeln nedan) ska således beräknas enligt följande:

Formula

där SFT revenue (intäkterna från transaktioner för värdepappersfinansiering) = intäkter från huvudtjänster + tillämpliga intäkter från anknutna tjänster.

4.   Om transaktionsregistret inte har bedrivit någon verksamhet under hela det föregående året (n–1) ska dess tillämpliga omsättning beräknas enligt formeln i punkt 3 genom extrapolation – för transaktionsregistret – av det värde som beräknats för det antal månader under vilka transaktionsregistret var verksamt under år (n–1) till hela året (n–1).

Artikel 3

Justering av avgifter

Avgifter som tas ut för Esmas verksamhet kopplad till transaktionsregister ska fastställas till en sådan nivå att en betydande ackumulering av underskott eller överskott undviks.

Om ett återkommande betydande överskott eller underskott föreligger ska kommissionen ändra avgiftsnivån.

KAPITEL II

AVGIFTER

Artikel 4

Typer av avgifter

1.   Transaktionsregister som är etablerade i unionen och som ansöker om registrering i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) 2015/2365 ska betala följande typer av avgifter:

a)

Avgifter för registrering och utvidgning av registrering i enlighet med artikel 5.

b)

Årliga tillsynsavgifter i enlighet med artikel 6.

2.   Transaktionsregister som är etablerade i tredjeländer och som ansöker om godkännande i enlighet med artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365 ska betala följande typer av avgifter:

a)

Avgifter för godkännande eller utvidgning av registrering i enlighet med artikel 7.1 och 7.2.

b)

Årliga tillsynsavgifter för godkända transaktionsregister i enlighet med artikel 7.3.

Artikel 5

Avgift för registrering och utvidgning av registrering

1.   Den registreringsavgift som ska betalas av enskilda ansökande transaktionsregister ska återspegla de nödvändiga kostnaderna för att korrekt bedöma och granska ansökan om registrering eller utvidgning av registrering, med beaktande av de tjänster som transaktionsregistret ska tillhandahålla, inbegripet anknutna tjänster.

2.   Ett transaktionsregister anses erbjuda anknutna tjänster i följande situationer:

a)

Om det direkt tillhandahåller anknutna tjänster.

b)

Om en enhet som tillhör samma koncern som transaktionsregistret tillhandahåller anknutna tjänster.

c)

Om en enhet med vilken transaktionsregistret har ingått ett avtal rörande någon del av hela kedjan av handel och avveckling av transaktioner om att samarbeta om tillhandahållande av anknutna tjänster.

3.   Om ett transaktionsregister inte tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2 ska det berörda transaktionsregistret anses ha en låg förväntad total omsättning och ska betala en registreringsavgift på 65 000 euro.

4.   Om ett transaktionsregister tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2 ska det berörda transaktionsregistret anses ha en hög förväntad total omsättning och ska betala en registreringsavgift på 100 000 euro.

5.   Om ett transaktionsregister ansöker om registrering och redan har blivit registrerat enligt avdelning VI kapitel 1 i förordning (EU) nr 648/2012 ska transaktionsregistret betala en avgift för utvidgning av registrering till ett belopp av

a)

50 000 euro för transaktionsregister som tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2,

b)

32 500 euro för transaktionsregister med låg förväntad omsättning som inte tillhandahåller anknutna tjänster enligt punkt 2.

6.   Om ett transaktionsregister som inte redan registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 samtidigt lämnar in en ansökan om registrering både enligt förordning (EU) nr 648/2012 och förordning (EU) 2015/2365 ska transaktionsregistret betala hela registreringsavgiften enligt förordning (EU) nr 648/2012 samt avgiften för utvidgning av registrering enligt punkt 5.

7.   I händelse av en väsentlig ändring av registreringsvillkoren enligt artikel 5.4 i förordning (EU) 2015/2365 som får till följd att transaktionsregistret får en högre registreringsavgift enligt punkterna 3, 4 och 5 än den registreringsavgift som ursprungligen betalats, ska mellanskillnaden mellan den ursprungligen betalda registreringsavgiften och den högre tillämpliga registreringsavgift som följer av dessa väsentliga ändringar betalas av transaktionsregistret.

Artikel 6

Årliga tillsynsavgifter för registrerade transaktionsregister och transaktionsregister som har utvidgat sin ansökan

1.   En årlig tillsynsavgift ska tas ut av registrerade transaktionsregister.

2.   Den totala årliga tillsynsavgiften och den årliga tillsynsavgiften för ett givet transaktionsregister för ett givet år (n) ska beräknas på följande sätt:

a)

Den totala årliga tillsynsavgiften för ett givet år (n) ska vara en uppskattning av utgifter hänförliga till tillsyn av transaktionsregisters verksamhet enligt förordning (EU) 2015/2365 enligt vad som anges i Esmas budget för det året.

b)

Ett transaktionsregisters årliga tillsynsavgift för ett givet år (n) ska vara den totala årliga tillsynsavgiften enligt led a fördelad mellan alla transaktionsregister år (n–1) i proportion till deras tillämpliga omsättning beräknad enligt artikel 2.3.

3.   Den årliga tillsynsavgift som betalas av ett transaktionsregister som ansöker om registrering eller en utvidgning av registrering enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365 får inte i något fall understiga 30 000 euro.

Artikel 7

Avgifter för transaktionsregister i tredjeland

1.   Ett transaktionsregister som ansöker om godkännande enligt artikel 19.4 a i förordning (EU) 2015/2365 ska betala en avgift för godkännande beräknad som summan av

a)

20 000 euro, och

b)

det belopp som erhålls genom att 35 000 euro divideras med det totala antalet transaktionsregister från samma tredjeland, som antingen är godkända av Esma eller som har ansökt om godkännande men ännu inte har godkänts.

2.   Ett transaktionsregister som ansöker om utvidgning av registrering enligt artikel 19.4 b i förordning (EU) 2015/2365 ska betala en avgift för godkännande beräknad som summan av 10 000 euro och det belopp som erhålls genom beräkningen i punkt 1 b.

3.   Ett transaktionsregister som har godkänts i enlighet med artikel 19.3 förordning (EU) 2015/2365 ska betala en årlig tillsynsavgift på 5 000 euro.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR BETALNING OCH ÅTERBETALNING

Artikel 8

Allmänna betalningsvillkor

1.   Alla avgifter ska betalas i euro. De ska betalas ut på det sätt som anges i artiklarna 9, 10 och 11.

2.   Vid försenade inbetalningar ska en dröjsmålsränta på 0,1 % av det förfallna beloppet tas ut per dag.

Artikel 9

Betalning av registreringsavgifter

1.   Den registreringsavgift som avses i artikel 5 ska betalas i sin helhet vid den tidpunkt då transaktionsregistret lämnar in sin ansökan om registrering enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365.

2.   Registreringsavgifter ska inte återbetalas om ett transaktionsregister drar tillbaka sin registreringsansökan innan Esma har antagit ett motiverat beslut om att bevilja eller inte bevilja registrering, eller om registrering inte beviljats.

Artikel 10

Betalning av årliga tillsynsavgifter

1.   Den årliga tillsynsavgift som avses i artikel 6 för ett givet år ska betalas i två delbetalningar.

Den första delbetalningen ska göras senast den 28 februari det året och ska uppgå till fem sjättedelar av den uppskattade årliga tillsynsavgiften. Om den tillämpliga omsättningen, beräknad enligt artikel 2, ännu inte finns tillgänglig vid den tidpunkten, ska beräkningen på omsättningen grundas på den senaste tillämpliga omsättning enligt artikel 2 som finns tillgänglig.

Den andra delbetalningen ska göras senast den 31 oktober. Beloppet för den andra delbetalningen ska vara den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt artikel 6 minus det första delbetalningsbeloppet.

2.   Esma ska skicka fakturorna för delbetalningarna till transaktionsregistren minst 30 dagar före respektive förfallodag.

Artikel 11

Betalning av avgifter för transaktionsregister i tredjeland

1.   De avgifter för godkännande som avses i artikel 7.1 och 7.2 ska betalas i sin helhet när transaktionsregistret ansöker om godkännande enligt artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365. De ska inte återbetalas.

2.   Varje gång en ny ansökan om godkännande av ett tredjelands transaktionsregister lämnas in enligt artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365 ska Esma göra en ny beräkning av det belopp som avses i artikel 7.1 b.

Esma ska till de transaktionsregister som redan godkänts och som är från samma tredjeland återbetala skillnaden mellan det belopp som tas ut i enlighet med artikel 7.1 b och det belopp som uppstår genom den nya beräkningen, med lika stora återbetalningsbelopp. Denna skillnad ska återbetalas antingen genom direkt utbetalning eller genom minskning av avgifterna för det följande året.

3.   Den årliga tillsynsavgiften för ett godkänt transaktionsregister ska betalas före utgången av februari varje år. Esma ska skicka en faktura till ett godkänt transaktionsregister minst 30 dagar före den dagen.

Artikel 12

Ersättning till behöriga myndigheter

1.   Endast Esma ska ta ut avgifter från transaktionsregister för deras registrering, utvidgning av registrering, tillsyn och godkännande enligt denna förordning.

2.   Esma ska ersätta en behörig myndighet för de faktiska kostnader myndigheten har haft i samband med utförandet av uppgifter enligt förordning (EU) 2015/2365 och som en följd av en delegering av uppgifter i enlighet med artikel 74 i förordning (EU) nr 648/2012 och i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2015/2365.

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Beräkning av interimsavgifter för tillsyn

1.   Om den rapporteringsskyldighet som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365, i enlighet med artikel 33.2 a i den förordningen börjar gälla året efter det att transaktionsregistret registrerats enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365, ska transaktionsregistret under det år det registrerades betala en interimsavgift för tillsyn beräknad i enlighet med del 1 i bilagan.

2.   Om den rapporteringsskyldighet som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 i enlighet med artikel 33.2 a i den förordningen börjar gälla under de sex första månaderna det år transaktionsregistret registrerats enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365, ska transaktionsregistret under det år det registrerades betala en interimsavgift för tillsyn beräknad i enlighet med del 2 i bilagan.

3.   Om den rapporteringsskyldighet som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2015/2365 i enlighet med artikel 33.2 a i den förordningen börjar gälla under de sex sista månaderna det år transaktionsregistret registrerats enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365, ska transaktionsregistret under det år det registrerades betala en interimsavgift för tillsyn beräknad i enlighet med del 3 i bilagan.

Artikel 14

Betalning av registreringsavgifter och avgifter för transaktionsregister i tredjeländer under 2019

1.   Transaktionsregister som enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365 ansöker om registrering under 2019 ska betala den registreringsavgift som avses i artikel 6, i sin helhet senast 30 dagar efter det att denna förordning trätt i kraft eller vid tidpunkten för ansökan om registrering, om denna tidpunkt infaller senare.

2.   Tredjelands transaktionsregister som enligt artikel 19.4 i förordning (EU) 2015/2365 ansöker om godkännande under 2019 ska betala den godkännandeavgift som avses i artikel 7.1 eller 7.2, beroende på vad som är tillämpligt, i sin helhet 30 dagar efter det att denna förordning trätt i kraft eller vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan, om denna tidpunkt infaller senare.

3.   Tredjeländers transaktionsregister som under 2019 godkänts enligt artikel 19.3 i förordning (EU) 2015/2365 ska betala en årlig tillsynsavgift för 2019 i enlighet med artikel 7.3, i sin helhet 60 dagar efter ikraftträdandet av denna förordning eller 30 dagar efter det att Esma informerat transaktionsregistret om beslutet om godkännande, som avses i artikel 19.7 i förordning (EU) 2015/2365, om denna tidpunkt infaller senare.

Artikel 15

Årlig tillsynsavgift för 2020 för transaktionsregister som har registrerats eller utvidgat sin registrering under 2019

1.   Ett transaktionsregisters tillsynsavgift för 2020 ska vara den totala årliga tillsynsavgift som fastställts enligt artikel 6.2 a fördelad mellan alla transaktionsregister som registrerats under 2019 i proportion till deras tillämpliga omsättning beräknad enligt punkt 2.

2.   Vid beräkning av den årliga tillsynsavgiften för 2020 i enlighet med artikel 6 för transaktionsregister som registrerats under 2019 enligt artikel 5.5 i förordning (EU) 2015/2365 ska den tillämpliga omsättningen för transaktionsregistret vara summan av

de intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020, och

tillämpliga intäkter från transaktionsregistrets anknutna tjänster i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020

delat med summan av

de totala intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020 för alla registrerade transaktionsregister och

tillämpliga intäkter från anknutna tjänster i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 under perioden 1 januari 2020–30 juni 2020 för alla registrerade transaktionsregister.

3.   Den årliga tillsynsavgiften för 2020 för transaktionsregister som registrerats under 2019 ska betalas i två delbetalningar.

Den första delbetalningen ska göras den 28 februari 2020 och ska uppgå till den registreringsavgift som betalats av transaktionsregistret för 2019 enligt artikel 5.

Den andra delbetalningen ska göras senast den 31 oktober 2020. Beloppet för den andra delbetalningen ska vara den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt punkt 1 minus beloppet för den första delbetalningen.

Om det belopp som betalas ut av ett transaktionsregister i den första delbetalningen är högre än den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt punkt 1 ska Esma till transaktionsregistret återbetala skillnaden mellan det belopp som betalats i den första delbetalningen och den årliga tillsynsavgift som beräknats enligt punkt 1.

4.   Esma ska skicka fakturorna för delbetalningarna av den årliga tillsynsavgiften för 2020 till de transaktionsregister som registrerats under 2019 minst 30 dagar före förfallodagen.

5.   När de reviderade räkenskaperna för 2020 blir tillgängliga ska transaktionsregister som registrerats under 2019 till Esma rapportera varje förändring i den tillämpliga omsättningen beräknad enligt punkt 2 som grundas på skillnaden mellan de slutliga uppgifterna för perioden 1 januari 2020–30 juni 2020, och de preliminära uppgifter som används för beräkningen enligt punkt 2.

Transaktionsregister kommer att debiteras skillnaden mellan den årliga tillsynsavgift för 2020 som faktiskt betalades enligt punkt 1 och den årliga tillsynsavgift för 2020 som ska betalas till följd av eventuella förändringar i den tillämpliga omsättningen enligt första stycket.

Esma ska skicka fakturorna för sådana eventuella ytterligare betalningar som avses i föregående stycke minst 30 dagar före respektive förfallodag.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).


BILAGA

INTERIMSAVGIFTER UNDER FÖRSTA ÅRET

Del 1

Interimsavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringsskyldigheten börjar gälla påföljande år

1.

Transaktionsregistrets interimsavgift för tillsyn ska vara den lägre av följande:

a)

Transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning.

b)

Transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning multiplicerad med kvoten mellan antalet arbetsdagar mellan registreringsdagen och årets sista dag och 150 arbetsdagar.

Beräkningen ska göras på följande sätt:

TR interimsavgift för tillsyn = Min (Registreringsavgift, Registreringsavgift * Koefficient)

Formula

2.

Interimsavgiften för tillsyn ska betalas i sin helhet inom 60 dagar efter ikraftträdandet av denna förordning eller 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365, beroende på vilket som infaller senast.

Del 2

Interimsavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringsskyldigheten börjar under de sex första månaderna samma år

1.

Transaktionsregistrets interimsavgift för tillsyn ska vara den totala årliga tillsynsavgift som fastställs enligt artikel 6.2 a i denna förordning fördelad mellan alla de transaktionsregister som registrerats det året, i proportion till den tillämpliga omsättningen, som beräknas enligt punkt 2.

2.

Vid beräkning av interimsavgiften för tillsyn ska den tillämpliga omsättningen för ett transaktionsregister vara summan av

de intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering, under perioden 1 januari–30 juni det år då transaktionsregistret registrerades, och

tillämpliga intäkter från transaktionsregistrets anknutna tjänster i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i denna förordning, beroende på vad som är tillämpligt, under perioden 1 januari–30 juni det år då transaktionsregistret registrerades,

delat med de totala intäkter som genererats genom transaktionsregistrets huvuduppgift att centralt samla in och registerföra uppgifter om transaktioner för värdepappersfinansiering och tillämpliga anknutna tjänster för alla registrerade transaktionsregister i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i denna förordning, beroende på vad som är tillämpligt, under perioden 1 januari–30 juni det året.

3.

Interimsavgiften för tillsyn ska betalas i två delbetalningar.

Den första delbetalningen ska erläggas inom 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365 och ska uppgå till transaktionsregistrets registreringsavgift enligt artikel 5 i denna förordning.

Den andra delbetalningen ska erläggas senast den 31 oktober. Beloppet för den andra delbetalningen ska vara interimsavgiften för tillsyn, som beräknats enligt punkt 1, minus beloppet för den första delbetalningen.

Om det belopp som betalas av ett transaktionsregister i den första delbetalningen är högre än den årliga interimsavgift för tillsyn som beräknats enligt punkt 1 ska Esma återbetala till transaktionsregistret skillnaden mellan det belopp som betalats i den första delbetalningen och den interimsavgift för tillsyn som beräknats enligt punkt 1.

4.

När de reviderade räkenskaperna för registreringsåret blir tillgängliga ska transaktionsregister till Esma rapportera varje förändring i den tillämpliga omsättningen beräknad enligt punkt 1 som grundas på skillnaden mellan de slutliga uppgifterna för perioden 1 januari–30 juni, och de preliminära uppgifter som använts för beräkningen enligt punkt 1.

Transaktionsregister kommer att debiteras skillnaden mellan den årliga tillsynsavgift för registreringsåret som faktiskt betalades enligt punkt 3 och den årliga tillsynsavgift för registreringsåret som ska betalas till följd av eventuella förändringar i den tillämpliga omsättningen enligt första stycket.

5.

Utan att det påverkar punkterna 1 och 4 får interimsavgifterna för tillsyn inte understiga 15 000 euro.

Del 3

Interimsavgifter för tillsyn för året då ett transaktionsregister registrerats där rapporteringsskyldigheten börjar under de sex sista månaderna samma år

1.

Transaktionsregistrets interimsavgift för tillsyn ska vara den totala tillsynsavgift som fastställs enligt artikel 6.2 a i denna förordning fördelad mellan alla transaktionsregister i proportion till storleken på den registreringsavgift som transaktionsregistret betalar till Esma i förhållande till summan av alla registreringsavgifter som transaktionsregister betalar till Esma det året.

2.

Den avgift som fastställs i enlighet med punkt 1 ska erläggas inom 30 dagar efter det meddelande som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) 2015/2365.